ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  225 C1:000000000007000 C2:ddduuddudududdu M:3/8  K:Eb      H:LORS  T:Zwanzig M”rder (3-28), S. 93
ABC  111 C1:000001270000012 C2:uuduudduuuuduuu M:C   K:G      H:LOZ  T:Zweedse maskerade
ABC   22 C1:000307000200070 C2:udududdduuududd M:3/4  K:C      H:CILQRVZ T:Zwei Fahrer
ABC  210 C1:000307000200070 C2:udududdduuududd M:3/4  K:C      H:CILQRVZ T:Zwei Fahrer
ABC  345 C1:001707000707000 C2:udddduddudduuud M:6/8  K:E      H:LOR  T:"Zwei Frauen"
ABC   41 C1:000002000606000 C2:udduuddududduud M:6/2  K:D      H:LOR  T:Zwei Gespielinnen
ABC  589 C1:000102700602700 C2:uudduddudduuuud M:3/8  K:G      H:LOR  T:ZWEI HERZEN IM LEBEN
ABC  258 C1:000102700772700 C2:uuddduddududdud M:3/8  K:G      H:LOR  T:ZWEI HERZEN IM LEBEN GAR SCHOEN SICH ERGEBEN
ABC   27 C1:161161111077716 C2:uduuduuuudddudu M:3/4  K:G      H:LOR  T:Zwei Koenigskinder
ABC   28 C1:001107000701001 C2:uudduuuuddduddu M:3/4  K:G      H:LO   T:Zwei Koenigskinder
ABC  246 C1:000000070701000 C2:ddududduudddudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Zwei liebten sich (20a), S. 84
ABC  247 C1:000000070701000 C2:ddududduudddudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Zwei liebten sich (20b), S. 86
ABC  129 C1:010100000007070 C2:uuddudduudduudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Zwei liebten sich aus reinem Sinn (2-10), S. 22
ABC  177 C1:000000070704000 C2:dduduuudddudddu M:3/4  K:G      H:LOR  T:ZWEI LIEBTEN SICH AUS REINEM SINN
ABC  178 C1:000200070727000 C2:udduddduuudddud M:3/4  K:G      H:LOR  T:ZWEI LIEBTEN SICH AUS REINEM SINN
ABC  232 C1:007707070011010 C2:dddduuuuduuduud M:4/4  K:E      H:LOR  T:ZWEI SAERGE EINSAM STEHEN
ABC   1 C1:770577770411111 C2:dduddddduuuuuud M:2/4  K:G      H:ABCLRSWZ T:Zweischritt I
ABC   1 C1:770277160011111 C2:ddudduduuuuuuud M:2/4  K:G      H:ABCLRSWZ T:Zweischritt II
ABC   1 C1:711100711107772 C2:duuuduuuddduddu M:3/4  K:F      H:ABCFLRSWZ T:Zweite Teile
ABC   60 C1:712607110011270 C2:duudduuuuududdd M:3/8  K:C      H:BLOZ  T:Zweitritt
ABC   60 C1:712607110011270 C2:duudduuuuududdd M:3/8  K:C      H:BLOZ  T:Zweitritt
ABC   60 C1:712607110011270 C2:duudduuuuududdd M:3/8  K:C      H:BLOZ  T:Zweitritt
ABC   23 C1:000207000701001 C2:udduuuuddudduuu M:3/1  K:G      H:LOR  T:Zwei Wasser. (Schwimmersage)
ABC   24 C1:001107000701001 C2:uudduuuuddduddu M:3/1  K:G      H:LOR  T:Zwei Wasser. (Schwimmersage)
ABC   25 C1:001107000701001 C2:uudduuuuddudduu M:3/1  K:G      H:LOR  T:Zwei Wasser. (Schwimmersage)
ABC   23 C1:000002010077000 C2:uudddduudddduud M:3/4  K:Eb      H:LOR  T:ZWEI WEISSE BLUEMELEIN
ABC   1 C1:506720720350655 C2:dddduduuddduddd M:43/4 K:G      H:FLRSZ T:Zwiefach
ABC  186 C1:060001010605000 C2:duuduuududududu M:2+3/4 K:G      H:ACLR  T:Zwiefach
ABC 10823 C1:006020672760532 C2:duddudddduuudud M:8/8  K:G      H:AFOQRZ T:Zwiefache de "Hayner"
ABC  1178 C1:006020672760532 C2:duddudddduuudud M:8/8  K:G      H:AFOQRZ T:Zwiefache de "Hayner"
ABC   1 C1:020502007747710 C2:duuuduudduddudd M:64 3/ K:G      H:CFLRSZ T:Zwiefacher
ABC   67 C1:007711000207060 C2:dduuuddududduuu M:3/4  K:G      H:"CL  T:Zwiefacher
ABC   12 C1:060206020006070 C2:dududdudduuddud M:none K:C      H:ALQZ  T:Zwiefacher
ABC   12 C1:060206020006070 C2:dududdudduuddud M:none K:C      H:ALQZ  T:Zwiefacher
ABC   12 C1:506550671171152 C2:dddudddduuduudu M:2/4  K:C      H:ALQZ  T:Zwiefacher
ABC   1 C1:220766656166322 C2:uuudddddududduu M:3/4  K:G      H:LZ   T:Zwiefacher
ABC 10824 C1:060206020006070 C2:dududdudduuddud M:none K:C      H:AFLQZ T:Zwiefacher
ABC  3859 C1:060206020006070 C2:dududdudduuddud M:none K:C      H:AFLQZ T:Zwiefacher
ABC  8996 C1:060206020006070 C2:dududdudduuddud M:none K:C      H:AFLQZ T:Zwiefacher
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: A oanzigs Hendl
ABC   1 C1:000200070200070 C2:udududdududuudd M:34/4 K:G      H:ABCFLRZ T:Zwiefacher aus dem Westrich
ABC   45 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   54 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   57 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   59 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   45 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   54 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   57 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   59 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC  213 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC  213 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   30 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   66 C1:010101000416040 C2:uuudududduuudud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Bayerischer Bauer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: Bay'rischer Bauer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: Bay'rischer Bauer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: Bay'rischer Bauer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: Bay'rischer Bauer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:RZ   T:Zwiefacher: B\"ohmischer Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: B\"ohmisher Winde
