ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC   1 C1:220107066400606 C2:uuuddduddduduuu M:2/4  K:G      H:"CLQW T:Yi4yong3jun1 Jin4xing2qu3
ABC  610 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  610 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC   2 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC   2 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC  680 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash
ABC   1 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC   1 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  611 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  611 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC   2 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC  681 C1:602776005777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Cm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  612 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  612 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   3 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC  682 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZw T:Yibane Hamikdash [Dm]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  613 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  613 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC   4 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC  683 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Yibane hamikdash [Em]
ABC   95 C1:066500070103000 C2:uddduuududduddd M:none K:Bb      H:LORS  T:Yiba zhima sa shang tian
ABC  610 C1:067700270760002 C2:ddduddduudduudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Yibeizi wangbuliao maozedong
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZ T:Yibone Hamikdosh
ABC   1 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZ T:Yibone Hamikdosh
ABC   3 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZ T:Yibone Hamikdosh
ABC   3 C1:602777004777000 C2:dudddudddududdd M:2/4  K:Dm      H:"LOSZ T:Yibone Hamikdosh
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  192 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  192 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  684 C1:000522700003671 C2:duudduuddududdd M:2/4  K:Cm      H:"LOQV T:Yidl mitn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Yidl mtn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Yidl mtn fidl
ABC  193 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Yidl mtn fidl
ABC  193 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Yidl mtn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Yidl mtn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Yidl mtn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Yidl mtn fidl
ABC  685 C1:226100052270000 C2:uududuudduudddu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Yidl mtn fidl
ABC  462 C1:010701020012001 C2:uduuuuudduduuud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Yidui gezi xukongli fei
ABC  423 C1:000000001770000 C2:udduudduuduuddd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Yidui xiaoyiangqe
ABC  250 C1:000000060071267 C2:dduudddduuuuddd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Yiduo molihua
ABC  184 C1:000003040001760 C2:ududduududdduuu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Yiduo xianhua shui di kai
ABC  117 C1:471710040121000 C2:udududuuuuduuud M:2/4  K:C      H:L   T:Yifu shouzhuo The two golden bracelets
ABC   6 C1:050177060206070 C2:duddduddduuuddd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Yi gan hongqi kongzhong piao
ABC  346 C1:020500000107060 C2:ududddudududdd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Yigen biandan
ABC  575 C1:006200670306026 C2:duddududdduudud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Yigengen zhudan liangtoujian
ABC  289 C1:000000070305060 C2:duddduduuuudddu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Yigen miansha bucheng xian
ABC  275 C1:760200000000000 C2:dduuuddudddduuu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Yigen sixian qianguo he
ABC  332 C1:070104070052000 C2:duuduududududdu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Yigen zhugan rongyi wan
ABC  526 C1:070000010600060 C2:duudduuddduddud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Yijiuerjiunian
ABC  525 C1:000007671762000 C2:dddudduuuduuddu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Yijiuerwunian
ABC   1 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:DPhr^F    H:"LRSZ T:Yikhes [D]
ABC   1 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:DPhr^F    H:"LRSZ T:Yikhes [D]
ABC   1 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:DPhr^F    H:"LRSZ T:Yikhes [D]
ABC   1 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:EPhr^G    H:"LRSZ T:Yikhes [E]
ABC   2 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:EPhr^G    H:"LRSZ T:Yikhes [E]
ABC   2 C1:010106637000000 C2:uudduduududduuu M:4/4  K:EPhr^G    H:"LRSZ T:Yikhes [E]
ABC  202 C1:000007070006000 C2:ddddduudududduu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Yili xia tu yike yang
ABC  170 C1:471526000000000 C2:udududdduuudddu M:2/4  K:A      H:L   T:Yi ma ya ji song
ABC  502 C1:677100000305012 C2:ddduuduudddduud M:4/4  K:A      H:LORS  T:Yimong shan xiaodiao
ABC  1989 C1:010101010000000 C2:uuuududdddududu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bağlandı Dil...
ABC  1989 C1:010101010000000 C2:uuuududdddududu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bağlandı Dil...
