ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   58 C1:012774170663267 C2:dudduuddduuddud M:6/8  K:G      H:L   T:O'Gaff, Larry
ABC 12174 C1:012774170663267 C2:dudduuddduuddud M:6/8  K:G      H:L   T:O'Gaff, Larry
ABC 12174 C1:012774170663267 C2:dudduuddduuddud M:6/8  K:G      H:L   T:O'Gaff, Larry
ABC   55 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   60 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  107 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  137 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  106 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  136 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  1008 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BLZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCLORZ T:O'Gallagher's frolics
ABC   1 C1:010702070704010 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:CLQR  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:010702070704010 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:CLQR  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  222 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:O'Gallagher's frolics
ABC  222 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:O'Gallagher's frolics
ABC   1 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  1008 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BLZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   55 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  275 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  490 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:D      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  495 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  136 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  137 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  222 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:O'Gallagher's frolics
ABC  106 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  107 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   1 C1:712774712671000 C2:duudduduuddudud M:6/8  K:Em      H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  3621 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC  3622 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:LR   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  1008 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BLZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  222 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:O'Gallagher's frolics
ABC  4728 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:LOR  T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12175 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12176 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12177 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12178 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12179 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:D      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12180 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:D      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12175 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12176 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12177 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12178 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:E      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12179 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:D      H:LZ   T:O'Gallagher's Frolics
ABC 12180 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:D      H:L   T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  222 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BLORZ T:O'gallagher's Frolics
ABC  1897 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BCLORZ T:O'Gallagher's frolics
ABC  1040 C1:172774172671170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:Dm      H:BLZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   78 C1:712671000716117 C2:duuddududuudddu M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC   80 C1:002077000777002 C2:udddddudduuuuud M:6/8  K:Em      H:HRZ  T:O'Gallagher's Frolics
ABC  1008 C1:002064002051170 C2:ududduududduudd M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"O'Gallagher's Frolics" (jig) 1008
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BCIL  T:"O'Gallagher's Hornpipe" 1617
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BCIL  T:"O'Gallagher's Hornpipe" 1617
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC   63 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:C   T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC   63 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:C   T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC   1 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1617 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1687 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  1735 C1:727777727771111 C2:duddddduddduuuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:O'Gallagher's Hornpipe
ABC  157 C1:400442215267311 C2:uduuuududduuuud M:C   K:D      H:L   T:O'Gara, Faral
ABC 12181 C1:400442215267311 C2:uduuuududduuuud M:C   K:D      H:L   T:O'Gara, Faral
ABC 12181 C1:400442215267311 C2:uduuuududduuuud M:C   K:D      H:L   T:O'Gara, Faral
ABC  586 C1:776267621200000 C2:ddduddduuuuuddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:an og-.bean caol .fada.
ABC  586 C1:776267621200000 C2:ddduddduuuuuddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:an og-.bean caol .fada.
ABC  586 C1:776267621200000 C2:ddduddduuuuuddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:an og-.bean caol .fada.