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Das Sternlein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Das Sternlein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Das Sternlein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Das Sternlein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Der Anf\"anger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Der Anf\"anger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Der Anf\"anger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Der Anf\"anger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Der Anf\"anger
ABC   0 C1:        C2:        M:none K:F      H:LRZ  T:Zwiefacher: Der Finker
ABC   0 C1:        C2:        M:none K:F      H:LRZ  T:Zwiefacher: Der Finker
ABC   0 C1:        C2:        M:none K:F      H:LRZ  T:Zwiefacher: Der Finker
ABC   0 C1:        C2:        M:none K:F      H:LRZ  T:Zwiefacher: Der Finker
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: der Wampertgust
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   46 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   55 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   58 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   60 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   46 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   55 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   58 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   60 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC  214 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC  214 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   31 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   67 C1:050672723050201 C2:dudududduduudud M:3/4  K:G      H:"CLOQZ T:Zwiefacher Die Alte Kath
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: die Alte Kathe
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: die Alte Kathe
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: die Alte Kathe
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:ORZ  T:Zwiefacher: die Alte Kathe
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Die Nomadin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Die Nomadin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Die Nomadin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Zwiefacher: Die Nomadin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: Eichelober
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: Eichelober
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: Eichelober
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: Eichelober
ABC   47 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   56 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   59 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   61 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   47 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   56 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   59 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   61 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC  215 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC  215 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   32 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   68 C1:047111711107117 C2:uduuuduuuduuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Eisenkeilnest
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:O   T:Zwiefacher: Herz Siebner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:O   T:Zwiefacher: Herz Siebner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:O   T:Zwiefacher: Herz Siebner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:O   T:Zwiefacher: Herz Siebner
ABC   48 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   57 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   60 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   62 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   48 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   57 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   60 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   62 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC  216 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC  216 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   33 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   69 C1:000000060607022 C2:ddduuddduddduud M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Leit Leit
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: Leit, leit, leitl m\"ua\sst lusti sein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: Leit, leit, leitl m\"ua\sst lusti sein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: Leit, leit, leitl m\"ua\sst lusti sein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: Leit, leit, leitl m\"ua\sst lusti sein
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: Leit, leit, leitl m\"ua\sst lusti sein
ABC   49 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   58 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   61 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   63 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   49 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   58 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   61 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   63 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC  217 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC  217 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:    T:Zwiefacher: Nagelschmied
