ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   15 C1:770011040000031 C2:dduuduudduuuudu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Jia lang yiao jia geng tian lang
ABC  298 C1:001700000000010 C2:ududuuddduddudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jia li you ge qian wan luo
ABC  412 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  412 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  176 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  184 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  192 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  204 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  176 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  184 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  192 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  204 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  226 C1:047777040000000 C2:uddddududdddudu M:2/4  K:EDor     H:FLOQ  T:Jiana
ABC  1016 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  1016 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC  227 C1:777100707674000 C2:dddudddduudddud M:2/4  K:Am      H:"LOQ  T:Jiana de la Tilisca
ABC   27 C1:471404070707000 C2:ududududdduudud M:3/4  K:G      H:L   T:Jia nai
ABC   28 C1:471400030077000 C2:udududduudududu M:3/4  K:G      H:L   T:Jia nai
ABC  592 C1:000007621760070 C2:dduuddduududddu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Jianchi yiuji wupaji
ABC  592 C1:000007621760070 C2:dduuddduududddu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Jianchi yiuji wupaji
ABC  586 C1:030700060600020 C2:ddudududdudduud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Jiandiao bianzi danghongjun
ABC  130 C1:471751060134040 C2:ududduduuddduud M:2/4  K:C      H:L   T:Jia n ge Song of the bride setting out
ABC  545 C1:007200000006020 C2:dududududuududd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Jiangnan chaoyuan yangchengqun
ABC  605 C1:070701020302017 C2:dduuduudddddudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Jiangnan xinsijun
ABC  359 C1:267600000200010 C2:uddduuduuuududd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiangxi chulege Fang Zhimin
ABC  339 C1:010700060037060 C2:uddudddduudddud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiangxi shige hao difang
ABC  145 C1:177600070013000 C2:udddduududduuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Jianjian hua
ABC  113 C1:060000000000070 C2:dddudduddduduud M:2/4  K:E      H:LORS  T:Jian jian shan
ABC  235 C1:027700000207070 C2:udduddduududddu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jianjue baoming qu dangbing
ABC  663 C1:002302010000020 C2:uduuuuuddddudud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jianli xinshijie
ABC  344 C1:070700000003012 C2:dduuuddduududdd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jian maigeng
ABC   46 C1:477600060067070 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:E      H:LORS  T:Jian mianhua
ABC  334 C1:000600070005000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Jian mian hua
ABC  574 C1:770100010026770 C2:dduuuddduuddudu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Jianshe zuguo haoshanhe
ABC  151 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  155 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  177 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  185 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  193 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  151 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  155 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  177 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  185 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  193 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanic
ABC  193 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  205 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  193 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  205 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  228 C1:000007100000007 C2:ddudduuudduddud M:5/4  K:D      H:LQ   T:Jianul de la Slanica
ABC  480 C1:050700030501020 C2:dduduuddduduuud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Jiaocheng shan
ABC   15 C1:030000003500050 C2:uudddduuudduudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Jiaofu diao
ABC  105 C1:471301260006010 C2:ududuudduuududd M:   K:C      H:L   T:Jiao jian de jun ma A good pace
ABC  238 C1:020500000003000 C2:udududududdudud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiaolaoxiang nishiting
ABC   56 C1:471243050430040 C2:ududduduuududud M:2/2  K:Eb      H:L   T:Jiao nong changge nong jiu chang
