ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SF2SCE-Guile (2:17)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SF64 Fortuna-KM (2:03)
ABC   1 C1:003600070771101 C2:udddduuududdddu M:9/8  K:D      H:"LOQZ T:Sfarlis
ABC   1 C1:003600070771101 C2:udddduuududdddu M:9/8  K:D      H:"LOQZ T:Sfarlis
ABC   1 C1:003600070771101 C2:udddduuududdddu M:9/8  K:D      H:"LOQZ T:Sfarlis
ABC   1 C1:003600070771101 C2:udddduuududdddu M:9/8  K:D      H:"LOQZ T:Sfarlis
ABC   1 C1:003600070771101 C2:udddduuududdddu M:9/8  K:D      H:"LOQZ T:Sfarlis
ABC   1 C1:474225705743166 C2:udduuddudduuddu M:C   K:D      H:BLRZ  T:S, fhada mar so tha finn
ABC   1 C1:474225705743166 C2:udduuddudduuddu M:C   K:D      H:BLRZ  T:S, fhada mar so tha finn
ABC   1 C1:557000435577607 C2:dudduduudduudud M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:'S fheudar dhomh fhein a bhi falbh
ABC   1 C1:770223170506000 C2:dduuuuddduuddud M:3/4  K:C      H:DLSZ  T:'Sé Fáth Mo Bhuartha