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:    T:Zwiefacher: Nagelschmied
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:    T:Zwiefacher: Nagelschmied
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:    T:Zwiefacher: Nagelschmied
ABC   34 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   70 C1:000200000404040 C2:udududuuduuuddu M:3/4  K:Eb      H:"LOQ  T:Zwiefacher Nagelschmied
ABC   62 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   64 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   62 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   64 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   71 C1:006002006020600 C2:dududddudududdd M:32/44 K:F      H:"LRZ  T:Zwiefacher Neun D\"orfer
ABC   50 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   59 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   62 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   65 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   50 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   59 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   62 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   65 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC  218 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC  218 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Neun H\"auser
ABC   35 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   72 C1:020307040205000 C2:uudduuduuduuudd M:2/4  K:Eb      H:LO   T:Zwiefacher Neun Hauser
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: N\"udli
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: N\"udli
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: N\"udli
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: N\"udli
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:O   T:Zwiefacher: N\"udli
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Saulocker
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Saulocker
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Saulocker
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Saulocker
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: 's Bachm\"uhlerl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: 's Bachm\"uhlerl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: 's Bachm\"uhlerl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: 's Bachm\"uhlerl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:R   T:Zwiefacher: 's Bachm\"uhlerl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Schellen-Neuner
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:OR   T:Zwiefacher: Schneider
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:OR   T:Zwiefacher: Schneider
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Schneider
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Schneider
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Schneider
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Zwiefacher: Schneider
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:OR   T:Zwiefacher: Schneider
ABC  120 C1:        C2:        M:   K:C      H:OR   T:Zwiefacher: Schneider
ABC   51 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   61 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   64 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   67 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   51 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   61 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   64 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   67 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC  219 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC  219 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Schubkarrn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Schubkarrn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Schubkarrn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Schubkarrn
ABC   36 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   74 C1:111706111707060 C2:uuudduuuddduduu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Schubkarrn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:R   T:Zwiefacher: Sechsundrei\ssiger
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:RZ   T:Zwiefacher: Seidas F\"uata
ABC  220 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC  220 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   52 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   60 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   63 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   66 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   52 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   60 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   63 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   66 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: 's Luada
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: 's Luada
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: 's Luada
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:Zwiefacher: 's Luada
ABC   37 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC   73 C1:006001000600700 C2:duddududduddudu M:3/4  K:F      H:"LOQ  T:Zwiefacher S Luada
ABC  221 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LQ   T:Zwiefacher Sommermichl
