ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  164 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:B_      H:LORS  T:Tha bhuaidh aig an fhigheadair
ABC  164 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:B_      H:LORS  T:Tha bhuaidh aig an fhigheadair
ABC  164 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:B_      H:LORS  T:Tha bhuaidh aig an fhigheadair
ABC  203 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:Bb      H:BLQRVZ T:Tha bhuaidh aig on fhioghdair
ABC  203 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:Bb      H:BLQRVZ T:Tha bhuaidh aig on fhioghdair
ABC  203 C1:050620620620012 C2:ddududuuuuuuddd M:6/8  K:Bb      H:BLQRVZ T:Tha bhuaidh aig on fhioghdair
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC  4363 C1:622606276442062 C2:duuudduddududuu M:C|  K:A      H:BLVZ  T:Tha biodag aig Mac Thomais. "Mc Homas (Thomson) has a Dirk."
ABC   1 C1:000500776000002 C2:ddddudududduduu M:4/4  K:Gm      H:CLQR  T:The Thack Cottage
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:the THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC  3191 C1:057760275533602 C2:ddddudududduduu M:C   K:Gm      H:BLQRZ T:The THACK COTTAGE
ABC   12 C1:025702026734200 C2:uddduuuddduuudu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Tha Crodhaigh Mac Allan
ABC   12 C1:025702026734200 C2:uddduuuddduuudu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Tha Crodhaigh Mac Allan
ABC  265 C1:776251251211776 C2:ddduuduuduuuudd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Thade Janey Buckley's
ABC  425 C1:776251251211776 C2:ddduuduuduuuudd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Thade Janey Buckley's
ABC 31201 C1:776251251211776 C2:ddduduuduuuuddd M:6/8  K:G      H:BCLQR T:THADE JANEY BUCKLEY'S
ABC  430 C1:662500471161177 C2:ddududuuduudduu M:4/4  K:Amix     H:LRSZ  T:Thadelo's #1
ABC  355 C1:662500471161177 C2:ddududuuduudduu M:4/4  K:Amix     H:LRSZ  T:Thadelo's #1
ABC   1 C1:066371225170044 C2:udddduduuuuudud M:2/4  K:Amix     H:LRZ  T:Thadelo's #2
ABC  435 C1:177716163071111 C2:udddudududuuuuu M:4/4  K:Amix     H:LRSZ  T:Thadelo's #2
ABC  375 C1:177716163071111 C2:udddudududuuuuu M:4/4  K:Amix     H:LRSZ  T:Thadelo's #2
ABC  410 C1:007100110017662 C2:duuuuddduuudduu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thadelo's #3
ABC  300 C1:711011000041711 C2:duuuududuuddudd M:12/8 K:A      H:LQRSZ T:Thadelo's
ABC  400 C1:670711217670776 C2:ddudduuuudddudd M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Thadelo's
ABC   78 C1:076020011011000 C2:dduuuuududuuddu M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Thadelo's
ABC   78 C1:076020011011000 C2:dduuuuududuuddu M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Thadelo's
ABC  330 C1:711011000041711 C2:duuuududuuddudd M:12/8 K:A      H:LQRSZ T:Thadelo's
ABC  350 C1:670711217670776 C2:ddudduuuudddudd M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Thadelo's
ABC   1 C1:011011000051000 C2:uuuududdudduuud M:12/8 K:Amaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   2 C1:011011000067711 C2:uuuuddduudududd M:12/8 K:Amaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   1 C1:776700030001071 C2:dddduuduudduudd M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   2 C1:761007106117767 C2:ddududuudddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   3 C1:662500471161177 C2:ddududuuduudduu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   4 C1:770071061177670 C2:ddduduudddduudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   3 C1:111100006611000 C2:uuuudduuuuudddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   4 C1:220000661100000 C2:uudduuuuudddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   5 C1:007100110017662 C2:duuuuddduuudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   6 C1:220000041100000 C2:uuduuuududuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   7 C1:001766110071001 C2:uddduuduuuudddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   1 C1:007100110017662 C2:duuuuddduudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC   2 C1:001100436011006 C2:duuuuddduudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo's
ABC 31205 C1:007177116625004 C2:dudduuddududuud M:C|  K:G      H:BCLQR T:THADELO'S HORNPIPE (1)
ABC 31206 C1:011107162676000 C2:uuudududddududd M:C|  K:D      H:BCLQR T:THADELO'S HORNPIPE (2)
ABC 31207 C1:007100110017662 C2:duuuuddduudduuu M:4/4  K:D      H:BCLQR T:THADELO'S HORNPIPE (3)
ABC 31203 C1:471767711217677 C2:ududddduuuudddd M:2/4  K:A      H:BCLQR T:THADELO'S POLKA
ABC 31204 C1:000771076021711 C2:ddudduuduuuudud M:12/8 K:A      H:BCLQR T:THADELO'S SLIDE
ABC   30 C1:116760002716700 C2:uudddududduuddd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thadelo Sullivan's #2
ABC  395 C1:116760002716700 C2:uudddududduuddd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thadelo Sullivan's #2
ABC   35 C1:143453516466011 C2:udududddudduddu M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Thadelo Sullivan's
ABC  400 C1:143453516466011 C2:udududddudduddu M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Thadelo Sullivan's
ABC 31202 C1:143453516466011 C2:udududddudduddu M:2/4  K:A      H:BCLQR T:THADELO SULLIVAN'S POLKA
ABC   1 C1:001100436011006 C2:duuuuddduudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s
ABC   2 C1:761007106117767 C2:ddududuudddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance #2
ABC   2 C1:770071061177670 C2:ddduduudddduudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance #2
ABC   4 C1:220000661100000 C2:uudduuuuudddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance
ABC   4 C1:220000661100000 C2:uudduuuuudddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance
ABC   3 C1:111100006611000 C2:uuuudduuuuudddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance
ABC   4 C1:220000661100000 C2:uudduuuuudddudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance
ABC   5 C1:220000041100000 C2:uuduuuududuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thadelo’s Barndance
ABC   1 C1:662500471161177 C2:ddududuuduudduu M:2/2  K:A      H:LR   T:Thadelo’s Hornpipe (1)
ABC   1 C1:007100110017662 C2:duuuuddduuudduu M:4/4  K:D      H:LR   T:Thadelo’s Hornpipe (3)
ABC  175 C1:007121762527400 C2:duuuddududduddu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Thady Casey's
ABC   1 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:GMaj     H:LR   T:Thady Casey's
ABC   1 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC   42 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CRZ  T:Thady Casey's
ABC   1 C1:007140040071211 C2:dududuuuuududud M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Thady Casey's
ABC   1 C1:007111176073640 C2:duuuudddudduddu M:4/4  K:G      H:LR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDR  T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDR  T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDRZ  T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDRZ  T:Thady Casey's
ABC  175 C1:007121762527400 C2:duuuddududduddu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Thady Casey's
ABC  875 C1:007121762527400 C2:duuuddududduddu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Thady Casey's
ABC  875 C1:007121762527400 C2:duuuddududduddu M:4/4  K:Em      H:LQ   T:Thady Casey's
ABC  235 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC  235 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC  214 C1:007121760736400 C2:duuuddduddudduu M:4/4  K:Edor     H:"HLR  T:Thady Casey's
ABC  235 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC  235 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC   47 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC  2920 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:GMaj     H:LR   T:Thady Casey's
ABC  2920 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:GMaj     H:LR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDR  T:Thady Casey's
ABC  6261 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DOR  T:Thady Casey's
ABC  6464 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:GMaj     H:LOR  T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC 15930 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDR  T:Thady Casey's
ABC 15930 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:CDR  T:Thady Casey's
ABC 12365 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC 12745 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:GMaj     H:LR   T:Thady Casey's
ABC 16412 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC 16412 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC 16412 C1:107140047711211 C2:udududduuuuuuud M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  723 C1:252740047711111 C2:ududdudduuuuuuu M:C|  K:Em      H:DR   T:Thady Casey's
ABC  140 C1:072740047711111 C2:duddudduuuuuuud M:4/4  K:Em      H:LRSZ  T:Thady Casey's Fancy
ABC  140 C1:072740047711111 C2:duddudduuuuuuud M:4/4  K:Em      H:LRSZ  T:Thady Casey's Fancy
ABC  565 C1:072740047711111 C2:duddudduuuuuuud M:4/4  K:Em      H:LRSZ  T:Thady Casey's Fancy
ABC   1 C1:072740047711111 C2:duddudduuuuuuud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Thady Casey's Fancy
ABC   2 C1:616610011072730 C2:dudduuudududdud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Thady Casey's Fancy
ABC   3 C1:253640047711211 C2:ududdudduuuuuud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Thady Casey's Fancy
ABC 183160 C1:072740047711211 C2:duddudduuuuuudd M:C   K:Em      H:CLQR  T:THADY CASEY'S FANCY (reel)
ABC   1 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DHLRZ T:Thady Regan
ABC   1 C1:171261667077111 C2:uduuududdddduuu M:2/4  K:Dmaj     H:LRSZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC  6465 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLOR  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC 12746 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC 16413 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC 16413 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC 16413 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC   96 C1:171261667072700 C2:uduuududddduduu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Thady Regan
ABC 66115 C1:627160116106604 C2:dududuuduuddddu M:2/4  K:G      H:CDLQRS T:THADY STENSON'S POLKA
ABC 331101 C1:711111030062235 C2:duuuuudduuududd M:C   K:G      H:BCLQRY T:THADY'S WATTLE (hornpipe)
ABC   1 C1:000601000702000 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Thady you Gander
ABC   1 C1:000601000702000 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Thady you Gander
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC   1 C1:006700610011001 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:ACILORS T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:O   T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Thady You Gander
ABC 26031 C1:061702061706300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:D      H:BCLQR T:THADY YOU GANDER
ABC   1 C1:106107206107603 C2:ududududdududud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Thady You Gander
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  3225 C1:061072061076300 C2:dudududdudududu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:THADY YOU GANDER
ABC  163 C1:000005010600040 C2:dudududuuuuddud M:2/4  K:E      H:LOR  T:THAELCHEN SANFT DICH NEIGEND
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach
ABC   1 C1:777111110400007 C2:ddduuuuududdddd M:C|  K:GMin     H:DLSZ  T:Th\'ainig an Taoide Isteach (The Tide Came In)
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  180 C1:353532673535317 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  180 C1:353532673535317 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  180 C1:353532673535317 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC  597 C1:353532653535326 C2:ududuudddududuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQV T:Thalassa
ABC   6 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC   6 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC   6 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC   6 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC   6 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC 16414 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC 16414 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC 16414 C1:003071100017700 C2:uduuuddddduuddu M:7/8  K:Dm      H:O   T:Thalassaki
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077621101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Cm      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Cm]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:777077711101117 C2:dddddduuuuuuddd M:7/8  K:Em      H:"LOSZw T:Thalassaki Mou [Em]
ABC   1 C1:071404712533646 C2:dududuududdudud M:C   K:Bmin     H:BLRZ  T:Tha Leann daor aig na Gillun
ABC  9614 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:BFLOZ T:the Thalia
ABC   1 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:BLOZ  T:the Thalia
ABC  382 C1:601660276016603 C2:dudddudududdddu M:2/4  K:D      H:BLQRSZ T:Thalia,aka. JBut.380
ABC   12 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:ABLQWZ T:Thalia. G&D_1811.12, The
ABC   12 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:ABLOQWZ T:Thalia. G&D_1811.12, The
ABC   12 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:ABLOQWZ T:Thalia. G&D_1811.12, The
ABC   12 C1:601660366016603 C2:dudddudduddddud M:2/4  K:D      H:ALOQRSWZ T:Thalia,The. (p)1801.PN.12
ABC  158 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:LOQRS T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   1 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   39 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   40 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:"CLRZ T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC  158 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:LOQRS T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC  158 C1:070607001770607 C2:dddudddduuuudud M:3/4  K:A      H:LOQRS T:Tha m'aigne fo ghruaim
ABC   5 C1:661117770173663 C2:dduuudddududduu M:6/8  K:C      H:LO   T:Tha Major
ABC   5 C1:661117770173663 C2:dduuudddududduu M:6/8  K:C      H:LO   T:Tha Major
ABC   5 C1:661117770173663 C2:dduuudddududduu M:6/8  K:C      H:LO   T:Tha Major
ABC   5 C1:661117770173663 C2:dduuudddududduu M:6/8  K:C      H:LO   T:Tha Major
ABC   5 C1:661117770173663 C2:dduuudddududduu M:6/8  K:C      H:LOZ  T:Tha Major
ABC 29107 C1:020000000207126 C2:uuduuddddduuuuu M:3/4  K:G      H:BCLQ  T:THAMAMA HULLA
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thames (3:19)
ABC   1 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Thames
ABC   2 C1:466746615111111 C2:udddudduduuuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Thames
ABC   3 C1:466746615111111 C2:udddudduduuuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Thames
ABC   4 C1:046746675577000 C2:udduddddudduddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Thames
ABC   5 C1:775567466746674 C2:ddudddudddudddu M:4/4  K:Gmin     H:LR   T:The Thames
ABC   6 C1:556746670277746 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Thames
ABC   1 C1:620676771161070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:Am      H:"CLR  T:Tha Me Sgith
ABC   1 C1:620676771161070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:Am      H:"CLR  T:Tha Me Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BLRSZ T:Tha me Sgith (Hah me skee)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BLRSZ T:Tha me Sgith (Hah me skee)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BLRSZ T:Tha me Sgith (Hah me skee)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BLRSZ T:Tha me Sgith (Hah me skee)
ABC   1 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  305 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC  305 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   61 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  3365 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:THAMES HORNPIPE
ABC  6466 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LORS T:Thames Hornpipe
ABC 12747 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC 16415 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC 16415 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC 16415 C1:556746674667466 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Thames Hornpipe
ABC   1 C1:000700070002000 C2:ddududdddduuuud M:4/4  K:G      H:ACILORS T:The Thames Valley Diamond
ABC  773 C1:017060700000002 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:Tha M' Eudail Is Maighear's Mo Graidh
ABC  773 C1:017060700000002 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:Tha M' Eudail Is Maighear's Mo Graidh
ABC  773 C1:017060700000002 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:Tha M' Eudail Is Maighear's Mo Graidh
ABC   63 C1:000207117776000 C2:uduuddddduuuuud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Tha mi am chadal
ABC   63 C1:000207117776000 C2:uduuddddduuuuud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Tha mi am chadal
ABC   63 C1:000207117776000 C2:uduuddddduuuuud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Tha mi am chadal
ABC  219 C1:000777177061121 C2:dduuddduuuuduud M:6/8  K:F#m     H:BCLQRVZ T:Tha mi fodh ghruaim.
ABC  219 C1:000777177061121 C2:dduuddduuuuduud M:6/8  K:F#m     H:BCLQRUVZ T:Tha mi fodh ghruaim.
ABC  219 C1:000777177061121 C2:dduuddduuuuduud M:6/8  K:F#m     H:BCLQRVZ T:Tha mi fodh ghruaim.
ABC  219 C1:000777177061121 C2:dduuddduuuuduud M:6/8  K:F#m     H:BCLQRUVZ T:Tha mi fodh ghruaim.
ABC   43 C1:600777177267121 C2:ddduuddudduuudu M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Tha mi fo ghruaim
ABC   43 C1:600777177267121 C2:ddduuddudduuudu M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Tha mi fo ghruaim
ABC   43 C1:600777177267121 C2:ddduuddudduuudu M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Tha mi fo ghruaim
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:BLQRZ T:Tha mi mo chadal
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC 10732 C1:300000000207117 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:THA MI MO CHADAL.--"I AM ASLEEP."
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Am      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Am      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C|  K:Em      H:"LORZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Tha mi sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith
ABC   11 C1:600200060076007 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:Edor     H:CLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   04 C1:600200060076007 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:Edor     H:CLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   05 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:Ador     H:CLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   14 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:C   K:Edor     H:HLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   15 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:C   K:Ador     H:HLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   14 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:C   K:Edor     H:HLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   15 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:C   K:Ador     H:HLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   0 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:AMin     H:GLQ  T:Tha Mi Sgith
ABC  100 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:Amin     H:HLRZ  T:Tha Mi Sgith
ABC   0 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:AMin     H:GLQ  T:Tha Mi Sgith
ABC 16411 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:AMin     H:L   T:Tha Mi Sgith
ABC 16411 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:AMin     H:L   T:Tha Mi Sgith
ABC 16411 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:AMin     H:L   T:Tha Mi Sgith
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   3 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   4 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:C   K:Am      H:"BCLRSZ T:Tha Mi Sgith (Cutting Ferns) (Pulling Bracken)
ABC   12 C1:000100060002000 C2:ududuuudududduu M:4/4  K:Edor     H:CLRZ  T:Tha Mi Sgith Harmony
ABC   1 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   2 C1:600200060076070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   1 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   2 C1:600200060076070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   1 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   2 C1:600200060076070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   1 C1:767711610707620 C2:dddduuduudduddd M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   2 C1:600200060076070 C2:duddddduuduuddu M:4/4  K:EMin     H:"CLQR T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired)
ABC   1 C1:000700076002000 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"CLQRS T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired Cutting Bracken)
ABC   1 C1:000700076002000 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"CLQRS T:Tha Mi Sgith (I'm So Tired Cutting Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   1 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   2 C1:070762067677116 C2:udduddddduuduud M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Tha Mi Sgith (Pulling Bracken) (Cutting Ferns)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Tha mi sgith Set
ABC   86 C1:010600070111001 C2:udduuuuddddduuu M:C   K:D      H:LOQRS T:Tha mi tinn leis a'Ghaol
ABC  756 C1:010410111001717 C2:uduuuuudududduu M:C   K:D      H:CILRZ T:Tha Mitinn Leis A Ghaol
ABC  756 C1:010410111001717 C2:uduuuuudududduu M:C   K:D      H:CILRZ T:Tha Mitinn Leis A Ghaol
ABC  756 C1:010410111001717 C2:uduuuuudududduu M:C   K:D      H:CILRZ T:Tha Mitinn Leis A Ghaol
ABC  756 C1:010410111001717 C2:uduuuuudududduu M:C   K:D      H:CILRZ T:Tha Mitinn Leis A Ghaol
ABC  756 C1:010410111001717 C2:uduuuuudududduu M:C   K:D      H:CILRZ T:Tha Mitinn Leis A Ghaol
ABC   86 C1:010600070111001 C2:udduuuuddddduuu M:C   K:D      H:LOQRS T:Tha mi tinn leis a'Ghaol
ABC   86 C1:010600070111001 C2:udduuuuddddduuu M:C   K:D      H:LOQRS T:Tha mi tinn leis a'Ghaol
ABC  001 C1:022300030004010 C2:uuuduudduuuuudd M:C   K:D      H:BLQRUVZ T:Tha' mi tinn leis a Ghoal.
ABC  001 C1:022300030004010 C2:uuuduudduuuuudd M:C   K:D      H:BLQRVZ T:Tha' mi tinn leis a Ghoal.
ABC  001 C1:022300030004010 C2:uuuduudduuuuudd M:C   K:D      H:BLQRVZ T:Tha' mi tinn leis a Ghoal.
ABC  001 C1:022300030004010 C2:uuuduudduuuuudd M:C   K:D      H:BLQRUVZ T:Tha' mi tinn leis a Ghoal.
ABC  112 C1:110772561111116 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:B      H:LOQRS T:Tha mo ghaol air an nighean
ABC  112 C1:110772561111116 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:B      H:LOQRS T:Tha mo ghaol air an nighean
ABC  112 C1:110772561111116 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:B      H:LOQRS T:Tha mo ghaol air an nighean
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (1/4:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (2/4:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (2/4:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (2/4:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (2/4:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (2/4:Harp)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (3/4:Theorbo)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (3/4:Theorbo)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (3/4:Theorbo)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (3/4:Theorbo)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (3/4:Theorbo)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (4/4:Drums)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (4/4:Drums)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (4/4:Drums)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (4/4:Drums)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- (4/4:Drums)
ABC   1 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   6 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   30 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC  6463 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLOS  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC 12744 C1:007760160022662 C2:ddduduudduuuddu M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Tha'n Doarach Sa Bhailie So
ABC   1 C1:111011716177677 C2:uuuuudududddddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   2 C1:540071120101171 C2:udduuuuuudududd M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   3 C1:540071120101171 C2:udduuuuuudududd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   4 C1:030071130001171 C2:uduuuuudududddd M:6/8  K:Gdor     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   5 C1:300011716177671 C2:uuudududddduddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   6 C1:630071111101171 C2:duduuuuuuududud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   7 C1:030711111037266 C2:uduuuuuuduuddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   8 C1:540071120101171 C2:udduuuuuudududd M:6/8  K:Gdor     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   9 C1:300011716177677 C2:uuudududddddduu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Thank God We're Surrounded By Water
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLOQRZbs T:Thanksgiving
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   1 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:Gmaj     H:"LR  T:The Thanksgiving
ABC   2 C1:671200170011111 C2:dduuuduuuuudddd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Thanksgiving
ABC   2 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:Gmaj     H:LRS  T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:THANKSGIVING
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   53 C1:000700007716000 C2:ddduudddddduudd M:3/4  K:Eb      H:BCFLVZw T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Thanksgiving
ABC   55 C1:767767120017001 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Thanksgiving
ABC  0055 C1:070607076007010 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"Thanksgiving" (air) 0055
ABC  0055 C1:070607076007010 C2:dddddduuuduuuuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"Thanksgiving" (air) 0055
ABC   51 C1:626100026261002 C2:duduududuuuduuu M:2/2  K:Eb      H:BCFLOQZw T:Thanksgiving Pie
ABC   51 C1:626100026261002 C2:duduududuuuduuu M:2/2  K:Eb      H:BCFLOQZw T:Thanksgiving Pie
ABC   51 C1:626100026261002 C2:duduududuuuduuu M:2/2  K:Eb      H:BCFLOQZw T:Thanksgiving Pie
ABC   51 C1:626100026261002 C2:duduududuuuduuu M:2/2  K:Eb      H:BCFLOQZw T:Thanksgiving Pie
ABC   51 C1:626100026261002 C2:duduududuuuduuu M:2/2  K:Eb      H:BCFLOQZw T:Thanksgiving Pie
ABC 02129 C1:201712117711667 C2:uuduuuudduudddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:THANKSGIVING REEL
ABC 02129 C1:201712117711667 C2:uuduuuudduudddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:THANKSGIVING REEL
ABC 02129 C1:201712117711667 C2:uuduuuudduudddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:THANKSGIVING REEL
ABC 02129 C1:201712117711667 C2:uuduuuudduudddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:THANKSGIVING REEL
ABC 02129 C1:201712117711667 C2:uuduuuudduudddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:THANKSGIVING REEL
ABC   1 C1:030011701713767 C2:uuududuuddduddu M:6/8  K:Amaj     H:"LR  T:Thanks Jerry
ABC   1 C1:005176110006070 C2:dudduuddduuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Thanks To Brian
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thankyou4bfrnd (3:00)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thankyou4bfrnd (3:00)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thankyou4bfrnd (3:27)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thankyou4bfrnd (3:27)
ABC 04089 C1:261125776025621 C2:uduuuudddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:THANK YOU!
ABC 04089 C1:261125776025621 C2:uduuuudddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:THANK YOU!
ABC 04089 C1:261125776025621 C2:uduuuudddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:THANK YOU!
ABC 04089 C1:261125776025621 C2:uduuuudddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:THANK YOU!
ABC 04089 C1:261125776025621 C2:uduuuudddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:THANK YOU!
ABC   1 C1:774042774041666 C2:ddududdududdudd M:6/8  K:Amaj     H:CLR  T:Thank You, Bob (Bell)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Clarinet] Sep 17 (4:18)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Drum] (3:30) By Dido
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Drums] Sep 17 (4:18)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You Duet Lute
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Flute 1] (3:30) By Dido
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Flute 2] (3:30) By Dido
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Flute] Sep 17 (4:18)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Harp] (3:30) By Dido
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [lute 1] Sep 17 (4:18)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [lute 2] Sep 17 (4:18)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Lute] (3:30) By Dido
ABC   52 C1:026600010711060 C2:udduduuduudduud M:2/4  K:F      H:BFLZw T:Thank You, Pretty Cow
ABC   52 C1:026600010711060 C2:udduduuduudduud M:2/4  K:F      H:BFLZw T:Thank You, Pretty Cow
ABC   52 C1:026600010711060 C2:udduduuduudduud M:2/4  K:F      H:BFLZw T:Thank You, Pretty Cow
ABC   52 C1:026600010711060 C2:udduduuduudduud M:2/4  K:F      H:BFLZw T:Thank You, Pretty Cow
ABC   52 C1:026600010711060 C2:udduduuduudduud M:2/4  K:F      H:BFLZw T:Thank You, Pretty Cow
ABC   1 C1:305310174071117 C2:duuuuddduuududd M:4/4  K:Bdor     H:LR   T:Thank You Sean
ABC   2 C1:404310174071117 C2:duuuuddduuududd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Thank You Sean
ABC   3 C1:404311614071116 C2:duuuududduuudud M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Thank You Sean
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You Solo
ABC   32 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You [Theorbo 2] (3:30) By Dido
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Thank You Vocals Duet
ABC   1 C1:277761110761115 C2:udddduuudduuudd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thar an gCnoc
ABC   1 C1:277761110761115 C2:udddduuudduuudd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thar an gCnoc
ABC   1 C1:277761110761115 C2:udddduuudduuudd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Thar an gCnoc
ABC   1 C1:277761110761256 C2:udddduuudduuudd M:4/4  K:D      H:"CDLOQRSZ T:Thar An GCnoc
ABC   2 C1:277761110761256 C2:udddduuudduuddu M:4/4  K:D      H:BCDSZ T:Thar an gCnoc
ABC  260 C1:711106021251071 C2:duuuduuudududdu M:C   K:Ddor     H:B   T:t' Harders Ballet
ABC  908 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:G      H:BLQSZ T:Thare Is Na Luck About the House JBut.903
ABC  218 C1:071100040500614 C2:duududududuuudd M:3/4  K:Cm      H:BLQRVZ T:Tha Tairm ann sa Ghleann.
ABC  218 C1:071100040500614 C2:duududududuuudd M:3/4  K:Cm      H:BLQRUVZ T:Tha Tairm ann sa Ghleann.
ABC  218 C1:071100040500614 C2:duududududuuudd M:3/4  K:Cm      H:BLQRVZ T:Tha Tairm ann sa Ghleann.
ABC  218 C1:071100040500614 C2:duududududuuudd M:3/4  K:Cm      H:BLQRUVZ T:Tha Tairm ann sa Ghleann.
ABC   71 C1:026417651737174 C2:uduudduuddduddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Thatch'd House, The
ABC   4 C1:026417651711174 C2:uduudduudduuddu M:C   K:G      H:BLQZ  T:Thatch'd House. Roose 413, The
ABC   1 C1:026417651737174 C2:uduudduuddduddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Thatch'd House, The [2]
ABC   1 C1:026417651737174 C2:uduudduuddduddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Thatch'd House, The [2]
ABC   71 C1:026417651737174 C2:uduudduuddduddu M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Thatch'd House THO1.071, The
ABC   71 C1:026417651737174 C2:uduudduuddduddu M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Thatch'd House THO1.071, The
ABC   1 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC   1 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLRZ T:the Thatched Cabin
ABC   1 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLRZ T:the Thatched Cabin
ABC   1 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLRZ T:the Thatched Cabin
ABC  501 C1:611113765376303 C2:duuuuuddduddduu M:6/8  K:Ddor     H:CLRZ  T:Thatched Cabin, The
ABC  501 C1:611113765376303 C2:duuuuuddduddduu M:6/8  K:Ddor     H:CLRZ  T:Thatched Cabin, The
ABC   84 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC  497 C1:660004660057660 C2:ddudduddduuuddu M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Thatched Cabin, The
ABC  497 C1:660004660057660 C2:ddudduddduuuddu M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Thatched Cabin, The
ABC   1 C1:660004660057660 C2:ddudduddduuudud M:6/8  K:Dmaj     H:LRS  T:The Thatched Cabin
ABC  7403 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLOR T:The Thatched Cabin
ABC 14297 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC 17279 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC 17279 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC 17279 C1:660174660057660 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:D      H:"DLR  T:The Thatched Cabin
ABC  1069 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC  1069 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC  1069 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLORZ T:the Thatcher
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLORZ T:the Thatcher
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLORZ T:the Thatcher
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLORZ T:the Thatcher
ABC  809 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:G      H:"BLORSZ T:The thatcher
ABC  809 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:G      H:"BLORSZ T:The thatcher
ABC  809 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:G      H:"BLORSZ T:The thatcher
ABC  809 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:G      H:"BLORSZ T:The thatcher
ABC   26 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:BLRSZ T:The Thatcher
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:BDHRZ T:Thatcher, The
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:BDHRZ T:Thatcher, The
ABC   5 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Thatcher, The
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LRS  T:Thatcher, The
ABC   7 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Thatcher, The
ABC  1036 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Thatcher, The
ABC  809 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:G      H:"BLORSZ T:The thatcher
ABC  1069 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC  1069 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:The Thatcher
ABC  250 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:"LR  T:The Thatcher meets the Storm
ABC   1 C1:302773117111300 C2:uudduuuduuudddu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Thatcher's Downfall
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Thatcher's Mallet
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Thatcher's Mallet
ABC  326 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Thatcher's Mallet
ABC 185155 C1:772711637111652 C2:dduduududuuuddu M:4/4  K:G      H:CQR  T:THATCHER'S MALLET (reel), The
ABC   1 C1:006200620015021 C2:duduuduuuuduudd M:4/4  K:C      H:L   T:That Crazy War
ABC   1 C1:006200620015021 C2:duduuduuuuduudd M:4/4  K:C      H:L   T:That Crazy War
ABC   1 C1:006200620015021 C2:duduuduuuuduudd M:4/4  K:C      H:L   T:That Crazy War
ABC   1 C1:006200620015021 C2:duduuduuuuduudd M:4/4  K:C      H:L   T:That Crazy War
ABC   1 C1:006200620015021 C2:duduuduuuuduudd M:4/4  K:C      H:L   T:That Crazy War
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thatd be alright (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thatd be alright (3:18)
ABC  134 C1:301177722017677 C2:uuuddduuududddd M:C   K:E_      H:LORS  T:Tha tighinn fodhan \'Eiridh
ABC  134 C1:301177722017677 C2:uuuddduuududddd M:C   K:E_      H:LORS  T:Tha tighinn fodhan \'Eiridh
ABC  134 C1:301177722017677 C2:uuuddduuududddd M:C   K:E_      H:LORS  T:Tha tighinn fodhan \'Eiridh
ABC   1 C1:        C2:        M:C   K:G      H:LRSZ  T:Tha tighiun fodham iridh
ABC  225 C1:407162414011777 C2:ududududuuddduu M:C   K:Eb      H:BLQRVZ T:Tha tighn' fodham eiridh.
ABC  225 C1:407162414011777 C2:ududududuuddduu M:C   K:Eb      H:BLQRUVZ T:Tha tighn' fodham eiridh.
ABC  225 C1:407162414011777 C2:ududududuuddduu M:C   K:Eb      H:BLQRVZ T:Tha tighn' fodham eiridh.
ABC  225 C1:407162414011777 C2:ududududuuddduu M:C   K:Eb      H:BLQRUVZ T:Tha tighn' fodham eiridh.
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That I Would Be Good [Lute Solo] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:055771175000000 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:055771175000000 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:055771175000000 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:055771175000000 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:055771175000000 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (1/2:Liuto)
ABC   2 C1:073604060622040 C2:ddududdudduuddu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (2/2:Harp)
ABC   2 C1:073604060622040 C2:ddududdudduuddu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (2/2:Harp)
ABC   2 C1:073604060622040 C2:ddududdudduuddu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (2/2:Harp)
ABC   2 C1:073604060622040 C2:ddududdudduuddu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (2/2:Harp)
ABC   2 C1:073604060622040 C2:ddududdudduuddu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:That look You Wear (2/2:Harp)
ABC   1 C1:716600327163107 C2:duddduududduudd M:2/4  K:G      H:"CLQRS T:That Love of Hers
ABC   97 C1:716600327163107 C2:duddduududduudd M:2/4  K:G      H:"CLQS T:That Love of Hers
ABC 27090 C1:037602770176332 C2:uddudduddduuudd M:C|  K:G      H:BCLQRY T:THAT MARBLE DREAM (march)
ABC   1 C1:000002100107551 C2:uuuudddududduud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:That Men a godly Life Might Live
ABC  157 C1:000002100107551 C2:uuuudddududduud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:That Men a godly Life Might Live
ABC  157 C1:000002100107551 C2:uuuudddududduud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:That Men a godly Life Might Live
ABC  157 C1:000002100107551 C2:uuuudddududduud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:That Men a godly Life Might Live
ABC  157 C1:000002100107551 C2:uuuudddududduud M:4/4  K:C      H:CLVw  T:That Men a godly Life Might Live
ABC   1 C1:002707070100000 C2:uddduuuudddduud M:C   K:Am      H:"LOZ  T:That Night in Bethlehem
ABC   1 C1:002707070100000 C2:uddduuuudddduud M:C   K:Am      H:"LOZ  T:That Night in Bethlehem
ABC  152 C1:070101004050707 C2:duududddududuuu M:3/4  K:C      H:LOQRS T:Tha toirm anns a' ghleann
ABC  152 C1:070101004050707 C2:duududddududuuu M:3/4  K:C      H:LOQRS T:Tha toirm anns a' ghleann
ABC  152 C1:070101004050707 C2:duududddududuuu M:3/4  K:C      H:LOQRS T:Tha toirm anns a' ghleann
ABC  197 C1:030011000300030 C2:uuuduuuuddduddd M:3/4  K:D      H:BFLQRZ T:That Old Violin Tune
ABC   1 C1:503275256251212 C2:udududududuuudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:That One In A
ABC   0 C1:716771127767067 C2:duddduuuddddudd M:none K:F      H:LQVZw T:That Rage Whereof The Psalm Doth Say
ABC   0 C1:716771127767067 C2:duddduuuddddudd M:none K:F      H:LQVZw T:That Rage Whereof The Psalm Doth Say
ABC   0 C1:471677112776706 C2:ududdduuuddddud M:none K:F      H:LQVZw T:That Rage Whereof The Psalm Doth Say
ABC   1 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC  360 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC  360 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:That's All
ABC   72 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:That's All
ABC  6467 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LOS  T:That's All
ABC 12748 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC 16416 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC 16416 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC 16416 C1:223670036761667 C2:uuuuudduddduddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:That's All
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thatsamore (2:39)
ABC   64 C1:000000020000000 C2:uuudddduuuduudu M:2/4  K:C      H:Ww   T:That's a nice field o' turnips over there
ABC 342102 C1:716714774671712 C2:dudduuddudduduu M:6/8  K:Em      H:BCQR  T:THAT'S FOR SURE
ABC   1 C1:717771737177717 C2:dudddudududddud M:C   K:A      H:"CL  T:That She is reeling
ABC   1 C1:717771737177717 C2:dudddudududddud M:C   K:A      H:"CL  T:That She is reeling
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC  162 C1:215776223001762 C2:ududdduududduud M:C   K:D      H:LRS  T:That's How I Spent the Winter
ABC   1 C1:400476214016112 C2:dudduududuuuudu M:4/4  K:Amix     H:CLRSZ T:That's how the cabbage was ruined
ABC   1 C1:400476214016112 C2:dudduududuuuudu M:4/4  K:Amix     H:CLRSZ T:That's how the cabbage was ruined
ABC   1 C1:400476214016112 C2:dudduududuuuudu M:4/4  K:Amix     H:CLRSZ T:That's how the cabbage was ruined
ABC   1 C1:400476214016112 C2:dudduududuuuudu M:4/4  K:Amix     H:CLRSZ T:That's how the cabbage was ruined
ABC  1110 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC  1110 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC  1095 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC  1095 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC  219 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC 16417 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC 16417 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC 16417 C1:112621627627645 C2:uuuduuududduddu M:6/8  K:G      H:CDLRZ T:That's More of It
ABC 02130 C1:711177510201070 C2:duuuddduuudduuu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THAT'S MY BOY!
ABC 02130 C1:711177510201070 C2:duuuddduuudduuu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THAT'S MY BOY!
ABC 02130 C1:711177510201070 C2:duuuddduuudduuu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THAT'S MY BOY!
ABC 02130 C1:711177510201070 C2:duuuddduuudduuu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THAT'S MY BOY!
ABC 02130 C1:711177510201070 C2:duuuddduuudduuu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THAT'S MY BOY!
ABC   1 C1:026006060561420 C2:udududdudududdd M:2/4  K:C      H:LSZ  T:That's My Rabbit, My Dog Caught It
ABC 16392 C1:060265111001060 C2:dudduuuudududdu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:THAT'S MY WAY
ABC   0 C1:040206000000110 C2:uuuduuddduddddd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:That So Thy Blessed Birth
ABC   0 C1:040206000000110 C2:uuuduuddduddddd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:That So Thy Blessed Birth
ABC   0 C1:604020600000011 C2:duuuduudddudddd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:That So Thy Blessed Birth
ABC   3 C1:011776740226707 C2:uuddddduuddduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too
ABC   3 C1:011776740226707 C2:uuddddduuddduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too
ABC  163 C1:011776741126703 C2:uuddddduuudduud M:C   K:D      H:CLS  T:That`s right Too
ABC  163 C1:011776741126703 C2:uuddddduuudduud M:C   K:D      H:CLS  T:That`s right Too
ABC  277 C1:022670042117762 C2:uudduuuuddduduu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:That's Right Too
ABC  277 C1:022670042117762 C2:uudduuuuddduduu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:That's Right Too
ABC  954 C1:011776210226707 C2:uuddduduuddduuu M:C|  K:D      H:CDLRZ T:That's Right Too
ABC  954 C1:011776210226707 C2:uuddduduuddduuu M:C|  K:D      H:CDLRZ T:That's Right Too
ABC  136 C1:022670042117762 C2:uudduuuuddduduu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:That's Right Too
ABC  136 C1:022670042117762 C2:uudduuuuddduduu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:That's Right Too
ABC   3 C1:011776740226707 C2:uuddddduuddduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   4 C1:022670770117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   5 C1:022670770117762 C2:uuddduuuddduduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   6 C1:022670770117762 C2:uuddduuuddduduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   7 C1:011776210226707 C2:uuddduduuddduuu M:4/4  K:Dmaj     H:"LR  T:That's Right Too!
ABC   8 C1:022670770117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   1 C1:011770070117767 C2:uudduuuddddduud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC   2 C1:011776741126703 C2:uuddddduuudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:That's Right Too!
ABC  191 C1:022677070117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:D      H:"CLRZ T:That's Right Too
ABC  191 C1:022677070117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:D      H:"CLRZ T:That's Right Too
ABC 16418 C1:022677070117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:D      H:"CLZ  T:That's Right Too
ABC 16418 C1:022677070117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:D      H:"CLZ  T:That's Right Too
ABC 16418 C1:022677070117767 C2:uuddduuuddddduu M:4/4  K:D      H:"CLZ  T:That's Right Too
ABC 65098 C1:766111002766117 C2:ddduuuuddduuddd M:9/8  K:D      H:CLQR  T:THAT'S US NOW!
ABC   1 C1:001102077167000 C2:uuuddudduuuddud M:4/4  K:C      H:L   T:That's What it's Like in the Navy
ABC   1 C1:001102077167000 C2:uuuddudduuuddud M:4/4  K:C      H:L   T:That's What it's Like in the Navy
ABC   1 C1:001102077167000 C2:uuuddudduuuddud M:4/4  K:C      H:L   T:That's What it's Like in the Navy
ABC   1 C1:001102077167000 C2:uuuddudduuuddud M:4/4  K:C      H:L   T:That's What it's Like in the Navy
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That Thing You Do - BASS (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That Thing You Do - DRUMS (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That Thing You Do - LUTE (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That Thing You Do - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   52 C1:716111714227716 C2:duduuududuuddud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:That tune that goes with Jump at the Sun
ABC   52 C1:716111714227716 C2:duduuududuuddud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:That tune that goes with Jump at the Sun
ABC  9615 C1:716111714227716 C2:duduuududuuddud M:6/8  K:D      H:FLRSZ T:That tune that goes with Jump at the Sun
ABC   52 C1:716111714227716 C2:duduuududuuddud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:That tune that goes with Jump at the Sun
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:That Was Just Your Life ver5 - Metallica (7:03)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:(that we've transcribed so far)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLV  T:THAT WHERE I AM
ABC   1 C1:0        C2:        M:4/4  K:G      H:CLVw  T:That Where I Am
ABC   1 C1:020006000207070 C2:ududd      M:4/4  K:G      H:"CLVw T:That Where I Am
ABC 12749 C1:002763170707170 C2:udduuddduddduuu M:4/4  K:C      H:    T:Thaxted
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC 20112 C1:000001110000050 C2:uuududududdduuu M:C   K:D      H:BCLSZ T:THAYER'S MARCH
ABC   1 C1:220677011210700 C2:uuddduuuuduuudd M:2/4  K:D      H:CL   T:Th' Borth E th' Lad
ABC   1 C1:220677011210700 C2:uuddduuuuduuudd M:2/4  K:D      H:CL   T:Th' Borth E th' Lad
ABC   1 C1:220677011210700 C2:uuddduuuuduuudd M:2/4  K:D      H:CL   T:Th' Borth E th' Lad
ABC   1 C1:220677011210700 C2:uuddduuuuduuudd M:2/4  K:D      H:CL   T:Th' Borth E th' Lad
ABC  130 C1:407777307127000 C2:udddduduudududd M:4/4  K:Fdor     H:CILQZ T:"The 1st carol printed out after the birth of Christ"
ABC   1 C1:600530046001071 C2:dduududuududdud M:4/4  K:Gmix     H:CLQ  T:"The A364"
ABC  0758 C1:622111577063267 C2:duuuuudddduuddu M:6/8  K:A      H:CIL  T:"The Absent Minded Man" (jig) 0758
ABC  0758 C1:622111577063267 C2:duuuuudddduuddu M:6/8  K:A      H:CIL  T:"The Absent Minded Man" (jig) 0758
ABC  0758 C1:622111577063267 C2:duuuuudddduuddu M:6/8  K:A      H:CIL  T:"The Absent Minded Man" (jig) 0758
ABC  1782 C1:070000010700000 C2:dduudduuuddudud M:4/4  K:A      H:BCILZ T:"The Ace and Deuce of Pipering" (2nd Setting)(PROBLEM)(longdance) 1782
ABC  1782 C1:070000010700000 C2:dduudduuuddudud M:4/4  K:A      H:BCILZ T:"The Ace and Deuce of Pipering" (2nd Setting)(PROBLEM)(longdance) 1782
ABC  1782 C1:016163612761077 C2:udududuuddudduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ace and the Duce of Pipering" (longdance) (1st Setting) 1781
ABC  1782 C1:016163612761077 C2:udududuuddudduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ace and the Duce of Pipering" (longdance) (1st Setting) 1781
ABC  0882 C1:171627000000377 C2:ududududddududu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Active Old Man" (jig) 0882
ABC  0882 C1:171627000000377 C2:ududududddududu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Active Old Man" (jig) 0882
ABC  0519 C1:010101050300011 C2:uuudduuuudddduu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Advice" (air) 0519
ABC  1041 C1:173675712661170 C2:ududduduudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Angry Peeler" (doublejig) 1041
ABC  1041 C1:173675712661170 C2:ududduduudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Angry Peeler" (doublejig) 1041
ABC   1 C1:021506710604021 C2:uuudddduduuuudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:"The Anon." - bourree
ABC   1 C1:021506710604021 C2:uuudddduduuuudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:"The Anon." - bourree
ABC   15 C1:021506710604021 C2:uuudddduduuuudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:"The Anon." - bourree
ABC   15 C1:021506710604021 C2:uuudddduduuuudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:"The Anon." - bourree
ABC  0911 C1:053211714177053 C2:duuuudududdduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Antrim Lasses" (jig) 0911
ABC  0911 C1:053211714177053 C2:duuuudududdduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Antrim Lasses" (jig) 0911
ABC  0911 C1:053211714177053 C2:duuuudududdduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Antrim Lasses" (jig) 0911
ABC  0421 C1:063066011211067 C2:dudduuuuuddduud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Apprentice Boy" (song) 0421
ABC  0421 C1:063066011211067 C2:dudduuuuuddduud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Apprentice Boy" (song) 0421
ABC  0421 C1:063066011211067 C2:dudduuuuuddduud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Apprentice Boy" (song) 0421
ABC  877 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:E      H:BLR  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC  877 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:E      H:BLR  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC  877 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:E      H:BLR  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   1 C1:001356270411676 C2:uudduduuuddddud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Thearlaich! Nan Tigeadh Tu!