ABC  1989 C1:010101010000000 C2:uuuududdddududu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bağlandı Dil...
ABC  1984 C1:000701070702010 C2:dudduuuuududddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bağlandı Dil...
ABC  1990 C1:000000000007000 C2:dududdudduuduuu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat
ABC  1990 C1:000000000007000 C2:dududdudduuduuu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat
ABC  1990 C1:000000000007000 C2:dududdudduuduuu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat
ABC  1985 C1:000000070001000 C2:dudududdudduudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat
ABC  1991 C1:000300000007000 C2:uduudududuududu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Gülnihal...
ABC  1991 C1:000300000007000 C2:uduudududuududu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Gülnihal...
ABC  1991 C1:000300000007000 C2:uduudududuududu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Gülnihal...
ABC  1986 C1:000300000005000 C2:ududuudududuudu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Gülnihal...
ABC   1 C1:030000020000010 C2:uuuuududududddd M:3/4  K:_/B^f    H:CLOQRZ T:Yine bir g\"ul-nihal ald\i bu g\"onl\"um\"u
ABC   1 C1:030000020000010 C2:uuuuududududddd M:3/4  K:_/B^f    H:CLOQRZ T:Yine bir g\"ul-nihal ald\i bu g\"onl\"um\"u
ABC   1 C1:030000020000010 C2:uuuuududududddd M:3/4  K:_/B^f    H:CLOQRZ T:Yine bir g\"ul-nihal ald\i bu g\"onl\"um\"u
ABC  1992 C1:107470707070010 C2:ududddduududduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Sızı Var İçimde
ABC  1992 C1:107470707070010 C2:ududddduududduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Sızı Var İçimde
ABC  1992 C1:107470707070010 C2:ududddduududduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Sızı Var İçimde
ABC  1987 C1:100000177711171 C2:uuddduuududduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Bir Sızı Var İçimde
ABC  1993 C1:000000000007070 C2:ddddduuuuuudduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yine Bu Yıl Ada Sensiz
ABC  1993 C1:000000000007070 C2:ddddduuuuuudduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yine Bu Yıl Ada Sensiz
ABC  1993 C1:000000000007070 C2:ddddduuuuuudduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yine Bu Yıl Ada Sensiz
ABC  1988 C1:000000000007000 C2:ddduddddduuuuuu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yine Bu Yıl Ada Sensiz
ABC  1994 C1:010107070707070 C2:uuddddduduudddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine de Şahlanıyor Aman
ABC  1994 C1:010107070707070 C2:uuddddduduudddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine de Şahlanıyor Aman
ABC  1994 C1:010107070707070 C2:uuddddduduudddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine de Şahlanıyor Aman
ABC  1989 C1:000400040005110 C2:duduuddduuddddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine de Şahlanıyor Aman
ABC  1995 C1:677770700001007 C2:ddddddudduududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Ey Yosma
ABC  1995 C1:677770700001007 C2:ddddddudduududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Ey Yosma
ABC  1995 C1:677770700001007 C2:ddddddudduududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Ey Yosma
ABC  1990 C1:010000040003677 C2:uuuddddddudduud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Ey Yosma
ABC  1996 C1:610007736100077 C2:duudddududduddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Gam Yükünün...
ABC  1996 C1:610007736100077 C2:duudddududduddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Gam Yükünün...
ABC  1996 C1:610007736100077 C2:duudddududduddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Gam Yükünün...
ABC  1991 C1:007000610007736 C2:dduudddududdudd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Gam Yükünün...