ABC  586 C1:776267621200000 C2:ddduddduuuuuddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:an og- bean caol fada
ABC  1529 C1:000001060700000 C2:udduduudduddddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:O Gece Gizlice
ABC  1529 C1:000001060700000 C2:udduduudduddddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:O Gece Gizlice
ABC  1529 C1:000001060700000 C2:udduduudduddddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:O Gece Gizlice
ABC  1526 C1:000002000700010 C2:uduudduduuddudd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:O Gece Gizlice
ABC   1 C1:556553264655336 C2:dududuuudududuu M:2/4  K:AMin     H:LR   T:Oggi Nevica
ABC 125006 C1:011037060061066 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:O GIN I WERE A BARON'S HEIR
ABC 125006 C1:011037060061066 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:O GIN I WERE A BARON'S HEIR
ABC 125006 C1:011037060061066 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:O GIN I WERE A BARON'S HEIR
ABC 125006 C1:011037060061066 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:O GIN I WERE A BARON'S HEIR
ABC 125006 C1:011037060061066 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:O GIN I WERE A BARON'S HEIR
ABC   1 C1:020662062061020 C2:uddududuuddudud M:6/8  K:D      H:DFHLQRSWZ T:O Gin I were fairly shot o'her
ABC   1 C1:001200110000077 C2:uuuuddudduudddd M:2/4  K:C      H:"LRSZ T:O Gin I Were Where Gadie Rins
ABC   1 C1:001200110000077 C2:uuuuddudduudddd M:2/4  K:C      H:"LRSZ T:O Gin I Were Where Gadie Rins
ABC   2 C1:003200710070016 C2:uduuuuddudduudd M:2/4  K:D      H:L   T:O Gin I Were Where Gadie Rins
ABC  765 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  770 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  770 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  765 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  770 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC   1 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:L   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  151 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:L   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC   86 C1:000404110601060 C2:uduududududdudu M:C   K:D      H:BLQZ  T:O Gin Ye Were Dead, Gudeman
ABC 21252 C1:000404020700041 C2:ududduuuduududu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:O GIN YE WERE DEAD GUDEMAN
ABC  151 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:D      H:BLOZ  T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  765 C1:120004040207002 C2:uuuudududdduduu M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC   1 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:Dmix     H:BLZ  T:O gin ye were dead Gudeman
ABC   1 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLRZ  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  765 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  770 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLR  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC   86 C1:000404110601060 C2:uduududududdudu M:C   K:D      H:BLQZ  T:O Gin Ye Were Dead, Gudeman
ABC  0151 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:D      H:ILQZ  T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  0151 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:D      H:ILQZ  T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  0332 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:ILQZ  T:O gin ye were dead Gude-man.
ABC  0332 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:ILQZ  T:O gin ye were dead Gude-man.
ABC   1 C1:000404020700277 C2:udududdduduudud M:C|  K:F      H:BLRZ  T:O Gin Ye Were Dead Gudeman
ABC  468 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:L   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC 21252 C1:000404020700041 C2:ududduuuduududu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:O GIN YE WERE DEAD GUDEMAN
ABC 21252 C1:000404020700041 C2:ududduuuduududu M:C|  K:F      H:BFLZ  T:O GIN YE WERE DEAD GUDEMAN
ABC  4694 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:LO   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC 12122 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:L   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC 12122 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:L   T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  6972 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:DMix     H:BFLZ  T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  151 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:D      H:FILQZ T:O gin ye were dead Gudeman.
ABC  9086 C1:000404110601060 C2:uduududududdudu M:C   K:D      H:BFLQZ T:O Gin Ye Were Dead, Gudeman