ABC   32 C1:226601266504265 C2:uuddduuddddduud M:3/4  K:D      H:CLR  T:(The) Ash Grove
ABC   32 C1:226601266504265 C2:uuddduuddddduud M:3/4  K:D      H:CLR  T:(The) Ash Grove
ABC   32 C1:226601266504265 C2:uuddduuddddduud M:3/4  K:D      H:CLR  T:(The) Ash Grove
ABC   32 C1:226601266504265 C2:uuddduuddddduud M:3/4  K:D      H:CLR  T:(The) Ash Grove
ABC   1 C1:177177212111362 C2:uddudduuuuuudud M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Ash Tree)
ABC   1 C1:116711672111117 C2:uudduudduuuuuud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Ash Tree)
ABC   10 C1:177177212111362 C2:uddudduuuuuudud M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Ash Tree)
ABC   11 C1:116711672111117 C2:uudduudduuuuuud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Ash Tree)
ABC   8 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Ash Tree)
ABC   21 C1:060111010076070 C2:duuuuddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Ashtree Grove" (song) 0420
ABC   21 C1:060111010076070 C2:duuuuddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Ashtree Grove" (song) 0420
ABC   21 C1:060111010076070 C2:duuuuddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Ashtree Grove" (song) 0420
ABC   1 C1:050322360741075 C2:duuuudduudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLZ  T:The Theater
ABC  1037 C1:006036006036716 C2:dudduddududdudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Dance.
ABC  1043 C1:110177167117111 C2:uuuddudduuduudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Dance.
ABC  1045 C1:007707010107007 C2:ddduudddududddd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Dance.
ABC  1037 C1:006036006036716 C2:dudduddududdudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1043 C1:110177167117111 C2:uuuddudduuduudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1045 C1:007707010107007 C2:ddduudddududddd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1037 C1:006036006036716 C2:dudduddududdudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1043 C1:110177167117111 C2:uuuddudduuduudu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1045 C1:007707010107007 C2:ddduudddududddd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Dance.
ABC  1031 C1:771663000046771 C2:ddudduudddudduu M:6/4  K:B      H:BFLZ  T:a Theater Jigg.
ABC  1075 C1:001707007100700 C2:uddduddududuuud M:3/2  K:Bb      H:BFLZ  T:a Theater Jigg
ABC  1022 C1:007101001107001 C2:duuuuduuuuuddud M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:a Theater Jigg.
ABC  1022 C1:007101001107001 C2:duuuuduuuuuddud M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Jigg.
ABC  1031 C1:771663000046771 C2:ddudduudddudduu M:6/4  K:B      H:BFLZ  T:A Theater Jigg.
ABC  1075 C1:001707007100700 C2:uddduddududuuud M:3/2  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Jigg
ABC  1022 C1:007101001107001 C2:duuuuduuuuuddud M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Jigg.
ABC  1031 C1:771663000046771 C2:ddudduudddudduu M:6/4  K:B      H:BFLZ  T:A Theater Jigg.
ABC  1075 C1:001707007100700 C2:uddduddududuuud M:3/2  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Jigg
ABC 27091 C1:026100611111677 C2:ududuuuuuddduud M:C|  K:G      H:BCLQRY T:THEATER LIGHTS* (hornpipe)
ABC  1076 C1:060077001105010 C2:ddduuduudduuddu M:3/4  K:Em      H:BFLZ  T:a Theater new Tune
ABC  1076 C1:060077001105010 C2:ddduuduudduuddu M:3/4  K:Em      H:BFLZ  T:A Theater new Tune
ABC  1076 C1:001105010010000 C2:uuduudduudduduu M:3/4  K:Em      H:BFLZ  T:A Theater new Tune
ABC  1076 C1:060077001105010 C2:ddduuduudduuddu M:3/4  K:Em      H:BFLZ  T:A Theater new Tune
ABC  1076 C1:001105010010000 C2:uuduudduudduduu M:3/4  K:Em      H:BFLZ  T:A Theater new Tune
ABC  1034 C1:051011011011177 C2:duuuuuuuudduddd M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1074 C1:011703060777077 C2:uududddddduuudu M:C|  K:Gm      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1015 C1:051051636771016 C2:dudududdduuduud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Tune
ABC  1014 C1:011407001711117 C2:uuduuduuuududdd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Tune
ABC  1021 C1:770071056111116 C2:dddudduuuuududu M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1064 C1:007707060307001 C2:dddduduuuuuudud M:3/2  K:Dm      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1061 C1:000101000101000 C2:uuuududdduuuudu M:3/4  K:C      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1110 C1:020007720201076 C2:udduuudddudduuu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:a Theater Tune
ABC  1062 C1:000101000707070 C2:uuddddduuuddudd M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1060 C1:060106000304000 C2:dudududududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1063 C1:010107030006001 C2:uududududdddudu M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1065 C1:000101017774000 C2:uuuddduuddudduu M:3/2  K:G      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1059 C1:070101000201017 C2:duuuuuddduddduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1032 C1:007025177111007 C2:dududduuudududu M:6/4  K:Cdor     H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1058 C1:000016000177000 C2:ududduduudduduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:a Theater Tune.
ABC  1014 C1:011407001711117 C2:uuduuduuuududdd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1015 C1:051051636771016 C2:dudududdduuduud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1021 C1:770071056111116 C2:dddudduuuuududu M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1032 C1:007025177111007 C2:dududduuudududu M:6/4  K:Cdor     H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1034 C1:051011011011177 C2:duuuuuuuudduddd M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1058 C1:000016000177000 C2:ududduduudduduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1059 C1:070101000201017 C2:duuuuuddduddduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1060 C1:060106000304000 C2:dudududududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1061 C1:000101000101000 C2:uuuududdduuuudu M:3/4  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1062 C1:000101000707070 C2:uuddddduuuddudd M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1063 C1:010107030006001 C2:uududududdddudu M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1064 C1:007707060307001 C2:dddduduuuuuudud M:3/2  K:Dm      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1065 C1:000101017774000 C2:uuuddduuddudduu M:3/2  K:G      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1074 C1:011703060777077 C2:uududddddduuudu M:C|  K:Gm      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1110 C1:020007720201076 C2:udduuudddudduuu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1014 C1:011407001711117 C2:uuduuduuuududdd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1062 C1:000101000707070 C2:uuddddduuuddudd M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1063 C1:010107030006001 C2:uududududdddudu M:3/2  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1064 C1:007707060307001 C2:dddduduuuuuudud M:3/2  K:Dm      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1065 C1:000101017774000 C2:uuuddduuddudduu M:3/2  K:G      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1074 C1:011703060777077 C2:uududddddduuudu M:C|  K:Gm      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1110 C1:020007720201076 C2:udduuudddudduuu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1015 C1:051051636771016 C2:dudududdduuduud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune
ABC  1021 C1:770071056111116 C2:dddudduuuuududu M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1032 C1:007025177111007 C2:dududduuudududu M:6/4  K:Cdor     H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1034 C1:051011011011177 C2:duuuuuuuudduddd M:6/4  K:Bb      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1058 C1:000016000177000 C2:ududduduudduduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1059 C1:070101000201017 C2:duuuuuddduddduu M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1060 C1:060106000304000 C2:dudududududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC  1061 C1:000101000101000 C2:uuuududdduuuudu M:3/4  K:C      H:BFLZ  T:A Theater Tune.
ABC 11098 C1:600000002622351 C2:duduuududdduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Avonmore" (reel) 1189
ABC  1776 C1:715165771111716 C2:duuudddduuuudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Baldheaded Bachelor" (hornpipe) 1776
ABC  1776 C1:715165771111716 C2:duuudddduuuudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Baldheaded Bachelor" (hornpipe) 1776
ABC  1866 C1:601161662536255 C2:duududdudududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bank Of Ireland" (reel) 1866
ABC  1866 C1:601161662536255 C2:duududdudududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bank Of Ireland" (reel) 1866
ABC  1866 C1:601161662536255 C2:duududdudududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bank Of Ireland" (reel) 1866
ABC  0128 C1:050000010703071 C2:dudududdduuudud M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Banks Of Banna" (air) 0128
ABC  0128 C1:050000010703071 C2:dudududdduuudud M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Banks Of Banna" (air) 0128
ABC  0128 C1:050000010703071 C2:dudududdduuudud M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Banks Of Banna" (air) 0128
ABC  0430 C1:007101110022017 C2:duduuuuuddddddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of Claudy" (air) 0430
ABC  0430 C1:007101110022017 C2:duduuuuuddddddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of Claudy" (air) 0430
ABC  0542 C1:715615700035760 C2:dudddudddduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Banks Of Dunmore" (air) 0542
ABC  0542 C1:715615700035760 C2:dudddudddduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Banks Of Dunmore" (air) 0542
ABC  0542 C1:715615700035760 C2:dudddudddduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Banks Of Dunmore" (air) 0542
ABC 20653 C1:300000110011000 C2:uuuuudduuduuuuu M:C   K:Gm      H:BLOQSZ T:"the BANKS OF LOCH NESS."
ABC 20653 C1:300000110011000 C2:uuuuudduuduuuuu M:C   K:Gm      H:BLOQSZ T:"the BANKS OF LOCH NESS."
ABC 20653 C1:300000110011000 C2:uuuuudduuduuuuu M:C   K:Gm      H:BLOQSZ T:"the BANKS OF LOCH NESS."
ABC 20653 C1:300000110011000 C2:uuuuudduuduuuuu M:C   K:Gm      H:BLOQSZ T:"the BANKS OF LOCH NESS."
ABC 20653 C1:300000110011000 C2:uuuuudduuduuuuu M:C   K:Gm      H:BLOQSZ T:"the BANKS OF LOCH NESS."
ABC  1060 C1:712001170765011 C2:duuuuddduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Banks of Lough Gowna" (doublejig) 1060
ABC  1060 C1:712001170765011 C2:duuuuddduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Banks of Lough Gowna" (doublejig) 1060
ABC  1060 C1:712001170765011 C2:duuuuddduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Banks of Lough Gowna" (doublejig) 1060
ABC  0425 C1:711100110006000 C2:duuuuudddddduuu M:6/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Barrow" (air) 0425
ABC  0425 C1:711100110006000 C2:duuuuudddddduuu M:6/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Barrow" (air) 0425
ABC  0425 C1:711100110006000 C2:duuuuudddddduuu M:6/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Barrow" (air) 0425
ABC  0050 C1:020367060023677 C2:uuddduuddddddud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Black Water" (air) 0050
ABC  0050 C1:020367060023677 C2:uuddduuddddddud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Black Water" (air) 0050
ABC  0050 C1:020367060023677 C2:uuddduuddddddud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Black Water" (air) 0050
ABC  1625 C1:040003060300076 C2:uuduuuduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Banks Of The Nile" (hornpipe) 1625
ABC  1625 C1:040003060300076 C2:uuduuuduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Banks Of The Nile" (hornpipe) 1625
ABC  1625 C1:040003060300076 C2:uuduuuduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Banks Of The Nile" (hornpipe) 1625
ABC  0310 C1:010211000776110 C2:uuuuddduuuddduu M:3/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Shannon " (air) 0310
ABC  0310 C1:010211000776110 C2:uuuuddduuuddduu M:3/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Shannon " (air) 0310
ABC  0517 C1:030071070677060 C2:ududdddduuuuddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Suir" (air) 0517
ABC  0517 C1:030071070677060 C2:ududdddduuuuddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Suir" (air) 0517
ABC  0517 C1:030071070677060 C2:ududdddduuuuddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banks Of The Suir" (air) 0517
ABC  0548 C1:050707007701030 C2:ddddduudddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banquet" (air) 0548
ABC  0548 C1:050707007701030 C2:ddddduudddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Banquet" (air) 0548
ABC  0129 C1:020017006602020 C2:uuddduududduudd M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Banshee's Cry" (air) 0129
ABC  0129 C1:020017006602020 C2:uuddduududduudd M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Banshee's Cry" (air) 0129
ABC  0129 C1:020017006602020 C2:uuddduududduudd M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Banshee's Cry" (air) 0129
ABC  1779 C1:772171635667176 C2:dduududuudddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bantry Hornpipe" 1779
ABC  1779 C1:772171635667176 C2:dduududuudddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bantry Hornpipe" 1779
ABC  1190 C1:071611611777223 C2:duduuduuddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bantry Lasses" (reel) 1190
ABC  1190 C1:071611611777223 C2:duduuduuddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bantry Lasses" (reel) 1190
ABC  1190 C1:071611611777223 C2:duduuduuddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bantry Lasses" (reel) 1190
ABC  0363 C1:020601030077070 C2:uduudddddduuduu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Bard Of Armagh" (air) 0363
ABC  0363 C1:020601030077070 C2:uduudddddduuduu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Bard Of Armagh" (air) 0363
ABC  0363 C1:020601030077070 C2:uduudddddduuduu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Bard Of Armagh" (air) 0363
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-bard's-song-in-the-forest(mid) (2:30)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-bard's-song-in-the-forest(mid) (3:01)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-bard's-song-in-the-forest(mid) (3:02)
ABC  1074 C1:301077602716301 C2:uudddududuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Barefoot Boy" (doublejig) 1074
ABC  1074 C1:301077602716301 C2:uudddududuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Barefoot Boy" (doublejig) 1074
ABC  1074 C1:301077602716301 C2:uudddududuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Barefoot Boy" (doublejig) 1074
ABC  0939 C1:111011716267677 C2:uuuuudududddddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Barndoor Jig" 0939
ABC  0939 C1:111011716267677 C2:uuuuudududddddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Barndoor Jig" 0939
ABC  1038 C1:300712637766271 C2:uduududdddududu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Barronstown Races" (jig) 1038
ABC  1038 C1:300712637766271 C2:uduududdddududu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Barronstown Races" (jig) 1038
ABC  1443 C1:026166210536777 C2:ududduududddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bashful Bachelor" (reel) 1443
ABC  1443 C1:026166210536777 C2:ududduududddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bashful Bachelor" (reel) 1443
ABC  1443 C1:026166210536777 C2:ududduududddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bashful Bachelor" (reel) 1443
ABC  0550 C1:000707050302000 C2:ddduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bashful Lover" (air) 0550
ABC  0550 C1:000707050302000 C2:ddduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bashful Lover" (air) 0550
ABC  0550 C1:000707050302000 C2:ddduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bashful Lover" (air) 0550
ABC  1037 C1:200620623066205 C2:ududuuddudududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Bashful Maid" (jig) 1037
ABC  1037 C1:200620623066205 C2:ududuuddudududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Bashful Maid" (jig) 1037
ABC  0253 C1:007101070002000 C2:duududdduuudddu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Battle Eve " (air) 0253
ABC  0253 C1:007101070002000 C2:duududdduuudddu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Battle Eve " (air) 0253
ABC  1845 C1:177117531771175 C2:udduudduudduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Battle Of Aughrim" (march) 1845
ABC  1845 C1:177117531771175 C2:udduudduudduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Battle Of Aughrim" (march) 1845
ABC  0329 C1:302606120366076 C2:uudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bay Of Biscay-O" (song) 0329
ABC  0329 C1:302606120366076 C2:uudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bay Of Biscay-O" (song) 0329
ABC  0329 C1:302606120366076 C2:uudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bay Of Biscay-O" (song) 0329
ABC  0980 C1:030530530536060 C2:dududududududud M:12/8 K:D      H:BCILZ T:"The Beauties of Ireland " (slide?) 0980
ABC  0980 C1:030530530536060 C2:dududududududud M:12/8 K:D      H:BCILZ T:"The Beauties of Ireland " (slide?) 0980
ABC   9 C1:621137670711301 C2:duuuudddduuuuud M:C   K:D      H:CDLRSZ T:"The Beehive" (Rebecca Knorr, Edinburgh)
ABC   9 C1:621137670711301 C2:duuuudddduuuuud M:C   K:D      H:CDLRSZ T:"The Beehive" (Rebecca Knorr, Edinburgh)
ABC  1647 C1:030404020503070 C2:dddduuudddddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Belfast Hornpipe" 1647
ABC  1647 C1:030404020503070 C2:dddduuudddddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Belfast Hornpipe" 1647
ABC  1385 C1:307726630264426 C2:uddudduudududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Belfast Lasses" (reel) 1385
ABC  1385 C1:307726630264426 C2:uddudduudududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Belfast Lasses" (reel) 1385
ABC  1714 C1:326532670000226 C2:dudududduududud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Belles Of Clonallan" (hornpipe) 1714
ABC  1714 C1:326532670000226 C2:dudududduududud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Belles Of Clonallan" (hornpipe) 1714
ABC  0597 C1:006027075056646 C2:udddududddudddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Bend Of The River" (air) 0597
ABC  0597 C1:006027075056646 C2:udddududddudddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Bend Of The River" (air) 0597
ABC  0597 C1:006027075056646 C2:udddududddudddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Bend Of The River" (air) 0597
ABC  0797 C1:772063670037772 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Besom in Bloom" (jig) 0797
ABC  0797 C1:772063670037772 C2:ddududduddduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Besom in Bloom" (jig) 0797
ABC  0852 C1:171711567677711 C2:ududuuudddddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Best In The Bag" (jig) 0852
ABC  0852 C1:171711567677711 C2:ududuuudddddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Best In The Bag" (jig) 0852
ABC  0475 C1:000177650007776 C2:uddddududdduduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Bird Alone" (air) 0475
ABC  0475 C1:000177650007776 C2:uddddududdduduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Bird Alone" (air) 0475
ABC  0475 C1:000177650007776 C2:uddddududdduduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Bird Alone" (air) 0475
ABC  1295 C1:672777111771056 C2:dduddduuudduudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Blackberry Blossom" (reel) 1295
ABC  1295 C1:672777111771056 C2:dduddduuudduudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Blackberry Blossom" (reel) 1295
ABC  1295 C1:672777111771056 C2:dduddduuudduudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Blackberry Blossom" (reel) 1295
ABC  0199 C1:007000037157077 C2:dduuuududdudddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (1st Setting) (air) 0199
ABC  0200 C1:000700710000010 C2:dduuuududdduuud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (2nd Setting) (air) 0200
ABC  0200 C1:000700710000010 C2:dduuuududdduuud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (2nd Setting) (air) 0200
ABC  0201 C1:002707070071116 C2:udddduuudududdd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (3rd Setting) (air) 0201
ABC  0201 C1:002707070071116 C2:udddduuudududdd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (3rd Setting) (air) 0201
ABC  1837 C1:016016012064661 C2:ududuuududduuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Blackbird And The Hen" (march) 1837
ABC  1837 C1:016016012064661 C2:ududuuududduuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Blackbird And The Hen" (march) 1837
ABC  1837 C1:016016012064661 C2:ududuuududduuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Blackbird And The Hen" (march) 1837
ABC  1793 C1:020707071771116 C2:udddudduuududuu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (longdance) 1793
ABC  1793 C1:020707071771116 C2:udddudduuududuu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Blackbird" (longdance) 1793
ABC  121 C1:660011266100040 C2:ddduuuudduduuuu M:3/4  K:F      H:CILQ  T:(The Black Decree)
ABC  1475 C1:116160277111716 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Black Eyed Sailor" (reel) 1475
ABC  1475 C1:116160277111716 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Black Eyed Sailor" (reel) 1475
ABC  0453 C1:000777667777631 C2:duudddddudddddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Black Haired Darling" (1st Setting) (air) 0453
ABC  0453 C1:000777667777631 C2:duudddddudddddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Black Haired Darling" (1st Setting) (air) 0453
ABC  0454 C1:000777650067631 C2:udddddudddduduu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Haired Darling" (2nd Setting) (air) 0454
ABC  0454 C1:000777650067631 C2:udddddudddduduu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Haired Darling" (2nd Setting) (air) 0454
ABC  0509 C1:000006020001010 C2:duuuuuddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Haired Girl" (air) 0509
ABC  0509 C1:000006020001010 C2:duuuuuddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Haired Girl" (air) 0509
ABC  1326 C1:061111610356602 C2:duuuuduuddduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The Black Haired Lass" (reel) 1326
ABC  1326 C1:061111610356602 C2:duuuuduuddduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The Black Haired Lass" (reel) 1326
ABC  1326 C1:061111610356602 C2:duuuuduuddduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The Black Haired Lass" (reel) 1326
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:F      H:LQV  T:(The) Black (Haired) Maid of the Valley
ABC  169 C1:216111616601277 C2:uuuduuududduuud M:3/4  K:F      H:BLQV  T:(The) Black (Haired) Maid of the Valley
ABC  1836 C1:021011277777667 C2:uuuuudddddduddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Black Headed Darling" (march) 1836
ABC  1836 C1:021011277777667 C2:uuuuudddddduddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Black Headed Darling" (march) 1836
ABC  0214 C1:550061460063040 C2:duddududdudduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Lettered List" (air) 0214
ABC  0214 C1:550061460063040 C2:duddududdudduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Lettered List" (air) 0214
ABC  0214 C1:550061460063040 C2:duddududdudduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Lettered List" (air) 0214
ABC  0915 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Black Rogue" (jig) 0915
ABC  0915 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Black Rogue" (jig) 0915
ABC  0024 C1:026706705311275 C2:dduuuuudddddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy" (1st setting) (air) 0024
ABC  0024 C1:026706705311275 C2:dduuuuudddddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy" (1st setting) (air) 0024
ABC  0025 C1:035617067221305 C2:uddddududdduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy" (2nd setting) (air) 0025
ABC  0025 C1:035617067221305 C2:uddddududdduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy" (2nd setting) (air) 0025
ABC  0026 C1:057756060022075 C2:uudddddddduuuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy " (3rd setting) (air) 0026
ABC  0026 C1:057756060022075 C2:uudddddddduuuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Black Slender Boy " (3rd setting) (air) 0026
ABC  0458 C1:040630700072061 C2:dudduuudduddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blackthorn Stick" (air) 0458
ABC  0458 C1:040630700072061 C2:dudduuudduddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blackthorn Stick" (air) 0458
ABC  0458 C1:040630700072061 C2:dudduuudduddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blackthorn Stick" (air) 0458
ABC  1099 C1:071117771762637 C2:duuuddduddududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blarney Pilgrim" (jig) 1099
ABC  1099 C1:071117771762637 C2:duuuddduddududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blarney Pilgrim" (jig) 1099
ABC  1099 C1:071117771762637 C2:duuuddduddududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blarney Pilgrim" (jig) 1099
ABC  0780 C1:170267611711174 C2:ududddduuduuudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Blazing Turf Fire" (jig) 0780
ABC  0780 C1:170267611711174 C2:ududddduuduuudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Blazing Turf Fire" (jig) 0780
ABC  0780 C1:170267611711174 C2:ududddduuduuudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Blazing Turf Fire" (jig) 0780
ABC  0383 C1:040003060707070 C2:dududdududuuudd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Blood-Red Rose " (air) 0383
ABC  0383 C1:040003060707070 C2:dududdududuuudd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Blood-Red Rose " (air) 0383
ABC  0917 C1:030011261677060 C2:uuuududddduduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (1st Setting) (jig) 0917
ABC  0917 C1:030011261677060 C2:uuuududddduduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (1st Setting) (jig) 0917
ABC  0917 C1:030011261677060 C2:uuuududddduduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (1st Setting) (jig) 0917
ABC  0918 C1:030011027677060 C2:uuuudddddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (2nd Setting) (jig) 0918
ABC  0918 C1:030011027677060 C2:uuuudddddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (2nd Setting) (jig) 0918
ABC  0918 C1:030011027677060 C2:uuuudddddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Blooming Meadows" (2nd Setting) (jig) 0918
ABC  1215 C1:026176110536221 C2:ududduududuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bloom of Youth" (reel) 1215
ABC  1215 C1:026176110536221 C2:ududduududuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bloom of Youth" (reel) 1215
ABC  0450 C1:050567160400040 C2:udddduduudduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Blue Eyed Maid" (air) 0450
ABC  0450 C1:050567160400040 C2:udddduduudduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Blue Eyed Maid" (air) 0450
ABC  0450 C1:050567160400040 C2:udddduduudduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Blue Eyed Maid" (air) 0450
ABC  1514 C1:050050771126776 C2:dudduuudddduudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Blue Garters" (reel) 1514
ABC  1514 C1:050050771126776 C2:dudduuudddduudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Blue Garters" (reel) 1514
ABC  0074 C1:602106276177607 C2:duududduddduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Bog Blossom" (air) 0074
ABC  0074 C1:602106276177607 C2:duududduddduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Bog Blossom" (air) 0074
ABC  0074 C1:602106276177607 C2:duududduddduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Bog Blossom" (air) 0074
ABC  0291 C1:050107621211776 C2:dudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Deserter" (air) 0291
ABC  0291 C1:050107621211776 C2:dudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Deserter" (air) 0291
ABC  0291 C1:050107621211776 C2:dudduuuuudddddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Deserter" (air) 0291
ABC  1791 C1:517032653541001 C2:dudduuuuudddddu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Deserter" (longdance) 1791
ABC  1791 C1:517032653541001 C2:dudduuuuudddddu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Deserter" (longdance) 1791
ABC  0079 C1:030001020007010 C2:duuduuduuduuduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Soldier Boy" (air) 0079
ABC  0079 C1:030001020007010 C2:duuduuduuduuduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Soldier Boy" (air) 0079
ABC  0079 C1:030001020007010 C2:duuduuduuduuduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Bold Soldier Boy" (air) 0079
ABC  1438 C1:777611561276700 C2:dduduudduudddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Bonnie Boy" (reel) 1438
ABC  1438 C1:777611561276700 C2:dduduudduudddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Bonnie Boy" (reel) 1438
ABC  231 C1:711277031177535 C2:duuuudduuudddud M:2/4  K:G      H:BCLOQZ T::The bonny bunch of roses
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:(The Bonny Grey)
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:(The Bonny Grey)
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:(The Bonny Grey)
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:(The Bonny Grey)
ABC   57 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:(The Bonny Grey)
ABC  0783 C1:170022305621115 C2:uduuudduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Book of Rights" (jig) 0783
ABC  0783 C1:170022305621115 C2:uduuudduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Book of Rights" (jig) 0783
ABC  0783 C1:170022305621115 C2:uduuudduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Book of Rights" (jig) 0783
ABC   1 C1:173520061776510 C2:udduududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Boston Hornpipe"
ABC   1 C1:277217612422332 C2:udduudduuduuduu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Boston Reel"
ABC  1336 C1:011136467707771 C2:uuudduddudddudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bottle of Porter" (reel) 1336
ABC  1336 C1:011136467707771 C2:uuudduddudddudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bottle of Porter" (reel) 1336
ABC  1336 C1:011136467707771 C2:uuudduddudddudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bottle of Porter" (reel) 1336
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bouncing Boy" (reel) 1506
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bouncing Boy" (reel) 1506
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bouncing Boy" (reel) 1506
ABC  0878 C1:177716777077172 C2:udududdddddudud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bow-legged Tailor" (jig) 0878
ABC  0878 C1:177716777077172 C2:udududdddddudud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bow-legged Tailor" (jig) 0878
ABC  0878 C1:177716777077172 C2:udududdddddudud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bow-legged Tailor" (jig) 0878
ABC  0892 C1:670173116673670 C2:dduduuuddduddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boy From The Glens" (jig) 0892 (modified)
ABC  0892 C1:670173116673670 C2:dduduuuddduddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boy From The Glens" (jig) 0892 (modified)
ABC  0974 C1:043672001001371 C2:dudduuuududdddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boy from the Mountain" (jig) 0974
ABC  0974 C1:043672001001371 C2:dudduuuududdddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boy from the Mountain" (jig) 0974
ABC  0345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Boy From The Top Of The World" (air) 0345
ABC  0345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Boy From The Top Of The World" (air) 0345
ABC   1 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Boyne Hunt)
ABC   85 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Boyne Hunt)
ABC   85 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLRZ T:(The Boyne Hunt)
ABC 10991 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Boyne Hunt)
ABC  1241 C1:462140407624462 C2:uduududdududuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boyne Hunt" (reel) 1241
ABC  1241 C1:462140407624462 C2:uduududdududuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boyne Hunt" (reel) 1241
ABC  1241 C1:462140407624462 C2:uduududdududuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boyne Hunt" (reel) 1241
ABC  0260 C1:070011677777011 C2:uuudddddduuuddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boyne Water" (air) 0260
ABC  0260 C1:070011677777011 C2:uuudddddduuuddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boyne Water" (air) 0260
ABC  0260 C1:070011677777011 C2:uuudddddduuuddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boyne Water" (air) 0260
ABC  0261 C1:121000161052111 C2:uuuududuuuuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boy Of My Heart " (air) 0261
ABC  0261 C1:121000161052111 C2:uuuududuuuuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boy Of My Heart " (air) 0261
ABC  0459 C1:007101270501077 C2:duuuddudddduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys from Kerry" (air) 0459
ABC  0459 C1:007101270501077 C2:duuuddudddduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys from Kerry" (air) 0459
ABC  0459 C1:007101270501077 C2:duuuddudddduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys from Kerry" (air) 0459
ABC  0589 C1:006023011177040 C2:duuuuudddduduud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Boys From Mullingar" (air) 0589
ABC  0589 C1:006023011177040 C2:duuuuudddduduud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Boys From Mullingar" (air) 0589
ABC  1574 C1:622662237167662 C2:duudduuududdddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Boys From Scart" (hornpipe) 1574
ABC  1574 C1:622662237167662 C2:duudduuududdddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Boys From Scart" (hornpipe) 1574
ABC  1664 C1:715623227166223 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Boys From The East" (hornpipe) 1664
ABC  1664 C1:715623227166223 C2:dudduuuududduuu M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Boys From The East" (hornpipe) 1664
ABC  0157 C1:002007600027007 C2:uduudddududuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Boys in the Gap" (air) 0157
ABC  0157 C1:002007600027007 C2:uduudddududuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Boys in the Gap" (air) 0157
ABC  0157 C1:002007600027007 C2:uduudddududuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Boys in the Gap" (air) 0157
ABC  0978 C1:660264666025120 C2:ddududdduduuuuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinafad" (jig) 0978
ABC  0978 C1:660264666025120 C2:ddududdduduuuuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinafad" (jig) 0978
ABC  0978 C1:660264666025120 C2:ddududdduduuuuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinafad" (jig) 0978
ABC  0937 C1:661001116361661 C2:dduuuudududdudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinamore" (jig) 0937
ABC  0937 C1:661001116361661 C2:dduuuudududdudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinamore" (jig) 0937
ABC  0937 C1:661001116361661 C2:dduuuudududdudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinamore" (jig) 0937
ABC  1227 C1:060026477060040 C2:dududdduddududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinchalla" (reel) 1227
ABC  1227 C1:060026477060040 C2:dududdduddududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Boys of Ballinchalla" (reel) 1227
ABC  1134 C1:267012006030013 C2:udduuduuuddudud M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of Ballysadare" (slipjig) 1134
ABC  1134 C1:267012006030013 C2:udduuduuuddudud M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of Ballysadare" (slipjig) 1134
ABC  1134 C1:267012006030013 C2:udduuduuuddudud M:9/8  K:G      H:CL   T:"The Boys Of Ballysadare" (slipjig) 1134
ABC  1594 C1:772711637661071 C2:dduduududdduduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Ballysimon" (hornpipe) 1594
ABC  1594 C1:772711637661071 C2:dduduududdduduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Ballysimon" (hornpipe) 1594
ABC 11700 C1:762402217121071 C2:dduduuuduuuduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Boys Of Bluehill" (hornpipe) 1700
ABC 11700 C1:762402217121071 C2:dduduuuduuuduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Boys Of Bluehill" (hornpipe) 1700
ABC 11700 C1:762402217121071 C2:dduduuuduuuduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Boys Of Bluehill" (hornpipe) 1700
ABC  1364 C1:161511616223076 C2:ududuududuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Cappoquin" (reel) 1364
ABC  1364 C1:161511616223076 C2:ududuududuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Cappoquin" (reel) 1364
ABC  1364 C1:161511616223076 C2:ududuududuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Cappoquin" (reel) 1364
ABC  0210 C1:053022004016053 C2:duuuuudududdduu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Carrigallen " (air) 0210
ABC  0210 C1:053022004016053 C2:duuuuudududdduu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Carrigallen " (air) 0210
ABC  0210 C1:053022004016053 C2:duuuuudududdduu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Carrigallen " (air) 0210
ABC  1073 C1:071600771577071 C2:dudududddduduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Coomanore" (jig) 1073
ABC  1073 C1:071600771577071 C2:dudududddduduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Boys of Coomanore" (jig) 1073
ABC  1341 C1:117777713071761 C2:uuddddduududduu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Galway" (reel) 1341
ABC  1341 C1:117777713071761 C2:uuddddduududduu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Galway" (reel) 1341
ABC  1341 C1:117777713071761 C2:uuddddduududduu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Boys of Galway" (reel) 1341
ABC  0356 C1:023427750177001 C2:uuududddduddduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Boys Of Glanlough" (air) 0356
ABC  0356 C1:023427750177001 C2:uuududddduddduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Boys Of Glanlough" (air) 0356
ABC  0356 C1:023427750177001 C2:uuududddduddduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Boys Of Glanlough" (air) 0356
ABC  1249 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:   K:G      H:BCILZ T:"The Boys of Portaferry" (reel 1249
ABC  1249 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:   K:G      H:BCILZ T:"The Boys of Portaferry" (reel 1249
ABC  1249 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:   K:G      H:BCILZ T:"The Boys of Portaferry" (reel 1249
ABC   1 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Boys of the Lake)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Boys of the Lake)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Boys of the Lake)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Boys of the Lake)
ABC   62 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Boys of the Lake)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Boys of the Lake)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Boys of the Lake)
ABC 10993 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Boys of the Lake)
ABC  0825 C1:710221762677710 C2:duuuuddudddduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of The Town" (jig) 0825
ABC  0825 C1:710221762677710 C2:duuuuddudddduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of The Town" (jig) 0825
ABC  1035 C1:771762660111712 C2:dduddudduuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of The West" (jig) 1035
ABC  1035 C1:771762660111712 C2:dduddudduuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Boys Of The West" (jig) 1035
ABC  0081 C1:001777770017070 C2:udddduudddduddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys Of Wexford" (air) 0081
ABC  0081 C1:001777770017070 C2:udddduudddduddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys Of Wexford" (air) 0081
ABC  0081 C1:001777770017070 C2:udddduudddduddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Boys Of Wexford" (air) 0081
ABC  0080 C1:060706020012010 C2:ddduuuuudddduuu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Brave Volunteers" (air) 0080
ABC  0080 C1:060706020012010 C2:ddduuuuudddduuu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Brave Volunteers" (air) 0080
ABC  0080 C1:060706020012010 C2:ddduuuuudddduuu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Brave Volunteers" (air) 0080
ABC   32 C1:037105057101777 C2:udududuuddddudd M:3/4  K:G      H:FLOR  T:"The Breton Mazurka"
ABC  0249 C1:007770017771070 C2:dddudddudddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bride of Malahide" (air) 0249
ABC  0249 C1:007770017771070 C2:dddudddudddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bride of Malahide" (air) 0249