ABC  1997 C1:000000177711000 C2:uddduuuuddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Hicrân ile Gün Bitti
ABC  1997 C1:000000177711000 C2:uddduuuuddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Hicrân ile Gün Bitti
ABC  1997 C1:000000177711000 C2:uddduuuuddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Hicrân ile Gün Bitti
ABC  1992 C1:000701000001010 C2:duuudduddduuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Hicrân ile Gün Bitti
ABC  1998 C1:010707070001000 C2:uddduddduddduud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Neş`e-i Muhabbet
ABC  1998 C1:010707070001000 C2:uddduddduddduud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Neş`e-i Muhabbet
ABC  1998 C1:010707070001000 C2:uddduddduddduud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Neş`e-i Muhabbet
ABC  1993 C1:000000050007070 C2:uddduudddudddud M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Neş'e-i Muhabbet
ABC  1999 C1:000000000001010 C2:uudddudduuuuddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Zevrâk-ı Derûnum
ABC  1999 C1:000000000001010 C2:uudddudduuuuddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Zevrâk-ı Derûnum
ABC  1999 C1:000000000001010 C2:uudddudduuuuddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Yine Zevrâk-ı Derûnum
ABC  1994 C1:000007070001000 C2:dduuuudddudduuu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yine Zevrâk-ı Derûnum
ABC  523 C1:007100020300056 C2:duuudddudduuuuu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Yingchuangwang bunaliang
ABC  561 C1:060007076000020 C2:dddduududdduuud M:4/8  K:A      H:LORS  T:Yingxiong mofan peichengshuang
ABC   73 C1:060712570002026 C2:dduudduuddudddu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Yintao hao chi shu nan zai
ABC   1 C1:073501073504046 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (1/7:Clarinet)
ABC   1 C1:073501073504046 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (1/7:Clarinet)
ABC   1 C1:073501073504046 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (1/7:Clarinet)
ABC   1 C1:073501073504046 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (1/7:Clarinet)
ABC   2 C1:073501073500000 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (2/7:Flute)
ABC   2 C1:073501073500000 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (2/7:Flute)
ABC   2 C1:073501073500000 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (2/7:Flute)
ABC   2 C1:073501073500000 C2:uduuddduduuduud M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (2/7:Flute)
ABC   3 C1:215717010357173 C2:udduddduuduuudu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (3/7:Horn)
ABC   3 C1:215717010357173 C2:udduddduuduuudu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (3/7:Horn)
ABC   3 C1:215717010357173 C2:udduddduuduuudu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (3/7:Horn)
ABC   3 C1:215717010357173 C2:udduddduuduuudu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (3/7:Horn)
ABC   4 C1:233535302170033 C2:ddduddudddudddu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (4/7:Harp)
ABC   4 C1:233535302170033 C2:ddduddudddudddu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (4/7:Harp)
ABC   4 C1:233535302170033 C2:ddduddudddudddu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (4/7:Harp)
ABC   4 C1:233535302170033 C2:ddduddudddudddu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (4/7:Harp)
ABC   5 C1:200330005265620 C2:ddduddudddududu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (5/7:Liuto)
ABC   5 C1:200330005265620 C2:ddduddudddududu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (5/7:Liuto)
ABC   5 C1:200330005265620 C2:ddduddudddududu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (5/7:Liuto)
ABC   5 C1:200330005265620 C2:ddduddudddududu M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (5/7:Liuto)
ABC   6 C1:346352134635244 C2:uuudduuuuduuudd M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:346352134635244 C2:uuudduuuuduuudd M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:346352134635244 C2:uuudduuuuduuudd M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:346352134635244 C2:uuudduuuuduuudd M:4/4  K:Ab      H:CLQ  T:Yin Yang (6/7:Theorbo)
ABC   7 C1:044000440044440 C2:dduuddudduddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:Yin Yang (7/7:Drum)
ABC   7 C1:044000440044440 C2:dduuddudduddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:Yin Yang (7/7:Drum)
ABC   7 C1:044000440044440 C2:dduuddudduddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:Yin Yang (7/7:Drum)
ABC   7 C1:044000440044440 C2:dduuddudduddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:Yin Yang (7/7:Drum)
ABC  214 C1:000301040000012 C2:uuduuduudududud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Yinyin kun
ABC   1 C1:664664664623711 C2:dduddudduduuduu M:3/4  K:C      H:L   T:Yip-I-Addy-I-Ay
ABC   1 C1:664664664623711 C2:dduddudduduuduu M:3/4  K:C      H:L   T:Yip-I-Addy-I-Ay
ABC   1 C1:664664664623711 C2:dduddudduduuduu M:3/4  K:C      H:L   T:Yip-I-Addy-I-Ay
ABC  209 C1:070600070006070 C2:udddduddududddd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Yipian shulin gen lian gen
ABC  379 C1:000300010000000 C2:uuduudduuuddudd M:2/4  K:Ab      H:LORS  T:Yiqu meijian lan de xin
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Yiruma - River Flows in You
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Yiruma - River Flows In You - HARP
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Yiruma - River Flows In You - LUTE
ABC  306 C1:100404020007000 C2:uduudduudduuddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Yismecha ha-shamayim
ABC  306 C1:100404020007000 C2:uduudduudduuddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Yismecha ha-shamayim
ABC  306 C1:100404020007000 C2:uduudduudduuddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Yismecha ha-shamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  614 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  614 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  615 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  615 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Gm      H:    T:Yismechu Hashamayim