ABC  449 C1:000000000000010 C2:uuddududddududu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Jiaosheng laoban ni xi ting
ABC  506 C1:001400001771000 C2:uuudduudddudddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Jiaota shuiche kouchang ge
ABC  272 C1:006007060506070 C2:dddudddduduuudd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Jiawu zhanzheng
ABC   1 C1:000200327777011 C2:uuduudddduuduud M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:000200327777011 C2:uuduudddduuduud M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:001200327777011 C2:uuuduudddduuduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:000200327777011 C2:uuduudddduuduud M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   1 C1:000200327777011 C2:uuduudddduuduud M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Ji Bi Di, Ji Bi Da
ABC   94 C1:471400710306771 C2:ududduuddduuddu M:4/4  K:C      H:L   T:Ji de er nana Dzider-nana (Name)
ABC  173 C1:002100000000000 C2:uuddduudddudduu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Jieer ge
ABC   21 C1:777700030014010 C2:dddduududddudud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jie er ge
ABC  320 C1:071607000700000 C2:duddududddududd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiefangjun daochu shou huanyeng
ABC   57 C1:000126770011000 C2:uuddduududddudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jiejie meimei liang duo hua
ABC   64 C1:000202010000000 C2:duuududuudddduu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jiemei jian mianhua
ABC  550 C1:000106020776070 C2:ududdddddudduuu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jiemeimen yaojuewu
ABC  100 C1:002317670000017 C2:uuuddduddduuuud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Jiemei shuangshuang qu you chun
ABC  404 C1:010500040007001 C2:udududddduduudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jiemei tiaocai
ABC   92 C1:002607010000000 C2:udduduududduddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiemei xiu xiangdai
ABC  510 C1:007102010000000 C2:duuuuduuudduddd M:4/4  K:C      H:LORS  T:Jie zai tianli hao douke
ABC  511 C1:010200060201020 C2:uuduuudddududud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jiezhenguo zhenyingyong
ABC   19 C1:601767300715300 C2:dudddudududuudu M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Jig 131
ABC  240 C1:601767300715300 C2:dudddudududuudu M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Jig 131
ABC   24 C1:771765566777717 C2:dduddudddudddud M:6/8  K:A      H:BLORSZ T:Jig 134
ABC  245 C1:771765566777717 C2:dduddudddudddud M:6/8  K:A      H:BLORSZ T:Jig 134
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:307671001777261 C2:uddduudddududdu M:6/8  K:D      H:CDQR  T:Jig (5 parties) Frieze (Friar's) Britches
ABC   1 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:DMix     H:OR   T:Jig
ABC   1 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC   1 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:DMix     H:LOR  T:Jig
ABC   1 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC   1 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:LOR  T:Jig
ABC   1 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:DOR  T:Jig
ABC   1 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:Hp      H:LOR  T:Jig
ABC   1 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:LORS  T:Jig
ABC   1 C1:000116000117660 C2:uuduudddududduu M:6/8  K:D      H:LRS  T:Jig
ABC   1 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig
ABC   1 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   1 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CLR  T:Jig
ABC   1 C1:717603017777000 C2:dudduuddddududu M:4/4  K:G      H:ABCLS T:Jig
ABC   1 C1:311061711666221 C2:uuududuuddduuud M:6/8  K:A      H:"CL  T:A Jig
ABC   1 C1:311061711666221 C2:uuududuuddduuud M:6/8  K:A      H:"CL  T:A Jig
ABC   1 C1:717603017777000 C2:dudduuddddududu M:4/4  K:G      H:ABCLS T:Jig
ABC   1 C1:717603017777000 C2:dudduuddddududu M:4/4  K:G      H:ABCLS T:Jig
ABC 128001 C1:022017017660022 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC   1 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC   1 C1:076021040016011 C2:dduududuuuuduud M:6/8  K:Gm      H:"CLOQRZ T:Jig
ABC   1 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ABLOR T:Jig
ABC 128007 C1:006111000001716 C2:duuuududuuudduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC  2250 C1:042774667777042 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG
ABC  343 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ABLORZ T:Jig
ABC 130023 C1:207777771177760 C2:udddddduuddddud M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG.