ABC  0249 C1:007770017771070 C2:dddudddudddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Bride of Malahide" (air) 0249
ABC  1721 C1:000505070002060 C2:duududuuudddduu M:4/4  K:A      H:BCILZ T:"The Bridge Of Athlone" (hornpipe)1721
ABC  1721 C1:000505070002060 C2:duududuuudddduu M:4/4  K:A      H:BCILZ T:"The Bridge Of Athlone" (hornpipe)1721
ABC  1721 C1:000505070002060 C2:duududuuudddduu M:4/4  K:A      H:BCILZ T:"The Bridge Of Athlone" (hornpipe)1721
ABC  0137 C1:011161776345000 C2:uuududddudddddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Bright Black Rose" (air) 0137
ABC  0137 C1:011161776345000 C2:uuududddudddddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Bright Black Rose" (air) 0137
ABC  0137 C1:011161776345000 C2:uuududddudddddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Bright Black Rose" (air) 0137
ABC  0043 C1:070707060077001 C2:dddddduuuuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Bright Love of My Heart" (air) 0043
ABC  0043 C1:070707060077001 C2:dddddduuuuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Bright Love of My Heart" (air) 0043
ABC  0084 C1:077076267623006 C2:dddduddduudduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Brink Of The White Rocks" (2nd Setting) (air) 0084
ABC  0084 C1:077076267623006 C2:dddduddduudduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Brink Of The White Rocks" (2nd Setting) (air) 0084
ABC  0084 C1:077076267623006 C2:dddduddduudduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Brink Of The White Rocks" (2nd Setting) (air) 0084
ABC  0083 C1:541016061057056 C2:uuuuuuuuuuddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Brink Of The White Rocks" (air) 0083
ABC  0083 C1:541016061057056 C2:uuuuuuuuuuddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Brink Of The White Rocks" (air) 0083
ABC  1178 C1:767140006677760 C2:dddududdddduduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Broken Pledge" (reel) 1178
ABC  1178 C1:767140006677760 C2:dddududdddduduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Broken Pledge" (reel) 1178
ABC  1178 C1:767140006677760 C2:dddududdddduduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Broken Pledge" (reel) 1178
ABC  0155 C1:020111001010301 C2:uuuuuududdddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Haired Boy" (air) 0155
ABC  0155 C1:020111001010301 C2:uuuuuududdddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Haired Boy" (air) 0155
ABC  0155 C1:020111001010301 C2:uuuuuududdddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Haired Boy" (air) 0155
ABC  0154 C1:762777710700003 C2:ddudddduududddu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Brown Maid " (air) 0154
ABC  0154 C1:762777710700003 C2:ddudddduududddu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Brown Maid " (air) 0154
ABC  0154 C1:762777710700003 C2:ddudddduududddu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Brown Maid " (air) 0154
ABC  0448 C1:000200620200000 C2:uduududddududuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Mallet" (air) 0448
ABC  0448 C1:000200620200000 C2:uduududddududuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Mallet" (air) 0448
ABC  0448 C1:000200620200000 C2:uduududddududuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Mallet" (air) 0448
ABC  0031 C1:062111760176062 C2:duuuudududdddud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn " (1st setting ) (air) 0031
ABC  0031 C1:062111760176062 C2:duuuudududdddud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn " (1st setting ) (air) 0031
ABC  0032 C1:002111007775000 C2:duuuuudddddduuu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn" (2nd setting) (air) 0032
ABC  0032 C1:002111007775000 C2:duuuuudddddduuu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn" (2nd setting) (air) 0032
ABC  0033 C1:024107066701016 C2:uuuudddddduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn " (3rd Setting) (air) 0033
ABC  0033 C1:024107066701016 C2:uuuudddddduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Brown Thorn " (3rd Setting) (air) 0033
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bucks Of Oranmore" (reel) 1199
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bucks Of Oranmore" (reel) 1199
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Bucks Of Oranmore" (reel) 1199
ABC  0979 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bucks of Westmeath" (jig) 0979
ABC  0979 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bucks of Westmeath" (jig) 0979
ABC  0979 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Bucks of Westmeath" (jig) 0979
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bunch of Green Rushes" (reel) 1202
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bunch of Green Rushes" (reel) 1202
ABC  1054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Bunch of Roses" (jig) 1054
ABC  1054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Bunch of Roses" (jig) 1054
ABC  0090 C1:112677110077113 C2:uuuddduudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (1st Setting) (air) 0090
ABC  0090 C1:112677110077113 C2:uuuddduudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (1st Setting) (air) 0090
ABC  0090 C1:112677110077113 C2:uuuddduudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (1st Setting) (air) 0090
ABC  0091 C1:217077211662700 C2:uuddduuuddududu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (2nd Setting) (air) 0091
ABC  0091 C1:217077211662700 C2:uuddduuuddududu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (2nd Setting) (air) 0091
ABC  0092 C1:200077256661700 C2:udduuddddddudud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (3rd Setting) (air) 0092
ABC  0092 C1:200077256661700 C2:udduuddddddudud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (3rd Setting) (air) 0092
ABC  0092 C1:200077256661700 C2:udduuddddddudud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Burnt Old Man" (3rd Setting) (air) 0092
ABC   58 C1:066176110221116 C2:ddudduuuuuuuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bush In Bloom" (reel) 1242
ABC   58 C1:066176110221116 C2:ddudduuuuuuuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bush In Bloom" (reel) 1242
ABC   58 C1:066176110221116 C2:ddudduuuuuuuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Bush In Bloom" (reel) 1242
ABC  0520 C1:677707776772071 C2:dddudddddduduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Bush On The Hill" (air) 0520
ABC  0520 C1:677707776772071 C2:dddudddddduduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Bush On The Hill" (air) 0520
ABC  0520 C1:677707776772071 C2:dddudddddduduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Bush On The Hill" (air) 0520
ABC  1483 C1:077761111177716 C2:udddduuuuudddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Butcher's Apron" (reel) 1483
ABC  1483 C1:077761111177716 C2:udddduuuuudddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Butcher's Apron" (reel) 1483
ABC  1067 C1:602602277774170 C2:duduudddduudddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Butcher's Cave" (jig) 1067
ABC  1067 C1:602602277774170 C2:duduudddduudddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Butcher's Cave" (jig) 1067
ABC  1067 C1:602602277774170 C2:duduudddduudddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Butcher's Cave" (jig) 1067
ABC  0867 C1:304403067067304 C2:dududduddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Butcher's March" (jig) 0867
ABC  0867 C1:304403067067304 C2:dududduddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Butcher's March" (jig) 0867
ABC  1493 C1:422111674000442 C2:duuuuuddduduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Callan Lasses" (reel) 1493
ABC  1493 C1:422111674000442 C2:duuuuuddduduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Callan Lasses" (reel) 1493
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Clarinet
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Drums
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Flute
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Lute
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Lute
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:The-Call-Of-Ktulu (8:30) - Theorbo
ABC   1 C1:067667160211321 C2:ddddduduuuuuudu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Camber of the Bed"
ABC   1 C1:065677022322223 C2:ddddduuuuduuudd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Camber of the Road"
ABC   26 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Camber of the Road"
ABC  1512 C1:062446277711226 C2:dudududdduuuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Cameronian Reel" 1512
ABC  1512 C1:062446277711226 C2:dudududdduuuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Cameronian Reel" 1512
ABC   57 C1:001776712111076 C2:udddduuuuudduud M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Cashmere Shawl" (reel) 1344
ABC   57 C1:001776712111076 C2:udddduuuuudduud M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Cashmere Shawl" (reel) 1344
ABC   1 C1:771506637777217 C2:ududddudddduudd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Castleboy Hornpipe"
ABC   1 C1:715043677215715 C2:dudduddduuududd M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Castleboy Jig"
ABC   28 C1:        C2:        M:6/8G K: gfg d2G | c H:|2 agf g2f | T:G:CLQ:::"The Castleboy Jig"
ABC   1 C1:771506637777217 C2:ududddudddduudd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Castleboy Reel"
ABC   1 C1:016632641347606 C2:udduuduududdduu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Castledaly Jig"
ABC   30 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Castledaly Jig"
ABC   1 C1:027661226445344 C2:uddduuududududu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Castledaly Reel"
ABC  0052 C1:000001070111047 C2:uduuudduuuuudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Castle Of Dromore" (air) 0052
ABC  0052 C1:000001070111047 C2:uduuudduuuuudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Castle Of Dromore" (air) 0052
ABC  0052 C1:000001070111047 C2:uduuudduuuuudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Castle Of Dromore" (air) 0052
ABC  0018 C1:300715501711177 C2:ududuuduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Catholic Boys' (air) 0018
ABC  0018 C1:300715501711177 C2:ududuuduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Catholic Boys' (air) 0018
ABC  0871 C1:060223562661266 C2:duuuddudduuddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Cat in The Corner" (jig) 0871
ABC  0871 C1:060223562661266 C2:duuuddudduuddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Cat in The Corner" (jig) 0871
ABC   1 C1:070511017756070 C2:dduuuddudddduud M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC   1 C1:070511017756070 C2:dduuuddudddduud M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC   1 C1:070511017756070 C2:dduuuddudddduud M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:BLw  T:(The Cave of Gold)
ABC  0161 C1:021661001660077 C2:uuudduudddduuuu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Caves of Cong " (air) 0161
ABC  0161 C1:021661001660077 C2:uuudduudddduuuu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Caves of Cong " (air) 0161
ABC  0161 C1:021661001660077 C2:uuudduudddduuuu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Caves of Cong " (air) 0161
ABC  0143 C1:000407670006071 C2:uddduduuddduddd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Chanter's Tune" (air) 0143
ABC  0143 C1:000407670006071 C2:uddduduuddduddd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Chanter's Tune" (air) 0143
ABC  0241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Charming Fair Maid " (air) 0241
ABC  0241 C1:000111000011000 C2:uuuuudduduuddud M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Charming Fair Maid " (air) 0241
ABC  0872 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:'The Charming Young Widow' (jig) 0872
ABC  0872 C1:300711111665300 C2:uduuuuuddduduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:'The Charming Young Widow' (jig) 0872
ABC   1 C1:101001111705170 C2:uuuuuuddududddu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Chatanooga Choo-Choon"
ABC   32 C1:        C2:        M:4/4(3 K: Bc ^cd2d ef H:|2 dB A2 G2 (3Bc^c | T:CLQ:::"The Chatanooga Choo-Choon"
ABC  0206 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Chieftain" (air) 0206
ABC  0206 C1:001777770017062 C2:udddduudduudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Chieftain" (air) 0206
ABC  1223 C1:040047711040000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Chorus Reel " 1223
ABC  1223 C1:040047711040000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Chorus Reel " 1223
ABC  1223 C1:040047711040000 C2:dudduududdduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Chorus Reel " 1223
ABC  0952 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Christening" (jig) 0952
ABC  1286 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Christening" (reel) 1286
ABC  1286 C1:006076211160762 C2:ddduuuuddduuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Christening" (reel) 1286
ABC  0270 C1:300117716011307 C2:uuudduduuudddud M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Church Of Dromore" (air) 0270
ABC  0270 C1:300117716011307 C2:uuudduduuudddud M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Church Of Dromore" (air) 0270
ABC  0861 C1:711776307676701 C2:duudddudddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cliffs Of Moher" (jig) 0861
ABC  0861 C1:711776307676701 C2:duudddudddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cliffs Of Moher" (jig) 0861
ABC  0861 C1:711776307676701 C2:duudddudddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cliffs Of Moher" (jig) 0861
ABC  1248 C1:056111116761605 C2:dduuuuuddduduud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Clock In The Steeple" (reel) 1248
ABC  1558 C1:010501050107020 C2:uddudduduuuuudu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Cloone Hornpipe" 1558
ABC  1558 C1:010501050107020 C2:uddudduduuuuudu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Cloone Hornpipe" 1558
ABC   26 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:DR   T:The The Coach Road To Sligo
ABC  0567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cock And Hen" (song) 0567
ABC  0567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cock And Hen" (song) 0567
ABC  0567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cock And Hen" (song) 0567
ABC 32052 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C|  K:Bb      H:BFLRZ T:"THE COCK OF THE NORTH" -- Strathspey
ABC 32052 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C|  K:Bb      H:BFLRZ T:"THE COCK OF THE NORTH" -- Strathspey
ABC 32052 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C|  K:Bb      H:BFLRZ T:"THE COCK OF THE NORTH" -- Strathspey
ABC   1 C1:002261677671003 C2:uududdddduuuddd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Collaboration Jig"
ABC   1 C1:000211617777676 C2:uuududddddddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Collaboration Reel"
ABC  1404 C1:071110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Collier's Reel" 1404
ABC  1404 C1:071110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Collier's Reel" 1404
ABC  1404 C1:071110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Collier's Reel" 1404
ABC  1353 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Comely Maiden" (reel) 1353
ABC  1353 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Comely Maiden" (reel) 1353
ABC  1053 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Connachtman" (doublejig) 1053
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Connachtman's Rambles" (jig) 1003
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Connachtman's Rambles" (jig) 1003
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Connachtman's Rambles" (jig) 1003
ABC  1848 C1:000000000000000 C2:ududududddddduu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Connacht Outcry" (march) 1848
ABC  1848 C1:000000000000000 C2:ududududddddduu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Connacht Outcry" (march) 1848
ABC  1503 C1:007714077232127 C2:dduddduuuuudddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Contradiction" (reel) 1503
ABC  1503 C1:007714077232127 C2:dduddduuuuudddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Contradiction" (reel) 1503
ABC  1042 C1:000177611027000 C2:duuddduuudduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cook In The Kitchen" (doublejig) 1042
ABC  1042 C1:000177611027000 C2:duuddduuudduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cook In The Kitchen" (doublejig) 1042
ABC  1042 C1:000177611027000 C2:duuddduuudduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Cook In The Kitchen" (doublejig) 1042
ABC  0089 C1:000260050422300 C2:udddudduuuduuud M:3/4L K:1/8     H:G   T::"The Coolin" (with variations) (air) 0089
ABC  0089 C1:000260050422300 C2:udddudduuuduuud M:3/4L K:1/8     H:G   T::"The Coolin" (with variations) (air) 0089
ABC  0089 C1:000260050422300 C2:udddudduuuduuud M:3/4L K:1/8     H:G   T::"The Coolin" (with variations) (air) 0089
ABC   1 C1:000260050422300 C2:udddudduuuduuud M:3/4L K:1/8     H:G   T::"The Coolin" (with variations) (air) 0089
ABC   01 C1:170035000062170 C2:ududduuudddduuu M:6/8  K:G      H:CLOQRSZ T:(The Corwen Quick March)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecouncilofelrond (3:41)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecountesscathleen clarinet (5:44)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecountesscathleen drums (5:44)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecountesscathleen flute (5:44)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecountesscathleen harp (5:44)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thecountesscathleen lute (5:44)
ABC   1 C1:727601611677577 C2:dudduduuddduddu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:(The Crab)
ABC   1 C1:726160276172607 C2:dudududdududdud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Crab)
ABC   24 C1:727601611677577 C2:dudduduuddduddu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:(The Crab)
ABC   25 C1:726160276172607 C2:dudududdududdud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Crab)
ABC   20 C1:        C2:        M:6/8c K: BAc BGG |  H:G   T::(The Crab)
ABC   1 C1:711167750627361 C2:duuudddudududuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Cricket)
ABC   12 C1:711167750627361 C2:duuudddudududuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Cricket)
ABC   10 C1:        C2:        M:4/4GA K: BABc dBAG | H:|2 AFBF E2 Bc | T:G:CLQ:::(The Cricket)
ABC  0198 C1:010010610700002 C2:uduududuuuuddud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Croppy Boy" (air) 0198
ABC  0198 C1:010010610700002 C2:uduududuuuuddud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Croppy Boy" (air) 0198
ABC  0198 C1:010010610700002 C2:uduududuuuuddud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Croppy Boy" (air) 0198
ABC  1568 C1:027702771111011 C2:uddudduuuuuuudd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Crossroads Dance" (hornpipe) 1568
ABC  1568 C1:027702771111011 C2:uddudduuuuuuudd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Crossroads Dance" (hornpipe) 1568
ABC  1568 C1:027702771111011 C2:uddudduuuuuuudd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Crossroads Dance" (hornpipe) 1568
ABC 32201 C1:000226554002672 C2:uududdudduuduud M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE CROWN" HORNPIPE
ABC 32201 C1:000226554002672 C2:uududdudduuduud M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE CROWN" HORNPIPE
ABC 32201 C1:000226554002672 C2:uududdudduuduud M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE CROWN" HORNPIPE
ABC  1167 C1:030377770600777 C2:uuddddddddduuud M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Crow's Nest" (slipjig) 1167
ABC  1167 C1:030377770600777 C2:uuddddddddduuud M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Crow's Nest" (slipjig) 1167
ABC  1167 C1:030377770600777 C2:uuddddddddduuud M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Crow's Nest" (slipjig) 1167
ABC  1167 C1:030377770600777 C2:uuddddddddduuud M:9/8  K:D      H:L   T:"The Crow's Nest" (slipjig) 1167
ABC  0254 C1:301107117777006 C2:uuuduudddddduuu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Cruiskeen Lawn " (air) 0254
ABC  0254 C1:301107117777006 C2:uuuduudddddduuu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Cruiskeen Lawn " (air) 0254
ABC  0254 C1:301107117777006 C2:uuuduudddddduuu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Cruiskeen Lawn " (air) 0254
ABC  1733 C1:662266227777011 C2:dduudduudddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Cuckoo's Nest" (1st Setting) (hornpipe) 1733
ABC  1733 C1:662266227777011 C2:dduudduudddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Cuckoo's Nest" (1st Setting) (hornpipe) 1733
ABC  1733 C1:662266227777011 C2:dduudduudddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Cuckoo's Nest" (1st Setting) (hornpipe) 1733
ABC  1734 C1:716022376771277 C2:duduuudddduuddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Cuckoo's Nest" (2nd Setting) (hornpipe) 1734
ABC  1734 C1:716022376771277 C2:duduuudddduuddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Cuckoo's Nest" (2nd Setting) (hornpipe) 1734
ABC  0460 C1:000061076043070 C2:dudduuuddduudud M:6/8  K:G      H:BCILQ T:"The Cup of Gold" (air) 0460
ABC  0460 C1:000061076043070 C2:dudduuuddduudud M:6/8  K:G      H:BCILQ T:"The Cup of Gold" (air) 0460
ABC   1 C1:202730774016604 C2:uududddudduuddd M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Curragh Line"
ABC  1276 C1:067744277702116 C2:dddududdduuuddu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Curragh Races" (reel) 1276
ABC  1276 C1:067744277702116 C2:dddududdduuuddu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Curragh Races" (reel) 1276
ABC  1100 C1:017067700022036 C2:udddduuuddduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dairy Maid" (1st setting) (doublejig) 1100
ABC  1100 C1:017067700022036 C2:udddduuuddduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dairy Maid" (1st setting) (doublejig) 1100
ABC  1100 C1:017067700022036 C2:udddduuuddduduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dairy Maid" (1st setting) (doublejig) 1100
ABC  1270 C1:116611613071007 C2:uudduududduuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Daisy Field" (reel) 1270
ABC  1270 C1:116611613071007 C2:uudduududduuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Daisy Field" (reel) 1270
ABC  1318 C1:256771120400442 C2:udddduuududuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dancer's Delight" (reel) 1318
ABC  1318 C1:256771120400442 C2:udddduuududuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dancer's Delight" (reel) 1318
ABC  1318 C1:256771120400442 C2:udddduuududuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dancer's Delight" (reel) 1318
ABC  0960 C1:604402774401604 C2:dududdududududd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Dancingmaster" (jig) 0960
ABC  0960 C1:604402774401604 C2:dududdududududd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Dancingmaster" (jig) 0960
ABC  0948 C1:600053221067600 C2:dduuuuddduuudud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Dandy Bonnet" (jig) 0948
ABC  0948 C1:600053221067600 C2:dduuuuddduuudud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Dandy Bonnet" (jig) 0948
ABC  0948 C1:600053221067600 C2:dduuuuddduuudud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Dandy Bonnet" (jig) 0948
ABC  0403 C1:636776326367000 C2:dudddduuududduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Dark Girl Dressed In Blue" (air?) 0403
ABC  0403 C1:636776326367000 C2:dudddduuududduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Dark Girl Dressed In Blue" (air?) 0403
ABC  0403 C1:636776326367000 C2:dudddduuududduu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Dark Girl Dressed In Blue" (air?) 0403
ABC  0368 C1:071777066201070 C2:dudddddduuddudu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Dark Maiden Of The Valley " (air) 0368
ABC  0368 C1:071777066201070 C2:dudddddduuddudu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Dark Maiden Of The Valley " (air) 0368
ABC  0006 C1:011614654402071 C2:uuduuuuuddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Dark Woman Of the Glenn" (air) 0006
ABC  0006 C1:011614654402071 C2:uuduuuuuddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Dark Woman Of the Glenn" (air) 0006
ABC   9 C1:026176250012112 C2:ududduduuuuuudu M:C|  K:A      H:BDHLQRSZ T:(The Dawn -incorrect title used on the CD, - see note below)
ABC   9 C1:026176250012112 C2:ududduduuuuuudu M:C|  K:A      H:BDHLQRSZ T:(The Dawn -incorrect title used on the CD, - see note below)
ABC   9 C1:026176250012112 C2:ududduduuuuuudu M:C|  K:A      H:BDHLQRSZ T:(The Dawn -incorrect title used on the CD, - see note below)
ABC   9 C1:026176250012112 C2:ududduduuuuuudu M:C|  K:A      H:BDHLQRSZ T:(The Dawn -incorrect title used on the CD, - see note below)
ABC  0643 C1:007707070077071 C2:udddduudddduddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Dawning Of The Day" 0643
ABC  0643 C1:007707070077071 C2:udddduudddduddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Dawning Of The Day" 0643
ABC  0108 C1:017701507070716 C2:udddudududududu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Dawning of the Day " (air) 0108
ABC  0108 C1:017701507070716 C2:udddudududududu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Dawning of the Day " (air) 0108
ABC  0868 C1:011664664661011 C2:uudduddudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Day After The Fair" (jig) 0868
ABC  0868 C1:011664664661011 C2:uudduddudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Day After The Fair" (jig) 0868
ABC  0868 C1:011664664661011 C2:uudduddudduuudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Day After The Fair" (jig) 0868
ABC   1 C1:656265556532002 C2:dduudduddduuudd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Days at the Fleadh"
ABC   40 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Days at the Fleadh"
ABC  1232 C1:426442374267114 C2:dududuuddudduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Day We Paid The Rent" (reel) 1232
ABC  0130 C1:000707070102000 C2:ddduuuddduudddd M:3/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Dear Black Cow " (air) 0130
ABC  0130 C1:000707070102000 C2:ddduuuddduudddd M:3/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Dear Black Cow " (air) 0130
ABC  0130 C1:000707070102000 C2:ddduuuddduudddd M:3/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Dear Black Cow " (air) 0130
ABC  0073 C1:000774070067000 C2:ddudddudduuuddu M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Dear Irish Boy" (air) 0073
ABC  0073 C1:000774070067000 C2:ddudddudduuuddu M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Dear Irish Boy" (air) 0073
ABC  1831 C1:000577000115000 C2:udduududddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dear Little Island" (march) 1831
ABC  1831 C1:000577000115000 C2:udduududddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dear Little Island" (march) 1831
ABC  0178 C1:000000000007010 C2:dudduudddduuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Dear Little Shamrock" (air) 0178
ABC  0178 C1:000000000007010 C2:dudduudddduuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Dear Little Shamrock" (air) 0178
ABC  0178 C1:000000000007010 C2:dudduudddduuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Dear Little Shamrock" (air) 0178
ABC  0323 C1:774327000011022 C2:ddduuduuuuuuduu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Deception" (air) 0323
ABC  1828 C1:066001266267266 C2:dduudduddudduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Devil In Dublin" (march) 1827
ABC  1828 C1:066001266267266 C2:dduudduddudduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Devil In Dublin" (march) 1827
ABC  1564 C1:371537153716777 C2:ududududududddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Devil's Dream" (hornpipe) 1564
ABC  1564 C1:371537153716777 C2:ududududududddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Devil's Dream" (hornpipe) 1564
ABC  1564 C1:371537153716777 C2:ududududududddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Devil's Dream" (hornpipe) 1564
ABC   6 C1:000000060007050 C2:dduuduuuddduddu M:4/4  K:G      H:BCGOWw T:"The Devil's nine Questions"
ABC   5 C1:010106060205003 C2:uudduduuduuuddd M:4/4  K:G      H:BCGOWw T:"The Devil's nine Questions"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thedimnd (1:46)
ABC  0508 C1:020716006011022 C2:uududduuuuudduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dissipated Youth" (air?) 0508
ABC  0508 C1:020716006011022 C2:uududduuuuudduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Dissipated Youth" (air?) 0508
ABC  1274 C1:602127770671503 C2:duuudddddududuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Dogs Among The Bushes" (reel) 1274
ABC   1 C1:307151277711051 C2:ududuuddduuuuud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Dolphin)
ABC   15 C1:307151277711051 C2:ududuuddduuuuud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Dolphin)
ABC   12 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Dolphin)
ABC  0490 C1:153022111076176 C2:dduuuuuuudddudd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Downhill Of Life" (air) 0490
ABC   1 C1:011236265257443 C2:uuuududduddduuu M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Drake)
ABC   1 C1:001123512425267 C2:uuuuduudududddd M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Drake)
ABC   2 C1:001123512425267 C2:uuuuduudududddd M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Drake)
ABC   3 C1:011236265257443 C2:uuuududduddduuu M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Drake)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4A, K: D2 DE FAdA H:|2 F2 DC D2 AB | T:D:CLQ:::(The Drake)
ABC  1292 C1:277777111000417 C2:uddddduuduuddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Drogheda Lasses" (reel) 1292
ABC  1292 C1:277777111000417 C2:uddddduuduuddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Drogheda Lasses" (reel) 1292
ABC  1292 C1:277777111000417 C2:uddddduuduuddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Drogheda Lasses" (reel) 1292
ABC  1436 C1:026630610264422 C2:udduduududuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Drummond Lasses" (reel) 1436
ABC  1436 C1:026630610264422 C2:udduduududuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Drummond Lasses" (reel) 1436
ABC   1 C1:207601312077007 C2:udddduuduuddduu M:4/4  K:D      H:CHLQw T:(The Drunken Idiot)
ABC   1 C1:207601312077007 C2:udddduuduuddduu M:4/4  K:D      H:CHLQw T:(The Drunken Idiot)
ABC   1 C1:207601312077007 C2:udddduuduuddduu M:4/4  K:D      H:CHLQw T:(The Drunken Idiot)
ABC  1725 C1:653366677117665 C2:dduuddduduudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Dublin Hornpipe" 1725
ABC  1725 C1:653366677117665 C2:dduuddduduudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Dublin Hornpipe" 1725
ABC  1328 C1:401170034004453 C2:duududududuuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dublin Lasses" (reel) 1328
ABC  1328 C1:401170034004453 C2:duududududuuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dublin Lasses" (reel) 1328
ABC  1328 C1:401170034004453 C2:duududududuuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Dublin Lasses" (reel) 1328
ABC  1374 C1:307126715307152 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Dublin Reel" 1374
ABC  1374 C1:307126715307152 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Dublin Reel" 1374
ABC  1374 C1:307126715307152 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Dublin Reel" 1374
ABC  0715 C1:200772200663207 C2:udduudduudddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Eavesdropper" (doublejig) 0715
ABC  1605 C1:030602050107060 C2:dduduuuudduddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Echo Hornpipe" 1605
ABC  1605 C1:030602050107060 C2:dduduuuudduddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Echo Hornpipe" 1605
ABC  1605 C1:030602050107060 C2:dduduuuudduddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Echo Hornpipe" 1605
ABC   10 C1:111714007023767 C2:uuududduudddduu M:4/4  K:ADor     H:CLR  T:(The Eighth of October)
ABC  1511 C1:605560556537006 C2:duddudduddudduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC  1511 C1:605560556537006 C2:duddudduddudduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC  1511 C1:605560556537006 C2:duddudduddudduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC  1511 C1:605560556537006 C2:duddudduddudduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC   2 C1:        C2:        M:C   K:C      H:BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC  1511 C1:605560556537006 C2:duddudduddudduu M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Theeket Hoose
ABC  396 C1:007001060001040 C2:dududuuuuudddd M:6/8  K:D      H:CQZ  T:Thee little ships went out to sea
ABC  0501 C1:030005017777070 C2:duuddddduuuuddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Emblem Of Faith" (air) 0501
ABC   1 C1:277621116611642 C2:uddduuuudduuduu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Embroidery Jig"
ABC   1 C1:027760211177601 C2:uddduuuuddduudu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Embroidery Reel"
ABC   46 C1:        C2:        M:4/4A K: ~B2 dc BGGB H:|2 dBcA BGGc | T:G:CLQ:::"The Embroidery Reel"
ABC  0600 C1:040101000200030 C2:duuuudddduduudu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Emerald Isle" (air) 0600
ABC  0600 C1:040101000200030 C2:duuuudddduduudu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Emerald Isle" (air) 0600
ABC  0600 C1:040101000200030 C2:duuuudddduduudu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Emerald Isle" (air) 0600
ABC   60 C1:306771303117406 C2:dudduduuuddudud M:6/8  K:D      H:CLR  T:(The Enchantress)
ABC  0950 C1:006053000227777 C2:dudduuduudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The End Of The Day" (jig) 0950
ABC  0950 C1:006053000227777 C2:dudduuduudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The End Of The Day" (jig) 0950
ABC  0411 C1:000100110012007 C2:uuuuuddddduudud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Enniskillen Dragoons" (song) 0411
ABC  0411 C1:000100110012007 C2:uuuuuddddduudud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Enniskillen Dragoons" (song) 0411
ABC  0411 C1:000100110012007 C2:uuuuuddddduudud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Enniskillen Dragoons" (song) 0411
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:THE-ENTERTAINER1 (4:27)
ABC  1229 C1:026442663076307 C2:udududdudduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ewe Reel" 1229
ABC  1229 C1:026442663076307 C2:udududdudduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ewe Reel" 1229
ABC  1229 C1:026442663076307 C2:udududdudduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ewe Reel" 1229
ABC   1 C1:040044000200060 C2:ududuuududuuddu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:(The Eyes of Texas Are Upon You)
ABC  0099 C1:060703020201000 C2:dduuuuddddudduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fair At Dungarvan" (air) 0099
ABC  0099 C1:060703020201000 C2:dduuuuddddudduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fair At Dungarvan" (air) 0099
ABC  0099 C1:060703020201000 C2:dduuuuddddudduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fair At Dungarvan" (air) 0099
ABC  0536 C1:000700070001060 C2:duduudduudduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Fair Branch" (air) 0536
ABC  0536 C1:000700070001060 C2:duduudduudduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Fair Branch" (air) 0536
ABC  0536 C1:000700070001060 C2:duduudduudduddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Fair Branch" (air) 0536
ABC  0924 C1:200621267671716 C2:uduuuddddududdd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Fairhaired Boy" (jig) 0924
ABC  0924 C1:200621267671716 C2:uduuuddddududdd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Fairhaired Boy" (jig) 0924
ABC  1718 C1:711127777116021 C2:duuuudddduuduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Fairies' Hornpipe" 1718
ABC  1718 C1:711127777116021 C2:duuuudddduuduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Fairies' Hornpipe" 1718
ABC  1718 C1:711127777116021 C2:duuuudddduuduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Fairies' Hornpipe" 1718
ABC  0478 C1:070007000771070 C2:ddddudduuuudddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fairies' Well" (air) 0478
ABC  0478 C1:070007000771070 C2:ddddudduuuudddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fairies' Well" (air) 0478
ABC  1626 C1:531162237777777 C2:duuuduuuddddddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fair Maidens" (hornpipe) 1626
ABC  1626 C1:531162237777777 C2:duuuduuuddddddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fair Maidens" (hornpipe) 1626
ABC  0610 C1:777110111777111 C2:ddduuuuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fair Maid Of Kinsale" (air) 0610
ABC  0610 C1:777110111777111 C2:ddduuuuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fair Maid Of Kinsale" (air) 0610
ABC  0243 C1:230111230701760 C2:uduuuuududddudd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Fairy Boy" (air) 0243
ABC  0243 C1:230111230701760 C2:uduuuuududddudd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Fairy Boy" (air) 0243
ABC  0252 C1:061061076011071 C2:dududduuduududd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fairy Cobbler " (air) 0252
ABC  0252 C1:061061076011071 C2:dududduuduududd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fairy Cobbler " (air) 0252
ABC  0252 C1:061061076011071 C2:dududduuduududd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fairy Cobbler " (air) 0252
ABC  0637 C1:000603000503000 C2:dududuuuddddddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fairy Queen" 0637
ABC  0637 C1:000603000503000 C2:dududuuuddddddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Fairy Queen" 0637
ABC  0408 C1:157777060157121 C2:uddduddddduuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Fairy Rath" (air) 0408
ABC  0408 C1:157777060157121 C2:uddduddddduuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Fairy Rath" (air) 0408
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC  4423 C1:060007030004040 C2:uddudududdududu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:"the FAIRY" WALTZ
ABC 32001 C1:100710007117711 C2:uduudduudduudud M:2/4  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE FAIRY WEDDING" POLKA
ABC 32001 C1:100710007117711 C2:uduudduudduudud M:2/4  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE FAIRY WEDDING" POLKA
ABC 32001 C1:100710007117711 C2:uduudduudduudud M:2/4  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE FAIRY WEDDING" POLKA
ABC  0605 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (1st Setting) (air) 0605
ABC  0605 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (1st Setting) (air) 0605
ABC  0605 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (1st Setting) (air) 0605
ABC  0606 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (2nd Setting) (air) 0606
ABC  0606 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (2nd Setting) (air) 0606
ABC  0606 C1:030701010106070 C2:uduuuddduudduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Faithful Brown Cow" (2nd Setting) (air) 0606
ABC  1763 C1:600001111711177 C2:duuuuduuudduudu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Faithful Friend" (hornpipe) 1763
ABC  1763 C1:600001111711177 C2:duuuuduuudduudu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Faithful Friend" (hornpipe) 1763
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC   1 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  150 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  151 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  152 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  153 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  154 C1:000200640042006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  155 C1:000260044002006 C2:udududuudududdu M:C   K:A      H:"CFLRZ T:(The Famous Athlete)
ABC  1749 C1:117070707010704 C2:uuddududuudduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fancy Fair" (hornpipe) 1749
ABC  1749 C1:117070707010704 C2:uuddududuudduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fancy Fair" (hornpipe) 1749
ABC  1749 C1:117070707010704 C2:uuddududuudduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fancy Fair" (hornpipe) 1749
ABC 20083 C1:001101010177000 C2:uuuuudddudddduu M:C|  K:Bb      H:BLOQSZ T:"the Fardener's March."
ABC 20083 C1:001101010177000 C2:uuuuudddudddduu M:C|  K:Bb      H:BLOQSZ T:"the Fardener's March."
ABC 20083 C1:001101010177000 C2:uuuuudddudddduu M:C|  K:Bb      H:BLOQSZ T:"the Fardener's March."
ABC 20083 C1:001101010177000 C2:uuuuudddudddduu M:C|  K:Bb      H:BLOQSZ T:"the Fardener's March."
ABC 20083 C1:001101010177000 C2:uuuuudddudddduu M:C|  K:Bb      H:BLOQSZ T:"the Fardener's March."