ABC   1 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:    T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC  649 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:    T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC  4693 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:O   T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC 12121 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:BO   T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC 12121 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:BO   T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC  6973 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:BFZ  T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC  332 C1:000404020700001 C2:ududududuuduuud M:C   K:G      H:BFZ  T:O gin ye were dead Gude-man. For the Ger. Flute
ABC   1 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:C      H:BHLR  T:O, Give Me Your Hand
ABC   1 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:O, Give Me Your Hand
ABC   38 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:C      H:BHLR  T:O, Give Me Your Hand
ABC   38 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:C      H:BHLRZ T:O, Give Me Your Hand
ABC  181 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:F      H:BFGHLQZ T:O, Give Me Your Hand
ABC  4701 C1:076076070776070 C2:ddduddddduuuudd M:3/4  K:C      H:BHLOR T:O, Give Me Your Hand
ABC  2912 C1:266115111021061 C2:udddduuduuuuudu M:3/4  K:G      H:"CFLOWZw T:Og jenta ho g\aar i dansen
ABC  2912 C1:266115111021061 C2:udddduuduuuuudu M:3/4  K:G      H:"CFLOWZw T:Og jenta ho g\aar i dansen
ABC  4759 C1:126123777625705 C2:uuddduuududdduu M:4/4  K:G      H:BCLOQRW T:Og-Laoc na Rann
ABC  2893 C1:000004000001017 C2:uuudddduuduuduu M:6/8  K:Dm      H:"ACFLOWZw T:Og mannen han gjekk seg i vedaskog
ABC  2893 C1:000004000001017 C2:uuudddduuduuduu M:6/8  K:Dm      H:"ACFLOWZw T:Og mannen han gjekk seg i vedaskog
ABC   1 C1:616177001100516 C2:dududduududduuu M:3/2  K:G      H:L   T:O, Good Ale
ABC   1 C1:616177001100516 C2:dududduududduuu M:3/2  K:G      H:L   T:O, Good Ale
ABC   1 C1:616177001100516 C2:dududduududduuu M:3/2  K:G      H:L   T:O, Good Ale
ABC   1 C1:001107730000077 C2:uudduddduudduuu M:C   K:E      H:LSZ  T:O, Good Ale, Thou Art My Darling
ABC   84 C1:        C2:        M:C   K:E bass    H:CL   T:O Gott, du frommer Gott
ABC   1 C1:277702277701001 C2:udddddudddduudu M:C   K:Cm      H:CLV  T:O Gott, du frommer Gott
ABC   1 C1:362531727004362 C2:ududduuduuddudu M:2/4  K:G      H:CLRSZ T:O Grada's No.1
ABC   1 C1:362531727004362 C2:ududduuduuddudu M:2/4  K:G      H:CLRSZ T:O Grada's No.1
ABC   11 C1:362531727004362 C2:ududduuduuddudu M:2/4  K:G      H:CLRSZ T:O Grada's No.1
ABC   11 C1:362531727004362 C2:ududduuduuddudu M:2/4  K:G      H:CLRSZ T:O Grada's No.1
ABC   10 C1:362531727004362 C2:ududduuduuddudu M:2/4  K:G      H:CLRSZ T:O Grada's No.1
ABC   2 C1:512111266107112 C2:duuduuuddduduuu M:2/4  K:AMix     H:CLRSZ T:O Grada's No.2
ABC   2 C1:512111266107112 C2:duuduuuddduduuu M:2/4  K:AMix     H:CLRSZ T:O Grada's No.2
ABC   12 C1:512111266107112 C2:duuduuuddduduuu M:2/4  K:AMix     H:CHLRSZ T:O Grada's No.2
ABC   12 C1:512111266107112 C2:duuduuuddduduuu M:2/4  K:AMix     H:CHLRSZ T:O Grada's No.2
ABC   11 C1:512111266107112 C2:duuduuuddduduuu M:2/4  K:AMix     H:CHLRSZ T:O Grada's Polka
ABC   1 C1:624461660227660 C2:dudududduuddduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:O'Grady's
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 1 Drums
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 31 Theorbo
ABC   41 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 41 Bagpipe
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 51 Flute
ABC   61 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 61 Horn
ABC   71 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Ogre Battle (3:33) - 71 Clarinet
ABC   1 C1:000001000001000 C2:uuududddududddu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Og skal vi gaa til fremmed lande, ...
ABC   1 C1:000001000001000 C2:uuududddududddu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Og skal vi gaa til fremmed lande, ...
ABC   1 C1:000001000001000 C2:uuududddududddu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Og skal vi gaa til fremmed lande, ...
ABC   1 C1:000001000001000 C2:uuududddududddu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Og skal vi gaa til fremmed lande, ...
ABC  2952 C1:010100770105061 C2:uudduduuuuddddu M:C   K:C      H:CFLWZ T:O gud...
ABC  2952 C1:010100770105061 C2:uudduduuuuddddu M:C   K:C      H:CFLWZ T:O gud...
ABC  2913 C1:076107630761070 C2:dduddduddudduuu M:2/4  K:C      H:"CFLOQWZw T:Og vesle lerka
ABC  2913 C1:076107630761070 C2:dduddduddudduuu M:2/4  K:C      H:"CFLOQWZw T:Og vesle lerka
ABC   1 C1:000020074010001 C2:udduuuuuuuudduu M:6/8  K:Dm      H:CLQ  T:O gwel y dail yn syrthio - E. Evan
ABC   28 C1:000002040000001 C2:uduuudduuudduuu M:4/4  K:D      H:ACLQSZ T:O Gylch y Ford Gron
ABC   28 C1:000002040000001 C2:uduuudduuudduuu M:4/4  K:D      H:ACLQSZ T:O Gylch y Ford Gron
ABC  1530 C1:070007000116070 C2:dduuddduududddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım
ABC  1530 C1:070007000116070 C2:dduuddduududddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım
ABC  1530 C1:070007000116070 C2:dduuddduududddd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım
ABC  1527 C1:000007070000010 C2:dduuudduuddduud M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım