ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:053625121161500 C2:dududuuuudududu M:C|  K:G      H:LR   T:J.J. Gardiner's
ABC   95 C1:053625121161500 C2:dududuuuudududu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:J.J. Gardiner's
ABC   61 C1:000277210002060 C2:udduuudduuddudd M:3/2  K:Em      H:"   T:JJ's - Composed by Steve Saxton 2015
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   22 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   22 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   22 C1:055623521111077 C2:ddduuduuuuudddu M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:JJ's Reel (Variation)
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   1 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   2 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   2 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   21 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   21 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation
ABC   21 C1:777175646211020 C2:ddduddduduuuudd M:C|  K:G      H:"CFLRZ T:JJ's Reel - Variation