ABC  1024 C1:716671110110716 C2:duddduuuuududdd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Fardown Farmer" (jig) 1024
ABC  1643 C1:266040403266040 C2:udduudduuudduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Farm Hornpipe" 1643
ABC  1643 C1:266040403266040 C2:udduudduuudduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Farm Hornpipe" 1643
ABC  0907 C1:001711032771667 C2:uduuuuuuddudddd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Fat Man's Fancy" (jig) 0907
ABC  0907 C1:001711032771667 C2:uduuuuuuddudddd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Fat Man's Fancy" (jig) 0907
ABC  0907 C1:001711032771667 C2:uduuuuuuddudddd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Fat Man's Fancy" (jig) 0907
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:TheFear (3:14)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:TheFear (3:14)
ABC  1811 C1:050001117117020 C2:uduuuduududduuu M:2/2  K:G      H:BCILZ T:"The Fearless Boys" (march ?) 1811
ABC  0539 C1:001161030077060 C2:uuduuddddduuudu M:3/4  K:C      H:BCILZ T:"The Fenian Stronghold" (air ?) 0539
ABC  0539 C1:001161030077060 C2:uuduuddddduuudu M:3/4  K:C      H:BCILZ T:"The Fenian Stronghold" (air ?) 0539
ABC  0539 C1:001161030077060 C2:uuduuddddduuudu M:3/4  K:C      H:BCILZ T:"The Fenian Stronghold" (air ?) 0539
ABC  1310 C1:607140471206714 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fermoy Lasses" (reel) 1310
ABC  1310 C1:607140471206714 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fermoy Lasses" (reel) 1310
ABC  1310 C1:607140471206714 C2:dduudduudduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fermoy Lasses" (reel) 1310
ABC  1711 C1:711766211111716 C2:duuddduuuuuudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Fiddlers' Contest" (hornpipe) 1711
ABC  1711 C1:711766211111716 C2:duuddduuuuuudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Fiddlers' Contest" (hornpipe) 1711
ABC  1644 C1:010102010201010 C2:udududududududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fiddler's Frolic" (hornpipe) 1644
ABC  1644 C1:010102010201010 C2:udududududududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fiddler's Frolic" (hornpipe) 1644
ABC   1 C1:000404030600051 C2:ududduuuduuduuu M:C|  K:F      H:BLSZ  T:(the) Fidler's Morris
ABC   1 C1:000404030600051 C2:ududduuuduuduuu M:C|  K:F      H:BLSZ  T:(the) Fidler's Morris
ABC  1671 C1:026172601166762 C2:udududuudddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Field Marshal" (hornpipe) 1671
ABC  1671 C1:026172601166762 C2:udududuudddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Field Marshal" (hornpipe) 1671
ABC  1065 C1:777663700067777 C2:dddddududdddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Field of Flowers" (jig) 1065
ABC  1065 C1:777663700067777 C2:dddddududdddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Field of Flowers" (jig) 1065
ABC   27 C1:601106110711277 C2:duuduuduuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Field Of Oats" (reel) 1523
ABC   27 C1:601106110711277 C2:duuduuduuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Field Of Oats" (reel) 1523
ABC  1214 C1:662517623377277 C2:ddududduuuddudd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The First Month of Summer" (reel) 1214
ABC  1214 C1:662517623377277 C2:ddududduuuddudd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The First Month of Summer" (reel) 1214
ABC  0851 C1:711663712111110 C2:duudduduuuuuuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The First Night In America" (jig) 0851
ABC  0851 C1:711663712111110 C2:duudduduuuuuuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The First Night In America" (jig) 0851
ABC   72 C1:066176110442236 C2:ddudduuuduuuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The First Of March" (reel) 1357
ABC   72 C1:066176110442236 C2:ddudduuuduuuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The First Of March" (reel) 1357
ABC  1708 C1:301171637111071 C2:uuudududuuuduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The First Of May" (hornpipe) 1708
ABC  1708 C1:301171637111071 C2:uuudududuuuduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The First Of May" (hornpipe) 1708
ABC  1708 C1:301171637111071 C2:uuudududuuuduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The First Of May" (hornpipe) 1708
ABC  1047 C1:300007020027770 C2:ududuudddududdu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Fisherman's Frolic" (doublejig) 1047
ABC  1047 C1:300007020027770 C2:ududuudddududdu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Fisherman's Frolic" (doublejig) 1047
ABC  1047 C1:300007020027770 C2:ududuudddududdu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Fisherman's Frolic" (doublejig) 1047
ABC  0604 C1:000011070705070 C2:uuddddduuuduuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fisherman's Song" (air) 0604
ABC  0604 C1:000011070705070 C2:uuddddduuuduuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fisherman's Song" (air) 0604
ABC  0604 C1:000011070705070 C2:uuddddduuuduuuu M:3/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Fisherman's Song" (air) 0604
ABC  0931 C1:760771001111177 C2:dddduuuuuuddddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Fisherman's Widow" (jig) 0931
ABC  0931 C1:760771001111177 C2:dddduuuuuuddddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Fisherman's Widow" (jig) 0931
ABC  1247 C1:601776116352672 C2:duddduudududdud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Five Leaved Clover" (reel) 1247
ABC  1247 C1:601776116352672 C2:duddduudududdud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Five Leaved Clover" (reel) 1247
ABC  1247 C1:601776116352672 C2:duddduudududdud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Five Leaved Clover" (reel) 1247
ABC   1 C1:331627331627177 C2:duududduudududd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   1 C1:332742273327422 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   1 C1:332706273327062 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   21 C1:332742273327422 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   22 C1:331627331627177 C2:duududduudududd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   23 C1:332706273327062 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   18 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Flattery)
ABC   38 C1:771767311772774 C2:dduddduuudduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Flaxdresser" (jig) 0835
ABC  1389 C1:771771762517623 C2:ddudduddududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flax In Bloom" (reel) 1389
ABC  1389 C1:771771762517623 C2:ddudduddududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flax In Bloom" (reel) 1389
ABC  1389 C1:771771762517623 C2:ddudduddududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flax In Bloom" (reel) 1389
ABC  1039 C1:677114302711661 C2:ddduuduuduuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Flitch Of Bacon" (jig) 1039
ABC  1039 C1:677114302711661 C2:ddduuduuduuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Flitch Of Bacon" (jig) 1039
ABC  1039 C1:677114302711661 C2:ddduuduuduuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Flitch Of Bacon" (jig) 1039
ABC  1206 C1:067126442067122 C2:dduudududduuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Flogging Reel" 1206
ABC  1206 C1:067126442067122 C2:dduudududduuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Flogging Reel" 1206
ABC  1238 C1:121160216161762 C2:uuuuduudududdud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Flower Of The Flock" (reel) 1238
ABC  0612 C1:007366001615077 C2:udduddduududdud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers In The Valley" (air) 0612
ABC  0612 C1:007366001615077 C2:udduddduududdud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers In The Valley" (air) 0612
ABC  0612 C1:007366001615077 C2:udduddduududdud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers In The Valley" (air) 0612
ABC  1655 C1:715603777166061 C2:dudduddduddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Antrim" (hornpipe) 1655
ABC  1655 C1:715603777166061 C2:dudduddduddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Antrim" (hornpipe) 1655
ABC  1655 C1:715603777166061 C2:dudduddduddduuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Antrim" (hornpipe) 1655
ABC  1746 C1:001200026227777 C2:uuuduudddddudud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Edinburgh" (hornpipe) 1746
ABC  1746 C1:001200026227777 C2:uuuduudddddudud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Edinburgh" (hornpipe) 1746
ABC  1746 C1:001200026227777 C2:uuuduudddddudud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Flowers Of Edinburgh" (hornpipe) 1746
ABC  0486 C1:070106000502010 C2:duddduuuuuudddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers of Erin's Green Shore" (air) 0486
ABC  0486 C1:070106000502010 C2:duddduuuuuudddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers of Erin's Green Shore" (air) 0486
ABC  1692 C1:176242257172232 C2:uddududududuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowers Of Spring" (hornpipe) 1692
ABC  1692 C1:176242257172232 C2:uddududududuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowers Of Spring" (hornpipe) 1692
ABC  1692 C1:176242257172232 C2:uddududududuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowers Of Spring" (hornpipe) 1692
ABC  0538 C1:777626661200121 C2:ddddudddddduuud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers Of The Forest" (air)(Irish Verzion) 0538
ABC  0538 C1:777626661200121 C2:ddddudddddduuud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers Of The Forest" (air)(Irish Verzion) 0538
ABC  0538 C1:777626661200121 C2:ddddudddddduuud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Flowers Of The Forest" (air)(Irish Verzion) 0538
ABC  1297 C1:777760116361605 C2:ddddduudududuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowing Bowl" (reel) 1297
ABC  1297 C1:777760116361605 C2:ddddduudududuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowing Bowl" (reel) 1297
ABC  1297 C1:777760116361605 C2:ddddduudududuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Flowing Bowl" (reel) 1297
ABC  0186 C1:001105770767071 C2:uuudddddduududd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Foggy Dew" (2nd Setting) (air) 0186
ABC  0186 C1:001105770767071 C2:uuudddddduududd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Foggy Dew" (2nd Setting) (air) 0186
ABC  0186 C1:001105770767071 C2:uuudddddduududd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Foggy Dew" (2nd Setting) (air) 0186
ABC   1 C1:001700226707001 C2:uddudddududuuud M:4/4  K:G      H:LOw  T:(The Foolish Boy)
ABC  0275 C1:000000007705040 C2:ddudduuuddddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Forlorn Lover" (air) 0275
ABC  0275 C1:000000007705040 C2:ddudduuuddddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Forlorn Lover" (air) 0275
ABC  0326 C1:670012020627070 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Forlorn Stranger " (air) 0326
ABC  0326 C1:670012020627070 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Forlorn Stranger " (air) 0326
ABC  0326 C1:670012020627070 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Forlorn Stranger " (air) 0326
ABC  1396 C1:426443274263002 C2:dududuudduduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Four Courts" (1st Setting) (reel) 1396
ABC  1396 C1:426443274263002 C2:dududuudduduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Four Courts" (1st Setting) (reel) 1396
ABC  1396 C1:426443274263002 C2:dududuudduduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Four Courts" (1st Setting) (reel) 1396
ABC  1554 C1:026352672446244 C2:udududdudududud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Four-Hand Reel" 1554
ABC  1554 C1:026352672446244 C2:udududdudududud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Four-Hand Reel" 1554
ABC  1554 C1:026352672446244 C2:udududdudududud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Four-Hand Reel" 1554
ABC  0135 C1:612730000670007 C2:duudududdddduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Four-Leaved Shamrock" (air) 0135
ABC  0135 C1:612730000670007 C2:duudududdddduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Four-Leaved Shamrock" (air) 0135
ABC  1541 C1:226166245061711 C2:uududdudududuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fourpenny Bit" (reel) 1541
ABC  1541 C1:226166245061711 C2:uududdudududuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fourpenny Bit" (reel) 1541
ABC  1541 C1:226166245061711 C2:uududdudududuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Fourpenny Bit" (reel) 1541
ABC  0271 C1:717167274371677 C2:dududduduududdd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Fox And His Wife " (air) 0271
ABC  0271 C1:717167274371677 C2:dududduduududdd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Fox And His Wife " (air) 0271
ABC  0271 C1:717167274371677 C2:dududduduududdd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Fox And His Wife " (air) 0271
ABC  0335 C1:000777620111000 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Fox's Sleep " (air) 0335
ABC  0335 C1:000777620111000 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Fox's Sleep " (air) 0335
ABC  0335 C1:000777620111000 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Fox's Sleep " (air) 0335
ABC   27 C1:172001071077167 C2:uduududduddddud M:6/8  K:D      H:L   T:... the French (title incomplete on photocopy)
ABC   27 C1:172001071077167 C2:uduududduddddud M:6/8  K:D      H:L   T:... the French (title incomplete on photocopy)
ABC  0010 C1:030002070700070 C2:uuddduudduuduud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Friar's Hill" (air) 0010
ABC  0010 C1:030002070700070 C2:uuddduudduuduud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Friar's Hill" (air) 0010
ABC  0010 C1:030002070700070 C2:uuddduudduuduud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Friar's Hill" (air) 0010
ABC  1696 C1:715050001716020 C2:duduuduudduduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Friendly Visit" (hornpipe) 1696
ABC  1696 C1:715050001716020 C2:duduuduudduduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Friendly Visit" (hornpipe) 1696
ABC  1051 C1:716174037671177 C2:dududuuddduuddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Frieze Breeches"(doublejig) 1051
ABC  1051 C1:716174037671177 C2:dududuuddduuddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Frieze Breeches"(doublejig) 1051
ABC   1 C1:000707001101000 C2:dduuuuduuuududd M:3/4  K:D bass    H:CLZ  T:(The frog galliard)
ABC   1 C1:000707001101000 C2:dduuuuduuuududd M:3/4  K:D bass    H:CLZ  T:(The frog galliard)
ABC   1 C1:000707001101000 C2:dduuuuduuuududd M:3/4  K:D bass    H:CLZ  T:(The frog galliard)
ABC  117 C1:000707001101000 C2:dduuuuduuuududd M:3/4  K:C      H:BCFLWZ T:(The frog galliard) Der Fluyten Lust-hof no. 117
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Full Of The Bag" (hornpipe) 1651
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Full Of The Bag" (hornpipe) 1651
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Full Of The Bag" (hornpipe) 1651
ABC  0005 C1:057031002002767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:D      H:CIL  T:"The Fun At Donnybrook" (air) 0005
ABC  0005 C1:057031002002767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:D      H:CIL  T:"The Fun At Donnybrook" (air) 0005
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BCILZ T:"The Funny Mistake" (slipjig) 1146
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BCILZ T:"The Funny Mistake" (slipjig) 1146
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:L   T:"The Funny Mistake" (slipjig) 1146
ABC  0955 C1:770763170117772 C2:dddduuduuddduud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Gaelic Club " (jig) 0956
ABC  0955 C1:770763170117772 C2:dddduuduuddduud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Gaelic Club " (jig) 0956
ABC  1022 C1:774527600002774 C2:ddududduudduuud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Gallowglass" (jig) 1023
ABC  1022 C1:774527600002774 C2:ddududduudduuud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Gallowglass" (jig) 1023
ABC   1 C1:000000030005000 C2:dudududuuuddudu M:4/4  K:B      H:LQ   T:`The Gambler Bass
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:"The Gambler" by Kenny Rogers - solo (2:33)
ABC   1 C1:422443031142002 C2:uduududdududuud M:4/4  K:B      H:LQ   T:`The Gambler Lute Begeleiding
ABC  1797 C1:010601060207060 C2:ududddudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (1st setting) (longdance) 1797
ABC  1797 C1:010601060207060 C2:ududddudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (1st setting) (longdance) 1797
ABC  1797 C1:010601060207060 C2:ududddudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (1st setting) (longdance) 1797
ABC  1798 C1:006127777127771 C2:duudddduudddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (2nd setting) (longdance) 1798
ABC  1798 C1:006127777127771 C2:duudddduudddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (2nd setting) (longdance) 1798
ABC  1798 C1:006127777127771 C2:duudddduudddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Garden Of Dasies" (2nd setting) (longdance) 1798
ABC  0352 C1:002777760011101 C2:udddddduuuuuuuu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Gathering of the Clans" (air) 0352
ABC  0352 C1:002777760011101 C2:udddddduuuuuuuu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Gathering of the Clans" (air) 0352
ABC  0352 C1:002777760011101 C2:udddddduuuuuuuu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Gathering of the Clans" (air) 0352
ABC  1085 C1:620620302667621 C2:duduuudddduuduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Geese in the Bog" (jig) 1085
ABC  1085 C1:620620302667621 C2:duduuudddduuduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Geese in the Bog" (jig) 1085
ABC   58 C1:300440032001772 C2:duduuudduduuddu M:4/4  K:D      H:CLR  T:(The Gem-maker)
ABC  0648 C1:001707070706023 C2:uddddduuduuuduu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Generous Woman" 0648
ABC  0648 C1:001707070706023 C2:uddddduuduuuduu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Generous Woman" 0648
ABC  0282 C1:007067001025067 C2:udddduuuudddddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Gentle Maiden" (air) 0282
ABC  0282 C1:007067001025067 C2:udddduuuudddddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Gentle Maiden" (air) 0282
ABC  0340 C1:030777767711116 C2:uddddddduuuuddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Girl From Lower Ireland " (damaged?) (air) 0340
ABC  0340 C1:030777767711116 C2:uddddddduuuuddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Girl From Lower Ireland " (damaged?) (air) 0340
ABC  0340 C1:030777767711116 C2:uddddddduuuuddu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Girl From Lower Ireland " (damaged?) (air) 0340
ABC   19 C1:070606010705070 C2:ddduddduuuuudud M:4/4  K:D      H:CLR  T:(The) Girl I Left Behind Me
ABC   19 C1:070606010705070 C2:ddduddduuuuudud M:4/4  K:D      H:CLR  T:(The) Girl I Left Behind Me
ABC   19 C1:070606010705070 C2:ddduddduuuuudud M:4/4  K:D      H:CLR  T:(The) Girl I Left Behind Me
ABC   19 C1:070606010705070 C2:ddduddduuuuudud M:4/4  K:D      H:CLR  T:(The) Girl I Left Behind Me
ABC  0423 C1:001767030300006 C2:uddduuuuddduddd M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Girl I Love" (air) 0423
ABC  0423 C1:001767030300006 C2:uddduuuuddduddd M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Girl I Love" (air) 0423
ABC  0196 C1:760702063063766 C2:dddudududduddud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Girl Of The Big House" (air) 0196
ABC  0196 C1:760702063063766 C2:dddudududduddud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Girl Of The Big House" (air) 0196
ABC  0196 C1:760702063063766 C2:dddudududduddud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Girl Of The Big House" (air) 0196
ABC  0439 C1:076122072767017 C2:dduuuududdduddd M:3/4  K:G      H:BCILRZ T:"The Girls I Have Courted" (song) 0439
ABC  0439 C1:076122072767017 C2:dduuuududdduddd M:3/4  K:G      H:BCILRZ T:"The Girls I Have Courted" (song) 0439
ABC  0812 C1:623770777772242 C2:duuddddddduudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Girls Of Banbridge" (jig) 0812
ABC  0812 C1:623770777772242 C2:duuddddddduudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Girls Of Banbridge" (jig) 0812
ABC  0812 C1:623770777772242 C2:duuddddddduudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Girls Of Banbridge" (jig) 0812
ABC  0574 C1:002007007002006 C2:uduudddudududuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Girls Of Our Town" (air) 0574
ABC  0574 C1:002007007002006 C2:uduudddudududuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Girls Of Our Town" (air) 0574
ABC  1176 C1:676160013071111 C2:ddduduuduuuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Girl Who Broke My Heart" (reel) 1176
ABC  1528 C1:031131117772661 C2:duuuuuudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Girl With the Laughing Eyes" (reel) 1528
ABC  1528 C1:031131117772661 C2:duuuuuudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Girl With the Laughing Eyes" (reel) 1528
ABC  1648 C1:553300277111077 C2:dduuudduuudddud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Glasgow Hornpipe" 1648
ABC  1648 C1:553300277111077 C2:dduuudduuudddud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Glasgow Hornpipe" 1648
ABC  1673 C1:000500060504070 C2:duududdduuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glen Hornpipe" 1673
ABC  1673 C1:000500060504070 C2:duududdduuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glen Hornpipe" 1673
ABC  1673 C1:000500060504070 C2:duududdduuuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glen Hornpipe" 1673
ABC  1078 C1:661762111027662 C2:ddudduuuuudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Glens Of Mayo" (jig) 1078
ABC  1078 C1:661762111027662 C2:ddudduuuuudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Glens Of Mayo" (jig) 1078
ABC  1759 C1:000700060302030 C2:dduuuuuuudududd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glories Of Spring" (hornpipe) 1759
ABC  1759 C1:000700060302030 C2:dduuuuuuudududd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glories Of Spring" (hornpipe) 1759
ABC  1759 C1:000700060302030 C2:dduuuuuuudududd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Glories Of Spring" (hornpipe) 1759
ABC  0926 C1:002601702600002 C2:udududududdduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Goats' Horns" (jig) 0926
ABC  0926 C1:002601702600002 C2:udududududdduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Goats' Horns" (jig) 0926
ABC  0480 C1:037662262536037 C2:uuddduuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Goat's Song" (air) 0480
ABC  0480 C1:037662262536037 C2:uuddduuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Goat's Song" (air) 0480
ABC  0844 C1:060715030117716 C2:dduduuuddududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Gobby-O" (jig) 0844
ABC  0844 C1:060715030117716 C2:dduduuuddududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Gobby-O" (jig) 0844
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:2/4  K:Am      H:"CLZw T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   5 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   7 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   7 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   10 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   10 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   8 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   8 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Am      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Am]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   8 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   8 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC   1 C1:726176160000327 C2:dududduduuddudu M:C   K:Bm      H:"CLZ  T:"The Godfather" Theme [Bm]
ABC  1652 C1:000060607020106 C2:dudduuudduddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Golden Vale" (hornpipe) 1652
ABC  1652 C1:000060607020106 C2:dudduuudduddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Golden Vale" (hornpipe) 1652
ABC  1652 C1:000060607020106 C2:dudduuudduddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Golden Vale" (hornpipe) 1652
ABC  1280 C1:003602670351762 C2:ududdududduuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Goldfinch" (reel) 1280
ABC  1280 C1:003602670351762 C2:ududdududduuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Goldfinch" (reel) 1280
ABC 07088 C1:670713670047670 C2:ddduuddudddduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Gold Ring" (doublejig) 0708
ABC 07088 C1:670713670047670 C2:ddduuddudddduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Gold Ring" (doublejig) 0708
ABC 07088 C1:670713670047670 C2:ddduuddudddduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Gold Ring" (doublejig) 0708
ABC  1620 C1:026503561166011 C2:uddudduudduuuuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Goodnatured Man" (hornpipe) 1620
ABC   1 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLQR T:(the "Goodnight" tune)
ABC   36 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC  5188 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLOQR T:(the "Goodnight" tune)
ABC 13408 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC 13408 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC  3261 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:D      H:ACFLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC  7591 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:D      H:ACFLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC 10442 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:Dm      H:ACLQR T:(the "Goodnight" tune)
ABC   36 C1:711111170701060 C2:duuuuuuddududdu M:3/4  K:D      H:ACFLOQRZ T:(the "Goodnight" tune)
ABC  0435 C1:161602112001177 C2:ududuuuuuduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Good Ship Planet" (song) 0435
ABC  0435 C1:161602112001177 C2:ududuuuuuduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Good Ship Planet" (song) 0435
ABC  0435 C1:161602112001177 C2:ududuuuuuduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Good Ship Planet" (song) 0435
ABC  1252 C1:001171110011672 C2:uuduuuuudduduud M:   K:D      H:BCILZ T:"The Gooseberry Bush" (reel) 1252
ABC  1252 C1:001171110011672 C2:uuduuuuudduduud M:   K:D      H:BCILZ T:"The Gooseberry Bush" (reel) 1252
ABC  1252 C1:001171110011672 C2:uuduuuuudduduud M:   K:D      H:BCILZ T:"The Gooseberry Bush" (reel) 1252
ABC  0463 C1:017704110211037 C2:uddduuuuuuudddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Grassy Green Pillow" (air) 0463
ABC  0463 C1:017704110211037 C2:uddduuuuuuudddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Grassy Green Pillow" (air) 0463
ABC  0632 C1:000177740605077 C2:udddududddduddd M:2/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Grassy Turf" 0632
ABC  0456 C1:010706070402070 C2:uddddududduuuud M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Grave Of Wolfe Tone " (air) 0456
ABC  0456 C1:010706070402070 C2:uddddududduuuud M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Grave Of Wolfe Tone " (air) 0456
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC   13 C1:006021770073060 C2:dduuuudddududdd M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The Great Sorrows)
ABC  1259 C1:426440224261760 C2:dududuudududdud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Branch" (reel) 1259
ABC  1259 C1:426440224261760 C2:dududuudududdud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Branch" (reel) 1259
ABC  1259 C1:426440224261760 C2:dududuudududdud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Branch" (reel) 1259
ABC  0331 C1:020607021101016 C2:udduuuuuudddddu M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Green Bushes" (air) 0331
ABC  0331 C1:020607021101016 C2:udduuuuuudddddu M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Green Bushes" (air) 0331
ABC  1557 C1:653265371771607 C2:dduudduuudduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Greencastle Hornpipe" 1557
ABC  1557 C1:653265371771607 C2:dduudduuudduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Greencastle Hornpipe" 1557
ABC  1240 C1:711776111767122 C2:duuddduuuddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Fields of America"(reel) 1240
ABC  1804 C1:001200270711776 C2:uuudduudddduduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Green Flag Flying" (march) 1804
ABC  1804 C1:001200270711776 C2:uuudduudddduduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Green Flag Flying" (march) 1804
ABC  1650 C1:050206030205050 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Flag" (hornpipe) 1650
ABC  1650 C1:050206030205050 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Flag" (hornpipe) 1650
ABC  1650 C1:050206030205050 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Green Flag" (hornpipe) 1650
ABC  1429 C1:622367670277442 C2:duuudddduddudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Green Groves Of Erin" (reel) 1429
ABC  1429 C1:622367670277442 C2:duuudddduddudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Green Groves Of Erin" (reel) 1429
ABC  1774 C1:715111127777777 C2:duduuuuuddddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Island" (hornpipe) 1774
ABC  1774 C1:715111127777777 C2:duduuuuuddddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Island" (hornpipe) 1774
ABC  1490 C1:111177640277403 C2:uuuuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Jacket" (reel) 1490
ABC  1490 C1:111177640277403 C2:uuuuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Jacket" (reel) 1490
ABC  1262 C1:772556610756772 C2:dduuddduuddddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Green Linnet" (reel) 1262
ABC  1262 C1:772556610756772 C2:dduuddduuddddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Green Linnet" (reel) 1262
ABC  1062 C1:113624174623113 C2:uuddudududuuuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Green Meadow" (jig) 1062
ABC  1062 C1:113624174623113 C2:uuddudududuuuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Green Meadow" (jig) 1062
ABC  1062 C1:113624174623113 C2:uuddudududuuuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Green Meadow" (jig) 1062
ABC  1205 C1:621767162062212 C2:duudddududuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Mountain" (reel) 1205
ABC  1205 C1:621767162062212 C2:duudddududuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Green Mountain" (reel) 1205
ABC  0276 C1:022761050666016 C2:uudddduuddddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Green Woods Of Truigha" (air) 0276
ABC  0276 C1:022761050666016 C2:uudddduuddddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Green Woods Of Truigha" (air) 0276
ABC  0276 C1:022761050666016 C2:uudddduuddddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Green Woods Of Truigha" (air) 0276
ABC  1393 C1:277771131127676 C2:udddduuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Grey Beard" (reel) 1393
ABC  1393 C1:277771131127676 C2:udddduuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Grey Beard" (reel) 1393
ABC  1393 C1:277771131127676 C2:udddduuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Grey Beard" (reel) 1393
ABC  1372 C1:022446200323562 C2:uudududuudududu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Grey Daylight" (reel) 1372
ABC  1372 C1:022446200323562 C2:uudududuudududu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Grey Daylight" (reel) 1372
ABC  1372 C1:022446200323562 C2:uudududuudududu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Grey Daylight" (reel) 1372
ABC  1544 C1:177117770022066 C2:udduuddduudddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Grey Plover" (reel) 1544
ABC  1544 C1:177117770022066 C2:udduuddduudddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Grey Plover" (reel) 1544
ABC  1598 C1:007111116627776 C2:duuuuudduddddud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Groves Hornpipe" 1598
ABC  1598 C1:007111116627776 C2:duuuuudduddddud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Groves Hornpipe" 1598
ABC  1598 C1:007111116627776 C2:duuuuudduddddud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Groves Hornpipe" 1598
ABC  0021 C1:060167600111101 C2:dduddduuuuuuudd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves of Blackpool" (air) 0021
ABC  0021 C1:060167600111101 C2:dduddduuuuuuudd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves of Blackpool" (air) 0021
ABC  0507 C1:050607600602017 C2:udddduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves Of Blarney" (air) 0507
ABC  0507 C1:050607600602017 C2:udddduuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves Of Blarney" (air) 0507
ABC  0358 C1:020767017762010 C2:uddduddduuuuuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves Of Dromore" (air) 0358
ABC  0358 C1:020767017762010 C2:uddduddduuuuuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves Of Dromore" (air) 0358
ABC  0358 C1:020767017762010 C2:uddduddduuuuuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Groves Of Dromore" (air) 0358
ABC  0809 C1:174623715664770 C2:ududuududdduddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Grumbling Rustic" (jig) 0809
ABC  0809 C1:174623715664770 C2:ududuududdduddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Grumbling Rustic" (jig) 0809
ABC  0809 C1:174623715664770 C2:ududuududdduddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Grumbling Rustic" (jig) 0809
ABC  0721 C1:611067705267611 C2:duudduduuddduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Hag With The Money" (jig) 0721
ABC  0721 C1:611067705267611 C2:duudduduuddduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Hag With The Money" (jig) 0721
ABC  0721 C1:611067705267611 C2:duudduduuddduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Hag With The Money" (jig) 0721
ABC  1569 C1:116161675021711 C2:uudududduuuduuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Halfway House" (hornpipe) 1569
ABC  1569 C1:116161675021711 C2:uudududduuuduuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Halfway House" (hornpipe) 1569
ABC  1569 C1:116161675021711 C2:uudududduuuduuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Halfway House" (hornpipe) 1569
ABC  1723 C1:000027770200277 C2:uddduuddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Handsome Plowboy" (hornpipe) 1723
ABC  1723 C1:000027770200277 C2:uddduuddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Handsome Plowboy" (hornpipe) 1723
ABC  1723 C1:000027770200277 C2:uddduuddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Handsome Plowboy" (hornpipe) 1723
ABC  1659 C1:001107702217062 C2:uudduuudduudduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Handy Man" (hornpipe) 1659
ABC  1659 C1:001107702217062 C2:uudduuudduudduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Handy Man" (hornpipe) 1659
ABC  1659 C1:001107702217062 C2:uudduuudduudduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Handy Man" (hornpipe) 1659
ABC  1311 C1:116176110221076 C2:uududduuuuuddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Happy Days Of Youth" (reel) 1311
ABC  628 C1:002200432267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:F      H:"BCFLOWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  628 C1:002200432267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:F      H:"BCFLOWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  633 C1:000107010070077 C2:ududdddduddduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  633 C1:000107010070077 C2:ududdddduddduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  632 C1:000107010070077 C2:ududddddudddduu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  632 C1:000107010070077 C2:ududddddudddduu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  629 C1:000305070020700 C2:uddududdudduuud M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  629 C1:000305070020700 C2:uddududdudduuud M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  634 C1:020107000060072 C2:uuddduududdduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  634 C1:020107000060072 C2:uuddduududdduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  627 C1:332334664665655 C2:duuduuddudduddu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  627 C1:332334664665655 C2:duuduuddudduddu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  630 C1:050305070040000 C2:uuddududuuuduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  630 C1:050305070040000 C2:uuddududuuuduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  635 C1:020107000060072 C2:uuddduududdduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  635 C1:020107000060072 C2:uuddduududdduuu M:4/4  K:F      H:BCFLOVWZ T:(The Happy Farmer) Op. 68 no. 10
ABC  0766 C1:044027777063027 C2:duuddddduudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (1st setting) (jig) 0766
ABC  0766 C1:044027777063027 C2:duuddddduudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (1st setting) (jig) 0766
ABC  0766 C1:044027777063027 C2:duuddddduudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (1st setting) (jig) 0766
ABC  0767 C1:711061711061267 C2:duududuuduudddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (2nd setting) (jig) 0767
ABC  0767 C1:711061711061267 C2:duududuuduudddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (2nd setting) (jig) 0767
ABC  0767 C1:711061711061267 C2:duududuuduudddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hare in the Corn" (2nd setting) (jig) 0767
ABC   1 C1:711117552566561 C2:duuuudududddudu M:4/4  K:Am      H:CLQ  T:"The Harmonic Convergence"
ABC  1428 C1:711120711116760 C2:duuuuduuuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Harvest Field" (reel) 1428
ABC  1428 C1:711120711116760 C2:duuuuduuuuddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Harvest Field" (reel) 1428
ABC  1603 C1:462446231177777 C2:udududuuuuddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Harvest Home" (hornpipe) 1603
ABC  1603 C1:462446231177777 C2:udududuuuuddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Harvest Home" (hornpipe) 1603
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   18 C1:764027640007017 C2:dduuddudduuddud M:C|3  K:C      H:CLOQV T:(The heart is good)
ABC   1 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Heather Breeze)
ABC  289 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Heather Breeze)
ABC  289 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Heather Breeze)
ABC  289 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Heather Breeze)
ABC  289 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Heather Breeze)
ABC  541 C1:226442663264426 C2:uudududduududud M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Heather Breeze)
ABC   1 C1:616513627021715 C2:dudduududuududd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Hen Harrier"
ABC   1 C1:611551216117071 C2:duudduuuduudduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Hen Harrier"
ABC   52 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Hen Harrier"
ABC  0116 C1:006703112661036 C2:uddduuuuudduudd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Hermit of Killarney" (air) 0116
ABC  0116 C1:006703112661036 C2:uddduuuuudduudd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Hermit of Killarney" (air) 0116
ABC  1807 C1:001102007771771 C2:uuudddudduudduu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The High Cauled Cap" (march) 1807
ABC  1807 C1:001102007771771 C2:uuudddudduudduu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The High Cauled Cap" (march) 1807
ABC  0857 C1:040174041111040 C2:dududuuuudududd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Highlander" (jig) 0857
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC 11694 C1:060706020000057 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:"the HIGHLAND SOCIETY OF SCOTLAND."
ABC  0713 C1:777774660067777 C2:ddddduddudddddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Highway To Dublin" (doublejig) 0713
ABC  0713 C1:777774660067777 C2:ddddduddudddddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Highway To Dublin" (doublejig) 0713
ABC  0713 C1:777774660067777 C2:ddddduddudddddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Highway To Dublin" (doublejig) 0713
ABC  1402 C1:772266153011711 C2:dduudduduuuduuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Highway To Limerick" (reel) 1402
ABC  1402 C1:772266153011711 C2:dduudduduuuduuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Highway To Limerick" (reel) 1402
ABC  1162 C1:621771664040264 C2:duudduddudududd M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hills of Ireland" (slipjig) 1162
ABC  1162 C1:621771664040264 C2:duudduddudududd M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Hills of Ireland" (slipjig) 1162
ABC  1162 C1:621771664040264 C2:duudduddudududd M:9/8  K:G      H:L   T:"The Hills of Ireland" (slipjig) 1162
ABC  0972 C1:006076206203006 C2:duddduduududddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Holly Tree" (jig) 0972
ABC  0972 C1:006076206203006 C2:duddduduududddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Holly Tree" (jig) 0972
ABC  0972 C1:006076206203006 C2:duddduduududddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Holly Tree" (jig) 0972
ABC  0105 C1:010616040220070 C2:uddudddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Honest Man" (air) 0105
ABC  0105 C1:010616040220070 C2:uddudddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Honest Man" (air) 0105
ABC  0105 C1:010616040220070 C2:uddudddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Honest Man" (air) 0105
ABC  1653 C1:076111566226127 C2:dduuuddduuduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Honeysuckle" (hornpipe) 1653
ABC   1 C1:166605166605156 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Hoppy Hornpipe"
ABC   54 C1:007711670371111 C2:dduudduduuuuudd M:4/4G2 K:||      H:    T:::"The Hoppy Hornpipe"
ABC   1 C1:040710166065166 C2:uduuddduuddduud M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Hoppy Jig"
ABC  1455 C1:202151672061226 C2:uuududduduuuddu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Hornless Cow" (reel) 1455
ABC  1455 C1:202151672061226 C2:uuududduduuuddu M:C   K:D      H:BCILZ T:"The Hornless Cow" (reel) 1455
ABC  0897 C1:772027604402772 C2:dduuddududduuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House In The Glen" (jig) 0897
ABC  0897 C1:772027604402772 C2:dduuddududduuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House In The Glen" (jig) 0897
ABC  0897 C1:772027604402772 C2:dduuddududduuud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House In The Glen" (jig) 0897
ABC  1088 C1:644237661757422 C2:dduuuddduddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House in the Glen" (jig) 1088
ABC  1088 C1:644237661757422 C2:dduuuddduddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House in the Glen" (jig) 1088
ABC  1088 C1:644237661757422 C2:dduuuddduddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The House in the Glen" (jig) 1088
ABC  0427 C1:030000076000500 C2:udduuuddduddudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The House On The Hill" (air) 0427
ABC  0427 C1:030000076000500 C2:udduuuddduddudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The House On The Hill" (air) 0427
ABC  0427 C1:030000076000500 C2:udduuuddduddudd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The House On The Hill" (air) 0427
ABC  1427 C1:427722027401111 C2:dudduuudduuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:'The Humors Of Ballinacarrig" (reel) 1427
ABC  1427 C1:427722027401111 C2:dudduuudduuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:'The Humors Of Ballinacarrig" (reel) 1427
ABC  0142 C1:011760760777000 C2:uuddddudddduddd M:9/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Humors of Carrickmacross" (air) 0142
ABC  0142 C1:011760760777000 C2:uuddddudddduddd M:9/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Humors of Carrickmacross" (air) 0142
ABC  1770 C1:050422304010706 C2:ududuuuuudududd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Humors Of Castle Bernard" (hornpipe) 1770
ABC  1770 C1:050422304010706 C2:ududuuuuudududd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Humors Of Castle Bernard" (hornpipe) 1770
ABC  0949 C1:077677716174061 C2:udddddududududd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humors Of Trim" (jig) 0949
ABC  0949 C1:077677716174061 C2:udddddududududd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humors Of Trim" (jig) 0949
ABC  0949 C1:077677716174061 C2:udddddududududd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humors Of Trim" (jig) 0949
ABC   1 C1:432711667611464 C2:ududuudddduuudu M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Humours of Aughrim"
ABC   1 C1:466761172777511 C2:udddduududddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Humours of Aughrim"
ABC   58 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Humours of Aughrim"
ABC  1081 C1:030011061662176 C2:uuududduuddduuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Humours of Ballinafauna" (jig) 1081
ABC  1081 C1:030011061662176 C2:uuududduuddduuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Humours of Ballinafauna" (jig) 1081
ABC  0828 C1:604403677111602 C2:dududdduuuduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Ballingarry" (jig) 0828
ABC  0828 C1:604403677111602 C2:dududdduuuduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Ballingarry" (jig) 0828
ABC  0810 C1:712775267660712 C2:duudduuddddduud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours Of Bally Castle" (jig) 0810
ABC  0810 C1:712775267660712 C2:duudduuddddduud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours Of Bally Castle" (jig) 0810
ABC  1675 C1:711777717611112 C2:duuddddudduuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Humours Of Ballyconnell" (hornpipe) 1675
ABC  1675 C1:711777717611112 C2:duuddddudduuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Humours Of Ballyconnell" (hornpipe) 1675
ABC  1097 C1:601767301767301 C2:duddduuddduuduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Ballydehob" (jig) 1097
ABC  1097 C1:601767301767301 C2:duddduuddduuduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Ballydehob" (jig) 1097
ABC  1097 C1:601767301767301 C2:duddduuddduuduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Ballydehob" (jig) 1097
ABC  1124 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduduu M:9/8  K:D      H:BILZ  T:"The Humours of Ballymanus" (slipjig) 1124
ABC  1124 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduduu M:9/8  K:D      H:BILZ  T:"The Humours of Ballymanus" (slipjig) 1124
ABC  1124 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduduu M:9/8  K:D      H:BILZ  T:"The Humours of Ballymanus" (slipjig) 1124
ABC  1124 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduduu M:9/8  K:D      H:L   T:"The Humours of Ballymanus" (slipjig) 1124
ABC  0711 C1:716267661767121 C2:duduudddduddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Bantry" (jig) 0711
ABC  0711 C1:716267661767121 C2:duduudddduddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Bantry" (jig) 0711
ABC  0779 C1:302623302621404 C2:duduududuududuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Cappa" (jig) 0779
ABC  0779 C1:302623302621404 C2:duduududuududuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Cappa" (jig) 0779
ABC   1 C1:354754627621663 C2:ududdududduuddu M:6/8  K:Em      H:CLQ  T:"The Humours of Castleboy"
ABC   1 C1:713544354664766 C2:duududududduddd M:4/4  K:Em      H:CLQ  T:"The Humours of Castleboy"
ABC   60 C1:        C2:        M:4/4F= K: (3E^DE AE B H:Em   T::"The Humours of Castleboy"
ABC  0913 C1:170121170011170 C2:uduuuuduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Castle Comer" (jig) 0913
ABC  0913 C1:170121170011170 C2:uduuuuduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Castle Comer" (jig) 0913
ABC  0913 C1:170121170011170 C2:uduuuuduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Castle Comer" (jig) 0913
ABC  1056 C1:030057663717110 C2:uudddududuuuuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Cavan" (jig) 1056
ABC  1056 C1:030057663717110 C2:uudddududuuuuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Cavan" (jig) 1056
ABC  1056 C1:030057663717110 C2:uudddududuuuuud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Cavan" (jig) 1056
ABC  1057 C1:660710711117064 C2:ddduduuuudddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Cork" (jig) 1057
ABC  1057 C1:660710711117064 C2:ddduduuuudddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Cork" (jig) 1057
ABC   1 C1:020765621772671 C2:uudduduudduddud M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Humours of Crusheen"
ABC   1 C1:026216611746352 C2:uduudduudududud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Humours of Crusheen"
ABC   62 C1:        C2:        M:4/4BA K: ~G2 BG BcAF H:|2 BdAF GABc | T:CLQ:::"The Humours of Crusheen"
ABC  1044 C1:560716110712661 C2:ddduduuduuddudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Dingle" (doublejig) 1044
ABC  1044 C1:560716110712661 C2:ddduduuduuddudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Dingle" (doublejig) 1044
ABC  1022 C1:622111261666622 C2:duuuuuududddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Drinagh" (jig) 1022
ABC  1022 C1:622111261666622 C2:duuuuuududddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Drinagh" (jig) 1022
ABC  1022 C1:622111261666622 C2:duuuuuududddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Drinagh" (jig) 1022
ABC  1689 C1:712376617117767 C2:duuuddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Enniskean" (hornpipe) 1689
ABC  1689 C1:712376617117767 C2:duuuddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Enniskean" (hornpipe) 1689
ABC  1689 C1:712376617117767 C2:duuuddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Enniskean" (hornpipe) 1689
ABC  0176 C1:260523000321260 C2:uddduduuduuuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Glyn" (air) 0176
ABC  0176 C1:260523000321260 C2:uddduduuduuuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Glyn" (air) 0176
ABC   1 C1:461261367663177 C2:uduuduudddduudd M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Humours of Gort"
ABC   1 C1:046127713777662 C2:uduudduuddddduu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Humours of Gort"
ABC   64 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Humours of Gort"
ABC  0876 C1:067066022067261 C2:dddduuddududduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Limerick" (jig) 0876
ABC  0876 C1:067066022067261 C2:dddduuddududduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours Of Limerick" (jig) 0876
ABC  0845 C1:777671172677060 C2:ddddduududdddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours Of Mullinafauna" (jig) 0845
ABC  0845 C1:777671172677060 C2:ddddduududdddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours Of Mullinafauna" (jig) 0845
ABC  1524 C1:066130042716076 C2:dduduudududdddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Newcastle" (reel) 1524
ABC  1524 C1:066130042716076 C2:dduduudududdddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Newcastle" (reel) 1524
ABC  1524 C1:066130042716076 C2:dduduudududdddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Newcastle" (reel) 1524
ABC  0940 C1:000621000711170 C2:duuduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Passage" (jig) 0940
ABC  0940 C1:000621000711170 C2:duuduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Passage" (jig) 0940
ABC  1470 C1:600211637067066 C2:duuududdduddddu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Humours Of Schull" (reel) 1470
ABC  1470 C1:600211637067066 C2:duuududdduddddu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Humours Of Schull" (reel) 1470
ABC  0221 C1:000025000677000 C2:uuddddduuduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Humours of the Joyce Country" (air) 0221
ABC  0221 C1:000025000677000 C2:uuddddduuduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Humours of the Joyce Country" (air) 0221
ABC  0221 C1:000025000677000 C2:uuddddduuduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Humours of the Joyce Country" (air) 0221
ABC  0793 C1:660227660227774 C2:dduuddduudddudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Tralibane" (jig) 0793
ABC  0793 C1:660227660227774 C2:dduuddduudddudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Tralibane" (jig) 0793
ABC  0793 C1:660227660227774 C2:dduuddduudddudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Humours of Tralibane" (jig) 0793
ABC  0784 C1:261663777771205 C2:ududduddddduudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Whiskey" (jig) 0784
ABC  0784 C1:261663777771205 C2:ududduddddduudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Humours of Whiskey" (jig) 0784
ABC  0922 C1:170223777663117 C2:uduuuddddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Winter" (jig) 0922
ABC  0922 C1:170223777663117 C2:uduuuddddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Winter" (jig) 0922
ABC  0922 C1:170223777663117 C2:uduuuddddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Humours of Winter" (jig) 0922
ABC   1 C1:117770377141177 C2:uudddudduduuddd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Hungry Hornpipe"
ABC   1 C1:112677141774115 C2:uududdududduuud M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Hungry Jig"
ABC   66 C1:        C2:        M:6/8D K: ABc DcB | A H:|2 BGG G2c | T:G:CLQ:::"The Hungry Jig"
ABC  1799 C1:026176767127671 C2:uududdduduudddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Hunt" (1st setting) (longdance) 1799
ABC  1799 C1:026176767127671 C2:uududdduduudddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Hunt" (1st setting) (longdance) 1799
ABC  1800 C1:116176230027777 C2:uududduuudddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Hunt" (2nd setting) (longdance) 1800
ABC  1800 C1:116176230027777 C2:uududduuudddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Hunt" (2nd setting) (longdance) 1800
ABC  1717 C1:071200117627002 C2:duuuudduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Hunter's Hornpipe" 1717
ABC  1717 C1:071200117627002 C2:duuuudduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Hunter's Hornpipe" 1717
ABC  1717 C1:071200117627002 C2:duuuudduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Hunter's Hornpipe" 1717
ABC  1805 C1:020017610200176 C2:uudduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Hurler's March" 1805
ABC  0839 C1:053062051027661 C2:ududuuuddduddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Idle Road" (jig) 0839
ABC  0839 C1:053062051027661 C2:ududuuuddduddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Idle Road" (jig) 0839
ABC  0839 C1:053062051027661 C2:ududuuuddduddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Idle Road" (jig) 0839
ABC   1 C1:614121412146566 C2:duduuuduuududdd M:2/4  K:Amin     H:LRSZ  T:Theid mi chachaidh a chrò Cheanntaille
ABC   1 C1:717717717007501 C2:dududududududdu M:12/8 K:F      H:L   T:Their Brains Were Small
ABC   1 C1:717717717007501 C2:dududududududdu M:12/8 K:F      H:L   T:Their Brains Were Small
ABC   1 C1:717717717007501 C2:dududududududdu M:12/8 K:F      H:L   T:Their Brains Were Small
ABC   1 C1:717717717007501 C2:dududududududdu M:12/8 K:F      H:L   T:Their Brains Were Small