ABC   1 C1:600020700051777 C2:duduuddduddduuu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:JIG
ABC   1 C1:600020700051777 C2:duduuddduddduuu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:JIG
ABC   1 C1:600020700051777 C2:duduuddduddduuu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:JIG
ABC   1 C1:600020700051777 C2:duduuddduddduuu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:JIG
ABC 10042 C1:277532622623777 C2:uddduuduuduuddd M:6/8  K:Bb      H:BFLRZ T:JIG
ABC  098 C1:267677712776111 C2:uudddddduuddduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC  098 C1:267677712776111 C2:uudddddduuddduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC 10513 C1:533227777111277 C2:duuuudddduuuudd M:6/8  K:G      H:BCFLRZ T:JIG
ABC 128005 C1:000772000770223 C2:ddudduuuddduddd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC   1 C1:020771060002020 C2:udduduudddduudu M:6/8  K:Eb      H:LQV  T:Jig
ABC   1 C1:104007101105601 C2:uuduuudduuudduu M:6/8  K:E      H:"CLQV T:(Jig)
ABC  536 C1:076021040016011 C2:dduududuuuuduud M:6/8  K:Gm      H:"CFLOQRWZ T:Jig
ABC  536 C1:076021040016011 C2:dduududuuuuduud M:6/8  K:Gm      H:"CFLOQRWZ T:Jig
ABC  097 C1:001711035017664 C2:uduuududddudduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC  097 C1:001711035017664 C2:uduuududddudduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC  051 C1:020771060002020 C2:udduduudddduudu M:6/8  K:Eb      H:BLQV  T:Jig
ABC   1 C1:040071002003020 C2:uduuduudduudduu M:6/8  K:D      H:"CLQ  T:(Jig)
ABC   1 C1:400000307762700 C2:dudddududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Jig " "
ABC   1 C1:400000307762700 C2:dudddududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Jig " "
ABC   1 C1:400000307762700 C2:dudddududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Jig " "
ABC   15 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC   4 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   4 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   15 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC   4 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   15 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC   1 C1:022667002006022 C2:uuddduduudduudu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Jig
ABC   1 C1:002627663026271 C2:ududdduududuuud M:9/8  K:D      H:BLRZ  T:Jig
ABC   1 C1:002627663002627 C2:ududdduududuuud M:9/8  K:D      H:BLRZ  T:Jig
ABC   1 C1:622067002622773 C2:duudduduudduddd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:622067002622773 C2:duudduduudduddd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:662773027777170 C2:ddudduudddduduu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:300712111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:300712111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:111777660711176 C2:uuudddddduuuddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jig
ABC   1 C1:777111277771611 C2:ddduuuudddduduu M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:Jig
ABC   19 C1:600020700051777 C2:duduuddduddduuu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:JIG
ABC   13 C1:205300000716377 C2:uduuddududdddud M:6/8  K:C      H:    T:Jig
ABC   13 C1:205307010716377 C2:uduuddududdddud M:6/8  K:Bb      H:    T:Jig
ABC   73 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig
ABC   11 C1:777671037677060 C2:ddddduudddddudu M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Jig
ABC   47 C1:000117000121703 C2:uuduuudududdudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jig
ABC   66 C1:000001115003772 C2:uuududdudduuuuu M:6/8  K:D      H:OQRS  T:Jig
ABC   17 C1:205300000716377 C2:uduuddududdddud M:6/8  K:C      H:    T:Jig
ABC   12 C1:777671037677060 C2:ddddduudddddudu M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Jig
ABC   81 C1:000117000121703 C2:uuduuudududdudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jig
ABC  116 C1:000001115003772 C2:uuududdudduuuuu M:6/8  K:D      H:OQRS  T:Jig
ABC  051 C1:020771060002020 C2:udduduudddduudu M:6/8  K:Eb      H:BLQV  T:Jig
ABC  0869 C1:000011716115677 C2:uududuudddduudu M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:A Jig.
ABC  0984 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:A Jig.
ABC  0992 C1:560620032560627 C2:ddduuuddduduudd M:9/8  K:G      H:ILQZ  T:A Jig
ABC  0869 C1:000011716115677 C2:uududuudddduudu M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:A Jig.
ABC  0984 C1:602601604061602 C2:dududududududud M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:A Jig.
ABC  0992 C1:560620032560627 C2:ddduuuddduduudd M:9/8  K:G      H:ILQZ  T:A Jig
ABC  0042 C1:277532622623777 C2:uddduuduuduuddd M:6/8  K:Bb      H:BFLRZ T:JIG
ABC  0513 C1:533227777111277 C2:duuuudddduuuudd M:6/8  K:G      H:BCFLRZ T:JIG
ABC  141 C1:000000070705000 C2:ddduuudduduuddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  142 C1:030000010107010 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  143 C1:050302060202060 C2:duuduuduudddddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  145 C1:030202000701010 C2:uuuduudddududud M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  146 C1:050606010706020 C2:ddduddudduuuudd M:6/8  K:A      H:L   T:Jig, A
ABC  147 C1:020107060001010 C2:uudduuudduddudu M:6/8  K:A      H:L   T:Jig, A
ABC  148 C1:000002070705030 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:CL   T:Jig, A
ABC  149 C1:070707060203020 C2:dddduuuuududduu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A
ABC  150 C1:030207070002020 C2:uudduuudddddddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  153 C1:716227225077716 C2:duduuduuddddudu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A
ABC  174 C1:000001020203020 C2:duuuudduuuddddu M:6/8  K:E      H:CDL  T:Jig, E
ABC  141 C1:000000070705000 C2:ddduuudduduuddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  142 C1:030000010107010 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  143 C1:050302060202060 C2:duuduuduudddddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  145 C1:030202000701010 C2:uuuduudddududud M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  146 C1:050606010706020 C2:ddduddudduuuudd M:6/8  K:A      H:L   T:Jig, A
ABC  147 C1:020107060001010 C2:uudduuudduddudu M:6/8  K:A      H:L   T:Jig, A
ABC  148 C1:000002070705030 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:CL   T:Jig, A
ABC  149 C1:070707060203020 C2:dddduuuuududduu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A
ABC  150 C1:030207070002020 C2:uudduuudddddddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A
ABC  153 C1:716227225077716 C2:duduuduuddddudu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A
ABC  174 C1:000001020203020 C2:duuuudduuuddddu M:6/8  K:E      H:CDL  T:Jig, E
ABC  343 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ABLOR T:Jig
ABC  343 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ABLORZ T:Jig
ABC  097 C1:001711035017664 C2:uduuududddudduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC  098 C1:267677712776111 C2:uudddddduuddduu M:6/8  K:G      H:BLRSUZ T:Jig
ABC 10042 C1:277532622623777 C2:uddduuduuduuddd M:6/8  K:Bb      H:BFLRZ T:JIG
ABC 10513 C1:533227777111277 C2:duuuudddduuuudd M:6/8  K:G      H:BCFLRZ T:JIG
ABC  2088 C1:076021040016011 C2:dduududuuuuduud M:6/8  K:Gm      H:"CLOQRZ T:Jig
ABC  7288 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC  7289 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:DMix     H:OR   T:Jig
ABC  7290 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:DOR  T:Jig
ABC  7291 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC   4 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   15 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC   4 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC   15 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC  2250 C1:042774667777042 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG
ABC  2250 C1:042774667777042 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG
ABC  2250 C1:042774667777042 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG
ABC  2250 C1:042774667777042 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG
ABC 128001 C1:022017017660022 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128005 C1:000772000770223 C2:ddudduuuddduddd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128007 C1:006111000001716 C2:duuuududuuudduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 130023 C1:207777771177760 C2:udddddduuddddud M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 128007 C1:006111000001716 C2:duuuududuuudduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 130023 C1:207777771177760 C2:udddddduuddddud M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 128001 C1:022017017660022 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128005 C1:000772000770223 C2:ddudduuuddduddd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128001 C1:022017017660022 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128005 C1:000772000770223 C2:ddudduuuddduddd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128007 C1:006111000001716 C2:duuuududuuudduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 130023 C1:207777771177760 C2:udddddduuddddud M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 128001 C1:022017017660022 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128005 C1:000772000770223 C2:ddudduuuddduddd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 128007 C1:006111000001716 C2:duuuududuuudduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:JIG
ABC 130023 C1:207777771177760 C2:udddddduuddddud M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:JIG.
