ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   23 C1:706600050077712 C2:ddduddduuduuddd M:C|  K:Am      H:CRZ  T:Vr{\aa}lk{\aa}da
ABC   23 C1:706600050077712 C2:ddduddduuduuddd M:C|  K:Am      H:CRZ  T:Vr{\aa}lk{\aa}da
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   1 C1:007771207066000 C2:ddduuddduddduud M:C   K:Am      H:"CLRSZ T:Vr\aalk\aad\aa
ABC   11 C1:007700270066000 C2:ddudddudduduudd M:4/4  K:G      H:"CLRS T:Vralkada
ABC   11 C1:007700270066000 C2:ddudddudduduudd M:4/4  K:G      H:"CLRS T:Vralkada
ABC   11 C1:007700270066000 C2:ddudddudduduudd M:4/4  K:G      H:"CLRS T:Vralkada
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:D      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   2 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:G      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   1 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:A      H:"LORWZ T:Vranjanka
ABC   4 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   5 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   4 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   5 C1:617630601771060 C2:duddudududuuduu M:7/8  K:D      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   28 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORWZw T:Vranjanka
ABC   70 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   70 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   70 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   28 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   70 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC   70 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC 15268 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC 15268 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Vranjanka
ABC  1205 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  468 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  483 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  1205 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  468 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  483 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  521 C1:711171110610106 C2:duuuduuuduududu M:7/8  K:D      H:FLOQ  T:Vranjanska Kadenca
ABC  373 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  432 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  449 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  469 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  484 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  373 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  432 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  449 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  469 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  484 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC  522 C1:707760011177000 C2:uddduuudduduudd M:2/4  K:APhr     H:FLOQ  T:Vrapcheto
ABC   1 C1:007627000005001 C2:ddudduddduuuddd M:3/4  K:D      H:LORZ  T:Vårbäcken
ABC   1 C1:007627000005001 C2:ddudduddduuuddd M:3/4  K:D      H:LORZ  T:Vårbäcken
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Vredesbyrd - BASS
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Vredesbyrd - DRUMS
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Vredesbyrd - HARP
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Vredesbyrd - HORN
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Vredesbyrd - LUTE
ABC 10728 C1:070211120007000 C2:duuuuuddudddudu M:2/4  K:C      H:"FIL  T:Vreneli-Polka CGF
ABC 11271 C1:200500300501000 C2:udduuddududduud M:3/4  K:F      H:"BFLORSW T:Vreni-Ländler FCBb (LD05257)
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vrfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vrfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vårfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORSZ T:Vrfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vårfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vårfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORSZ T:Vårfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vrfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORZ T:Vrfloa
ABC  145 C1:777770720011777 C2:dddduduuuuddddd M:3/4  K:C      H:BCLORSZ T:Vrfloa
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrhottis
ABC   27 C1:000600050003001 C2:dduuduudduududd M:3/4  K:A      H:LOR  T:Vrienden, kommt alle gaere
ABC  301 C1:000106000703000 C2:udduudddduududd M:3/4  K:Bblyd    H:B   T:Vrienden laet ons eens Vrolyk wesen
ABC   1 C1:000004000006000 C2:uduuuddduddudud M:none K:D      H:LOR  T:Vriesken
ABC  721 C1:010501770306177 C2:ududdududddudud M:3/4  K:Fmaj     H:B   T:Vrijer gij sult mijn
ABC   1 C1:030200177040207 C2:duuddduuuuddddd M:C   K:D      H:"LO  T:Vrldens Bsta Schottis
ABC   1 C1:030200177040207 C2:duuddduuuuddddd M:C   K:D      H:"LO  T:Vrldens Bsta Schottis
ABC  3256 C1:030205007702007 C2:uuudduddudduddu M:3/4  K:A      H:LOQRSVZ T:Vrmlandsvals efter Harald Johansson och John-Erik Mattsson
ABC  3256 C1:030205007702007 C2:uuudduddudduddu M:3/4  K:A      H:LOQRSVZ T:Värmlandsvals efter Harald Johansson och John-Erik Mattsson
ABC  3256 C1:030205007702007 C2:uuudduddudduddu M:3/4  K:A      H:LOQRSVZ T:Värmlandsvals efter Harald Johansson och John-Erik Mattsson
ABC  3256 C1:030205007702007 C2:uuudduddudduddu M:3/4  K:A      H:LOQRSVZ T:Vrmlandsvals efter Harald Johansson och John-Erik Mattsson
ABC   1 C1:040000037111000 C2:uuduuududddduuu M:2/4  K:Dm      H:BCLZ  T:Vrn Haver - schottische/schottisch/scottish
ABC   1 C1:040000037111000 C2:uuduuududddduuu M:2/4  K:Dm      H:BCLZ  T:Vrn Haver - schottische/schottisch/scottish
ABC 18346 C1:040000037111000 C2:uuduuududddduuu M:2/4  K:Dm      H:BCLZ  T:Vrn Haver - schottische/schottisch/scottish
ABC 18346 C1:040000037111000 C2:uuduuududddduuu M:2/4  K:Dm      H:BCLZ  T:Vrn Haver - schottische/schottisch/scottish
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC  360 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"LOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  360 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"LOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  374 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  433 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  450 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  470 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  485 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  374 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  433 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  450 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  470 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  485 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZw T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZw T:Vrni se Vrni
ABC   2 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZw T:Vrni se Vrni
ABC   2 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZw T:Vrni se Vrni
ABC   2 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC   1 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:Bb      H:"LOZw T:Vrni se Vrni
ABC   2 C1:107711601077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Vrni se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC  523 C1:107711610077116 C2:udduududduududd M:2/4  K:A      H:"FLOQZ T:Vrni Se Vrni
ABC   1 C1:000141100014110 C2:uduuuduuuddduud M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Vrolijke kermis
ABC   1 C1:000141100014110 C2:uduuuduuuddduud M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Vrolijke kermis
ABC   1 C1:000141100014110 C2:uduuuduuuddduud M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Vrolijke kermis
ABC   57 C1:000141100014110 C2:uduuuduuuddduud M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Vrolijke kermis
ABC   57 C1:000141100014110 C2:uduuuduuuddduud M:2/4  K:D      H:CLOZ  T:Vrolijke kermis
ABC   1 C1:061661004062061 C2:dudduduudududud M:3/4  K:G      H:CLZ  T:Vrolijke wals
ABC  369 C1:114041117077000 C2:uuduuuudddduddu M:6/8  K:Cmaj     H:B   T:Vrolycke Joncker sonder gelt
ABC   1 C1:060504170606077 C2:dduudddudddduud M:C   K:G      H:LZ   T:Vrolyke Somer
ABC  481 C1:060504170606077 C2:dduudddudddduud M:C   K:Gmaj     H:B   T:Vrolyke Somer
ABC   1 C1:060504170606077 C2:dduudddudddduud M:C   K:G      H:LVZ  T:Vrolyke Somer V1+2
ABC   1 C1:000205170000037 C2:udududdudududdd M:C   K:G      H:LZ   T:Vrolyke Somer V2
ABC  464 C1:111777441117772 C2:uuudddduuuudddu M:4/4  K:D      H:LOR  T:VROU NACHTIGALL KLEINS VUEGELIN
ABC  254 C1:711700010401011 C2:duududuuududduu M:C   K:Dmaj     H:B   T:Vroutie komt by my eens aen
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQR  T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vårshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRVZ T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRVZ T:Vårshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vårshottis
ABC   1 C1:001101010305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRV T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:LOQRVZ T:Vrshottis
ABC   1 C1:001100110305000 C2:uuuuududddudduu M:4/4  K:A      H:CLOQRVZ T:Vrshottis
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Värstingen"
ABC   1 C1:104107701770120 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:141077017701201 C2:uuuddudddudduud M:3/4  K:Dm      H:LORSZ T:"Vrstingen"
ABC   1 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  361 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  361 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  375 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  375 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  434 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  451 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  471 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  486 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  361 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  361 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  375 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  375 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  434 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  451 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  471 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  486 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  205 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  205 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  154 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  188 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC 18344 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC 18345 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC 18344 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC 18345 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  524 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  9072 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   97 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC  138 C1:022077070016022 C2:uudddudduudddud M:6/8  K:D      H:"LOQZ T:Vrtielka
ABC   72 C1:037111006103007 C2:uduuuduuddddudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:Vrvindar friska
ABC   81 C1:001711001711007 C2:uduuuduuddudddu M:3/4  K:Dm      H:"LRZ  T:Vrvindar friska (Dagens Gryr !)
ABC  1047 C1:006103007777000 C2:duudddduddduduu M:3/4  K:Gm      H:LORSZ T:Vårvindar Friska efter Gyris Anders
ABC  1047 C1:006103007777000 C2:duudddduddduduu M:3/4  K:Gm      H:LORSZ T:Vårvindar Friska efter Gyris Anders
ABC  1047 C1:006103007777000 C2:duudddduddduduu M:3/4  K:Gm      H:LORSZ T:Vrvindar Friska efter Gyris Anders
ABC  1047 C1:006103007777000 C2:duudddduddduduu M:3/4  K:Gm      H:LORSZ T:Vrvindar Friska efter Gyris Anders