ABC   1 C1:717717717007501 C2:dududududududdu M:12/8 K:F      H:L   T:Their Brains Were Small
ABC 08112 C1:266223716115176 C2:udduuududuududd M:3/4  K:G      H:"BCLZ T:THEIR FIRST ANNIVERSARY
ABC 08112 C1:266223716115176 C2:udduuududuududd M:3/4  K:G      H:"BCLZ T:THEIR FIRST ANNIVERSARY
ABC 08112 C1:266223716115176 C2:udduuududuududd M:3/4  K:G      H:"BCLZ T:THEIR FIRST ANNIVERSARY
ABC 08112 C1:266223716115176 C2:udduuududuududd M:3/4  K:G      H:"BCLZ T:THEIR FIRST ANNIVERSARY
ABC 08112 C1:266223716115176 C2:udduuududuududd M:3/4  K:G      H:"BCLZ T:THEIR FIRST ANNIVERSARY
ABC  0165 C1:023027066011711 C2:uuuddduuduuuddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Irish Champion " (song) 0165
ABC  0165 C1:023027066011711 C2:uuuddduuduuuddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Irish Champion " (song) 0165
ABC  0165 C1:023027066011711 C2:uuuddduuduuuddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Irish Champion " (song) 0165
ABC  0388 C1:066300000072066 C2:ddduduuddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Exile" (air) 0388
ABC  0388 C1:066300000072066 C2:ddduduuddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Exile" (air) 0388
ABC  0388 C1:066300000072066 C2:ddduduuddduuudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Exile" (air) 0388
ABC  1137 C1:716227771060530 C2:duduudddudduduu M:9/8  K:A      H:BCILZ T:"The Irish Girl" (slipjig) 1137
ABC  1137 C1:716227771060530 C2:duduudddudduduu M:9/8  K:A      H:BCILZ T:"The Irish Girl" (slipjig) 1137
ABC  1137 C1:716227771060530 C2:duduudddudduduu M:9/8  K:A      H:BCILZ T:"The Irish Girl" (slipjig) 1137
ABC  1137 C1:716227771060530 C2:duduudddudduduu M:9/8  K:A      H:L   T:"The Irish Girl" (slipjig) 1137
ABC  0570 C1:031106120771040 C2:uuuuduuuddudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Hautboy" (air) 0570
ABC  0570 C1:031106120771040 C2:uuuuduuuddudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Hautboy" (air) 0570
ABC  0570 C1:031106120771040 C2:uuuuduuuddudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Irish Hautboy" (air) 0570
ABC  1498 C1:661171117111716 C2:dduuduuuduuudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Irish Music Club" (reel) 1498
ABC  1498 C1:661171117111716 C2:dduuduuuduuudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Irish Music Club" (reel) 1498
ABC  1498 C1:661171117111716 C2:dduuduuuduuudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Irish Music Club" (reel) 1498
ABC  0204 C1:000170627067701 C2:duudduddddduuud M:4/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Irish Nation" (air) 0204
ABC  0204 C1:000170627067701 C2:duudduddddduuud M:4/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Irish Nation" (air) 0204
ABC 610202 C1:242200762422007 C2:uduuddduduudduu M:2/4  K:G      H:CFLQR T:Their March
ABC   1 C1:047001660470010 C2:udduuddddudduuu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Theirry La Fronde "CYMRU"
ABC   1 C1:047001660470010 C2:udduuddddudduuu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Theirry La Fronde "CYMRU"
ABC   1 C1:047001660470010 C2:udduuddddudduuu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Theirry La Fronde "CYMRU"
ABC  1370 C1:046166270477111 C2:ududdududduuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Ivy Leaf" (1st setting) (reel) 1370
ABC  1370 C1:046166270477111 C2:ududdududduuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Ivy Leaf" (1st setting) (reel) 1370
ABC  1370 C1:046166270477111 C2:ududdududduuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Ivy Leaf" (1st setting) (reel) 1370
ABC  1371 C1:046166270477114 C2:ududdududduuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Ivy Leaf" (2nd Setting) (reel) 1371
ABC  1792 C1:777611116161057 C2:dddduuuududuudd M:4/4  K:D      H:BCILZ T:"The Job of Journey Work" (longdance) 1792
ABC  1792 C1:777611116161057 C2:dddduuuududuudd M:4/4  K:D      H:BCILZ T:"The Job of Journey Work" (longdance) 1792
ABC  1792 C1:777611116161057 C2:dddduuuududuudd M:4/4  K:D      H:BCILZ T:"The Job of Journey Work" (longdance) 1792
ABC  1796 C1:011011035077240 C2:uuuuudddudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Jockey at the Fair" (longdance) 1796
ABC  1796 C1:011011035077240 C2:uuuuudddudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Jockey at the Fair" (longdance) 1796
ABC  0364 C1:007600070102006 C2:ddduudduudddduu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Beggarman " (song) 0364
ABC  0364 C1:007600070102006 C2:ddduudduudddduu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Beggarman " (song) 0364
ABC  0364 C1:007600070102006 C2:ddduudduudddduu M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Beggarman " (song) 0364
ABC  0822 C1:660174712777660 C2:ddududuudddddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Corkonian" (jig) 0822
ABC  0822 C1:660174712777660 C2:ddududuudddddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Corkonian" (jig) 0822
ABC  0822 C1:660174712777660 C2:ddududuudddddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Corkonian" (jig) 0822
ABC  1014 C1:167167070327277 C2:udduddudududddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Joker" (jig) 1014
ABC  1014 C1:167167070327277 C2:udduddudududddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Joker" (jig) 1014
ABC  1014 C1:167167070327277 C2:udduddudududddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Joker" (jig) 1014
ABC  1239 C1:516451670261116 C2:dudududduduuudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Jolly Journeyman" (reel) 1239
ABC  1239 C1:516451670261116 C2:dudududduduuudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Jolly Journeyman" (reel) 1239
ABC  1239 C1:516451670261116 C2:dudududduduuudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Jolly Journeyman" (reel) 1239
ABC  1716 C1:715777736161757 C2:dudddddudududdd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Little Boy" (hornpipe) 1716
ABC  1716 C1:715777736161757 C2:dudddddudududdd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Little Boy" (hornpipe) 1716
ABC  1716 C1:715777736161757 C2:dudddddudududdd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Little Boy" (hornpipe) 1716
ABC  0895 C1:712011777167712 C2:duuuuddduddduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Jolly Old Man" (jig) 0895
ABC  0895 C1:712011777167712 C2:duuuuddduddduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Jolly Old Man" (jig) 0895
ABC  0895 C1:712011777167712 C2:duuuuddduddduuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Jolly Old Man" (jig) 0895
ABC  0386 C1:020167712200060 C2:ududdduuududdud M:C   K:A      H:BCILQZ T:"The Jolly Plowman" (1st Setting ?) (song) 0386
ABC  0386 C1:020167712200060 C2:ududdduuududdud M:C   K:A      H:BCILQZ T:"The Jolly Plowman" (1st Setting ?) (song) 0386
ABC   1 C1:013354770151547 C2:udududdudududdd M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Jolly Set Dancers"
ABC   70 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Jolly Set Dancers"
ABC  1466 C1:026166210264426 C2:ududduuudududud M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Jolly Seven" (reel) 1466
ABC  1466 C1:026166210264426 C2:ududduuudududud M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Jolly Seven" (reel) 1466
ABC  1535 C1:076167671761712 C2:ududdddudduduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Tinker" (reel) 1535
ABC  1535 C1:076167671761712 C2:ududdddudduduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Tinker" (reel) 1535
ABC  1459 C1:267620611100276 C2:uddduduuuuddudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Jolly Weaver" (reel) 1459
ABC  1459 C1:267620611100276 C2:uddduduuuuddudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Jolly Weaver" (reel) 1459
ABC  0530 C1:077077711660000 C2:udduddduuddudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Young Waterman" (song??) 0530
ABC  0530 C1:077077711660000 C2:udduddduuddudud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Jolly Young Waterman" (song??) 0530
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thejourney drum (3:36)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thejourney Flute (3:35)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thejourney horn (3:36)
ABC  0808 C1:711711567671716 C2:duuduuuddddudud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Joy Of My Life" (jig) 0808
ABC  0808 C1:711711567671716 C2:duuduuuddddudud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Joy Of My Life" (jig) 0808
ABC   1 C1:600002006000020 C2:duduudududududu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:(the) Joys of Quebec
ABC   1 C1:600002006000020 C2:duduudududududu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:(the) Joys of Quebec
ABC   1 C1:600002006000020 C2:duduudududududu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:(the) Joys of Quebec
ABC   1 C1:600002006000020 C2:duduudududududu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:(the) Joys of Quebec
ABC  0230 C1:007701110077060 C2:dduuuddduuududd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Joys of Summer" (air) 0230
ABC  0230 C1:007701110077060 C2:dduuuddduuududd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Joys of Summer" (air) 0230
ABC  0230 C1:007701110077060 C2:dduuuddduuududd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Joys of Summer" (air) 0230
ABC  0293 C1:050716076111001 C2:ududdduuuuudddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Jug And It Full " DAMAGED IRRETRIEVABLY (air) 0293
ABC  0293 C1:050716076111001 C2:ududdduuuuudddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Jug And It Full " DAMAGED IRRETRIEVABLY (air) 0293
ABC  0293 C1:050716076111001 C2:ududdduuuuudddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Jug And It Full " DAMAGED IRRETRIEVABLY (air) 0293
ABC  1542 C1:162716153012111 C2:ududududduuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Jug of Punch" (reel) 1542
ABC  1542 C1:162716153012111 C2:ududududduuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Jug of Punch" (reel) 1542
ABC  1542 C1:162716153012111 C2:ududududduuuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Jug of Punch" (reel) 1542
ABC  0575 C1:170161367663226 C2:ududuudddduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Keepsake" (air) 0575
ABC  0575 C1:170161367663226 C2:ududuudddduuudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Keepsake" (air) 0575
ABC  0732 C1:002117077663002 C2:uduuududddduudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kerry Cobbler" (jig) 0732
ABC  0732 C1:002117077663002 C2:uduuududddduudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kerry Cobbler" (jig) 0732
ABC  0732 C1:002117077663002 C2:uduuududddduudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kerry Cobbler" (jig) 0732
ABC  1447 C1:026176730261711 C2:ududdduududuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Kerry Huntsman" (reel) 1447
ABC  1447 C1:026176730261711 C2:ududdduududuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Kerry Huntsman" (reel) 1447
ABC   24 C1:000002770500000 C2:uddduduuuddudud M:4/4  K:G      H:CILQWZw T:[The Keys of Heaven] 1st Version
ABC   25 C1:300000011161007 C2:uuuududddduuuud M:4/4  K:G      H:CILQZ T:[The Keys of Heaven] 2nd Version
ABC   1 C1:172670076317722 C2:ududddduudduudu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Kilchreest Hornpipe"
ABC   74 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Kilchreest Hornpipe"
ABC   1 C1:267005307203577 C2:udddudududduudu M:6/8  K:G/Am     H:CLQ  T:"The Kilchreest Jig"
ABC   1 C1:026700763177226 C2:udddduudduududd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Kilchreest Reel"
ABC   76 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Kilchreest Reel"
ABC  1559 C1:040403051760706 C2:dduududdudduudd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Kildare Fancy" (hornpipe) 1559
ABC  1559 C1:040403051760706 C2:dduududdudduudd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Kildare Fancy" (hornpipe) 1559
ABC  1762 C1:322766277716761 C2:uuudddudududddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Kilfinane Hornpipe" 1762
ABC  1762 C1:322766277716761 C2:uuudddudududddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Kilfinane Hornpipe" 1762
ABC  1762 C1:322766277716761 C2:uuudddudududddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Kilfinane Hornpipe" 1762
ABC  1070 C1:402057601777604 C2:duuddudddduuddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kilfinane Jig" 1070
ABC   1 C1:161660411616602 C2:ududduuududduud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Kilkeady Hornpipe"
ABC   1 C1:716605716601772 C2:duddududdudduuu M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Kilkeady Jig"
ABC   1 C1:071660410716602 C2:dudduududduuddu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Kilkeady Reel"
ABC  0752 C1:062066000111062 C2:dudduuududduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Kilkenny Girl" (jig) 0752
ABC  0752 C1:062066000111062 C2:dudduuududduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Kilkenny Girl" (jig) 0752
ABC  0752 C1:062066000111062 C2:dudduuududduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Kilkenny Girl" (jig) 0752
ABC  0740 C1:773661511111773 C2:ddudduduuuuuddu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:'The Kilkenny Jig" 0740
ABC   1 C1:253053055000600 C2:ddudududdududuu M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:48)
ABC   1 C1:530530550006005 C2:dudududdududuuu M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:50)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:50)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:the-kill (3:50)
ABC  0880 C1:172774662771170 C2:ududduddudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:'The Killashandra Lasses" (jig) 0880
ABC  0880 C1:172774662771170 C2:ududduddudduudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:'The Killashandra Lasses" (jig) 0880
ABC  1808 C1:172661170040771 C2:ududduududduddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The King Of The Rath" (march) 1808
ABC  1808 C1:172661170040771 C2:ududduududduddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The King Of The Rath" (march) 1808
ABC  0901 C1:000562000111000 C2:uddduuduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kinnegad Slashers" (jig) 0901
ABC  0901 C1:000562000111000 C2:uddduuduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kinnegad Slashers" (jig) 0901
ABC  0901 C1:000562000111000 C2:uddduuduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Kinnegad Slashers" (jig) 0901
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:LQRSZ T:An the Kirk wad let me be
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:LQRSZ T:An the Kirk wad let me be
ABC  351 C1:710500670033002 C2:duddduuuuuuuddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:(The Kirriemuir Fiddlers)
ABC  351 C1:710500670033002 C2:duddduuuuuuuddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:(The Kirriemuir Fiddlers)
ABC  351 C1:710500670033002 C2:duddduuuuuuuddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:(The Kirriemuir Fiddlers)
ABC  351 C1:710500670033002 C2:duddduuuuuuuddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:(The Kirriemuir Fiddlers)
ABC  351 C1:710500670033002 C2:duddduuuuuuuddd M:C   K:F      H:BCLRZ T:(The Kirriemuir Fiddlers)
ABC  0927 C1:404404170763404 C2:duduuddduduuddd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Kneebuckle" (jig) 0927
ABC  1007 C1:300027772021177 C2:uuuddduuuuddudd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Laccaroo Boys" (jig) 1007
ABC  1007 C1:300027772021177 C2:uuuddduuuuddudd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Laccaroo Boys" (jig) 1007
ABC  0934 C1:400767404773400 C2:duddduddududddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Ladies of Carrick" (jig) 0934
ABC  0934 C1:400767404773400 C2:duddduddududddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Ladies of Carrick" (jig) 0934
ABC  0934 C1:400767404773400 C2:duddduddududddu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Ladies of Carrick" (jig) 0934
ABC  1460 C1:602207774011112 C2:duudddduuuuuddu M:   K:G      H:BCILZ T:"The Ladies Of Leinster" (reel) 1460
ABC  1460 C1:602207774011112 C2:duudddduuuuuddu M:   K:G      H:BCILZ T:"The Ladies Of Leinster" (reel) 1460
ABC  1460 C1:602207774011112 C2:duudddduuuuuddu M:   K:G      H:BCILZ T:"The Ladies Of Leinster" (reel) 1460
ABC  1235 C1:116307612767070 C2:uududduuddduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ladies' Pantalettes" (reel) 1235
ABC  1235 C1:116307612767070 C2:uududduuddduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ladies' Pantalettes" (reel) 1235
ABC  1235 C1:116307612767070 C2:uududduuddduddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ladies' Pantalettes" (reel) 1235
ABC  1386 C1:076160671161307 C2:dduddduududduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Lady Behind The Boat" (reel) 1386
ABC   1 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:(The Lady In The Boat)
ABC  1699 C1:007122611111716 C2:duuuduuuuududdd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Lakeside Road" (hornpipe) 1699
ABC  1699 C1:007122611111716 C2:duuuduuuuududdd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Lakeside Road" (hornpipe) 1699
ABC  1699 C1:007122611111716 C2:duuuduuuuududdd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Lakeside Road" (hornpipe) 1699
ABC  1198 C1:031103111777266 C2:duuuuuudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Lame Fisherman" (reel) 1198
ABC  1198 C1:031103111777266 C2:duuuuuudddudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Lame Fisherman" (reel) 1198
ABC  1019 C1:040576670756650 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Lark in the Morning" (1st Setting) (jig) 1019
ABC  1019 C1:040576670756650 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Lark in the Morning" (1st Setting) (jig) 1019
ABC  1020 C1:400712111771400 C2:dduuuuuddudduuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Lark in the Morning" (2nd Setting) (jig) 1020
ABC  1020 C1:400712111771400 C2:dduuuuuddudduuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Lark in the Morning" (2nd Setting) (jig) 1020
ABC  1020 C1:400712111771400 C2:dduuuuuddudduuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Lark in the Morning" (2nd Setting) (jig) 1020
ABC   6 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Clarinet - Harmony Voice I)
ABC   5 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Flute 1 - Main Voice)
ABC   7 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Flute 2 - Harmony Voice II)
ABC   1 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Harp - Electric dulcimer)
ABC   4 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Horn - Electric violin)
ABC   2 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Lute - Guitar)
ABC   3 C1:        C2:        M:9/8  K:B      H:LQ   T:'The Lark In The Morning' by Steeleye Span (Theorbo - Bass)
ABC   1 C1:044476251744476 C2:duuddududduuddu M:4/4  K:Em      H:CLQ  T:"The Last Cigarette"
ABC   78 C1:        C2:        M:4/4  K:Em      H:CLQ  T:"The Last Cigarette"
ABC  1601 C1:030305060401050 C2:dduudddduuudddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Last of the Twins" (hornpipe) 1601
ABC  1601 C1:030305060401050 C2:dduudddduuudddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Last of the Twins" (hornpipe) 1601
ABC  1601 C1:030305060401050 C2:dduudddduuudddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Last of the Twins" (hornpipe) 1601
ABC   1 C1:227723572265233 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Left-Hander)
ABC   9 C1:227723572265233 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:(The Left-Hander)
ABC  1847 C1:171717170000000 C2:udududududdduuu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Leinster Outcry" (march) 1847
ABC  1847 C1:171717170000000 C2:udududududdduuu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Leinster Outcry" (march) 1847
ABC  1323 C1:267611367111111 C2:uddduuudduuuuuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Leitrim Thrush" (reel) 1323
ABC  1323 C1:267611367111111 C2:uddduuudduuuuuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Leitrim Thrush" (reel) 1323
ABC  0587 C1:600201020016111 C2:duuuudduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Liffey's Silvery Stream" (air) 0587
ABC  0587 C1:600201020016111 C2:duuuudduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Liffey's Silvery Stream" (air) 0587
ABC  0587 C1:600201020016111 C2:duuuudduuuddduu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Liffey's Silvery Stream" (air) 0587
ABC  1658 C1:060104010000010 C2:ddudddudduuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Light In The Window" (hornpipe) 1658
ABC  1658 C1:060104010000010 C2:ddudddudduuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Light In The Window" (hornpipe) 1658
ABC  1658 C1:060104010000010 C2:ddudddudduuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Light In The Window" (hornpipe) 1658
ABC  1458 C1:602766117111335 C2:duddduuduuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Lightning Flash" (reel) 1458
ABC  0496 C1:003277770007030 C2:uuddddduuuuudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Light Of Other Days" (song) 0496
ABC  0496 C1:003277770007030 C2:uuddddduuuuudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Light Of Other Days" (song) 0496
ABC  0496 C1:003277770007030 C2:uuddddduuuuudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Light Of Other Days" (song) 0496
ABC  1451 C1:711140516766011 C2:duuuduudddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Limerick Lasses" (reel) 1451
ABC  1451 C1:711140516766011 C2:duuuduudddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Limerick Lasses" (reel) 1451
ABC  1451 C1:711140516766011 C2:duuuduudddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Limerick Lasses" (reel) 1451
ABC  0973 C1:771763011207677 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Limerick Tinker" (jig) 0973
ABC  0973 C1:771763011207677 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Limerick Tinker" (jig) 0973
ABC  0973 C1:771763011207677 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Limerick Tinker" (jig) 0973
ABC  1529 C1:617261720716001 C2:dudududududuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Lisburn Lasses" (reel) 1529
ABC  1529 C1:617261720716001 C2:dudududududuuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Lisburn Lasses" (reel) 1529
ABC  0136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Little Bench of Rushes" (air) 0136
ABC  0136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Little Bench of Rushes" (air) 0136
ABC  0136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Little Bench of Rushes" (air) 0136
ABC  0070 C1:060507066760070 C2:dududddddduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (1st setting) (air) 0070
ABC  0070 C1:060507066760070 C2:dududddddduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (1st setting) (air) 0070
ABC  0070 C1:060507066760070 C2:dududddddduuudd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (1st setting) (air) 0070
ABC  0071 C1:000071000022107 C2:duuuuuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (2nd Setting) (air) 0071
ABC  0071 C1:000071000022107 C2:duuuuuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (2nd Setting) (air) 0071
ABC  0071 C1:000071000022107 C2:duuuuuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (2nd Setting) (air) 0071
ABC  0181 C1:000305000302000 C2:udduuudduuudddu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (3rd Setting) (air) 0181
ABC  0181 C1:000305000302000 C2:udduuudduuudddu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (3rd Setting) (air) 0181
ABC  0181 C1:000305000302000 C2:udduuudduuudddu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Black Rose" (3rd Setting) (air) 0181
ABC   1 C1:002215620752067 C2:uuudddudddudduu M:2/4  K:F      H:Lw   T:(The Little Cradle Rocks Tonight in Glory)
ABC   1 C1:002215620752067 C2:uuudddudddudduu M:2/4  K:F      H:Lw   T:(The Little Cradle Rocks Tonight in Glory)
ABC  0007 C1:300711117077760 C2:uduuuudddddduud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (1st Setting) (air) 0007
ABC  0007 C1:300711117077760 C2:uduuuudddddduud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (1st Setting) (air) 0007
ABC  0007 C1:300711117077760 C2:uduuuudddddduud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (1st Setting) (air) 0007
ABC  0008 C1:007111061016065 C2:udduuudduuddddd M:6/8  K:A      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (2nd setting) (air ) 0008
ABC  0008 C1:007111061016065 C2:udduuudduuddddd M:6/8  K:A      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (2nd setting) (air ) 0008
ABC  0008 C1:007111061016065 C2:udduuudduuddddd M:6/8  K:A      H:BCILQZ T:"The Little Fair Child" (2nd setting) (air ) 0008
ABC  0004 C1:300007111107060 C2:ududuuuudduuddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Little Girl Of My Heart" (air) 0004
ABC  0004 C1:300007111107060 C2:ududuuuudduuddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Little Girl Of My Heart" (air) 0004
ABC  0004 C1:300007111107060 C2:ududuuuudduuddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Little Girl Of My Heart" (air) 0004
ABC  1069 C1:170512170111267 C2:udduuuduuuuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Grey Church" (jig) 1069
ABC  1069 C1:170512170111267 C2:udduuuduuuuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Grey Church" (jig) 1069
ABC  1069 C1:170512170111267 C2:udduuuduuuuddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Grey Church" (jig) 1069
ABC  0646 C1:017701770700053 C2:uddudduduuuuudd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Little Harvest Rose" 0646
ABC  0646 C1:017701770700053 C2:uddudduduuuuudd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Little Harvest Rose" 0646
ABC  0003 C1:000607162777062 C2:dddududddduuudd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Little Heathy Hill" (air) 0003
ABC  0003 C1:000607162777062 C2:dddududddduuudd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Little Heathy Hill" (air) 0003
ABC  0988 C1:772772772017772 C2:dduddudduudddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Little House Under the Hill" (jig) 0988
ABC  0988 C1:772772772017772 C2:dduddudduudddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Little House Under the Hill" (jig) 0988
ABC  0072 C1:017611011567662 C2:udduuuuuddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Red Lark" (air) 0072
ABC  0072 C1:017611011567662 C2:udduuuuuddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Red Lark" (air) 0072
ABC  0072 C1:017611011567662 C2:udduuuuuddddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Little Red Lark" (air) 0072
ABC  1627 C1:007637677621277 C2:uddduddddduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Little Stack Of Barley" (hornpipe) 1627
ABC  1627 C1:007637677621277 C2:uddduddddduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Little Stack Of Barley" (hornpipe) 1627
ABC  0139 C1:777302020351666 C2:ddduuuuuuududdd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Swallow " (air) 0139
ABC  0139 C1:777302020351666 C2:ddduuuuuuududdd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Swallow " (air) 0139
ABC 07066 C1:220367660221071 C2:uuudddduuuduudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Little Yellow Boy" (doublejig) 0706
ABC 07066 C1:220367660221071 C2:uuudddduuuduudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Little Yellow Boy" (doublejig) 0706
ABC  0121 C1:000107001111771 C2:uduuuuudduddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Yellow Road " (air) 0121
ABC  0121 C1:000107001111771 C2:uduuuuudduddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Yellow Road " (air) 0121
ABC  0121 C1:000107001111771 C2:uduuuuudduddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Little Yellow Road " (air) 0121
ABC  1565 C1:622322617761777 C2:duuuuududdduddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Liverpool Hornpipe" 1565
ABC  1565 C1:622322617761777 C2:duuuuududdduddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Liverpool Hornpipe" 1565
ABC  1565 C1:622322617761777 C2:duuuuududdduddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Liverpool Hornpipe" 1565
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   1 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRZ T:Thelma MacPherson
ABC   1 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRZ T:Thelma MacPherson
ABC   1 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   1 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   8 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRZ T:Thelma MacPherson
ABC   8 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC   10 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC  7500 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRS T:Thelma MacPherson
ABC 14453 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRZ T:Thelma MacPherson
ABC 14454 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17375 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17376 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17375 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17376 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17375 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ABCDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC 17376 C1:113760771163563 C2:uuudddduududdud M:C|  K:A      H:ACDHLOQRSZ T:Thelma MacPherson
ABC  1790 C1:016600664447773 C2:uddddddduudduud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Lodge Road" (longdance) 1790
ABC  1790 C1:016600664447773 C2:uddddddduudduud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Lodge Road" (longdance) 1790
ABC  1753 C1:020503070205030 C2:uuuddduuuuddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Londonderry Hornpipe" 1753
ABC  1753 C1:020503070205030 C2:uuuddduuuuddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Londonderry Hornpipe" 1753
ABC  1753 C1:020503070205030 C2:uuuddduuuuddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Londonderry Hornpipe" 1753
ABC   1 C1:351774536721266 C2:ududdududduuudd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Long Finger)
ABC   1 C1:035177750536777 C2:ududddududddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Long Finger)
ABC   19 C1:351774536721266 C2:ududdududduuudd M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Long Finger)
ABC   20 C1:035177750536777 C2:ududddududddduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Long Finger)
ABC   16 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Long Finger)
ABC  0208 C1:030000000000000 C2:uuuuddddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Lough Carra Fisherman " (air) 0208
ABC  0208 C1:030000000000000 C2:uuuuddddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Lough Carra Fisherman " (air) 0208
ABC  0208 C1:030000000000000 C2:uuuuddddduuuddd M:2/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Lough Carra Fisherman " (air) 0208
ABC  0415 C1:001777270017767 C2:udddududddduudd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Loughrea Lasses" (air) 0415
ABC  0492 C1:177600210000021 C2:uddduuuuudduudd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Lover's Discourse" (air) 0492
ABC  0492 C1:177600210000021 C2:uddduuuuudduudd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Lover's Discourse" (air) 0492
ABC  0492 C1:177600210000021 C2:uddduuuuudduudd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Lover's Discourse" (air) 0492
ABC  0387 C1:020027066102200 C2:uuddduuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Lowbacked Car" (air) 0387
ABC  0387 C1:020027066102200 C2:uuddduuudududuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Lowbacked Car" (air) 0387
ABC  1098 C1:771776361111772 C2:dduddduduuuuddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Luck Penny" (jig) 1098
ABC  1098 C1:771776361111772 C2:dduddduduuuuddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Luck Penny" (jig) 1098
ABC  1098 C1:771776361111772 C2:dduddduduuuuddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Luck Penny" (jig) 1098
ABC  0034 C1:601111111756062 C2:duuuuuuudddduud M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Lucky Lover" (air) 0034
ABC  0034 C1:601111111756062 C2:duuuuuuudddduud M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Lucky Lover" (air) 0034
ABC  0034 C1:601111111756062 C2:duuuuuuudddduud M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Lucky Lover" (air) 0034
ABC  157 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQRSZ T:Thema. CJF.157
ABC  157 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABLQZ T:Thema. CJF.157
ABC  157 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABLQZ T:Thema. CJF.157
ABC  157 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQRSZ T:Thema. CJF.157
ABC  7501 C1:007600016364532 C2:ddududduuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQS T:Thema. CJF.157
ABC  9617 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Thema. CJF.157
ABC 17377 C1:007600016364532 C2:ddududduuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQSZ T:Thema. CJF.157
ABC 17377 C1:007600016364532 C2:ddududduuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQSZ T:Thema. CJF.157
ABC 17377 C1:007600016364532 C2:ddududduuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQSZ T:Thema. CJF.157
ABC  157 C1:007600016363632 C2:ddudududuuududd M:2/4  K:G      H:ABLOQRSZ T:Thema. CJF.157
ABC  1219 C1:302777676727662 C2:uudduddddudddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Macroom Lasses" (reel) 1219
ABC  1219 C1:302777676727662 C2:uudduddddudddud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Macroom Lasses" (reel) 1219
ABC  162 C1:007300060073000 C2:dduddddudduuddd M:2/4  K:C      H:CLV  T:Thema des ersten Satzes aus "Der Frhling"
ABC  1365 C1:562777722017671 C2:ddudddduuuddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Magpie's Nest" (reel) 1365
ABC  1365 C1:562777722017671 C2:ddudddduuuddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Magpie's Nest" (reel) 1365
ABC  1365 C1:562777722017671 C2:ddudddduuuddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Magpie's Nest" (reel) 1365
ABC  1462 C1:301161661157426 C2:uuududduuuddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Maid At The Churn" (reel) 1462
ABC  1462 C1:301161661157426 C2:uuududduuuddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Maid At The Churn" (reel) 1462
ABC  0724 C1:670173623027777 C2:ddududuuudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid at the Well" (jig) 0724
ABC  0724 C1:670173623027777 C2:ddududuuudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid at the Well" (jig) 0724
ABC  0174 C1:000021000522100 C2:uuduuuuuudddddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Maiden' (air) 0174
ABC  0174 C1:000021000522100 C2:uuduuuuuudddddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Maiden' (air) 0174
ABC  1480 C1:776130170177723 C2:dddududuuddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maid of Athlone" (reel) 1480
ABC  1480 C1:776130170177723 C2:dddududuuddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maid of Athlone" (reel) 1480
ABC  1480 C1:776130170177723 C2:dddududuuddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maid of Athlone" (reel) 1480
ABC  0350 C1:000111000111000 C2:uuuuuudduduuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Of Banbridge" (air) 0350
ABC  0350 C1:000111000111000 C2:uuuuuudduduuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Of Banbridge" (air) 0350
ABC  0350 C1:000111000111000 C2:uuuuuudduduuddd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Of Banbridge" (air) 0350
ABC  0544 C1:001616000211010 C2:ududuuuuddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Of Castlebar" (air) 0544
ABC  0544 C1:001616000211010 C2:ududuuuuddduuuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Of Castlebar" (air) 0544
ABC  1595 C1:671701611212711 C2:ddududuuuuuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Maid of Listowell" (hornpipe) 1595
ABC  1595 C1:671701611212711 C2:ddududuuuuuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Maid of Listowell" (hornpipe) 1595
ABC  0250 C1:007067060771170 C2:uddddduududdduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid Of Selma" (air) 0250
ABC  0250 C1:007067060771170 C2:uddddduududdduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid Of Selma" (air) 0250
ABC  0505 C1:016111007041777 C2:udduuuudddudddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Maid Of The Golden Tresses" (air) 0505
ABC  0505 C1:016111007041777 C2:udduuuudddudddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Maid Of The Golden Tresses" (air) 0505
ABC  0505 C1:016111007041777 C2:udduuuudddudddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Maid Of The Golden Tresses" (air) 0505
ABC  0853 C1:716076307671604 C2:dudddudddududud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid On The Green' (jig) 0853
ABC  0853 C1:716076307671604 C2:dudddudddududud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid On The Green' (jig) 0853
ABC  0853 C1:716076307671604 C2:dudddudddududud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Maid On The Green' (jig) 0853
ABC  0104 C1:002601117776071 C2:uudduuuddddduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Maids Of Araglen" (air) 0104
ABC  0104 C1:002601117776071 C2:uudduuuddddduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Maids Of Araglen" (air) 0104
ABC  0104 C1:002601117776071 C2:uudduuuddddduuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Maids Of Araglen" (air) 0104
ABC  1410 C1:166567670476112 C2:udduddddudduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maids Of Mitchellstown" (reel) 1410
ABC  1410 C1:166567670476112 C2:udduddddudduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maids Of Mitchellstown" (reel) 1410
ABC  1410 C1:166567670476112 C2:udduddddudduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maids Of Mitchellstown" (reel) 1410
ABC  1405 C1:206120672061777 C2:uduuddududdduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maid That Dare Not Tell" (reel) 1405
ABC  1405 C1:206120672061777 C2:uduuddududdduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Maid That Dare Not Tell" (reel) 1405
ABC  0611 C1:040007120111006 C2:dduuuuududdduud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Without Dower" (air) 0611
ABC  0611 C1:040007120111006 C2:dduuuuududdduud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Maid Without Dower" (air) 0611
ABC  1730 C1:070056630200116 C2:uddduuuuddduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Man From Newry" (hornpipe) 1730
ABC  1730 C1:070056630200116 C2:uddduuuuddduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Man From Newry" (hornpipe) 1730
ABC  1730 C1:070056630200116 C2:uddduuuuddduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Man From Newry" (hornpipe) 1730
ABC  1398 C1:044211660441644 C2:uduuuddudududuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Man Of The House" (reel) 1398
ABC  0357 C1:060707110776070 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Mantle So Green" (air) 0357
ABC  0357 C1:060707110776070 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Mantle So Green" (air) 0357
ABC  0357 C1:060707110776070 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Mantle So Green" (air) 0357
ABC  1096 C1:650074277027664 C2:duddudduddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Man Who Died And Rose Again" (doublejig) 1096
ABC  1096 C1:650074277027664 C2:duddudduddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Man Who Died And Rose Again" (doublejig) 1096
ABC  1360 C1:044262510467602 C2:ududuududddudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Man With The Money" (reel) 1360
ABC  0244 C1:727003000710001 C2:dududuuddduduud M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Man With The Red Cloak" (air) 0244
ABC  0244 C1:727003000710001 C2:dududuuddduduud M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Man With The Red Cloak" (air) 0244
ABC  0244 C1:727003000710001 C2:dududuuddduduud M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Man With The Red Cloak" (air) 0244
ABC  1381 C1:067717671221777 C2:ddduddduuuudddu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Maple Tree" (reel) 1381
ABC  1381 C1:067717671221777 C2:ddduddduuuudddu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Maple Tree" (reel) 1381
ABC  0958 C1:000620030057067 C2:udduuuudddduudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Market Town" (jig) 0958
ABC  0958 C1:000620030057067 C2:udduuuudddduudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Market Town" (jig) 0958
ABC  0958 C1:000620030057067 C2:udduuuudddduudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Market Town" (jig) 0958
ABC  1844 C1:002015077011021 C2:uuddduuuuuuduud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Martyr's Lament" (march) 1844
ABC  1343 C1:060001767122177 C2:duddduuuudddudu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mason's Apron" (reel) 1343
ABC  1343 C1:060001767122177 C2:duddduuuudddudu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mason's Apron" (reel) 1343
ABC  1343 C1:060001767122177 C2:duddduuuudddudu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mason's Apron" (reel) 1343
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:theme (2:06)
ABC  3018 C1:005172005001001 C2:dududuuuddduudu M:3/4  K:C      H:"CFLOWZ T:Theme
ABC  3018 C1:005172005001001 C2:dududuuuddduudu M:3/4  K:C      H:"CFLOWZ T:Theme
ABC  7865 C1:005172005001001 C2:dududuuudddduud M:3/4  K:A      H:"ACFLOQWZ T:Theme
ABC  7865 C1:005172005001001 C2:dududuuudddduud M:3/4  K:A      H:"ACFLOQWZ T:Theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   1 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   2 C1:320037321227320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:C      H:L   T:Theme
ABC   2 C1:320037321227320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:C      H:L   T:Theme
ABC   2 C1:320037321227320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:Bb bass   H:L   T:Theme
ABC   2 C1:320037321227320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:Bb bass   H:L   T:Theme
ABC   2 C1:320037321236320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:Bb bass   H:L   T:Theme
ABC   2 C1:320037321236320 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:Bb bass   H:L   T:Theme
ABC   1 C1:000102474000020 C2:uuddudu     M:3/4  K:none     H:CL   T:(Theme)
ABC   72 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   72 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   72 C1:656765706656765 C2:ddudddduddudddd M:4/4  K:Bb      H:"CLQV T:The theme
ABC   2 C1:070727007627077 C2:ududddudddduudu M:3/4  K:Dm      H:ALO  T:"The meadow was green"
ABC   2 C1:070727007627077 C2:ududddudddduudu M:3/4  K:Dm      H:ALO  T:"The meadow was green"
ABC   2 C1:070727007627077 C2:ududddudddduudu M:3/4  K:Dm      H:ALO  T:"The meadow was green"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme - DRUMS (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:611241124112311 C2:duuuduuuduuuduu M:4/4  K:Bb      H:LQVZ  T:Theme for Adams Family
ABC   1 C1:070220060300700 C2:uduuuduuuddduud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Theme for the Greenlands
ABC   1 C1:070220060300700 C2:uduuuduuuddduud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Theme for the Greenlands
ABC   1 C1:070220060300700 C2:uduuuduuuddduud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Theme for the Greenlands
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Bagpipes] (1:06)
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Bagpipes] (1:06)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Clarinet] (1:06)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Clarinet] (1:06)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Flute] (1:06)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Flute] (1:06)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Horn] (1:06)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Horn] (1:06)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Lute] (1:06)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Lute] (1:06)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Theorbo] (1:06)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "Animaniacs" [Theorbo] (1:06)
ABC   51 C1:000000000000001 C2:uudduuddudduudu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Flute1, 2:29, Max Steiner
ABC   52 C1:000000000000001 C2:uudduuddudduudu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Flute2, 2:29, Max Steiner
ABC   53 C1:123122312231223 C2:duuuduuuduuuduu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Flute3, 2:29, Max Steiner
ABC   54 C1:602010205303000 C2:duuuuduuuududud M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Flute 4, 2:29, Max Steiner
ABC   71 C1:300000510000074 C2:dudududududuudu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Harp, 2:29, Max Steiner
ABC   61 C1:010520707010001 C2:uuddduuuuuudduu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Horn, 2:29, Max Steiner
ABC   11 C1:123122312231223 C2:duuuduuuduuuduu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Lute, 2:29, Max Steiner
ABC   71 C1:300000510000074 C2:dudududududuudu M:12/8 K:C      H:LQZ  T:Theme from A Summer Place, Theorbo, 2:29, Max Steiner
ABC   51 C1:000000000000001 C2:uudduuddudduudu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Flute1, 2:29, Max Steiner
ABC   52 C1:000000000000001 C2:uudduuddudduudu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Flute2, 2:29, Max Steiner
ABC   53 C1:123122312231223 C2:duuuduuuduuuduu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Flute3, 2:29, Max Steiner
ABC   54 C1:602010205303000 C2:duuuuduuuududud M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Flute 4, 2:29, Max Steiner
ABC   71 C1:300000510000074 C2:dudududududuudu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Harp, 2:29, Max Steiner
ABC   61 C1:010520707010001 C2:uuddduuuuuudduu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Horn, 2:29, Max Steiner
ABC   11 C1:123122312231223 C2:duuuduuuduuuduu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Lute, 2:29, Max Steiner
ABC   71 C1:300000510000074 C2:dudududududuudu M:   K:C      H:QZ   T:Theme from A Summer Place v2, Theorbo, 2:29, Max Steiner
ABC   1 C1:062517471142620 C2:ddduududdduduuu M:4/4  K:C      H:LQZ  T:Theme From Benny Hill Show
ABC   1 C1:000170000310040 C2:uduuduudduuduud M:4/4  K:Bb      H:LQZ  T:Theme from Cheers
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   2 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:Theme from Concerto #2 in Eb for Horn, K417
ABC   1 C1:775357620013576 C2:dudduudduuduudd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Theme from Dallas
ABC   1 C1:775357620013576 C2:dudduudduuduudd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Theme from Dallas
ABC   1 C1:775357620013576 C2:dudduudduuduudd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Theme from Dallas
ABC  2951 C1:010077720107070 C2:uddduuudddduddu M:3/4  K:Ephr     H:CFLOWZw T:Theme from "Draumkvedet"
ABC  2951 C1:010077720107070 C2:uddduuudddduddu M:3/4  K:Ephr     H:CFLOWZw T:Theme from "Draumkvedet"
ABC  1023 C1:041000005275070 C2:uududdduuuddduu M:3/4  K:G      H:CILRZ T:Theme From Dr. Zhivago
ABC  1023 C1:041000005275070 C2:uududdduuuddduu M:3/4  K:G      H:CILRZ T:Theme From Dr. Zhivago
ABC  1023 C1:041000005275070 C2:uududdduuuddduu M:3/4  K:G      H:CILRZ T:Theme From Dr. Zhivago
ABC  1023 C1:041000005275070 C2:uududdduuuddduu M:3/4  K:G      H:CILRZ T:Theme From Dr. Zhivago
ABC   1 C1:036070011770001 C2:udduudduuudddud M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Theme from Espa\~na
ABC   1 C1:036070011770001 C2:udduudduuudddud M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Theme from Espa\~na
ABC   1 C1:036070011770001 C2:udduudduuudddud M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Theme from Espa\~na
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Theme from Jurassic Park in 3 Stanzas
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Theme from Jurassic Park in 3 Stanzas
ABC   1 C1:022670022073105 C2:uudduudduuddddu M:6/8  K:C      H:"LRZ  T:Theme from Leave it to Beaver
ABC   1 C1:022670022073105 C2:uudduudduuddddu M:6/8  K:C      H:"LRZ  T:Theme from Leave it to Beaver
ABC   1 C1:022670022073105 C2:uudduudduuddddu M:6/8  K:C      H:"LRZ  T:Theme from Leave it to Beaver
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:theme from lumpy gravy (1:13)
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:000715050061000 C2:duudduuuddduudd M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Theme from Monty Python's Flying Circus
ABC   1 C1:711604050306000 C2:duududududuuduu M:C|  K:C      H:LQ   T:Theme From "Rosamunde"
ABC   1 C1:711604050306000 C2:duududududuuduu M:C|  K:C      H:LQ   T:Theme From "Rosamunde"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from Super Mario Bros, abc'd by Mereryan of Dwarrowdelf (1:12)
ABC  1012 C1:006200620042664 C2:dudududdududdud M:C   K:Dm      H:CFLOQVWZ T:Theme from "Swan Lake"
ABC  1012 C1:006200620042664 C2:dudududdududdud M:C   K:Dm      H:CFLOQVWZ T:Theme from "Swan Lake"
ABC  1022 C1:077401110777030 C2:dduuuudddududud M:C|  K:A      H:CFLQWZ T:Theme from the Peasant Cantata
ABC  1022 C1:077401110777030 C2:dduuuudddududud M:C|  K:A      H:CFLQWZ T:Theme from the Peasant Cantata
ABC  893 C1:077401110777030 C2:dduuuudddududud M:C|  K:A      H:CFLOQWZ T:Theme from the Peasant Cantata
ABC   1 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  176 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:Ld   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  176 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLOZ T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  493 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  493 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  6652 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:LO   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  1804 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  3207 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  5290 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  6427 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  8178 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  9619 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:BFLZ  T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC 13059 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC 16595 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC 16595 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC 16595 C1:001677050016770 C2:uddduuddduudddu M:C   K:BMin     H:L   T:the theme from The Piano [Michael Nyman]
ABC  482 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:ABLOQRZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  482 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:ABLOQRZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  482 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:ALOQRSZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  482 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:ABLOQRSZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  3208 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:AFLOQRSZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  9618 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:Dm      H:AFLOQRSZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC  482 C1:002777070440766 C2:uddddudddduuuud M:C|  K:D      H:ABLOQRSZ T:Theme from The Piano! RH.482
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Drum] (2:39) - Henry Mancini
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Flute] (2:39) - Henry Mancini
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Harp] (2:39) - Henry Mancini
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Horn] (2:39) - Henry Mancini
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Lute] (2:39) - Henry Mancini
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme from "The Pink Panther" [Theorbo] (2:39) - Henry Mancini
ABC   1 C1:200353500356110 C2:ududdudduddudud M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Theme from "Zorba the Greek"
ABC   1 C1:061013266061013 C2:duuuuddduuuuddd M:C   K:C      H:"LORSZ T:"the Melbourne" Clog Dance
ABC   1 C1:061013266061013 C2:duuuuddduuuuddd M:C   K:C      H:"LORSZ T:"the Melbourne" Clog Dance
ABC   3 C1:061013266061013 C2:duuuuddduuuuddd M:C   K:C      H:"LORSZ T:"the Melbourne" Clog Dance
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theme - LUTE (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC  1582 C1:071604111077711 C2:duduuuuddduuddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Men From Mallow" (hornpipe) 1582
ABC  1582 C1:071604111077711 C2:duduuuuddduuddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Men From Mallow" (hornpipe) 1582
ABC  1582 C1:071604111077711 C2:duduuuuddduuddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Men From Mallow" (hornpipe) 1582
ABC  1701 C1:050503070502060 C2:uuuuddduuuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Men From Ulster" (hornpipe) 1701
ABC  1701 C1:050503070502060 C2:uuuuddduuuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Men From Ulster" (hornpipe) 1701
ABC  1701 C1:050503070502060 C2:uuuuddduuuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Men From Ulster" (hornpipe) 1701
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Theme of Love [Clarinet](2:33) - Final Fantasy IV
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Theme of Love [Flute 1](2:33) - Final Fantasy IV
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Theme of Love [Flute 2](2:33) - Final Fantasy IV
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Theme of Love [Harp](2:33) - Final Fantasy IV
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Theme of Love [Horn](2:33) - Final Fantasy IV
ABC   1 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLOR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  360 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLORZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC  360 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLORZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC   1 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC   62 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  360 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLOR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  156 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLRZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC  360 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLORZ T:(The Merry Blacksmith)
ABC 10993 C1:735176111211617 C2:dududduuuuuudud M:C   K:D      H:ABHLR T:(The Merry Blacksmith)
ABC 12933 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLOR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  2431 C1:005176206551762 C2:duddudududduuuu M:C   K:D      H:ABLOR T:(The Merry Blacksmith)
ABC  1509 C1:005176201251762 C2:dudduuududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Blacksmith" (reel) 1509
ABC  1509 C1:005176201251762 C2:dudduuududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Blacksmith" (reel) 1509
ABC  1509 C1:005176201251762 C2:dudduuududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Blacksmith" (reel) 1509