ABC 130024 C1:000007067665002 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:JIG.
ABC  150 C1:060200060204000 C2:dududduuuuudddd M:6/4  K:Dmaj     H:B   T:Jig
ABC  3020 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CLOR  T:Jig
ABC  7954 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC  7955 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC  7956 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig
ABC  7957 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:Hp      H:OR   T:Jig
ABC  7958 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:ORS  T:Jig
ABC  7959 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC  7960 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:DMix     H:OR   T:Jig
ABC  7979 C1:002670757132711 C2:uddddduuuduuduu M:6/8  K:D      H:IS   T:Jig, A
ABC  7954 C1:767674003763476 C2:ddddduudduudddd M:6/8  K:Dmix     H:CR   T:Jig
ABC  7955 C1:767001003763476 C2:ddduudduudddddu M:6/8  K:Hp      H:CR   T:Jig
ABC  7956 C1:765002121170762 C2:dduduuuuddduddu M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig
ABC  7957 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:Hp      H:OR   T:Jig
ABC  7958 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:ORS  T:Jig
ABC  7959 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig
ABC  7960 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:DMix     H:OR   T:Jig
ABC  7979 C1:002670757132711 C2:uddddduuuduuduu M:6/8  K:D      H:IS   T:Jig, A
ABC 10042 C1:277532622623777 C2:uddduuduuduuddd M:6/8  K:Bb      H:BFLRZ T:JIG
ABC 10513 C1:533227777111277 C2:duuuudddduuuudd M:6/8  K:G      H:BCFLRZ T:JIG
ABC  4318 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC  4319 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC  4320 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC  4321 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:DFORZ T:Jig
ABC  1281 C1:174070760763170 C2:uddudddduuduuud M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC  1282 C1:221521115624221 C2:uuuduuuudduduuu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC  1283 C1:170765710011000 C2:uddduduuuduuddu M:6/8  K:C      H:DFORZ T:Jig
ABC  1986 C1:050001627577050 C2:dudududddudddud M:6/8  K:D      H:FORZ  T:Jig
ABC   16 C1:762767223002777 C2:dduddduuuudddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Jig
ABC   16 C1:762767223002777 C2:dduddduuuudddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Jig
ABC  144 C1:317076500001117 C2:uuddduuuudddudu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  151 C1:000002000707070 C2:udddddududuuddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A Dorian
ABC  152 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  154 C1:000004000701010 C2:uduuudddduduudd M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  144 C1:317076500001117 C2:uuddduuuudddudu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  151 C1:000002000707070 C2:udddddududuuddd M:6/8  K:A      H:CDL  T:Jig, A Dorian
ABC  152 C1:317201177707717 C2:uuduuuddddduduu M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  154 C1:000004000701010 C2:uduuudddduduudd M:6/8  K:A      H:DL   T:Jig, A Dorian
ABC  176 C1:030111663040637 C2:duuudduududdduu M:9/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Jig,A. HA.175
ABC  4322 C1:030111663040637 C2:duuudduududdduu M:9/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Jig,A. HA.175
ABC  4516 C1:030111663040637 C2:duuudduududdduu M:9/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Jig,A. HA.175
ABC   1 C1:006005777777000 C2:dudddddduududud M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Jig Al Dente
ABC   1 C1:007760267677623 C2:uddudddddduuddu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Jiga Misteriosa y Maravillosa
ABC   1 C1:007760267677533 C2:uddudddddduuddu M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiga Misteriosa y Maravillosa
ABC   1 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig and Song Air
ABC   1 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ABLR  T:Jig and Song Air
ABC  253 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ABLRZ T:Jig and Song Air
ABC   72 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig and Song Air
ABC  253 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ABLR  T:Jig and Song Air
ABC  253 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ABLRZ T:Jig and Song Air
ABC  3011 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ALOR  T:Jig and Song Air
ABC  7961 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig and Song Air
ABC  7961 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:6/8  K:D      H:ALR  T:Jig and Song Air