ABC  221 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LQ   T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   53 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   62 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   65 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   68 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   53 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   62 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   65 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   68 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:ORZ  T:Zwiefacher: Sommermichl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:ORZ  T:Zwiefacher: Sommermichl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:ORZ  T:Zwiefacher: Sommermichl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:ORZ  T:Zwiefacher: Sommermichl
ABC   38 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LQ   T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   75 C1:006001006001006 C2:dududududududdd M:2/4  K:C      H:LOQ  T:Zwiefacher Sommermichl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC  150 C1:        C2:        M:   K:Bb      H:    T:Zwiefacher: Stille Nacht
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:RZ   T:Zwiefacher: Suserl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:RZ   T:Zwiefacher: Suserl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:RZ   T:Zwiefacher: Suserl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:RZ   T:Zwiefacher: Suserl
ABC  222 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC  222 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   54 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   63 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   66 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   54 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   63 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   66 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LOQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   39 C1:002777004777050 C2:udddudddduudddu M:3/4  K:G      H:"LQ  T:Zwiefacher Tauberer
ABC   1 C1:220766656166322 C2:uuudddddududduu M:3/4  K:G      H:LVZ  T:Zwiefacher V1+2
ABC   1 C1:762766030522276 C2:dduddduduuuddud M:3/4  K:G      H:LZ   T:Zwiefacher V2
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:Z   T:Zwiefacher: Wintergr\"un
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:Z   T:Zwiefacher: Wintergr\"un
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:Z   T:Zwiefacher: Wintergr\"un
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:Z   T:Zwiefacher: Wintergr\"un
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:Z   T:Zwiefacher: Wintergr\"un
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Wirt vo Stoa
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Wirt vo Stoa
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Wirt vo Stoa
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Eb      H:    T:Zwiefacher: Wirt vo Stoa
ABC  283 C1:000000010001000 C2:uuduuududududdu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Zwischen Basel und dem Rheinstrom (3-85), S.235
ABC   33 C1:707104220200070 C2:dduduuududduddu M:3/4  K:G      H:BLQZ  T:Zwischen Berg und tiefem Tal...
ABC   33 C1:707104220200070 C2:dduduuududduddu M:3/4  K:G      H:BLQZ  T:Zwischen Berg und tiefem Tal...
ABC   33 C1:707104220200070 C2:dduduuududduddu M:3/4  K:G      H:BLQZ  T:Zwischen Berg und tiefem Tal...
ABC  298 C1:000300020000007 C2:uudduduuududdud M:3/4  K:G      H:LOR  T:ZWISCHEN BERG UND TIEFEM THAL
ABC  299 C1:000300020000000 C2:uudduduuududdud M:3/4  K:G      H:LOR  T:ZWISCHEN BERG UND TIEFEM THAL
ABC   54 C1:000003070707006 C2:uddddudddudduuu M:3/4  K:C      H:LOR  T:ZWISCHEN FRANKREICH UND DEM BOEHMERWALD
ABC  510 C1:050003000600037 C2:dududdduuududud M:2/4  K:C      H:LOR  T:"Zwist und Versoehnung"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:ZWMedley2 bass (8:18)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:ZWMedley2 drums (8:20)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:ZWMedley2 lute (8:19)
ABC   1 C1:553307662263553 C2:dududdududududu M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (10.)
ABC   1 C1:242205111177073 C2:uududuuuudddduu M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (11.)
ABC   1 C1:570041460067574 C2:udduuddduddduud M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (12.)
ABC   1 C1:666006664117657 C2:dduddduuudddudu M:6/8  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (1.)
ABC   1 C1:525252207711525 C2:ududududduuudud M:3/4  K:G      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (2.)
ABC   1 C1:560434265652560 C2:uduududddududuu M:3/4  K:G      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (3.)
ABC   1 C1:004627004000050 C2:ududdudduuddudu M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (4.)
ABC   1 C1:610611010611630 C2:duduuuduududuud M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (5.)
ABC   1 C1:001770070350704 C2:udddduddudduudd M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (6.)
ABC   1 C1:053051772447027 C2:uduuddudududddu M:3/4  K:C      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (8.)
ABC   1 C1:776107626021276 C2:uddudduduuuddud M:3/4  K:G      H:ABCLRSVZ T:Zwoelf Almer (9.)