ABC  1193 C1:601111361156703 C2:duuuuuduudddudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Days Of Easter" (reel) 1193
ABC  1761 C1:050706020205000 C2:ddudduuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Gardener" (hornpipe) 1761
ABC  1761 C1:050706020205000 C2:ddudduuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Gardener" (hornpipe) 1761
ABC  1338 C1:402760050400607 C2:duddududuududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Harriers" (1st Setting) (reel) 1338
ABC  1338 C1:402760050400607 C2:duddududuududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Harriers" (1st Setting) (reel) 1338
ABC  1339 C1:040016221040041 C2:duduuuduuuuddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Harriers" (2nd Setting) (reel) 1339
ABC  1339 C1:040016221040041 C2:duduuuduuuuddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Harriers" (2nd Setting) (reel) 1339
ABC  1063 C1:405762121767405 C2:dudduuuuddddudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Maiden" (jig) 1063
ABC  1063 C1:405762121767405 C2:dudduuuuddddudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Maiden" (jig) 1063
ABC  1063 C1:405762121767405 C2:dudduuuuddddudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Maiden" (jig) 1063
ABC  1775 C1:000505020502050 C2:uddduudduudduud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merrymakers' Club" (hornpipe) 1775
ABC  1843 C1:307617713077077 C2:uddudduudddduud M:4/4  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Merchant" (march) 1843
ABC  1843 C1:307617713077077 C2:uddudduudddduud M:4/4  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Merchant" (march) 1843
ABC  1313 C1:116176112236253 C2:uududduuuuududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Merchant" (reel) 1313
ABC  1313 C1:116176112236253 C2:uududduuuuududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Merchant" (reel) 1313
ABC  0738 C1:070511067661070 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Maid" (jig) 0738
ABC  0738 C1:070511067661070 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Maid" (jig) 0738
ABC  0738 C1:070511067661070 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Maid" (jig) 0738
ABC  0799 C1:177177170712001 C2:udduddudduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Woman" (1st Setting) (jig) 0799
ABC  0799 C1:177177170712001 C2:udduddudduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Woman" (1st Setting) (jig) 0799
ABC  0799 C1:177177170712001 C2:udduddudduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Old Woman" (1st Setting) (jig) 0799
ABC  1267 C1:057775621057752 C2:duddudduududduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Sisters" (reel) 1267
ABC  1267 C1:057775621057752 C2:duddudduududduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Sisters" (reel) 1267
ABC  1267 C1:057775621057752 C2:duddudduududduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Sisters" (reel) 1267
ABC  1630 C1:716237777711377 C2:duduuddddduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Soldier" (hornpipe) 1630
ABC  1630 C1:716237777711377 C2:duduuddddduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Soldier" (hornpipe) 1630
ABC  1630 C1:716237777711377 C2:duduuddddduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Merry Soldier" (hornpipe) 1630
ABC  1127 C1:621060027622040 C2:duududduuduuduu M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Tailor" (slipjig /jig) 1127
ABC  1127 C1:621060027622040 C2:duududduuduuduu M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Merry Tailor" (slipjig /jig) 1127
ABC  138 C1:000702620007026 C2:duudduuduudduud M:2/4  K:D      H:CLUV  T:Themes
ABC  138 C1:000702620007026 C2:duudduuduudduud M:2/4  K:D      H:CLUV  T:Themes
ABC  138 C1:000702620007026 C2:duudduuduudduud M:2/4  K:D      H:CLUV  T:Themes
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Themes from the Lord of the Rings
ABC   1 C1:500707001606111 C2:uddduudduuuuudd M:3/4  K:G      H:CLQSVZw T:Theme Song
ABC   1 C1:500707001606111 C2:uddduudduuuuudd M:3/4  K:G      H:CLQSVZw T:Theme Song
ABC   1 C1:500707001606111 C2:uddduudduuuuudd M:3/4  K:G      H:CLQSVZw T:Theme Song
ABC   1 C1:500707001606111 C2:uddduudduuuuudd M:3/4  K:G      H:CLQSVZw T:Theme Song
ABC   1 C1:000001020701070 C2:uududu     M:2/2  K:F      H:LQ   T:Theme Song - Dads Army (v1.0 Prosco)
ABC   1 C1:110000176130000 C2:uuudduudddduddu M:C   K:HP      H:CLOQS T:Theme Song from Titanic
ABC   1 C1:110000176130000 C2:uuudduudddduddu M:C   K:HP      H:CLOQS T:Theme Song from Titanic
ABC   1 C1:110000176130000 C2:uuudduudddduddu M:C   K:HP      H:CLOQS T:Theme Song from Titanic
ABC   1 C1:046066042440760 C2:udddduddddudddd M:4/4  K:Eb      H:LQ   T:Theme Song - Steptoe and Son - Old Ned (v1.0 Prosco)
ABC  1231 C1:022305367777116 C2:uuududdddduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Messenger" (reel) 1231
ABC  1231 C1:022305367777116 C2:uuududdddduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Messenger" (reel) 1231
ABC   1 C1:226612273176660 C2:uudduuudduudddd M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:theme to Leave It to Beaver
ABC   1 C1:226612273176660 C2:uudduuudduudddd M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:theme to Leave It to Beaver
ABC   1 C1:226612273176660 C2:uudduuudduudddd M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:theme to Leave It to Beaver
ABC   1 C1:000606040000010 C2:ddudududddudddu M:3/4  K:F      H:LQ   T:Theme Tune - Band Of Brothers (v1.0 Prosco)
ABC   1 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:"L   T:Theme Vanettaise
ABC   1 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:"L   T:Theme Vanettaise
ABC 20017 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:"CLOQRZ T:Theme Vannetaise
ABC   1 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:G      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  112 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC   1 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC   1 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC   1 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ACLORS T:Theme Vannitaise
ABC   2 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:"ALOR T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Em      H:CS   T:Th\`eme Vannitaise
ABC  485 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Em      H:CS   T:Th\`eme Vannitaise
ABC  485 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Em      H:CS   T:Th\`eme Vannitaise
ABC  485 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Em      H:CS   T:Th\`eme Vannitaise
ABC   2 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:"ALOR T:Theme Vannitaise
ABC   32 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC   64 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Em      H:CS   T:Th\`eme Vannitaise
ABC   1 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC   2 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC   3 C1:040000770600000 C2:udddudddduuudud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC   4 C1:676263767277407 C2:udduududdduduud M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  485 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  276 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:C|  K:EMin     H:LQZ  T:Theme Vannitaise
ABC  276 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:C|  K:EMin     H:LQZ  T:Theme Vannitaise
ABC  276 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:C|  K:EMin     H:LQZ  T:Theme Vannitaise
ABC  112 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Em      H:    T:Theme Vannitaise
ABC  441 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:C|  K:EMin     H:FLQZ  T:Theme Vannitaise
ABC  441 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:C|  K:EMin     H:FLQZ  T:Theme Vannitaise
ABC  7502 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ACLORS T:Theme Vannitaise
ABC 14455 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ACLORS T:Theme Vannitaise
ABC 14456 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Emin     H:    T:Theme Vannitaise
ABC 14457 C1:060000030077007 C2:dudddduuudddudu M:4/4  K:Emin     H:    T:Theme Vannitaise
ABC   4 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ALOR  T:Theme Vannitaise (Twiglet)
ABC   4 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ALOR  T:Theme Vannitaise (Twiglet)
ABC   4 C1:040007160600000 C2:ududdudddduuudd M:4/4  K:Emin     H:ALOR  T:Theme Vannitaise (Twiglet)
ABC  1608 C1:711722677117117 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Midnight Dance" (hornpipe) 1608
ABC  1608 C1:711722677117117 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Midnight Dance" (hornpipe) 1608
ABC  0765 C1:305301006011300 C2:uduuduuudduuuuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Miller Of Glanmire" (jig) 0765
ABC  0765 C1:305301006011300 C2:uduuduuudduuuuu M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Miller Of Glanmire" (jig) 0765
ABC  1288 C1:060026351276706 C2:dududuudddudddu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Miller's Daughter" (reel) 1288
ABC  1288 C1:060026351276706 C2:dududuudddudddu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Miller's Daughter" (reel) 1288
ABC  0232 C1:077202030011040 C2:dduuuuuuduudddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Miller's Maid" (air) 0232
ABC  0232 C1:077202030011040 C2:dduuuuuuduudddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Miller's Maid" (air) 0232
ABC  0232 C1:077202030011040 C2:dduuuuuuduudddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Miller's Maid" (air) 0232
ABC  1258 C1:062111670621404 C2:duuuuddduududdu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Miller's Maid" (reel) 1258
ABC  1258 C1:062111670621404 C2:duuuuddduududdu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Miller's Maid" (reel) 1258
ABC  1180 C1:042767670265322 C2:uudddddudduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Milliner's Daughter" (reel) 1180
ABC  1180 C1:042767670265322 C2:uudddddudduuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Milliner's Daughter" (reel) 1180
ABC  1378 C1:177130007111011 C2:udduudduuuuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mills Are Grinding" (1st Setting) (reel) 1378
ABC  1378 C1:177130007111011 C2:udduudduuuuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mills Are Grinding" (1st Setting) (reel) 1378
ABC   1 C1:162730100011711 C2:udududuuduuuudd M:C|  K:D      H:BCLZ  T:"The Mills are Grinding" (2nd Setting) (reel) 1379
ABC  1379 C1:162730100011711 C2:udududuuduuuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mills are Grinding" (2nd Setting) (reel) 1379
ABC  1379 C1:162730100011711 C2:udududuuduuuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mills are Grinding" (2nd Setting) (reel) 1379
ABC   1 C1:162730100011711 C2:udududuuduuuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mills are Grinding" (2nd Setting) (reel) 1379
ABC  1329 C1:400427167662556 C2:duududddduudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Miltown Maid" (reel) 1329
ABC  1329 C1:400427167662556 C2:duududddduudduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Miltown Maid" (reel) 1329
ABC  0995 C1:777771257171266 C2:ddddduudduduudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Miners Of Wicklow" (jig) 0995
ABC  0995 C1:777771257171266 C2:ddddduudduduudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Miners Of Wicklow" (jig) 0995
ABC  0995 C1:777771257171266 C2:ddddduudduduudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Miners Of Wicklow" (jig) 0995
ABC  1319 C1:622660466221073 C2:duuddudduuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Minister's Daughter" (reel) 1319
ABC  1319 C1:622660466221073 C2:duuddudduuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Minister's Daughter" (reel) 1319
ABC  1319 C1:622660466221073 C2:duuddudduuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Minister's Daughter" (reel) 1319
ABC  0203 C1:001277720203071 C2:uuddduuududdduu M:4/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Minstrel Boy" air/song) 0203
ABC  0203 C1:001277720203071 C2:uuddduuududdduu M:4/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Minstrel Boy" air/song) 0203
ABC  0203 C1:001277720203071 C2:uuddduuududdduu M:4/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Minstrel Boy" air/song) 0203
ABC  1033 C1:661111661073662 C2:dduuuuddududduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Monaghan Jig" 1033
ABC   1 C1:611107117627257 C2:duuuduuddududdu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Monday Hornpipe"
ABC   84 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Monday Hornpipe"
ABC   1 C1:612711761161663 C2:duuduudduududdu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Monday Jig"
ABC   1 C1:611107117627252 C2:duuuduuddududud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Monday Reel"
ABC   86 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Monday Reel"
ABC  1361 C1:060035127776142 C2:duduudddduduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Money Musk" ("Irish Style") (reel) 1361
ABC  1361 C1:060035127776142 C2:duduudddduduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Money Musk" ("Irish Style") (reel) 1361
ABC  1361 C1:060035127776142 C2:duduudddduduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Money Musk" ("Irish Style") (reel) 1361
ABC  0020 C1:050066004077112 C2:ddddudduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Monks Of The Screw" (air) 0020
ABC  0020 C1:050066004077112 C2:ddddudduuuudddd M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Monks Of The Screw" (air) 0020
ABC  1034 C1:531117770227662 C2:duuuuddduuddduu M:6/8  K:A      H:CILQ  T:"The Mooncoin Jig" 1034
ABC  1431 C1:056622217277602 C2:ddduuuududddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mooncoin Reel" 1431
ABC  1431 C1:056622217277602 C2:ddduuuududddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mooncoin Reel" 1431
ABC  1431 C1:056622217277602 C2:ddduuuududddudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mooncoin Reel" 1431
ABC  0594 C1:070267760022062 C2:duuddddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Moonlight Ramble" (air) 0594
ABC  0594 C1:070267760022062 C2:duuddddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Moonlight Ramble" (air) 0594
ABC  0109 C1:000763170762173 C2:dduuddduudududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Morning Air" (song) 0109
ABC  0109 C1:000763170762173 C2:dduuddduudududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Morning Air" (song) 0109
ABC  0624 C1:065777040002026 C2:dudddduuuddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Dream" (air) 0624
ABC  0624 C1:065777040002026 C2:dudddduuuddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Dream" (air) 0624
ABC  0624 C1:065777040002026 C2:dudddduuuddduuu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Dream" (air) 0624
ABC  0636 C1:010601067000070 C2:uddudduduuudddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Morning of Life" 0636
ABC  0636 C1:010601067000070 C2:uddudduduuudddd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Morning of Life" 0636
ABC  0422 C1:071167166732707 C2:duudduddduududd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Star" (air) 0422
ABC  0422 C1:071167166732707 C2:duudduddduududd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Star" (air) 0422
ABC  0422 C1:071167166732707 C2:duudduddduududd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Morning Star" (air) 0422
ABC 110101 C1:007166111121177 C2:dudduuuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Morning Star" (reel) 1191
ABC 110101 C1:007166111121177 C2:dudduuuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Morning Star" (reel) 1191
ABC 110101 C1:007166111121177 C2:dudduuuuuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Morning Star" (reel) 1191
ABC  0314 C1:000011110402000 C2:uuuuduududddddu M:2/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Morning Sun" (damaged?) (song) 0314
ABC  0314 C1:000011110402000 C2:uuuuduududddddu M:2/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Morning Sun" (damaged?) (song) 0314
ABC  0314 C1:000011110402000 C2:uuuuduududddddu M:2/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Morning Sun" (damaged?) (song) 0314
ABC  1331 C1:736767161121700 C2:dudddduduuuuduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mother-In-Law" (reel) 1331
ABC  1331 C1:736767161121700 C2:dudddduduuuuduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mother-In-Law" (reel) 1331
ABC  1331 C1:736767161121700 C2:dudddduduuuuduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Mother-In-Law" (reel) 1331
ABC  1030 C1:170117170121703 C2:uduududuuududdd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Mountaineer's March" (doublejig) 1030
ABC  1030 C1:170117170121703 C2:uduududuuududdd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Mountaineer's March" (doublejig) 1030
ABC  1030 C1:170117170121703 C2:uduududuuududdd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Mountaineer's March" (doublejig) 1030
ABC  0134 C1:060106763007006 C2:duddduddduuuuuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain High" (air) 0134
ABC  0134 C1:060106763007006 C2:duddduddduuuuuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain High" (air) 0134
ABC  0134 C1:060106763007006 C2:duddduddduuuuuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain High" (air) 0134
ABC  1243 C1:152566270471211 C2:ududddududuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountain Lark" (1st Setting) (reel) 1243
ABC  1243 C1:152566270471211 C2:ududddududuuuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountain Lark" (1st Setting) (reel) 1243
ABC  1244 C1:037113760077117 C2:uduuudddduudddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountain Lark" (2nd Setting) (reel) 1244
ABC  1244 C1:037113760077117 C2:uduuudddduudddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountain Lark" (2nd Setting) (reel) 1244
ABC  1244 C1:037113760077117 C2:uduuudddduudddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountain Lark" (2nd Setting) (reel) 1244
ABC  1549 C1:400040777771111 C2:duddddduuuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mountain Rose" (reel) 1549
ABC  1549 C1:400040777771111 C2:duddddduuuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mountain Rose" (reel) 1549
ABC  1549 C1:400040777771111 C2:duddddduuuududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Mountain Rose" (reel) 1549
ABC  1745 C1:075176653261726 C2:ududddduudududd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountains of Kerry" (hornpipe) 1745
ABC  1745 C1:075176653261726 C2:ududddduudududd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountains of Kerry" (hornpipe) 1745
ABC  1745 C1:075176653261726 C2:ududddduudududd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mountains of Kerry" (hornpipe) 1745
ABC  0540 C1:060277770015026 C2:duddddududduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Mountains Of Pomeroy" (air) 0540
ABC  0540 C1:060277770015026 C2:duddddududduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Mountains Of Pomeroy" (air) 0540
ABC  0540 C1:060277770015026 C2:duddddududduuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Mountains Of Pomeroy" (air) 0540
ABC  1583 C1:231107117776077 C2:uuuuduudddddddu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (hornpipe) 1583
ABC  1583 C1:231107117776077 C2:uuuuduudddddddu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (hornpipe) 1583
ABC  1583 C1:231107117776077 C2:uuuuduudddddddu M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (hornpipe) 1583
ABC  0419 C1:062112001076061 C2:dduuuuududddudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (song) 0419
ABC  0419 C1:062112001076061 C2:dduuuuududddudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (song) 0419
ABC  0419 C1:062112001076061 C2:dduuuuududddudu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Mountain Top" (song) 0419
ABC  0750 C1:600077200037611 C2:ddduudduudduuuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Mountainy Boy" (jig) 0750
ABC  0750 C1:600077200037611 C2:ddduudduudduuuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Mountainy Boy" (jig) 0750
ABC  0750 C1:600077200037611 C2:ddduudduudduuuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Mountainy Boy" (jig) 0750
ABC  1201 C1:301707671211712 C2:uudddduuuuduuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mourne Mountains" (reel) 1201
ABC  1201 C1:301707671211712 C2:uudddduuuuduuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mourne Mountains" (reel) 1201
ABC  1201 C1:301707671211712 C2:uudddduuuuduuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Mourne Mountains" (reel) 1201
ABC  0175 C1:000027617671001 C2:udduddduuuuddud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Mower" (air) 0175
ABC  0175 C1:000027617671001 C2:udduddduuuuddud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Mower" (air) 0175
ABC  0175 C1:000027617671001 C2:udduddduuuuddud M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Mower" (air) 0175
ABC  0464 C1:777300113777061 C2:ddduuuudddduudu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mowing Of The Hay" (air) 0464
ABC  0464 C1:777300113777061 C2:ddduuuudddduudu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mowing Of The Hay" (air) 0464
ABC  0464 C1:777300113777061 C2:ddduuuudddduudu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Mowing Of The Hay" (air) 0464
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:"The Mozart" Jig
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:"The Mozart" Jig
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:"The Mozart" Jig
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:"The Mozart" Jig
ABC   1 C1:000116000711117 C2:uudduuuudddduud M:6/8  K:C      H:"CLORZ T:"The Mozart" Jig
ABC  1588 C1:116111631160777 C2:uuduuuduuuddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Mullingar Races" (hornpipe) (1st setting) 1588
ABC  1588 C1:116111631160777 C2:uuduuuduuuddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Mullingar Races" (hornpipe) (1st setting) 1588
ABC  1588 C1:116111631160777 C2:uuduuuduuuddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Mullingar Races" (hornpipe) (1st setting) 1588
ABC  1589 C1:116111611161277 C2:uuduuuduuuduudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Mullingar Races" (hornpipe) (2nd setting) 1589
ABC  1838 C1:106100122377706 C2:udduduuuddddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Munster Lass" (march) 1838
ABC  1838 C1:106100122377706 C2:udduduuuddddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Munster Lass" (march) 1838
ABC  1849 C1:171717170000000 C2:udududududdduuu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Munster Outcry" (march) 1849
ABC  1849 C1:171717170000000 C2:udududududdduuu M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Munster Outcry" (march) 1849
ABC  1284 C1:307171277757677 C2:ududuuddduddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Musical Priest" (reel) 1284
ABC  1284 C1:307171277757677 C2:ududuuddduddddd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Musical Priest" (reel) 1284
ABC  1212 C1:006031000601005 C2:duudududduduudu M:2/4  K:Ab      H:BLOSVZw T:(The name of any school may be substituted for "Central")
ABC  1212 C1:006031000601005 C2:duudududduduudu M:2/4  K:Ab      H:BLOSVZw T:(The name of any school may be substituted for "Central")
ABC  1212 C1:006031000601005 C2:duudududduduudu M:2/4  K:Ab      H:BLOSVZw T:(The name of any school may be substituted for "Central")
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   60 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   61 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:030601010777001 C2:uduuddduuuddddd M:2/2  K:Em      H:"CLORZ T:Then Away to the Maypole
ABC 19066 C1:077700111777077 C2:ddduuuddddddduu M:2/2  K:Em      H:"CLOQRZ T:Then Away to the Maypole
ABC   1 C1:031070720776724 C2:uuuddduduuddddd M:2/4  K:G      H:L   T:Then Cherry Tree (3)
ABC   1 C1:031070720776724 C2:uuuddduduuddddd M:2/4  K:G      H:L   T:Then Cherry Tree (3)
ABC   1 C1:031070720776724 C2:uuuddduduuddddd M:2/4  K:G      H:L   T:Then Cherry Tree (3)
ABC   1 C1:031070720776724 C2:uuuddduduuddddd M:2/4  K:G      H:L   T:Then Cherry Tree (3)
ABC   1 C1:031070720776724 C2:uuuddduduuddddd M:2/4  K:G      H:L   T:Then Cherry Tree (3)
ABC   1 C1:011217637727711 C2:uuuudduddudduuu M:4/4  K:D      H:"CLQ  T:(The Nerd)
ABC   26 C1:011217637727711 C2:uuuudduddudduuu M:4/4  K:Dmix     H:CLQ  T:(The Nerd)
ABC   22 C1:        C2:        M:4/4FE K: D2 EF ABAF H:|2   T:::(The Nerd)
ABC   24 C1:711111057071711 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Eb      H:ACLORSZ T:La Theneuille (1)
ABC   24 C1:711111057071711 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Cm      H:ACLORSZ T:La Theneuille (1)
ABC   31 C1:001111057071001 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:ABCLORZ T:La Theneuille (1)
ABC   31 C1:001111057071001 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:G      H:ABCLORZ T:La Theneuille (1)
ABC   25 C1:111017053777111 C2:uuuudduddduuuud M:3/8  K:C      H:ACLORSZ T:La Theneuille (2)
ABC   25 C1:111017053777111 C2:uuuudduddduuuud M:3/8  K:C      H:ACLORSZ T:La Theneuille (2)
ABC   32 C1:111017053067111 C2:uuuudduddduuuud M:3/8  K:G      H:ABCLORZ T:La Theneuille (2)
ABC   32 C1:111017053067111 C2:uuuudduddduuuud M:3/8  K:G      H:ABCLORZ T:La Theneuille (2)
ABC   1 C1:007101010101000 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:ACFLZ T:La Theneuille
ABC   1 C1:007101010101000 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:CL   T:La Theneuille - bourree
ABC  9081 C1:007101010101000 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:CL   T:La Theneuille - bourree
ABC  9081 C1:007101010101000 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:CL   T:La Theneuille - bourree
ABC  7203 C1:007101010101000 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:Gm      H:CL   T:La Theneuille - bourree
ABC  107 C1:711111057071711 C2:duuuuuddduduuuu M:3/8  K:C      H:CL   T:La Theneuille (Set 1/2)
ABC  0268 C1:001177050101002 C2:uuddduuudddduuu M:3/4  K:G      H:CILZ  T:"The New Apron' (air) 0268
ABC  0268 C1:001177050101002 C2:uuddduuudddduuu M:3/4  K:G      H:CILZ  T:"The New Apron' (air) 0268
ABC  0268 C1:001177050101002 C2:uuddduuudddduuu M:3/4  K:G      H:CILZ  T:"The New Apron' (air) 0268
ABC  0919 C1:031055562661031 C2:uuudduddudduuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New Cloak" (jig) 0919
ABC  0919 C1:031055562661031 C2:uuudduddudduuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New Cloak" (jig) 0919
ABC  0919 C1:031055562661031 C2:uuudduddudduuuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New Cloak" (jig) 0919
ABC 32061 C1:000001010003060 C2:uuuddduddddduuu M:2/4  K:G      H:BFLRZ T:"THE NEW CONQUEST" -- Contre Dance
ABC 32061 C1:000001010003060 C2:uuuddduddddduuu M:2/4  K:G      H:BFLRZ T:"THE NEW CONQUEST" -- Contre Dance
ABC 32061 C1:000001010003060 C2:uuuddduddddduuu M:2/4  K:G      H:BFLRZ T:"THE NEW CONQUEST" -- Contre Dance
ABC   14 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The New Demesne" (2nd Setting) (reel) 1209
ABC   14 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The New Demesne" (2nd Setting) (reel) 1209
ABC   14 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:   K:D      H:BCILZ T:"The New Demesne" (2nd Setting) (reel) 1209
ABC  0248 C1:021111017771667 C2:uuuuuuudddduddd M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The New Langolee" (air) 0248
ABC  0488 C1:760172661711661 C2:ddududduduuddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The New Lesson" (air) 0488
ABC  0488 C1:760172661711661 C2:ddududduduuddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The New Lesson" (air) 0488
ABC  0488 C1:760172661711661 C2:ddududduduuddud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The New Lesson" (air) 0488
ABC  1302 C1:067722067166177 C2:dddduuududduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The New Mail Coach" (reel) 1302
ABC  1302 C1:067722067166177 C2:dddduuududduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The New Mail Coach" (reel) 1302
ABC  1302 C1:067722067166177 C2:dddduuududduddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The New Mail Coach" (reel) 1302
ABC  1011 C1:170223777077235 C2:uduuuddddduuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Newmarried Couple" (jig) 1011
ABC  1011 C1:170223777077235 C2:uduuuddddduuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Newmarried Couple" (jig) 1011
ABC  1609 C1:711164677111662 C2:duuududdduuuddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The New Moon Hornpipe" 1609
ABC  1609 C1:711164677111662 C2:duuududdduuuddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The New Moon Hornpipe" 1609
ABC  1609 C1:711164677111662 C2:duuududdduuuddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The New Moon Hornpipe" 1609
ABC  0824 C1:604402770076115 C2:dududdudduudddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New Pair Of Shoes" (jig) 0824
ABC  0824 C1:604402770076115 C2:dududdudduudddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New Pair Of Shoes" (jig) 0824
ABC  1505 C1:407661004076262 C2:uddduudduduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The New Potatoes" (reel) 1505
ABC  1505 C1:407661004076262 C2:uddduudduduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The New Potatoes" (reel) 1505
ABC  1250 C1:677711672777277 C2:dddduuddudduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The New Road" (reel) 1250
ABC  1250 C1:677711672777277 C2:dddduuddudduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The New Road" (reel) 1250
ABC  1826 C1:060001022067060 C2:dduuuudddduuddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New School" (march) 1826
ABC  1826 C1:060001022067060 C2:dduuuudddduuddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The New School" (march) 1826
ABC   1 C1:176200006300021 C2:udduduuuudddddu M:4/4  K:G      H:FLQSZ T:"The New Way to ED" in book
ABC   1 C1:022531762427231 C2:uuduuddudududuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The New Year Hornpipe"
ABC   87 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The New Year Hornpipe"
ABC   1 C1:225225241771121 C2:uuduudududduuuu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The New Year Jig"
ABC   1 C1:022546252427231 C2:uududududududuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The New Year Reel"
ABC   90 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The New Year Reel"
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC   1 C1:600000710071003 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Theniel Menzie's Bony Mary
ABC  0039 C1:060530027060532 C2:ddduudddduuuudd M:9/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Night Before Larry Was Stretched" (air) 0039
ABC  0039 C1:060530027060532 C2:ddduudddduuuudd M:9/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Night Before Larry Was Stretched" (air) 0039
ABC  0723 C1:110077110663200 C2:uudduudduuddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Night Cap" (jig) 0723
ABC  0723 C1:110077110663200 C2:uudduudduuddudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Night Cap" (jig) 0723
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC   1 C1:000710200273000 C2:udduuuddduuduud M:4/4  K:D      H:CLQSVWw T:(The Night Chorus)
ABC  299 C1:030501610302027 C2:duududuudduddud M:C   K:Bb      H:CFLOQVWw T:(The nightingale)
ABC  299 C1:030501610302027 C2:duududuudduddud M:C   K:Bb      H:CFLOQVWw T:(The nightingale)
ABC  0582 C1:002707070077067 C2:uddddddduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Night Was Calm" (air) 0582
ABC  0582 C1:002707070077067 C2:uddddddduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Night Was Calm" (air) 0582
ABC  0582 C1:002707070077067 C2:uddddddduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Night Was Calm" (air) 0582
ABC  1636 C1:011177111166041 C2:duudduuuudduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Night We Made The Match" (hornpipe) 1636
ABC  1636 C1:011177111166041 C2:duudduuuudduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Night We Made The Match" (hornpipe) 1636
ABC  1636 C1:011177111166041 C2:duudduuuudduuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Night We Made The Match" (hornpipe) 1636
ABC  180 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:L   T:Then I'll sleep
ABC   1 C1:557165331577241 C2:dududduuudddudu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Nimbin Hornpipe"
ABC   1 C1:326533661777321 C2:uudduudduddduuu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Nimbin Jig
ABC  110 C1:326533661777321 C2:uudduudduddduuu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Nimbin Jig
ABC   1 C1:301756533157724 C2:dududduuudddudu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Nimbin Reel"
ABC  1025 C1:772040172774772 C2:ddudududduddudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Northern Road" (jig) 1025
ABC  1025 C1:772040172774772 C2:ddudududduddudu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Northern Road" (jig) 1025
ABC  1685 C1:040401070604050 C2:dduudududdududd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Northern Troupe" (hornpipe) 1685
ABC  1685 C1:040401070604050 C2:dduudududdududd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Northern Troupe" (hornpipe) 1685
ABC  1685 C1:040401070604050 C2:dduudududdududd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Northern Troupe" (hornpipe) 1685
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Then She Appeared by XTC (4:02)
ABC   27 C1:775071301167117 C2:dddduuuudduuddd M:6/8  K:Ddor     H:BCLOWw T:Then you shall be a true lover of mine
ABC   49 C1:000100010600011 C2:uuduuududududdd M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Theobald's
ABC   49 C1:000100010600011 C2:uuduuududududdd M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Theobald's
ABC   49 C1:000100010600011 C2:uuduuududududdd M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Theobald's
ABC   49 C1:060001110603050 C2:duuududududdduu M:C|  K:D      H:BLQWZ T:Theobald's. JJo1.049
ABC   49 C1:060001110603050 C2:duuududududdduu M:C|  K:D      H:BLQWZ T:Theobald's. JJo1.049
ABC   1 C1:060774060774060 C2:udddduudddduudd M:6/8  K:Em      H:CLQ  T:"Theodora's Jig"
ABC   53 C1:060302070004000 C2:duududddddudduu M:C   K:C      H:L   T:The Theodore
ABC   53 C1:060302070004000 C2:duududddddudduu M:C   K:C      H:L   T:The Theodore
ABC  966 C1:207372667072076 C2:ududuuddddddudd M:2/4  K:Amix     H:BLQSZ T:Theodore. JBut.961, The
ABC  169 C1:207301667072066 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:BCLQZ T:Theodore. TWC.169
ABC  169 C1:207301667072066 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:BCLQZ T:Theodore. TWC.169
ABC  203 C1:020700030001777 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:LOQRSZ T:Theodore. VWMLa.203
ABC  203 C1:020700030001777 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:ABLQRZ T:Theodore. VWMLa.203
ABC  203 C1:020700030001777 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:ABLQRZ T:Theodore. VWMLa.203
ABC  203 C1:020700030001777 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:ABLOQRSZ T:Theodore. VWMLa.203
ABC  203 C1:020700030001777 C2:uduuddddddudduu M:C   K:G      H:ABLOQRSZ T:Theodore. VWMLa.203
ABC   18 C1:632073007670720 C2:duududddddudduu M:2/4  K:G      H:BFLQZ T:Theodore. Ya.18
ABC   18 C1:632073007670720 C2:duududddddudduu M:2/4  K:G      H:BFLQZ T:Theodore. Ya.18
ABC  0267 C1:000011000027777 C2:uduuududddduuuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Old Beggarman" (air) 0267
ABC  0267 C1:000011000027777 C2:uduuududddduuuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Old Beggarman" (air) 0267
ABC  0266 C1:111107117716077 C2:uuuuduuddududdd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Blind Bard" (air) 0266
ABC  0266 C1:111107117716077 C2:uuuuduuddududdd M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Blind Bard" (air) 0266
ABC  0288 C1:000027060070001 C2:ududdddududdduu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Old Cloak" (air) 0288
ABC  0288 C1:000027060070001 C2:ududdddududdduu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Old Cloak" (air) 0288
ABC   1 C1:217351762176700 C2:uudududduuddduu M:4/4  K:C      H:LRSZ  T:* The Old Grand Spey (C whistle 1 note hi)
ABC  1345 C1:601111675311111 C2:duuuuddduuuuuuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Old Grey Gander" (reel) 1345
ABC  1345 C1:601111675311111 C2:duuuuddduuuuuuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Old Grey Gander" (reel) 1345
ABC  1345 C1:601111675311111 C2:duuuuddduuuuuuu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Old Grey Gander" (reel) 1345
ABC  1000 C1:267261600016223 C2:uddudududuuuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Grey Goose" (doublejig) 1000 ABC MIDI
ABC  1000 C1:267261600016223 C2:uddudududuuuddd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Grey Goose" (doublejig) 1000 ABC MIDI
ABC  0526 C1:077067012001206 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Head Of Denis" (air??) 0526
ABC  0526 C1:077067012001206 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Head Of Denis" (air??) 0526
ABC  0526 C1:077067012001206 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Head Of Denis" (air??) 0526
ABC  1026 C1:010716205307010 C2:ddududuuddududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Horned Sheep" (jig) 1026
ABC  1026 C1:010716205307010 C2:ddududuuddududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Horned Sheep" (jig) 1026
ABC  0247 C1:001667030057067 C2:duuddduuudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Langolee" (air) 0247
ABC  0247 C1:001667030057067 C2:duuddduuudddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Old Langolee" (air) 0247
ABC  0167 C1:053057771002000 C2:dduddddduuuuduu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Old Leather Breeches" (air) 0167
ABC  0167 C1:053057771002000 C2:dduddddduuuuduu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Old Leather Breeches" (air) 0167
ABC  0167 C1:053057771002000 C2:dduddddduuuuduu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Old Leather Breeches" (air) 0167
ABC  0819 C1:660027660025660 C2:ddudddudddduuuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Old Man's Delight" (jig) 0819
ABC  0819 C1:660027660025660 C2:ddudddudddduuuu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Old Man's Delight" (jig) 0819
ABC  283 C1:711706005311000 C2:duuddduuuuduuud M:3/4  K:D      H:"CFLOQRVWZ T:(The old mother)
ABC  283 C1:711706005311000 C2:duuddduuuuduuud M:3/4  K:D      H:"CFLOQRVWZ T:(The old mother)
ABC 10625 C1:711706005311000 C2:duuddduuuuduudu M:3/4  K:D      H:CFLOQRVWZ T:(The old mother)
ABC 10625 C1:711706005311000 C2:duuddduuuuduudu M:3/4  K:D      H:CFLOQRVWZ T:(The old mother)
ABC  1315 C1:077714027774422 C2:dddududdduduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Pensioner" (reel) 1315
ABC  1315 C1:077714027774422 C2:dddududdduduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Pensioner" (reel) 1315
ABC  1315 C1:077714027774422 C2:dddududdduduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Pensioner" (reel) 1315
ABC  0166 C1:077711031116066 C2:ddduuuuuudddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Plaid Shawl" (air) 0166
ABC  0166 C1:077711031116066 C2:ddduuuuuudddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Plaid Shawl" (air) 0166
ABC  0166 C1:077711031116066 C2:ddduuuuuudddddu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Old Plaid Shawl" (air) 0166
ABC  1441 C1:600025176201211 C2:dududduuuuuuddd M:C|  K:C      H:BILZ  T:"The Old Schoolmaster" (reel) 1441C:after Mr. McFadden
ABC  1441 C1:600025176201211 C2:dududduuuuuuddd M:C|  K:C      H:BILZ  T:"The Old Schoolmaster" (reel) 1441C:after Mr. McFadden
ABC  1441 C1:600025176201211 C2:dududduuuuuuddd M:C|  K:C      H:BILZ  T:"The Old Schoolmaster" (reel) 1441C:after Mr. McFadden
ABC  1752 C1:001111617111071 C2:uuuududuuuduuud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Old Story Teller" (hornpipe) 1752
ABC  1752 C1:001111617111071 C2:uuuududuuuduuud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Old Story Teller" (hornpipe) 1752
ABC  1698 C1:161611117163001 C2:ududuuuududuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Vest And Cravat" (hornpipe) 1698
ABC  1698 C1:161611117163001 C2:ududuuuududuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Vest And Cravat" (hornpipe) 1698
ABC  1698 C1:161611117163001 C2:ududuuuududuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Old Vest And Cravat" (hornpipe) 1698
ABC  0771 C1:270121767070271 C2:uduuuddddududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Old Woman Tossed Up in a Blanket" (jig) 0771
ABC  0771 C1:270121767070271 C2:uduuuddddududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Old Woman Tossed Up in a Blanket" (jig) 0771
ABC  0771 C1:270121767070271 C2:uduuuddddududud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Old Woman Tossed Up in a Blanket" (jig) 0771
ABC   1 C1:110305070000126 C2:uuudduuddduudud M:3/4  K:G      H:LQZ  T:Theology/Civilization [clarinet]
ABC   1 C1:000600060002247 C2:duduududuuddudd M:3/4  K:G      H:LQZ  T:Theology/Civilization [flute]
ABC   1 C1:000404043000100 C2:udduududduududu M:3/4  K:G      H:LQZ  T:Theology/Civilization [harp]
ABC   1 C1:000300030000237 C2:uduudduudududdu M:3/4  K:G      H:LQZ  T:Theology/Civilization [lute]
ABC   35 C1:666100274261763 C2:duduuddududdudd M:C|  K:G      H:RSZ  T:"the one after Charlie Harris' reel"
ABC   34 C1:277760140037661 C2:uddddududdduudu M:C|  K:D      H:CRSZ  T:"the one after the Flowers of Brooklyn"
ABC   34 C1:277760140037661 C2:uddddududdduudu M:C|  K:D      H:CRSZ  T:"the one after the Flowers of Brooklyn"
ABC  543 C1:277760140037661 C2:uddddududdduudu M:C|  K:D      H:CRSZ  T:"the one after the Flowers of Brooklyn"
ABC  1077 C1:703577203501777 C2:duddduududddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The One-horned Cow" (jig) 1077
ABC  1077 C1:703577203501777 C2:duddduududddudu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The One-horned Cow" (jig) 1077
ABC  0710 C1:030777620623261 C2:udddduduuuduudu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:"The One-Legged Man" (jig) 0710
ABC  0710 C1:030777620623261 C2:udddduduuuduudu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:"The One-Legged Man" (jig) 0710
ABC  0710 C1:030777620623261 C2:udddduduuuduudu M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:"The One-Legged Man" (jig) 0710
ABC  0938 C1:624224224220624 C2:duduuduuduududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The One Legged Man" (jig) 0938
ABC  0938 C1:624224224220624 C2:duduuduuduududu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The One Legged Man" (jig) 0938
ABC   1 C1:000211170066071 C2:uuuudddduudduuu M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Brllopspolons
ABC   1 C1:121500021117006 C2:ududuuuudddduud M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Brllopspolons
ABC   1 C1:000211170066071 C2:uuuudddduudduuu M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Bröllopspolonäs
ABC   1 C1:121500021117006 C2:ududuuuudddduud M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Bröllopspolonäs
ABC   1 C1:000211170066071 C2:uuuudddduudduuu M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Brllopspolons
ABC   1 C1:121500021117006 C2:ududuuuudddduud M:3/4  K:A      H:CLR  T:Theo och Jasmins Brllopspolons
ABC   1 C1:661100162007273 C2:dduuududududuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Theo Paige's
ABC   2 C1:671177616521277 C2:dduudddudduuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Theo Paige's
ABC   1 C1:026277216227622 C2:ududduuduudduud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Openg Hornpipe"
ABC   1 C1:206277216227622 C2:ududduuduudduud M:4/4  K:G      H:CQ   T:"The Openg Reel"
ABC   92 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CQ   T:"The Openg Reel"
ABC  0322 C1:000701030706077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Open Window" (song) 0322
ABC  0322 C1:000701030706077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Open Window" (song) 0322
ABC  0322 C1:000701030706077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Open Window" (song) 0322
ABC  0837 C1:267677611011712 C2:uudddddduuuuduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Orange Rogue" (jig) 0837
ABC  0837 C1:267677611011712 C2:uudddddduuuuduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Orange Rogue" (jig) 0837
ABC   2 C1:000000530000000 C2:dduuddduduudduu M:4/4  K:D      H:LQ   T:Theorbo - Acoustic Bass
ABC   2 C1:000000000000000 C2:udududududududu M:4/4  K:A      H:LQ   T:Theorbo - Electric Bass
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:[theorbo] Jun 18 (4:37)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:[theorbo] May 31 (3:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Theorbo - Wake Up (2:51)
ABC  0197 C1:070700021100670 C2:dduuuuudddduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Outlaw of the Hills" (air) 0197
ABC  0197 C1:070700021100670 C2:dduuuuudddduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Outlaw of the Hills" (air) 0197
ABC  0197 C1:070700021100670 C2:dduuuuudddduuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Outlaw of the Hills" (air) 0197
ABC  1667 C1:356266265060504 C2:uddudduddduuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Pansy Blossom" (hornpipe) 1667
ABC  1667 C1:356266265060504 C2:uddudduddduuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Pansy Blossom" (hornpipe) 1667
ABC  0384 C1:000111661117771 C2:uuudduuuddduduu M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Parson Boasts Of Mild Ale" (air?) 0384
ABC  0384 C1:000111661117771 C2:uuudduuuddduduu M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Parson Boasts Of Mild Ale" (air?) 0384
ABC  0384 C1:000111661117771 C2:uuudduuuddduduu M:9/8  K:D      H:BCILZ T:"The Parson Boasts Of Mild Ale" (air?) 0384
ABC  0058 C1:070700111161070 C2:duduuuududuuudu M:C   K:A      H:CIL  T:"The Parting Glass" (air) 0058
ABC  8251 C1:356623002622266 C2:udddududuuudddu M:6/8  K:A      H:CFLORSWZ T:"The Pawnbroker's Warehouse"
ABC  8251 C1:356623002622266 C2:udddududuuudddu M:6/8  K:A      H:CFLORSWZ T:"The Pawnbroker's Warehouse"
ABC  1666 C1:226177737117077 C2:uududdduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Peacemaker" (hornpipe) 1666
ABC  1666 C1:226177737117077 C2:uududdduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Peacemaker" (hornpipe) 1666
ABC  0497 C1:010762320000000 C2:udduuudddududuu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Peace Of The Valley" (air) 0497
ABC  0497 C1:010762320000000 C2:udduuudddududuu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Peace Of The Valley" (air) 0497
ABC  0497 C1:010762320000000 C2:udduuudddududuu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Peace Of The Valley" (air) 0497
ABC 32202 C1:622356616777777 C2:duuuddduudddddd M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE PEARL" HORNPIPE
ABC 32202 C1:622356616777777 C2:duuuddduudddddd M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE PEARL" HORNPIPE
ABC 32202 C1:622356616777777 C2:duuuddduudddddd M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:"THE PEARL" HORNPIPE
ABC  0284 C1:000000000667060 C2:ududdddduuudddu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Pearl Of The Flowing Tresses" (air) 0284
ABC  0284 C1:000000000667060 C2:ududdddduuudddu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Pearl Of The Flowing Tresses" (air) 0284
ABC  0296 C1:061771011011177 C2:dudduuuuuuddddd M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Peeler And The Goat" (song) 0296
ABC  0296 C1:061771011011177 C2:dudduuuuuuddddd M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Peeler And The Goat" (song) 0296
ABC  0296 C1:061771011011177 C2:dudduuuuuuddddd M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"The Peeler And The Goat" (song) 0296
ABC  1184 C1:111107175076012 C2:uuuudududduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Peeler's Jacket" (reel) 1184
ABC  1184 C1:111107175076012 C2:uuuudududduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Peeler's Jacket" (reel) 1184
ABC  1184 C1:111107175076012 C2:uuuudududduuddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Peeler's Jacket" (reel) 1184
ABC  0474 C1:001101110502067 C2:uuuuududdduuudd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Peevish Child" (air) 0474
ABC  0474 C1:001101110502067 C2:uuuuududdduuudd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Peevish Child" (air) 0474
ABC  0772 C1:300777000611300 C2:udddudduuuuuddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Penniless Traveller" (jig) 0772
ABC   1 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Perthshire Hunt)
ABC   85 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Perthshire Hunt)
ABC   85 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLRZ T:(The Perthshire Hunt)
ABC 10991 C1:022140047624002 C2:uuududduduuuuuu M:C   K:D      H:BCLR  T:(The Perthshire Hunt)
ABC  1724 C1:000001010000010 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pet Of The House" (hornpipe) 1724
ABC  1724 C1:000001010000010 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pet Of The House" (hornpipe) 1724
ABC   51 C1:111104031107070 C2:uuuuduuudddduud M:4/4  K:F      H:ILQ  T:ThePhoenix
ABC  1406 C1:040042716040040 C2:duududdudddudud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pigeon On The Gate" (reel) 1406
ABC  0705 C1:002772777771176 C2:udduddddduududu M:6/8  K:C      H:CIL  T:"The Pipe On The Hob" (doublejig) 0705
ABC  0705 C1:002772777771176 C2:udduddddduududu M:6/8  K:C      H:CIL  T:"The Pipe On The Hob" (doublejig) 0705
ABC  1657 C1:115011150402644 C2:uududuudddududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Piper's Despair" (hornpipe) 1657
ABC  1657 C1:115011150402644 C2:uududuudddududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Piper's Despair" (hornpipe) 1657
ABC  1657 C1:115011150402644 C2:uududuudddududu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Piper's Despair" (hornpipe) 1657
ABC  0815 C1:261665117661261 C2:ududduuuddduudu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Piper's Picnic" (jig) 0815
ABC  0815 C1:261665117661261 C2:ududduuuddduudu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Piper's Picnic" (jig) 0815
ABC  1519 C1:067722001401111 C2:ddduuuduuuuuudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Piper's Son" (reel) 1519
ABC  1519 C1:067722001401111 C2:ddduuuduuuuuudu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Piper's Son" (reel) 1519
ABC 31973 C1:600000111111662 C2:duuuuuudduududd M:C|  K:Am      H:BFLRZ T:"THE PIPE SLANG" -- Reel
ABC 31973 C1:600000111111662 C2:duuuuuudduududd M:C|  K:Am      H:BFLRZ T:"THE PIPE SLANG" -- Reel
ABC 31973 C1:600000111111662 C2:duuuuuudduududd M:C|  K:Am      H:BFLRZ T:"THE PIPE SLANG" -- Reel
ABC  1426 C1:771111612777601 C2:dduuuuduudddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Plaid Mantle" (reel) 1426
ABC  1426 C1:771111612777601 C2:dduuuuduudddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Plaid Mantle" (reel) 1426
ABC  1426 C1:771111612777601 C2:dduuuuduudddduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Plaid Mantle" (reel) 1426
ABC  1200 C1:600071117111077 C2:dduuuduuudddddu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Pleasures Of Home" (reel) 1200
ABC  1200 C1:600071117111077 C2:dduuuduuudddddu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Pleasures Of Home" (reel) 1200
ABC  1637 C1:030304017720506 C2:dduudduddduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pleasures Of Hope" (hornpipe) 1637
ABC  1637 C1:030304017720506 C2:dduudduddduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pleasures Of Hope" (hornpipe) 1637
ABC  1637 C1:030304017720506 C2:dduudduddduuudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pleasures Of Hope" (hornpipe) 1637
ABC  0410 C1:711711577054711 C2:duuduuuddddduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Pleasures Of Life" (air) 0410
ABC  0410 C1:711711577054711 C2:duuduuuddddduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Pleasures Of Life" (air) 0410
ABC  0410 C1:711711577054711 C2:duuduuuddddduud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Pleasures Of Life" (air) 0410
ABC  0619 C1:307107111777021 C2:ududuuuddduuuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Ploughboy" (air) 0619
ABC  0619 C1:307107111777021 C2:ududuuuddduuuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Ploughboy" (air) 0619
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thepolice-everybreathyoutake (3:60)
ABC  0147 C1:006300777107077 C2:duddduuddduuudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Poor Blind Boy" (air) 0147
ABC  0147 C1:006300777107077 C2:duddduuddduuudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Poor Blind Boy" (air) 0147
ABC  0147 C1:006300777107077 C2:duddduuddduuudd M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Poor Blind Boy" (air) 0147
ABC  0324 C1:066206740000070 C2:dddudduduudddud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Poor Old Woman' (1st Setting) (song) 0324
ABC  0324 C1:066206740000070 C2:dddudduduudddud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Poor Old Woman' (1st Setting) (song) 0324
ABC  0325 C1:001107050000020 C2:uuddduuuduudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Poor Old Woman" (2nd Setting) (song) 0325
ABC  0325 C1:001107050000020 C2:uuddduuuduudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Poor Old Woman" (2nd Setting) (song) 0325
ABC  0325 C1:001107050000020 C2:uuddduuuduudddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Poor Old Woman" (2nd Setting) (song) 0325
ABC  1606 C1:201767721117067 C2:uudddduuuuddduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Post Office Hornpipe" 1606
ABC  1606 C1:201767721117067 C2:uudddduuuuddduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Post Office Hornpipe" 1606
ABC  1606 C1:201767721117067 C2:uudddduuuuddduu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Post Office Hornpipe" 1606
ABC  0354 C1:070700017762066 C2:dduddduduudduuu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Praises Of Limerick" (air) 0354
ABC  0354 C1:070700017762066 C2:dduddduduudduuu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Praises Of Limerick" (air) 0354
ABC  0537 C1:011300120111777 C2:uuduuuuuddduudd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Prettiest Girl Of All" (air) 0537
ABC  0537 C1:011300120111777 C2:uuduuuuuddduudd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Prettiest Girl Of All" (air) 0537
ABC  0537 C1:011300120111777 C2:uuduuuuuddduudd M:C   K:G      H:BCILZ T:"The Prettiest Girl Of All" (air) 0537
ABC  1399 C1:400002236400017 C2:duuudduduuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pretty Blue Seagull" (reel) 1399
ABC  1399 C1:400002236400017 C2:duuudduduuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pretty Blue Seagull" (reel) 1399
ABC  1399 C1:400002236400017 C2:duuudduduuuuddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pretty Blue Seagull" (reel) 1399
ABC  0173 C1:020776076020031 C2:uuddddduuuuduud M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Pretty Cuckoo" (song) 0173
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:"the Pretty Girl milking her Cow."
ABC  0042 C1:602553121161016 C2:dudduuuuuduuddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:'The Pretty Girls of Ballymena " (air) 0042
ABC  0042 C1:602553121161016 C2:dudduuuuuduuddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:'The Pretty Girls of Ballymena " (air) 0042
ABC  0103 C1:020607020607070 C2:udduddduuuuddud M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Pretty Maid Milking Her Yow" (air) (2nd Set) 0103
ABC  0103 C1:020607020607070 C2:udduddduuuuddud M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Pretty Maid Milking Her Yow" (air) (2nd Set) 0103
ABC  0102 C1:020607020607070 C2:udduddduuuuddud M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Pretty Young Maid Milching Her Yow" (1st Setting) (air) 0102
ABC  0102 C1:020607020607070 C2:udduddduuuuddud M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Pretty Young Maid Milching Her Yow" (1st Setting) (air) 0102
ABC  0102 C1:020607020607070 C2:udduddduuuuddud M:3/4  K:C      H:BCILQZ T:"The Pretty Young Maid Milching Her Yow" (1st Setting) (air) 0102
ABC  1686 C1:066712117727071 C2:dddduuuuddudduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pride Of The Parish" (hornpipe) 1686
ABC  1686 C1:066712117727071 C2:dddduuuuddudduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Pride Of The Parish" (hornpipe) 1686
ABC  0968 C1:000000167773712 C2:udddduduudddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Priest and His Boots" (jig) 0968
ABC  0968 C1:000000167773712 C2:udddduduudddduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Priest and His Boots" (jig) 0968
ABC  0781 C1:277022111566277 C2:udduuuuuddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Priest's Leap" (jig) 0781
ABC  0781 C1:277022111566277 C2:udduuuuuddduddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Priest's Leap" (jig) 0781
ABC  0731 C1:261765007077261 C2:ududdudddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Priest With The Collar" (jig) 0731
ABC  0731 C1:261765007077261 C2:ududdudddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Priest With The Collar" (jig) 0731
ABC  0731 C1:261765007077261 C2:ududdudddududdu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Priest With The Collar" (jig) 0731
ABC  0019 C1:172177622027660 C2:uduuddduuudddud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Protestant Boys" (air) 0019
ABC  0019 C1:172177622027660 C2:uduuddduuudddud M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Protestant Boys" (air) 0019
ABC  1305 C1:011171670100262 C2:uuududdduduuudu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pure Drop" (reel) 1305
ABC  1305 C1:011171670100262 C2:uuududdduduuudu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pure Drop" (reel) 1305
ABC  1305 C1:011171670100262 C2:uuududdduduuudu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Pure Drop" (reel) 1305
ABC   7 C1:775000712157626 C2:dddduduudduddud M:4/4  K:D      H:LRS  T:(the quarrell at the crossroad)
ABC   7 C1:775000712157626 C2:dddduduudduddud M:4/4  K:D      H:LRS  T:(the quarrell at the crossroad)
ABC  1563 C1:177177177175060 C2:uddudduddududuu M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Quarrelsome Piper" (hornpipe) 1563
ABC  1728 C1:616777707727077 C2:duddudddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Queen Of May" (hornpipe) 1728
ABC  1728 C1:616777707727077 C2:duddudddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Queen Of May" (hornpipe) 1728
ABC   1 C1:030503051777011 C2:duduuddduuududu M:C|  K:D      H:"DRSZ T:(the Raccoon and the Possum; Reel de Ti-Jean; the Tipsy Parson)
ABC   1 C1:030503051777011 C2:duduuddduuududu M:C|  K:D      H:"DRSZ T:(the Raccoon and the Possum; Reel de Ti-Jean; the Tipsy Parson)
ABC   1 C1:030503051777011 C2:duduuddduuududu M:C|  K:D      H:"DRSZ T:(the Raccoon and the Possum; Reel de Ti-Jean; the Tipsy Parson)
ABC  0902 C1:777671300011774 C2:ddddduuuudduddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Rakes Of Clonmel" (jig) 0902
ABC  0902 C1:777671300011774 C2:ddddduuuudduddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Rakes Of Clonmel" (jig) 0902
ABC  0847 C1:030711111011716 C2:uduuuuuuudududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Rakes Of Kildare" (jig) 0847
ABC  0847 C1:030711111011716 C2:uduuuuuuudududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Rakes Of Kildare" (jig) 0847
ABC  1814 C1:020177770206020 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Rakes Of Mallow" (march) 1814
ABC  1814 C1:020177770206020 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Rakes Of Mallow" (march) 1814
ABC  1009 C1:616157120111777 C2:dududduuuuudddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Rambler From Clare" (jig) 1009
ABC  1009 C1:616157120111777 C2:dududduuuuudddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Rambler From Clare" (jig) 1009
ABC  1415 C1:006761660027602 C2:uddudduddududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Rambler's Rest" (reel) 1415
ABC  1415 C1:006761660027602 C2:uddudduddududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Rambler's Rest" (reel) 1415
ABC  1415 C1:006761660027602 C2:uddudduddududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Rambler's Rest" (reel) 1415
ABC  0299 C1:060177710706001 C2:dudddudduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Rambling Laborer" (song) 0299
ABC  0299 C1:060177710706001 C2:dudddudduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Rambling Laborer" (song) 0299
ABC  1502 C1:600017163715662 C2:dududududdduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Rambling Sailor" (reel) 1502
ABC  1502 C1:600017163715662 C2:dududududdduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Rambling Sailor" (reel) 1502
ABC  1502 C1:600017163715662 C2:dududududdduuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Rambling Sailor" (reel) 1502
ABC  0916 C1:000075620621267 C2:ududduduuudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Ranting Rake" (jig) 0916
ABC  0916 C1:000075620621267 C2:ududduduuudddud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Ranting Rake" (jig) 0916
ABC   1 C1:300000053071100 C2:ududuuuddduuu  M:4/4  K:G      H:"LVw  T:There Ain't No Bugs on Me
ABC   1 C1:300000053071100 C2:ududuuuddduuu  M:4/4  K:Cmaj     H:"LVw  T:There Ain't No Bugs on Me
ABC  1570 C1:176070301266070 C2:udduuddududduud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Real Thing" (hornpipe) 1570
ABC  1570 C1:176070301266070 C2:udduuddududduud M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Real Thing" (hornpipe) 1570
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:There and Back
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC 11201 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Am      H:BLZ  T:There are few good Fellows when Jamie's awa'
ABC 16191 C1:017771017776020 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:Gm      H:BLSZ  T:There are few good Fellows When Jamies awa
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Bb      H:BLQRZ T:There are sounds of mirth
ABC   1 C1:040207740403777 C2:duddududddududd M:4/4  K:G      H:"CLQRWZ T:There Are Twa Bonnie Maidens
ABC   1 C1:040177077111040 C2:uudddduuuduuudu M:6/8  K:G      H:"CLR  T:There Be Dragons!
ABC   1 C1:040177077111040 C2:uudddduuuduuudu M:6/8  K:G      H:"CLR  T:There Be Dragons!
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CR   T:There Be Dragons
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC 10491 C1:002507710223011 C2:uddduuuuuuddddd M:C|  K:D      H:BLQSZ T:"the REBEL WAR SONG."
ABC   1 C1:700206000201770 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:G      H:L   T:There But For Fortune
ABC   1 C1:700206000201770 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:G      H:L   T:There But For Fortune
ABC   1 C1:700206000201770 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:G      H:L   T:There But For Fortune
ABC   1 C1:700206000201770 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:G      H:L   T:There But For Fortune
ABC   1 C1:700206000201770 C2:dudduudddududdu M:4/4  K:G      H:L   T:There But For Fortune
ABC   1 C1:030107020001010 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:LQR  T:There Cam' a Young Man
ABC   1 C1:030107020001010 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:LQR  T:There Cam' a Young Man
ABC  751 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:LSZ  T:There Cam a Young Man
ABC  751 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:LSZ  T:There Cam a Young Man
ABC   35 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC   35 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC  751 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:LSZ  T:There Cam a Young Man
ABC  751 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:LSZ  T:There Cam a Young Man
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 131003 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:BLQRZ T:THERE CAM' A YOUNG MAN
ABC 17378 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 17379 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 17378 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 17379 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 17378 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC 17379 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:ADor     H:ALRS  T:There Cam' a Young Man
ABC   32 C1:011016377706060 C2:uuududddddudddu M:6/8  K:Bb      H:BCLQZ T:There Cam' a Young Man to My Daddies Door
ABC   32 C1:011016377706060 C2:uuududddddudddu M:6/8  K:Bb      H:BCLQZ T:There Cam' a Young Man to My Daddies Door
ABC   32 C1:011016377706060 C2:uuududddddudddu M:6/8  K:Bb      H:BCLQZ T:There Cam' a Young Man to My Daddies Door
ABC   32 C1:011016377706060 C2:uuududddddudddu M:6/8  K:Bb      H:BCLQZ T:There Cam' a Young Man to My Daddies Door
ABC   34 C1:006771030777700 C2:ddduudddduuuuud M:C   K:E      H:LQSVWZ T:There came a Maid
ABC  152 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:A      H:DL   T:There Came A Young Lad
ABC  152 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:A      H:DL   T:There Came A Young Lad
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC  247 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:There came a Young Man
ABC   1 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:"CLR  T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:Am      H:"CLR  T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Bm      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:There came a young man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:There Came a Young Man
ABC   1 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man
ABC  2549 C1:172010171771176 C2:uduuududduudddd M:6/8  K:Am      H:"FGHLRSU T:There Came A Young Man
ABC 20245 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduud M:6/8  K:Am      H:"FGHLRU T:There Came A Young Man
ABC 976080 C1:172010171771176 C2:uduuududduudddd M:6/8  K:Am      H:"FGHLRSUZ T:There Came A Young Man
ABC 400080 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduud M:6/8  K:Am      H:"FGHLRZ T:There Came A Young Man
ABC  185 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"RS  T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"RS  T:There Came A Young Man
ABC   37 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"RS  T:There Came A Young Man
ABC 976080 C1:        C2:        M:6/8  K:Am      H:FGHLRSUZ T:There Came A Young Man
ABC 400080 C1:        C2:        M:6/8  K:Am      H:FGHLRZ T:There Came A Young Man
ABC  7503 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"OS  T:There Came A Young Man
ABC 14458 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC 17380 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC 17380 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC 17380 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"S   T:There Came A Young Man
ABC  243 C1:172014172011367 C2:uduududuuuudddd M:6/8  K:Am      H:BLQSZ T:There Came A Young Man,aka. JBut.242
ABC  465 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:BCLQSZ T:There Came a Young Man,aka. JBut.462
ABC   2 C1:172011777077172 C2:uduuuddddduduuu M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:There Came a Young Man (Bung Your Eye) (The Braw Young Man) (Brisk Young Lads)
ABC   0 C1:607177536003076 C2:ddudddudduudddu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:607177536003076 C2:ddudddudduudddu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:460717753600307 C2:uddudddudduuddd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:000400707703001 C2:uddduuudddduudu M:3/4  K:Eb      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:000400707703001 C2:uddduuudddduudu M:3/4  K:Eb      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:360004007077030 C2:ududdduuudddduu M:3/4  K:Eb      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:127721101347707 C2:uuddduuuududddd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:127721101347707 C2:uuddduuuududddd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:512772110134770 C2:duuddduuuududdd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings
ABC   0 C1:017351736122707 C2:ududududuuuuddd M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:There Came Three Kings Ere Break Of Day
ABC   0 C1:017351736122707 C2:ududududuuuuddd M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:There Came Three Kings Ere Break Of Day
ABC   0 C1:760173517361227 C2:udududududuuuud M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:There Came Three Kings Ere Break Of Day
ABC   0 C1:716116611101116 C2:dudududdduuuuud M:6/8  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings From Far Away
ABC   0 C1:716116611101116 C2:dudududdduuuuud M:6/8  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings From Far Away
ABC   0 C1:271611661110111 C2:ududududdduuuuu M:6/8  K:G      H:LQVZw T:There Came Three Kings From Far Away
ABC   0 C1:626236103777777 C2:duuduuuduuddddu M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Came Three Sages From Afar
ABC   0 C1:626236103777777 C2:duuduuuduuddddu M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Came Three Sages From Afar
ABC   0 C1:006262361037777 C2:udduuduuuduuddd M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Came Three Sages From Afar
ABC  1670 C1:010705070202010 C2:dududdududududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Reconciliation" (hornpipe) 1670
ABC  1670 C1:010705070202010 C2:dududdududududu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Reconciliation" (hornpipe) 1670
ABC  0390 C1:000200020007070 C2:uuuudduuuddudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Red Fox" (air) 0390
ABC  0390 C1:000200020007070 C2:uuuudduuuddudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Red Fox" (air) 0390
ABC  0390 C1:000200020007070 C2:uuuudduuuddudud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Red Fox" (air) 0390
ABC  1748 C1:307111111761071 C2:uduuuuuudduduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Boy" (hornpipe) 1748
ABC  1748 C1:307111111761071 C2:uduuuuuudduduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Boy" (hornpipe) 1748
ABC  1748 C1:307111111761071 C2:uduuuuuudduduud M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Boy" (hornpipe) 1748
ABC  0012 C1:021112017577061 C2:uuuuuuuddddddud M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Red Haired Girl" (1sr Setting) (air) 0012
ABC  0012 C1:021112017577061 C2:uuuuuuuddddddud M:3/4  K:D      H:BCILZ T:"The Red Haired Girl" (1sr Setting) (air) 0012
ABC  0923 C1:667542112713604 C2:ddudduuuududdud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Hag" (jig) 0923
ABC  0923 C1:667542112713604 C2:ddudduuuududdud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Hag" (jig) 0923
ABC  0923 C1:667542112713604 C2:ddudduuuududdud M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Redhaired Hag" (jig) 0923
ABC  0412 C1:016161010677000 C2:ududuudddddduud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Redhaired Man's Wife" (air) 0412
ABC  0412 C1:016161010677000 C2:ududuudddddduud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Redhaired Man's Wife" (air) 0412
ABC   0 C1:327610517061100 C2:uuddududdduuudu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC   0 C1:327610517061100 C2:uuddududdduuudu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC   0 C1:327610517061100 C2:uuddududdduuudu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC   0 C1:206770002026200 C2:uuddduuudduuduu M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC   0 C1:206770002026200 C2:uuddduuudduuduu M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC   0 C1:002067700020262 C2:uduuddduuudduud M:4/4  K:Ab      H:LQVZw T:There Dwelt In Old Judea
ABC  1449 C1:407147621526611 C2:dduudduududduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Reel Of Bogie" (reel) 1449
ABC  1449 C1:407147621526611 C2:dduudduududduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Reel Of Bogie" (reel) 1449
ABC  1316 C1:777677712767001 C2:ddddddduuddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Reel of Mullinavat" 1316
ABC  1316 C1:777677712767001 C2:ddddddduuddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Reel of Mullinavat" 1316
ABC  1316 C1:777677712767001 C2:ddddddduuddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Reel of Mullinavat" 1316
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  3210 C1:001712513017072 C2:uduuduuudduudud M:C   K:A      H:BLQRZ T:THERE GROWS A BONNIE BRIER
ABC  971 C1:000017012051003 C2:uduuduuudduudud M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:There Grows A Bonnie Brier Bush
ABC  971 C1:000017012051003 C2:uduuduuudduudud M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:There Grows A Bonnie Brier Bush
ABC  971 C1:000017012051003 C2:uduuduuudduudud M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:There Grows A Bonnie Brier Bush
ABC  971 C1:000017012051003 C2:uduuduuudduudud M:3/4  K:G      H:"CILRZ T:There Grows A Bonnie Brier Bush
ABC   7 C1:027116000700027 C2:uduuddudduuuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:There is a chick, flying up from its nest, that falls back into the nest again
ABC 20803 C1:175776007004011 C2:ududddduuuudddu M:6/8  K:C      H:BCLQSZ T:THERE IS A FORM
ABC 20803 C1:175776007004011 C2:ududddduuuudddu M:6/8  K:C      H:BCLQSZ T:THERE IS A FORM
ABC 20803 C1:175776007004011 C2:ududddduuuudddu M:6/8  K:C      H:BCLQSZ T:THERE IS A FORM
ABC 20803 C1:175776007004011 C2:ududddduuuudddu M:6/8  K:C      H:BCLQSZ T:THERE IS A FORM
ABC 20803 C1:175776007004011 C2:ududddduuuudddu M:6/8  K:C      H:BCLQSZ T:THERE IS A FORM
ABC   1 C1:001703062067042 C2:udududdduuudddu M:2/4  K:D      H:DLQRZ T:There is a Fountain
ABC   1 C1:001703062067042 C2:udududdduuudddu M:2/4  K:D      H:DLQRZ T:There is a Fountain
ABC   1 C1:001703062067042 C2:udududdduuudddu M:2/4  K:D      H:DLQRZ T:There is a Fountain
ABC   1 C1:001703062067042 C2:udududdduuudddu M:2/4  K:D      H:DLQRZ T:There is a Fountain
ABC   48 C1:117276365777005 C2:uududddududdddu M:4/4  K:Eb      H:"CLOQVWw T:There is a green hill
ABC   1 C1:200600060002007 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:D      H:L   T:There is a Happy Land
ABC   1 C1:200600060002007 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:D      H:L   T:There is a Happy Land
ABC   1 C1:200600060002007 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:D      H:L   T:There is a Happy Land
ABC   1 C1:200600060002007 C2:uddduduudddudud M:2/4  K:D      H:L   T:There is a Happy Land
ABC   0 C1:002726701202410 C2:uuduudduuuududu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There is a Ladie Sweet and Kind
ABC   0 C1:002726701202410 C2:uuduudduuuududu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There is a Ladie Sweet and Kind
ABC   0 C1:002726701202410 C2:uuduudduuuududu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:There is a Ladie Sweet and Kind
ABC   1 C1:001077700046007 C2:udddduddduddudu M:3/4  K:D%(D,    H:"CLVw T:There Is A River
ABC   1 C1:001077700055007 C2:udddduddduddudu M:3/4  K:G      H:"CLVw T:There Is A River
ABC   0 C1:000007017003050 C2:dududududduudud M:10/8 K:DDor     H:LQS  T:There is No Cloud in the Sky
ABC  9620 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABFLOZ T:There is no Luck About the House
ABC   1 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOZ T:There is no Luck About the House
ABC  269 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  269 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  269 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  270 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  269 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  6617 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  9621 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC  269 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:There Is No Luck About The House. JaW.269
ABC   17 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:ABHLOQRZ T:There is no luck. TLY.017
ABC   17 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:ABHLOQRZ T:There is no luck. TLY.017
ABC   17 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLOQRSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC   17 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:ABHLOQRSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC  6614 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AFHLOQRSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC  9622 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AFHLOQRSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17381 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17382 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17381 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17382 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17381 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC 17382 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC   17 C1:067061000013067 C2:ddduuudddduuddd M:6/8  K:C      H:ABHLOQRSZ T:There is no luck. TLY.017
ABC   0 C1:603760060502171 C2:dduuuudduddudud M:6/8  K:F      H:LQVZw T:There Is No Rose
ABC   0 C1:603760060502171 C2:dduuuudduddudud M:6/8  K:F      H:LQVZw T:There Is No Rose
ABC   0 C1:460376006050217 C2:udduuuudduddudu M:6/8  K:F      H:LQVZw T:There Is No Rose
ABC   1 C1:117276365777005 C2:uududddududdddu M:4/4  K:G      H:CLQWZw T:There Is Still A Green Hill
ABC   27 C1:247770251742603 C2:ududdududdududu M:C   K:A      H:BCLORWZ T:(The Rejected Lover)*
ABC  0313 C1:270061570077610 C2:udduudddduduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:'The Rejected Lover" (air) 0313
ABC  0313 C1:270061570077610 C2:udduudddduduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:'The Rejected Lover" (air) 0313
ABC  0313 C1:270061570077610 C2:udduudddduduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:'The Rejected Lover" (air) 0313
ABC   1 C1:022004701701022 C2:uuudddduudduduu M:3/4  K:G      H:L   T:There Lived Twa Sisters
ABC   1 C1:022004701701022 C2:uuudddduudduduu M:3/4  K:G      H:L   T:There Lived Twa Sisters
ABC   1 C1:022004701701022 C2:uuudddduudduduu M:3/4  K:G      H:L   T:There Lived Twa Sisters
ABC   1 C1:006500530053000 C2:ddddudduuddduuu M:4/4  K:G      H:L   T:There'll Be a Hot Time
ABC   1 C1:006500530053000 C2:ddddudduuddduuu M:4/4  K:G      H:L   T:There'll Be a Hot Time
ABC   1 C1:006500530053000 C2:ddddudduuddduuu M:4/4  K:G      H:L   T:There'll Be a Hot Time
ABC   1 C1:006500530053000 C2:ddddudduuddduuu M:4/4  K:G      H:L   T:There'll Be a Hot Time
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come hame.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC  4062 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuddu M:3/4  K:Gm      H:BLQVZ T:There'll ne'er be peace till Jamie come Home.
ABC   1 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Bm      H:BFLOWZw T:THERE'LL NEVER BE PEACE, &c.
ABC   1 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Bm      H:BFLOWZw T:THERE'LL NEVER BE PEACE, &c.
ABC   80 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Bm      H:BFLOWZw T:THERE'LL NEVER BE PEACE, &c.
ABC   80 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Bm      H:BFLOWZw T:THERE'LL NEVER BE PEACE, &c.
ABC  154 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Bm      H:BFLOWZw T:THERE'LL NEVER BE PEACE, &c.
ABC  269 C1:007701007706110 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:LQR  T:There'll Never Be Peace 'till Jamie Comes
ABC  269 C1:007701007706110 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:LQR  T:There'll Never Be Peace 'till Jamie Comes
ABC  269 C1:007701007706110 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:LQR  T:There'll Never Be Peace 'till Jamie Comes
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC 10312 C1:007701007705120 C2:dduddduuuduuuud M:3/4  K:Am      H:BLOQSZ T:THERE'LL NEVER BE PEACE TILL JAMIE COMES HAME.
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   26 C1:717771530071140 C2:dudddududududuu M:C   K:F      H:CLOQV T:There Once Was a Girl
ABC   1 C1:760071270711511 C2:ddudududuuuduud M:6/8  K:Gmin     H:LR   T:Theresa Beaton's
ABC   1 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLRW  T:There's a Chicken in the Pot
ABC  116 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLRWZ T:There's a Chicken in the Pot
ABC  116 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLRW  T:There's a Chicken in the Pot
ABC  116 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLRWZ T:There's a Chicken in the Pot
ABC  7505 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLORW T:There's a Chicken in the Pot
ABC 14461 C1:001102600700017 C2:uuuddudduuuuduu M:C   K:G      H:BLRW  T:There's a Chicken in the Pot
ABC  261 C1:212000115214477 C2:uuuuuduududdddu M:6/8  K:F      H:LRS  T:There's a fiddle in the Attic
ABC  261 C1:212000115214477 C2:uuuuuduududdddu M:6/8  K:F      H:LRS  T:There's a fiddle in the Attic
ABC  261 C1:212000115214477 C2:uuuuuduududdddu M:6/8  K:F      H:LRS  T:There's a fiddle in the Attic
ABC  261 C1:212000115214477 C2:uuuuuduududdddu M:6/8  K:F      H:LRS  T:There's a fiddle in the Attic
ABC   1 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC   1 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC  208 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC  208 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC  208 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC  208 C1:030000002000776 C2:uuddddududduddd M:4/4  K:G      H:CLSVw T:There's a Great Day Coming
ABC   1 C1:030001200501200 C2:duuduuduuuuduud M:3/4  K:F      H:L   T:There's a Hole in the Bucket
ABC   1 C1:030001200501200 C2:duuduuduuuuduud M:3/4  K:F      H:L   T:There's a Hole in the Bucket
ABC   1 C1:030001200501200 C2:duuduuduuuuduud M:3/4  K:F      H:L   T:There's a Hole in the Bucket
ABC   1 C1:030001200501200 C2:duuduuduuuuduud M:3/4  K:F      H:L   T:There's a Hole in the Bucket
ABC  2674 C1:651251251201442 C2:dduuduuduuuduuu M:3/4  K:C      H:"CFLORVWZw T:There's a hole in the bucket
ABC  2674 C1:651251251201442 C2:dduuduuduuuduuu M:3/4  K:C      H:"CFLORVWZw T:There's a hole in the bucket
ABC  2674 C1:651251251201442 C2:dduuduuduuuduuu M:3/4  K:C      H:"CFLORVWZw T:There's a hole in the bucket
ABC  2675 C1:651251251202651 C2:dduuduuduuuuddu M:3/4  K:C      H:"CFLORWZw T:There's a hole in the bucket
ABC  2675 C1:651251251202651 C2:dduuduuduuuuddu M:3/4  K:C      H:"CFLORWZw T:There's a hole in the bucket
ABC  2675 C1:651251251202651 C2:dduuduuduuuuddu M:3/4  K:C      H:"CFLORWZw T:There's a hole in the bucket
ABC   71 C1:010070026004004 C2:duddduduudududd M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Clarinet, 3:55 Trad.
ABC   71 C1:010070026004004 C2:duddduduudududd M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Clarinet, 3:55 Trad.
ABC   81 C1:000000000000000 C2:        M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Cowbell, opt, 3:55 Trad.
ABC   81 C1:000000000000000 C2:        M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Cowbell, opt, 3:55 Trad.
ABC   61 C1:010717002006000 C2:dudududduduudud M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Horn, 3:55 Trad.
ABC   61 C1:010717002006000 C2:dudududduduudud M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Horn, 3:55 Trad.
ABC   11 C1:000010072002003 C2:dudduuduuduuudu M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Lute, 3:55 Trad.
ABC   11 C1:000010072002003 C2:dudduuduuduuudu M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Lute, 3:55 Trad.
ABC   91 C1:100726004004620 C2:dudddududududud M:   K:E      H:QZ   T:There's a Hole in the Bucket, Pibgorn, opt subst for clarinet, 3:55 Trad.
ABC   1 C1:110771075700000 C2:uudduddduuuuddd M:4/4  K:D      H:"CLw  T:There's a Land That is Fairer than Day
ABC  1001 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQR T:There's a Man Came to our Town
ABC   1 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:There's a Man Came to our Town
ABC   3 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:There's a Man Came to our Town
ABC   3 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:There's a Man Came to our Town
ABC   3 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:There's a Man Came to our Town
ABC  1001 C1:000177760002006 C2:uddddudduududdu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:There's a Man Came to our Town
ABC   1 C1:000000000017700 C2:uddduduuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:There's an Empty Cot in the Bunkhouse
ABC   1 C1:000000000017700 C2:uddduduuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:There's an Empty Cot in the Bunkhouse
ABC   1 C1:000000000017700 C2:uddduduuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:There's an Empty Cot in the Bunkhouse
ABC   1 C1:000000000017700 C2:uddduduuuddduud M:3/4  K:C      H:L   T:There's an Empty Cot in the Bunkhouse
ABC  378 C1:110177710177751 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:Am      H:"BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow #2
ABC  378 C1:110177710177751 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:Am      H:"BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow #2
ABC  378 C1:110177710177751 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:Am      H:"BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow #2
ABC  378 C1:110177710177751 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:Am      H:"BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow #2
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLOQRZbs T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  378 C1:017771017775120 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:There's an End to My Sorrow
ABC  0378 C1:160164300012160 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"There's An End To My Sorrow" (air) 0378
ABC  0378 C1:160164300012160 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"There's An End To My Sorrow" (air) 0378
ABC  0378 C1:160164300012160 C2:uddduudddduuuuu M:6/8  K:C      H:BCILQZ T:"There's An End To My Sorrow" (air) 0378
ABC  190 C1:061771011077705 C2:dudduuudddduuuu M:6/8  K:Edor     H:CDHLQRWZ T:There's a Path across the Ocean
ABC  190 C1:061771011077705 C2:dudduuudddduuuu M:6/8  K:Edor     H:CDHLQRWZ T:There's a Path across the Ocean
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:-there-s-a-problem-eardon-v1-05- (1:33)
ABC 185217 C1:026611111771177 C2:udduuuuudduuddd M:C|  K:G      H:CQR  T:THERESA RYAN'S* (hornpipe)
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   1 C1:770000003070000 C2:ddudduudddudddu M:2/4  K:Gm      H:"LRSZ T:There's a Shark in the Mikvah
ABC   0 C1:022057261160022 C2:uuuuudddduddudd M:6/8  K:Ab      H:LQVZw T:There's A Song In The Air
ABC   0 C1:022057261160022 C2:uuuuudddduddudd M:6/8  K:Ab      H:LQVZw T:There's A Song In The Air
ABC   0 C1:050220572611600 C2:uduuuuudddduddu M:6/8  K:Ab      H:LQVZw T:There's A Song In The Air
ABC   0 C1:260010305162370 C2:ududuudududuudu M:3/4  K:C      H:LVZ  T:There's A Song In The Air
ABC   0 C1:260010305162370 C2:ududuudududuudu M:3/4  K:C      H:LVZ  T:There's A Song In The Air
ABC   0 C1:226001030516237 C2:uududuudududuud M:3/4  K:C      H:LVZ  T:There's A Song In The Air
ABC 20454 C1:000001077077007 C2:uddddudduuddddu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:"THERE SAT THREE GHOSTS BY THE KIRKYARD SIDE."
ABC 20454 C1:000001077077007 C2:uddddudduuddddu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:"THERE SAT THREE GHOSTS BY THE KIRKYARD SIDE."
ABC 20454 C1:000001077077007 C2:uddddudduuddddu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:"THERE SAT THREE GHOSTS BY THE KIRKYARD SIDE."
ABC 20454 C1:000001077077007 C2:uddddudduuddddu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:"THERE SAT THREE GHOSTS BY THE KIRKYARD SIDE."
ABC 20454 C1:000001077077007 C2:uddddudduuddddu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:"THERE SAT THREE GHOSTS BY THE KIRKYARD SIDE."
ABC   0 C1:022261075357022 C2:uuuuuuddududduu M:6/8  K:Bb      H:LQVZw T:There's A Wonderful Tree
ABC   0 C1:022261075357022 C2:uuuuuuddududduu M:6/8  K:Bb      H:LQVZw T:There's A Wonderful Tree
ABC   0 C1:760222610753570 C2:uduuuuuuddududd M:6/8  K:Bb      H:LQVZw T:There's A Wonderful Tree
ABC  157 C1:607160576071003 C2:ddududdduudddud M:C|  K:D      H:BLQWZ T:There's Brave Beer at Sudbury's. Ru1.157
ABC  157 C1:607160576071003 C2:ddududdduudddud M:C|  K:D      H:BLQWZ T:There's Brave Beer at Sudbury's. Ru1.157
ABC  291 C1:117777531117070 C2:uuddddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BLSZ  T:la Th\'er\`ese
ABC  291 C1:117777531117070 C2:uuddddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BLSZ  T:la Th\'er\`ese
ABC  291 C1:117777531117070 C2:uuddddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BLSZ  T:la Th\'er\`ese
ABC  291 C1:117777531117070 C2:uuddddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BLSZ  T:la Th\'er\`ese
ABC   1 C1:000002077700001 C2:uddduduudduddud M:4/4  K:Am      H:"CLQZw T:There's Honey in the Rock
ABC   1 C1:371710077717100 C2:udududdduduudud M:2/4  K:Bb      H:"LRSW T:Theresien-Rheinländer BbEb (RL07795) ABCD
ABC   1 C1:371710077717100 C2:udududdduduudud M:2/4  K:Bb      H:"LRSW T:Theresien-Rheinländer BbEb (RL07795) ABCD
ABC 02131 C1:027760110277602 C2:uddduuudddudduu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THERE'S MUSIC IN THE BAG!
ABC 02131 C1:027760110277602 C2:uddduuudddudduu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THERE'S MUSIC IN THE BAG!
ABC 02131 C1:027760110277602 C2:uddduuudddudduu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THERE'S MUSIC IN THE BAG!
ABC 02131 C1:027760110277602 C2:uddduuudddudduu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THERE'S MUSIC IN THE BAG!
ABC 02131 C1:027760110277602 C2:uddduuudddudduu M:C   K:G      H:BCLZ  T:THERE'S MUSIC IN THE BAG!
ABC   1 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC  0421 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:ILQZ  T:There's my thumb &c.
ABC  0421 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:ILQZ  T:There's my thumb &c.
ABC  0421 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:ILQZ  T:There's my thumb &c.
ABC  0421 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:ILQZ  T:There's my thumb &c.
ABC  0421 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:ILQZ  T:There's my thumb &c.
ABC   21 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:BFOZ  T:There's my thumb \&c.
ABC  738 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC  738 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC  9623 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:BFZ  T:There's my thumb &c.
ABC 14462 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC  2363 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:O   T:There's my thumb \&c.
ABC 17385 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC 17385 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC 17385 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:    T:There's my thumb \&c.
ABC   21 C1:111100210211077 C2:uuuuuuduuudduuu M:C   K:G      H:BZ   T:There's my thumb &c.
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC 13181 C1:002200761111002 C2:uuddduuuuuuduud M:C   K:G      H:BLSZ  T:There's my Thumb I'll nere beguile you
ABC   15 C1:006300610061071 C2:dudududuuduuudd M:C   K:G      H:BLOQRZ T:There's Nae Guid Luck Aboot the Hoose,aka. ET.15
ABC   15 C1:006300610061071 C2:dudududuuduuudd M:C   K:G      H:BLOQRZ T:There's Nae Guid Luck Aboot the Hoose,aka. ET.15
ABC  9624 C1:007367276161676 C2:udduuddududdduu M:C|  K:D      H:BCFLORVZ T:There's nae Harm Done Goodwife
ABC  169 C1:007367276161676 C2:udduuddududdduu M:C|  K:D      H:BCLOVZ T:There's nae Harm Done Goodwife
ABC   1 C1:030067600100110 C2:uddduuuuudddduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:306706101101106 C2:uddduuuuudddduu M:6/8  K:G      H:"LRSZ T:THERE'S NAE LUCK ABOOT THE HOOSE
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  1010 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BCLRZ T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC  1010 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BCLRZ T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC  1010 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BCLRZ T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  579 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"L   T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  571 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"L   T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:006700610011001 C2:ddduuuuududduud M:2/4  K:D      H:BCFLQWw T:There's nae luck aboot the hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   2 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  1010 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BCLRZ T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC   14 C1:306706101101106 C2:uddduuuuudddduu M:6/8  K:G      H:"LRSZ T:THERE'S NAE LUCK ABOOT THE HOOSE
ABC   14 C1:306706101101106 C2:uddduuuuudddduu M:6/8  K:G      H:"LRSZ T:THERE'S NAE LUCK ABOOT THE HOOSE
ABC   0 C1:676100226767004 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:GLQ  T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  1010 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BCLRZ T:There's Nae Luck aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:4/4  K:G      H:"BLORZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:006700610011001 C2:ddduuuuududduud M:2/4  K:D      H:BCFLQw T:There's nae luck aboot the hoose
ABC  169 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:FLQSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  169 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:FLQSZ T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  7506 C1:676111115067003 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLOR T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  382 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"L   T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  579 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"L   T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  825 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"LR  T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC  825 C1:111676111116767 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:G      H:"LR  T:There's Nae Luck Aboot the Hoose
ABC   1 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC  198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC   1 C1:050702110567003 C2:ddduuuuudddduud M:2/4  K:D      H:L   T:There's Nae Luck About the House
ABC  198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:BDLQSZ T:There's nae luck about the house
ABC  198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:BDLQSZ T:There's nae luck about the house
ABC   1 C1:050702110567003 C2:ddduuuuudddduud M:2/4  K:D      H:L   T:There's Nae Luck About the House
ABC   1 C1:050702110567003 C2:ddduuuuudddduud M:2/4  K:D      H:L   T:There's Nae Luck About the House
ABC   1 C1:050702110567003 C2:ddduuuuudddduud M:2/4  K:D      H:L   T:There's Nae Luck About the House
ABC   54 C1:167766215650221 C2:dduddduudduuudd M:2/4  K:G      H:BCLQZ T:There's Nae Luck About the House
ABC   49 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:Theres nae luck about the House
ABC 10882 C1:001705010201020 C2:udduuuudddduduu M:C|  K:D      H:BFLQZ T:THERE'S NAE LUCK ABOUT THE HOUSE
ABC   27 C1:676111116767003 C2:ddduuuuudddduud M:C   K:G      H:"BL  T:There's Nae Luck About The House
ABC   54 C1:167766215650221 C2:dduddduudduuudd M:2/4  K:G      H:BCLQZ T:There's Nae Luck About the House
ABC   54 C1:167766215650221 C2:dduddduudduuudd M:2/4  K:G      H:BCLQZ T:There's Nae Luck About the House
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC   49 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:Theres nae luck about the House
ABC   49 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:Theres nae luck about the House
ABC  0651 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the House.
ABC  0651 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the House.
ABC  0651 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the House.
ABC  0651 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the House.
ABC  0651 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the House.
ABC  198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:BFLOZ T:There's nae luck about the house.
ABC  515 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC  515 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC 10882 C1:001705010201020 C2:udduuuudddduduu M:C|  K:D      H:BFLQZ T:THERE'S NAE LUCK ABOUT THE HOUSE
ABC 10882 C1:001705010201020 C2:udduuuudddduduu M:C|  K:D      H:BFLQZ T:THERE'S NAE LUCK ABOUT THE HOUSE
ABC  7508 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:LO   T:There's nae luck about the house.
ABC  9625 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:BFLZ  T:There's nae luck about the house.
ABC 14463 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC 17386 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC 17386 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC 17386 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:L   T:There's nae luck about the house.
ABC  0198 C1:772766226622002 C2:dduddduudduuudd M:C   K:D      H:ILQZ  T:There's nae luck about the house.
ABC   54 C1:167766215650221 C2:dduddduudduuudd M:2/4  K:G      H:BCLQZ T:There's Nae Luck About the House
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  4293 C1:676100226767005 C2:ddduuudddduuddd M:C|  K:D      H:BLVZ  T:There's nae luck about the House. a Reel.
ABC  102 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  102 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLQZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  102 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLQZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  102 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  7507 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRS T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  6619 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABFLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  9626 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABFLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC 17387 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC 17387 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC 17387 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  102 C1:676100316767005 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:A      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the House. CJF.102
ABC  417 C1:676111116767005 C2:ddduuuuudddduud M:2/4  K:A      H:ABCLOQZ T:There's nae Luck About the House. EHo.417
ABC   16 C1:110063006100610 C2:uududududuuduuu M:C|  K:G      H:BLOQRZ T:There's nae luck about the house. ET.16
ABC   16 C1:110063006100610 C2:uududududuuduuu M:C|  K:G      H:BLOQRZ T:There's nae luck about the house. ET.16
ABC   55 C1:676100226767004 C2:ddduuudddduuddd M:C   K:G      H:BCLQZ T:Theres Nae Luck About the House. TWC.055
ABC   55 C1:676100226767004 C2:ddduuudddduuddd M:C   K:G      H:BCLQZ T:Theres Nae Luck About the House. TWC.055
ABC   46 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABCLQZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC   46 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABCLQZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC   46 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ACLOQRSZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC   46 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC  9627 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ACFLOQRSZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC   46 C1:676100226767042 C2:ddduuudddduuddd M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:There's nae luck about the house. WCa.46
ABC  050 C1:006300610061007 C2:dudududuuduuudd M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:There's Nae Luck About the House WES.050
ABC  050 C1:006300610061007 C2:dudududuuduuudd M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:There's Nae Luck About the House WES.050
ABC  050 C1:006300610061007 C2:dudududuuduuudd M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:There's Nae Luck About the House WES.050
ABC  376 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"L   T:There's one on the way
ABC  370 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"L   T:There's one on the way
ABC  240 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"L   T:There's one on the way
ABC  376 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"L   T:There's one on the way
ABC  547 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"CLQRS T:There's one on the way
ABC  547 C1:077000611100000 C2:ddduuudududuuud M:2/2  K:D      H:"CLQRS T:There's one on the way
ABC   29 C1:001200110000770 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:A      H:"LR  T:There's Room For Us All in the Dance
ABC   29 C1:001200110000770 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:A      H:"LR  T:There's Room For Us All in the Dance
ABC   76 C1:777111160405117 C2:ddduuuudduuuddd M:2/4  K:Gmaj     H:CLOSZ T:La Theresse
ABC   8 C1:112742632721126 C2:uuuddudduuduudu M:2/4  K:D      H:CDLRSZ T:There's Something About Kerry
ABC   8 C1:112742632721126 C2:uuuddudduuduudu M:2/4  K:D      H:CDLRSZ T:There's Something About Kerry
ABC   8 C1:112742632721126 C2:uuuddudduuduudu M:2/4  K:D      H:CDLRSZ T:There's Something About Kerry
ABC   8 C1:112742632721126 C2:uuuddudduuduudu M:2/4  K:D      H:CDLRSZ T:There's Something About Kerry
ABC   8 C1:112742632721126 C2:uuuddudduuduudu M:2/4  K:D      H:CDLRSZ T:There's Something About Kerry
ABC   1 C1:112742632721126 C2:uuudduduuduudud M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:There's Something About Kerry
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:There's Three good fellows down in yon Glen
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC  3285 C1:007111113000211 C2:duuuuuduuuudddd M:9/8  K:Am      H:BLZ  T:THERE'S THREE GUID FELLOWS
ABC   1 C1:000207001777000 C2:ududddudduuuuud M:3/4  K:Dmaj     H:"CLV  T:There's water in the tub
ABC   1 C1:000207001777000 C2:ududddudduuuuud M:3/4  K:Gmaj     H:"CLV  T:There's water in the tub
ABC 66116 C1:417711241121417 C2:dudduuuduuuudud M:2/4  K:Em      H:CDLQR T:THERE'S WORSE THAN THAT AROUND (polka)
ABC   1 C1:400001111301707 C2:duuuuuudddduuud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Return From Cappataggle"
ABC  1816 C1:067700037723050 C2:dddudduududuuuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Return From Fingal" (march) 1816
ABC  1816 C1:067700037723050 C2:dddudduududuuuu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Return From Fingal" (march) 1816
ABC  7099 C1:000202660001010 C2:uudduuudddduddu M:4/4  K:G      H:AFORZ T:(the Return of the East India)
ABC  8177 C1:000202660001010 C2:uudduuudddduddu M:4/4  K:G      H:AFORZ T:(the Return of the East India)
ABC   30 C1:000202660001010 C2:uudduuudddduddu M:4/4  K:G      H:AORZ  T:(the Return of the East India)
ABC   02 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:Bm      H:ABLQRZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC   02 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:Bm      H:ABLQRZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC   02 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:D      H:ALQRSZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC   02 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:D      H:ABLQRSZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC  9628 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:D      H:AFLQRSZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC   02 C1:177775177027771 C2:udddduuddudddud M:6/4  K:D      H:ABLQRSZ T:There Was a Jolly Miller. TJD.02
ABC  133 C1:040004040207000 C2:dudududduduuudu M:4/4  K:D      H:"LQR  T:There Was A Lad
ABC  133 C1:040004040207000 C2:dudududduduuudu M:4/4  K:D      H:"LQR  T:There Was A Lad
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC 16262 C1:000207000106001 C2:ududuuuuuduudud M:3/4  K:G      H:BLSZ  T:There was a Lad and a Lass in a Kilogie
ABC   1 C1:044270160442550 C2:uduududduduuudu M:4/4  K:Dmaj     H:"LR  T:There Was A Lad Born In Kyle
ABC   2 C1:000413110070017 C2:uudduududduduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:There Was A Lad Born In Kyle
ABC   3 C1:001101010007000 C2:uuuudddduuddddu M:4/4  K:Cmaj     H:"LR  T:There Was A Lad Born In Kyle
ABC   1 C1:000413110070017 C2:uudduududduduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:There Was A Lad Born In Kyle
ABC  682 C1:044270160442550 C2:uduududduduuudu M:2/4  K:G      H:CILRZ T:There Was A Lad Was Born In Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC   1 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC  682 C1:044270160442550 C2:uduududduduuudu M:2/4  K:G      H:CILRZ T:There Was A Lad Was Born In Kyle
ABC   0 C1:000404110700017 C2:uduududduduuudu M:C|  K:D      H:LQ   T:There was a Lad was Born in Kyle
ABC  682 C1:044270160442550 C2:uduududduduuudu M:2/4  K:G      H:CILRZ T:There Was A Lad Was Born In Kyle
ABC  682 C1:044270160442550 C2:uduududduduuudu M:2/4  K:G      H:CILRZ T:There Was A Lad Was Born In Kyle
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:Eb      H:LQV  T:There was a Lady all Skin and Bone
ABC  126 C1:125700000207120 C2:uudduduuduuuudd M:3/4  K:Eb      H:BLQV  T:There was a Lady all Skin and Bone
ABC  1198 C1:536766002111677 C2:dudddduuuuddduu M:3/4  K:D      H:BCLOZ T:There was a lady in a garden
ABC   3 C1:030012077012170 C2:uuuudduuuuddudu M:6/8  K:Gmaj     H:BCGHOWw T:There was a Lady in the West
ABC   1 C1:065120200651217 C2:dddduuudddduuud M:4/4  K:G      H:"CLVw T:THERE WAS A LITTLE BABY
ABC 10541 C1:031111000102050 C2:uuuuuuudduduuuu M:2/4  K:G      H:BCFLQVWZw T:There was a little Woman
ABC 10541 C1:031111000102050 C2:uuuuuuudduduuuu M:2/4  K:G      H:BCFLQVWZw T:There was a little Woman
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC 20763 C1:020602060207004 C2:udududduuudduuu M:C   K:D      H:BLZ  T:There was a Maid and she went to the Mill
ABC   91 C1:170012121076710 C2:uduuuuudddudddu M:3/4  K:Edor     H:DLQRWZ T:There Was A Maid In Her Father's Garden
ABC   91 C1:170012121076710 C2:uduuuuudddudddu M:3/4  K:Edor     H:DLQRWZ T:There Was A Maid In Her Father's Garden
ABC   1 C1:002007066007006 C2:uddduddududdudd M:6/8  K:G      H:L   T:There was an Old Farmer
ABC   1 C1:002007066007006 C2:uddduddududdudd M:6/8  K:G      H:L   T:There was an Old Farmer
ABC   1 C1:002007066007006 C2:uddduddududdudd M:6/8  K:G      H:L   T:There was an Old Farmer
ABC   1 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:L   T:There Was an Old Miller
ABC   1 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:L   T:There Was an Old Miller
ABC   1 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:L   T:There Was an Old Miller
ABC   1 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:L   T:There Was an Old Miller
ABC   1 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  7504 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLOQSW T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC  193 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC 14459 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC 17383 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC 17383 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC 17383 C1:000170065050000 C2:uddduuuudddudud M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:There Was an Old Miller
ABC   1 C1:327012176707027 C2:uuduuuddddududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:There was an old woman tossed up in a blanket
ABC   1 C1:327012176707027 C2:uuduuuddddududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:There was an old woman tossed up in a blanket
ABC 331102 C1:270121767070271 C2:uduuuddddududdd M:6/8  K:A      H:BCLRY T:THERE WAS AN OLD WOMAN TOSSED UP IN A BLANKET
ABC  336 C1:000022000007000 C2:uuddddduuuddddu M:6/8  K:G      H:BCLOZ T:There was an old woman who lived alone
ABC   1 C1:011011031000117 C2:uuuuuduudduuddu M:6/8  K:G      H:BLWw  T:There was a Pig went out to Dig
ABC   1 C1:011011031000117 C2:uuuuuduudduuddu M:6/8  K:G      H:BLw  T:There was a Pig went out to Dig
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CWZ  T:There Was A Simple Maiden
ABC   1 C1:171121000001001 C2:uduuuuuuddudduu M:6/8  K:G      H:L   T:There Was a Wee Wifey
ABC   1 C1:171121000001001 C2:uduuuuuuddudduu M:6/8  K:G      H:L   T:There Was a Wee Wifey
ABC   1 C1:171121000001001 C2:uduuuuuuddudduu M:6/8  K:G      H:L   T:There Was a Wee Wifey
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CWZ  T:There Was A Wyly Ladde
ABC   90 C1:671256627711707 C2:dduudddudduuddu M:C|  K:C      H:LQSVWZ T:There was a youthful Lawyer
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   19 C1:070077040011001 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:? (There was no title for this waltz)
ABC   1 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:L   T:THERE WAS TWA WIVES
ABC   1 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:L   T:THERE WAS TWA WIVES
ABC   1 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:L   T:THERE WAS TWA WIVES
ABC   1 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  201 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSW T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC  194 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC 14460 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC 17384 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC 17384 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC 17384 C1:000270600106016 C2:ududddudduddduu M:3/4  K:Bb      H:LOQSWZ T:There was twa Wives
ABC   1 C1:200377070003030 C2:uuddduuududdddu M:4/4  K:C      H:L   T:There waur three Ladies in a Ha'
ABC   1 C1:200377070003030 C2:uuddduuududdddu M:4/4  K:C      H:L   T:There waur three Ladies in a Ha'
ABC   1 C1:200377070003030 C2:uuddduuududdddu M:4/4  K:C      H:L   T:There waur three Ladies in a Ha'
ABC   0 C1:026406070440007 C2:uududdudduududd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:There Were Shepherds Watching
ABC   0 C1:026406070440007 C2:uududdudduududd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:There Were Shepherds Watching
ABC   0 C1:002640607044000 C2:uududdudduududd M:4/4  K:F      H:LQVZw T:There Were Shepherds Watching
ABC  1194 C1:010106773140040 C2:uuddduududuuudd M:2/4  K:D      H:BCLOZ T:There were two ships in the north country
ABC   1 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC   1 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC   1 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC   1 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC  217 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC  217 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC  217 C1:211112571000000 C2:uuuuuudduuduuuu M:4/4  K:C      H:"CLQVw T:There will never be another you
ABC   1 C1:532012227776060 C2:duuduuudddududd M:4/4  K:Eb      H:"CLORSZ T:There Will Never Be Another You - violin
ABC   1 C1:532012227776060 C2:duuduuudddududd M:4/4  K:Eb      H:"CLORSZ T:There Will Never Be Another You - violin
ABC   1 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Rights of Man)
ABC  294 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Rights of Man)
ABC  294 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Rights of Man)
ABC  294 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Rights of Man)
ABC  294 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLORZ T:(The Rights of Man)
ABC   1 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:   K:G      H:LOR  T:(The Rights of Man)
ABC  5736 C1:177177070711112 C2:uddudddduuuuuuu M:C   K:G      H:ABLOR T:(The Rights of Man)
ABC   1 C1:065577772235077 C2:duddddduuudddud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Rinecaha Hornpipe"
ABC   1 C1:772035776311664 C2:dduudddduuudduu M:6/8  K:D      H:CLQ  T:"The Rinecaha Jig"
ABC   1 C1:775577772235077 C2:dduddddduuudddu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Rinecaha Reel"
ABC   1 C1:760057160766040 C2:ddududdddududud M:3/4  K:Dm      H:CLO  T:"The Ripped Coat"
ABC   1 C1:760057160766040 C2:ddududdddududud M:3/4  K:Dm      H:CLO  T:"The Ripped Coat"
ABC  0158 C1:030760060027060 C2:udddudddduuuuuu M:C   K:A      H:BCILQZ T:"The Rising of the Moon" (song) 0158
ABC  0158 C1:030760060027060 C2:udddudddduuuuuu M:C   K:A      H:BCILQZ T:"The Rising of the Moon" (song) 0158
ABC  1103 C1:660002770767660 C2:ddududduddddudu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Rivals" (jig) 1103
ABC  1103 C1:660002770767660 C2:ddududduddddudu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Rivals" (jig) 1103
ABC   1 C1:177711611777116 C2:uddduuduuddduud M:4/4  K:C      H:    T:Thernberger Hochzeitsst\"uckln
ABC   1 C1:177711611777116 C2:uddduuduuddduud M:4/4  K:D      H:    T:Thernberger Hochzeitsst\"uckln (D)
ABC  1170 C1:167167220660221 C2:uddudduudduuuud M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Road to Athlone" (slipjig) 1170
ABC  1170 C1:167167220660221 C2:uddudduudduuuud M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Road to Athlone" (slipjig) 1170
ABC  1170 C1:167167220660221 C2:uddudduudduuuud M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"The Road to Athlone" (slipjig) 1170
ABC  1170 C1:167167220660221 C2:uddudduudduuuud M:9/8  K:G      H:L   T:"The Road to Athlone" (slipjig) 1170
ABC  0347 C1:017201067235070 C2:uduuudduuuddddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Road To Hollyhill" (air) 0347
ABC  0347 C1:017201067235070 C2:uduuudduuuddddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Road To Hollyhill" (air) 0347
ABC  0347 C1:017201067235070 C2:uduuudduuuddddd M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Road To Hollyhill" (air) 0347
ABC  0830 C1:002063061060227 C2:udududuuddddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Road To Lurgan" (jig) 0830
ABC  0830 C1:002063061060227 C2:udududuuddddduu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Road To Lurgan" (jig) 0830
ABC   1 C1:327115670536257 C2:uuduudddudududd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Road to Ruan"
ABC   1 C1:327115670536257 C2:uuduudddudududd M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Road to Ruan"
ABC   1 C1:041667321661067 C2:uuddduuuddudduu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Road to Ruan"
ABC   94 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Road to Ruan"
ABC   1 C1:466736775567061 C2:uddduddduddduuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Rockforest Hornpipe"
ABC   1 C1:466736775567061 C2:uddduddduddduuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Rockforest Reel"
ABC  1819 C1:220166072201610 C2:uuuddddduuudddu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Rocks Of Cashel" (march) 1819
ABC  1819 C1:220166072201610 C2:uuuddddduuudddu M:4/4  K:G      H:BCILZ T:"The Rocks Of Cashel" (march) 1819
ABC  0344 C1:077602770000020 C2:dddudduuududduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Rocky Moorland" (air) 0344
ABC  0344 C1:077602770000020 C2:dddudduuududduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Rocky Moorland" (air) 0344
ABC  0344 C1:077602770000020 C2:dddudduuududduu M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Rocky Moorland" (air) 0344
ABC  0320 C1:070702000101000 C2:dduuuduuuududdu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Romantic Kerryman" (song) 0320
ABC  0320 C1:070702000101000 C2:dduuuduuuududdu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Romantic Kerryman" (song) 0320
ABC  0320 C1:070702000101000 C2:dduuuduuuududdu M:3/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Romantic Kerryman" (song) 0320
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:therose (2:13)
ABC  1314 C1:122100610061166 C2:uuuududuuddduuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Rose In The Garden" (reel) 1314
ABC  1631 C1:030502020107060 C2:dduuuuuudududdu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Rose Of Drishane" (hornpipe) 1631
ABC  1631 C1:030502020107060 C2:dduuuuuudududdu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Rose Of Drishane" (hornpipe) 1631
ABC  1450 C1:007105670367661 C2:duuddudddduuduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Roving Bachelor" (reel) 1450
ABC  1450 C1:007105670367661 C2:duuddudddduuduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Roving Bachelor" (reel) 1450
ABC  1450 C1:007105670367661 C2:duuddudddduuduu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Roving Bachelor" (reel) 1450
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  3043 C1:175121277751007 C2:udduuuudddduduu M:C   K:Bb      H:BLQUVZ T:Ther's nae luck about the House. Or For a' that and a' that.
ABC  950 C1:600531101400532 C2:dduuuudduuuuddu M:9/8  K:F      H:"BLORSVZ T:Ther's three good fellows ayont yon glen
ABC  950 C1:600531101400532 C2:dduuuudduuuuddu M:9/8  K:F      H:"BLORSVZ T:Ther's three good fellows ayont yon glen
ABC  950 C1:600531101400532 C2:dduuuudduuuuddu M:9/8  K:F      H:"BLORSVZ T:Ther's three good fellows ayont yon glen
ABC  950 C1:600531101400532 C2:dduuuudduuuuddu M:9/8  K:F      H:"BLORSVZ T:Ther's three good fellows ayont yon glen
ABC  950 C1:600531101400532 C2:dduuuudduuuuddu M:9/8  K:F      H:"BLORSVZ T:Ther's three good fellows ayont yon glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC 15011 C1:005311014005322 C2:duuuudduuuudddd M:9/8  K:A      H:BLSZ  T:Ther's Three good fellows down in yon Glen
ABC  1029 C1:711711660765727 C2:duuduuddddududd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Ruins Of Killmalloc" (jig) 1029
ABC  1029 C1:711711660765727 C2:duuduuddddududd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"The Ruins Of Killmalloc" (jig) 1029
ABC  0945 C1:177717170221703 C2:udddududuuududd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Runaway Bride" (jig) 0945
ABC  0093 C1:030002077711030 C2:uuddduuuddduddd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Rushy Mountain" (air) 0093
ABC  0093 C1:030002077711030 C2:uuddduuuddduddd M:2/4  K:D      H:BCILQZ T:"The Rushy Mountain" (air) 0093
ABC  1446 C1:153742230277772 C2:ududduuuuddddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Cravat" (reel) 1446
ABC  1446 C1:153742230277772 C2:ududduuuuddddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Cravat" (reel) 1446
ABC  1446 C1:153742230277772 C2:ududduuuuddddud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Cravat" (reel) 1446
ABC  1577 C1:237105772371057 C2:uududdduududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Hornpipe" (1st setting) 1577
ABC  1577 C1:237105772371057 C2:uududdduududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Hornpipe" (1st setting) 1577
ABC  1577 C1:237105772371057 C2:uududdduududduu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Hornpipe" (1st setting) 1577
ABC  1578 C1:715623277777051 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Hornpipe" (2nd Setting) 1578
ABC  1578 C1:715623277777051 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Hornpipe" (2nd Setting) 1578
ABC  1369 C1:111171672766001 C2:uuuududduddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Jacket" (reel) 1369
ABC  1369 C1:111171672766001 C2:uuuududduddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Jacket" (reel) 1369
ABC  1369 C1:111171672766001 C2:uuuududduddduud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sailor's Jacket" (reel) 1369
ABC  1375 C1:644534437775211 C2:dududududddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sailor's Return" (reel) 1375
ABC  1375 C1:644534437775211 C2:dududududddduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sailor's Return" (reel) 1375
ABC  1540 C1:026111612761614 C2:uduuuduuddududu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Same Old Story" (reel) 1540
ABC  1540 C1:026111612761614 C2:uduuuduuddududu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Same Old Story" (reel) 1540
ABC  1540 C1:026111612761614 C2:uduuuduuddududu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Same Old Story" (reel) 1540
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thesanctuaryofzitah (3:50)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thesanctuaryofzitah (4:11)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:thesanctuaryofzitah (4:12)
ABC  1304 C1:777176237727772 C2:dddudduuddudddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Satin Slipper" ((reel)) 1304
ABC  1304 C1:777176237727772 C2:dddudduuddudddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Satin Slipper" ((reel)) 1304
ABC   1 C1:111000001061130 C2:uuuuddduuuddudd M:4/4  K:G      H:CL   T:(The saucy little bird on) Nelly's Hat
ABC   1 C1:111000001061130 C2:uuuuddduuuddudd M:4/4  K:G      H:CL   T:(The saucy little bird on) Nelly's Hat
ABC   1 C1:111000001061130 C2:uuuuddduuuddudd M:4/4  K:G      H:CIL  T:(The saucy little bird on) Nelly's Hat
ABC   15 C1:111000001061130 C2:uuuuddduuuddudd M:4/4  K:G      H:CLZ  T:(The saucy little bird on) Nelly's Hat
ABC   50 C1:422777421376177 C2:duudddduuuddudd M:3/4  K:D      H:CLR  T:(The Savage Little Powderpuff)
ABC   1 C1:716417777121351 C2:duduudddduuuduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Schemer)
ABC   27 C1:716417777121351 C2:duduudddduuuduu M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Schemer)
ABC  1640 C1:226177276577112 C2:uududduddddduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Scholar Hornpipe" 1640
ABC  1640 C1:226177276577112 C2:uududduddddduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Scholar Hornpipe" 1640
ABC  1640 C1:226177276577112 C2:uududduddddduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Scholar Hornpipe" 1640
ABC  1430 C1:711161660011711 C2:duuududduuduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Scolding Wife" (reel) 1430
ABC  1430 C1:711161660011711 C2:duuududduuduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Scolding Wife" (reel) 1430
ABC  1674 C1:016611277666111 C2:udduuuddddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sea Captain" (hornpipe) 1674
ABC  1674 C1:016611277666111 C2:udduuuddddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sea Captain" (hornpipe) 1674
ABC  1674 C1:016611277666111 C2:udduuuddddduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sea Captain" (hornpipe) 1674
ABC  1768 C1:030105070305070 C2:uuddduduuudduud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Seamen's Club" (hornpipe) 1768
ABC  1768 C1:030105070305070 C2:uuddduduuudduud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Seamen's Club" (hornpipe) 1768
ABC  1768 C1:030105070305070 C2:uuddduduuudduud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Seamen's Club" (hornpipe) 1768
ABC   1 C1:077023050716227 C2:ddudududuuddddu M:4/4  K:D      H:"CL  T:These are examples of lyrical pipe tunes.
ABC   1 C1:077023050716227 C2:ddudududuuddddu M:4/4  K:D      H:"CL  T:These are examples of lyrical pipe tunes.
ABC   1 C1:077707077770001 C2:dddduddduuuddud M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:077707077770001 C2:dddduddduuuddud M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:077707077770001 C2:dddduddduuuddud M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:217060000320000 C2:uudduuuduuddudd M:6/8  K:D      H:CL   T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:077700700000777 C2:dddduddduuuddud M:3/4  K:D%(D,    H:"CLVw T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:411700700000311 C2:duudduuuduuuddu M:3/4  K:D%(D,    H:"CLVw T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:411700700000212 C2:duudduuuduuuddu M:3/4  K:C%(D,    H:"CLVw T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:077700700777700 C2:dddduuddduuuddu M:3/4  K:A      H:CLVw  T:These Are My Mountains
ABC   1 C1:411700700000311 C2:duudduuuduuuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains "CYMRU"
ABC   1 C1:411700700000311 C2:duudduuuduuuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains "CYMRU"
ABC   1 C1:411700700000311 C2:duudduuuduuuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:These Are My Mountains "CYMRU"
ABC   1 C1:11101111112   C2:uuuuuuuuuu   M:4/4  K:C      H:L   T:These are UK pounds: \243 \243 \243
ABC  1440 C1:617261610223677 C2:dudududuuuudddd M:   K:G      H:BCILZ T:"The Second Wedding" (reel) 1440
ABC  1440 C1:617261610223677 C2:dudududuuuudddd M:   K:G      H:BCILZ T:"The Second Wedding" (reel) 1440
ABC   41 C1:000000000000003 C2:uduuuduuuduuudu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Bagpipes, opt, 3:49
ABC   71 C1:100710700700010 C2:duddududuuddudu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Clarinet 1, 3:49
ABC   72 C1:000000000000000 C2:uduududuuduuduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Clarinet 2, 3:49
ABC   1 C1:000000000000000 C2:udududduduuuddu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Drums, 3:49
ABC   51 C1:000050000600500 C2:udduduuddududud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Flute 1, 3:49
ABC   52 C1:000000000000000 C2:ududuudududuuud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Flute 2, 3:49
ABC   21 C1:000004000404040 C2:uddduuddududduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Harp, opt, 3:49
ABC   61 C1:000000000000000 C2:uuuduududuuuduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Horn, 3:49
ABC   31 C1:000000000000000 C2:uuduuuduuduudud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v2, M. Page and B. Taupin, Theorbo, 3:49
ABC   41 C1:000000000000003 C2:uduuuduuuduuudu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Bagpipes, opt, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   71 C1:100710700700010 C2:duddududuuddudu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Clarinet 1, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   72 C1:000000000000000 C2:uduududuuduuduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Clarinet 2, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   1 C1:000000000000000 C2:udududduduuuddu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Drums, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   51 C1:000050000600500 C2:udduduuddududud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Flute 1, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   52 C1:000000000000000 C2:ududuudududuuud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Flute 2, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   21 C1:000004000404040 C2:uddduuddududduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Harp, opt, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   61 C1:000000000000000 C2:uuuduududuuuduu M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Horn, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   31 C1:000000000000000 C2:uuduuuduuduudud M:   K:C      H:QZ   T:These Dreams v3, Theorbo, 3:49, M. Page and B. Taupin
ABC   1 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC   1 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC   1 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC   1 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC  218 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC  218 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC  218 C1:000070071177625 C2:dduuddduudududu M:4/4  K:Eb      H:"CLQ  T:These foolish things
ABC  0495 C1:010301010000017 C2:uuuuuddduududud M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Seige Of Rochelle" (from the opera) 0495
ABC  0495 C1:010301010000017 C2:uuuuuddduududud M:C   K:C      H:BCILQZ T:"The Seige Of Rochelle" (from the opera) 0495
ABC   1 C1:066201775000070 C2:dduuddduddddddu M:4/4  K:G      H:L   T:These Old Cumberland Mountain Farms
ABC   1 C1:066201775000070 C2:dduuddduddddddu M:4/4  K:G      H:L   T:These Old Cumberland Mountain Farms
ABC   1 C1:066201775000070 C2:dduuddduddddddu M:4/4  K:G      H:L   T:These Old Cumberland Mountain Farms
ABC   1 C1:066201775000070 C2:dduuddduddddddu M:4/4  K:G      H:L   T:These Old Cumberland Mountain Farms
ABC   1 C1:066201775000070 C2:dduuddduddddddu M:4/4  K:G      H:L   T:These Old Cumberland Mountain Farms
ABC   67 C1:561777223321111 C2:dduddduuuduuuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:(TheSession.org)
ABC  0111 C1:000177710007010 C2:uddduduuduuddud M:2/4  K:F      H:BCILQZ T:"The Setting of the Sun" (air) 0111
ABC  0111 C1:000177710007010 C2:uddduduuduuddud M:2/4  K:F      H:BCILQZ T:"The Setting of the Sun" (air) 0111
ABC  0048 C1:071611110361056 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Shamrock Shore" (air) 0048
ABC  0048 C1:071611110361056 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BCILQZ T:"The Shamrock Shore" (air) 0048
ABC  1703 C1:002700030106060 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Shaskeen Clog" (hornpipe) 1703
ABC  0831 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Sheep on The Mountains" (jig) 0831
ABC  0831 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Sheep on The Mountains" (jig) 0831
ABC  0251 C1:007704217621002 C2:dduuudduuuddddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Shepherd" (song) 0251
ABC  0251 C1:007704217621002 C2:dduuudduuuddddd M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Shepherd" (song) 0251
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ships are Sailing" (reel) 1264
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ships are Sailing" (reel) 1264
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Ships are Sailing" (reel) 1264
ABC  0981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Short Grass" (jig) 0981
ABC  0981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Short Grass" (jig) 0981
ABC  0981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Short Grass" (jig) 0981
ABC  0014 C1:007661000012611 C2:ddduuuuduuddddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Siege Of Troy " (air) 0014
ABC  0014 C1:007661000012611 C2:ddduuuuduuddddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Siege Of Troy " (air) 0014
ABC  0014 C1:007661000012611 C2:ddduuuuduuddddu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Siege Of Troy " (air) 0014
ABC  0561 C1:070267677111077 C2:uuuddddduuudddd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The SIlken Cravat" (air) 0561
ABC  0561 C1:070267677111077 C2:uuuddddduuudddd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The SIlken Cravat" (air) 0561
ABC  0891 C1:660173660175662 C2:ddududdududduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Silken Wallet" (jig) 0891
ABC  0891 C1:660173660175662 C2:ddududdududduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Silken Wallet" (jig) 0891
ABC  0891 C1:660173660175662 C2:ddududdududduuu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Silken Wallet" (jig) 0891
ABC  1665 C1:116611676567662 C2:uudduuddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Silk Handkerchief" (hornpipe) 1665
ABC  1665 C1:116611676567662 C2:uudduuddduddddu M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Silk Handkerchief" (hornpipe) 1665
ABC  0280 C1:077223067065067 C2:dduuuddduuddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Silver Crown" (air) 0280
ABC  0280 C1:077223067065067 C2:dduuuddduuddddu M:6/8  K:G      H:BCILQZ T:"The Silver Crown" (air) 0280
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  4425 C1:030705000611020 C2:uddduuuddduuuud M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:"the SILVER LAKE" VARSOVIANA
ABC  1185 C1:775362537111117 C2:ddudududduuuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Silver Tip" (reel) 1185
ABC  1185 C1:775362537111117 C2:ddudududduuuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Silver Tip" (reel) 1185
ABC  1185 C1:775362537111117 C2:ddudududduuuuud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Silver Tip" (reel) 1185
ABC  0385 C1:177607120002021 C2:udddduuduuuuddu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Sixpence" (air) 0385
ABC  1469 C1:677711630662111 C2:dddduududduuuuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Skibbereen Lasses" (reel) 1469
ABC  0187 C1:070761000011100 C2:dudduuuuuuududd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Skylark" (air) 0187
ABC  0187 C1:070761000011100 C2:dudduuuuuuududd M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Skylark" (air) 0187
ABC   98 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:CLQ  T:"The Slieve Aughty Reel"
ABC  1273 C1:774453442774111 C2:ddududududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sligo Chorus" (reel) 1273
ABC  1273 C1:774453442774111 C2:ddududududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sligo Chorus" (reel) 1273
ABC  1273 C1:774453442774111 C2:ddududududduuuu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Sligo Chorus" (reel) 1273
ABC  1392 C1:027775627026535 C2:udduddududduuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sligo Lasses" (reel) 1392
ABC  1392 C1:027775627026535 C2:udduddududduuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sligo Lasses" (reel) 1392
ABC  1596 C1:017710605070707 C2:udddududdududud M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Slipper Hornpipe" 1596
ABC  0297 C1:030011007077022 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Smile Of Nancy Barlow" (air) 0297
ABC  0297 C1:030011007077022 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Smile Of Nancy Barlow" (air) 0297
ABC  0297 C1:030011007077022 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Smile Of Nancy Barlow" (air) 0297
ABC  1635 C1:711165617111666 C2:duuuddduduuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Smokey Chimney" (hornpipe) 1635
ABC  1635 C1:711165617111666 C2:duuuddduduuuddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Smokey Chimney" (hornpipe) 1635
ABC  1054 C1:644264416011116 C2:dududududuuuudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Smoky House" (reel) 1504
ABC  1054 C1:644264416011116 C2:dududududuuuudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Smoky House" (reel) 1504
ABC  1306 C1:112766270442111 C2:uuudddududuuuuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Snow On The Hills" (reel) 1306
ABC  0493 C1:001107770211071 C2:uuddduuuuduuuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Snowstorm" (air) 0493
ABC  0493 C1:001107770211071 C2:uuddduuuuduuuud M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Snowstorm" (air) 0493
ABC  0512 C1:000067007777000 C2:ddddddududduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Snowy-Breasted Pearl" (air) 0512
ABC  0512 C1:000067007777000 C2:ddddddududduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Snowy-Breasted Pearl" (air) 0512
ABC  0512 C1:000067007777000 C2:ddddddududduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"The Snowy-Breasted Pearl" (air) 0512
ABC  0928 C1:760765060111760 C2:dddduduuudddddu M:6/8  K:D      H:BILZ  T:"The Sod Of Turf" (jig) 0928
ABC  0928 C1:760765060111760 C2:dddduduuudddddu M:6/8  K:D      H:BILZ  T:"The Sod Of Turf" (jig) 0928
ABC  0151 C1:000177010101010 C2:udduuuuddduuudd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Soldier and the Sailor" (air) 0151
ABC  0151 C1:000177010101010 C2:udduuuuddduuudd M:3/4  K:A      H:BCILQZ T:"The Soldier and the Sailor" (air) 0151
ABC  1642 C1:662266220300077 C2:dduudduuudddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Soldier's Joy' (hornpipe) 1642
ABC  1642 C1:662266220300077 C2:dduudduuudddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Soldier's Joy' (hornpipe) 1642
ABC  1642 C1:662266220300077 C2:dduudduuudddddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Soldier's Joy' (hornpipe) 1642
ABC   1 C1:116625362727272 C2:uuddudududududu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"The Solstice Day"
ABC  100 C1:        C2:        M:4/4F K: GABG EGDG | H:|2 BdAB G2 B^c || T:CLQ:::"The Solstice Day"
ABC   1 C1:266251271215266 C2:uudduduuduuuduu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"The Solstice Day Jig"
ABC   0 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/2  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC   3 C1:000507070700070 C2:uddddduuuuududd M:2/  K:C      H:LS   T:(The Somerset Wassail)
ABC  1581 C1:622351672400047 C2:duuududdududddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Son Of Prosperity" (hornpipe) 1581
ABC  1581 C1:622351672400047 C2:duuududdududddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Son Of Prosperity" (hornpipe) 1581
ABC  1581 C1:622351672400047 C2:duuududdududddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Son Of Prosperity" (hornpipe) 1581
ABC  0461 C1:300012677011701 C2:uuduuudduduuduu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Sorrowful Maiden" (air) 0461
ABC  0461 C1:300012677011701 C2:uuduuudduduuduu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"The Sorrowful Maiden" (air) 0461
ABC  0510 C1:772267000027776 C2:dduudduddddduuu M:6/8  K:A      H:BCILQZ T:"The Southern Breeze" (song) 0510
ABC  0510 C1:772267000027776 C2:dduudduddddduuu M:6/8  K:A      H:BCILQZ T:"The Southern Breeze" (song) 0510
ABC  1740 C1:466126611165037 C2:udduudduuuddudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Southern Shore" (hornpipe) 1740
ABC  1740 C1:466126611165037 C2:udduudduuuddudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Southern Shore" (hornpipe) 1740
ABC  1740 C1:466126611165037 C2:udduudduuuddudd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Southern Shore" (hornpipe) 1740
ABC   1 C1:001167001127060 C2:uudduuuddduuudu M:3/4  K:D      H:"LO  T:(The Spanish Cloak)
ABC 15797 C1:021102070707007 C2:uuuudddduuudduu M:3/4  K:Am      H:LR   T:"The Sparrow's Polska"
ABC 15797 C1:021102070707007 C2:uuuudddduuudduu M:3/4  K:Am      H:LR   T:"The Sparrow's Polska"
ABC   1 C1:600017166300044 C2:dududduudududud M:4/4  K:G/Em     H:CLQ  T:(The Spider)
ABC   13 C1:600017166300044 C2:dududduudududud M:4/4  K:G/Em     H:CLQ  T:(The Spider)
ABC  1380 C1:007722617777112 C2:dduududddduuudd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Spinners Delight" (reel) 1380
ABC  1380 C1:007722617777112 C2:dduududddduuudd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Spinners Delight" (reel) 1380
ABC  1058 C1:170776020111715 C2:udddduuuuduuddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spinner's Lilt" (jig) 1058
ABC  1058 C1:170776020111715 C2:udddduuuuduuddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spinner's Lilt" (jig) 1058
ABC  1058 C1:170776020111715 C2:udddduuuuduuddu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spinner's Lilt" (jig) 1058
ABC  1203 C1:211107111011777 C2:uuuuduuduuddduu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Spinning Wheel" (reel) 1203
ABC  1203 C1:211107111011777 C2:uuuuduuduuddduu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Spinning Wheel" (reel) 1203
ABC  1203 C1:211107111011777 C2:uuuuduuduuddduu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"The Spinning Wheel" (reel) 1203
ABC  0850 C1:223051771061771 C2:uuududdududdudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Sporting Bachelor" (jig) 0850
ABC  0850 C1:223051771061771 C2:uuududdududdudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Sporting Bachelor" (jig) 0850
ABC  1350 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sporting Boys" (reel) 1350
ABC  1350 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sporting Boys" (reel) 1350
ABC  1350 C1:026127770260671 C2:uduuddduddduuud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Sporting Boys" (reel) 1350
ABC  0983 C1:702605302601760 C2:dudduududddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spotted Cow" (jig) 0983
ABC  0983 C1:702605302601760 C2:dudduududddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spotted Cow" (jig) 0983
ABC  0983 C1:702605302601760 C2:dudduududddduuu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"The Spotted Cow" (jig) 0983
ABC  907 C1:000101101000760 C2:uuuudduddduduuu M:3/4  K:Gm      H:AFORZ T:(the spring breeze freshens)
ABC  9293 C1:000101101007060 C2:uuuudduddduduuu M:3/4  K:G      H:AFORZ T:(the Spring Breeze Freshens)
ABC 10204 C1:000101101007060 C2:uuuudduddduduuu M:3/4  K:G      H:AFORZ T:(the Spring Breeze Freshens)
ABC  907 C1:000101101007060 C2:uuuudduddduduuu M:3/4  K:G      H:AORZ  T:(the Spring Breeze Freshens)
ABC  1681 C1:353666617127667 C2:ududddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Spring Garden" (hornpipe) 1681
ABC  1681 C1:353666617127667 C2:ududddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Spring Garden" (hornpipe) 1681
ABC  1681 C1:353666617127667 C2:ududddduduudddd M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"The Spring Garden" (hornpipe) 1681
ABC  1080 C1:071121712560677 C2:duuuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Spring Well" (doublejig) 1080
ABC  1080 C1:071121712560677 C2:duuuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"The Spring Well" (doublejig) 1080
ABC   1 C1:057627511611071 C2:uddudduuduuduud M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Squirrel)
ABC   17 C1:057627511611071 C2:uddudduuduuduud M:6/8  K:D      H:CLQ  T:(The Squirrel)
ABC   1 C1:005733274227511 C2:udduudduudduuud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Squrrel)
ABC   18 C1:005733274227511 C2:udduudduudduuud M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Squrrel)
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:CLQ  T:(The Squrrel)
ABC  1654 C1:712166677123011 C2:duuuddddduuduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Star Hornpipe" 1654
ABC  1654 C1:712166677123011 C2:duuuddddduuduuu M:2/4  K:D      H:BCILZ T:"The Star Hornpipe" 1654
ABC  1349 C1:166100110727307 C2:udduuudududdudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Star Of Kilkenny" (reel) 1349
ABC  1349 C1:166100110727307 C2:udduuudududdudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Star Of Kilkenny" (reel) 1349
ABC  1349 C1:166100110727307 C2:udduuudududdudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"The Star Of Kilkenny" (reel) 1349
ABC  1218 C1:062706277611672 C2:dudduddduuddudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Star Of Munster" (reel) 1218
ABC  1218 C1:062706277611672 C2:dudduddduuddudu M:C|  K:C      H:BCILZ T:"The Star Of Munster" (reel) 1218
ABC  0086 C1:001107070076076 C2:uuddddddduuuuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Stormy Voyage" (air) 0086
ABC  0086 C1:001107070076076 C2:uuddddddduuuuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Stormy Voyage" (air) 0086
ABC  0086 C1:001107070076076 C2:uuddddddduuuuuu M:C   K:G      H:BCILQZ T:"The Stormy Voyage" (air) 0086
ABC  0743 C1:060670620625060 C2:ddddduduudduddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Storyteller" (jig) 0743
ABC  0743 C1:060670620625060 C2:ddddduduudduddd M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"The Storyteller" (jig) 0743
ABC  1354 C1:011101776027761 C2:uuuuddduddduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Strawberry Blossom" (1st Setting) (reel) 1354
ABC  1354 C1:011101776027761 C2:uuuuddduddduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Strawberry Blossom" (1st Setting) (reel) 1354
ABC  1354 C1:011101776027761 C2:uuuuddduddduudd M:C|  K:D      H:BCILZ T:"The Strawberry Blossom" (1st Setting) (reel) 1354