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   3 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   3 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC  686 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim
ABC  687 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   5 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   5 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   5 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   6 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Cm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Cm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  616 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  616 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   6 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   6 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   6 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   7 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC  688 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Dm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Dm]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   1 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  617 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  617 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   2 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC  689 C1:044207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Em]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  618 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  618 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:F#m     H:"LO  T:Yismechu hashamayim [F#m]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:F#m     H:"LO  T:Yismechu hashamayim [F#m]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLOw T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   3 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"LO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   3 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:F#m     H:"LO  T:Yismechu hashamayim [F#m]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   3 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:F#m     H:"LO  T:Yismechu hashamayim [F#m]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC  690 C1:053207070000020 C2:duudduduudduduu M:C   K:Fm      H:"CLO  T:Yismechu hashamayim [Fm]
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   2 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   2 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   9 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC   1 C1:171117710604040 C2:uduuuddudduuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Yismekhu
ABC  443 C1:020100000005000 C2:uuduudududdduuu M:3/4  K:D      H:LORS  T:Yisui chu sheng ersui n
ABC   12 C1:002400000000060 C2:uudduddduduuddd M:2/2  K:E      H:LO   T:Yitang qingshui yitang lian
ABC  538 C1:002500000000060 C2:udduddudduududd M:2/2  K:A      H:LORS  T:Yitang qingshui yitang lian
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  619 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  619 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC  691 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZw T:Yitbarech Shimcha
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  620 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  620 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC   2 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC   2 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC  692 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Dm]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  621 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  621 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   3 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   3 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   5 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC  693 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:Em      H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [Em]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   1 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  622 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  622 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   4 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   4 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC   5 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  694 C1:000200770002007 C2:udduddududduduu M:2/4  K:F#m     H:"LSZ  T:Yitbarech Shimcha [F#m]
ABC  555 C1:100076002100007 C2:udduududd    M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Yitiao dalu quwanwan
ABC  577 C1:000000070107070 C2:dudddudduududuu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Yitiao xizai lililiu
ABC  428 C1:000000070706000 C2:dddudududdududd M:4/4  K:C      H:LORS  T:Yiujiang
ABC  384 C1:005701760602020 C2:ddudududududdud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Yiwangyulai yiwangliang
ABC  297 C1:056700000000036 C2:dddudduddudduud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Yiwang yuxia yiwangliang
ABC  413 C1:017706037602000 C2:udddudduuddddud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Yi xia tian lai ba kou kai
ABC   53 C1:001760660301760 C2:udduddudduududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Yi xin xiangzhe Mao Zedong
ABC  414 C1:000706020000010 C2:dduudduduuddduu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Yi xi yishang er wang lang
ABC  144 C1:114200057600030 C2:uuduuddududuudu M:5/8  K:E      H:LORS  T:Yi zhan mingdeng zhao Beijing
ABC  273 C1:050003050003000 C2:dudududdduuduud M:4/4  K:A      H:LORS  T:Yizhi niaozai
ABC  209 C1:040004000000000 C2:dududdduudududu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Yizhi niaozai xiaoqouqou
ABC   14 C1:070677000100000 C2:dddduuuddduuudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Yizhuan xiangfeng ji duo nan