ABC   1 C1:261663777663266 C2:ududduddddduudd M:3/4  K:D      H:CLQ  T:Jig and Song Air part 1
ABC   1 C1:016530166360061 C2:uddduddududdudd M:3/4  K:D      H:CLQ  T:Jig and Song Air part 2
ABC  148 C1:053011267771002 C2:duuuudddduuudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1657.PLFD.149
ABC  148 C1:053011267771002 C2:duuuudddduuudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1657.PLFD.149
ABC  177 C1:130166035311057 C2:ududddduduuuudd M:4/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.177
ABC  177 C1:130166035311057 C2:ududddduduuuudd M:4/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.177
ABC  178 C1:011011117607007 C2:uuuuuudddduuduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.178
ABC  178 C1:011011117607007 C2:uuuuuudddduuduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.178
ABC  179 C1:407037607070000 C2:ddudddduduudddd M:6/4  K:D      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.179
ABC  179 C1:407037607070000 C2:ddudddduduudddd M:6/4  K:D      H:HLOQSZ T:Jig,A. (p)1665.PLFD.179
ABC   62 C1:712660057661001 C2:duudduddduudduu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig as title in MS. RDO.62
ABC   62 C1:712660057661001 C2:duudduddduudduu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig as title in MS. RDO.62
ABC   1 C1:713117771000713 C2:duuuuddduduuudd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigastrophe
ABC   2 C1:713117771713017 C2:duuuuddduduuudd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigastrophe
ABC  107 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:L   T:Jig Away the Donkey
ABC   1 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC   1 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC   1 C1:075711775070111 C2:ddduudduduuuddd M:4/4  K:Dmin     H:LR   T:Jig Away The Donkey
ABC   1 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HLRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC   1 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HLRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  805 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LZ   T:Jig Away the Donkey
ABC  164 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LZ   T:Jig Away the Donkey
ABC 10754 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  4186 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HOR  T:Jig away the Donkey
ABC  7962 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:L   T:Jig Away the Donkey
ABC  7963 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LZ   T:Jig Away the Donkey
ABC  7984 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  7985 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  7962 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:L   T:Jig Away the Donkey
ABC  7963 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LZ   T:Jig Away the Donkey
ABC  7984 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  7985 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  558 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC 10754 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC 10754 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  1209 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HORZ  T:Jig away the Donkey
ABC  1210 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LOZ  T:Jig Away the Donkey
ABC  1211 C1:300111113005116 C2:uduuuuuduududud M:C|  K:Amix     H:HORZ  T:Jig away the Donkey
ABC  1212 C1:005760116262676 C2:udduudududdduud M:C   K:D      H:LOZ  T:Jig Away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jig away the Donkey
ABC  155 C1:010103060706060 C2:uuuddddduddddud M:6/8  K:Bb      H:CDL  T:Jig, Bb
ABC  155 C1:010103060706060 C2:uuuddddduddddud M:6/8  K:Bb      H:CDL  T:Jig, Bb
ABC   1 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC   1 C1:502671004177767 C2:dudduuuddddduud M:6/8  K:Bm      H:CFLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC   1 C1:502671004177767 C2:dudduuuddddduud M:6/8  K:Bm      H:CFLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC   1 C1:502671004177767 C2:dudduuuddddduud M:6/8  K:Bm      H:CFLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  181 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC  900 C1:004177767135004 C2:uuddddduduududu M:12/8 K:Bm      H:CLZ  T:Jig Brest St Marc
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:F      H:    T:Jig: Bulgar (Kammen 1#17)
ABC  156 C1:000400060200060 C2:udududdduuddudu M:6/8  K:C      H:DL   T:Jig, C
ABC  157 C1:010506050506000 C2:udduddduduuuddu M:6/8  K:C      H:DL   T:Jig, C
ABC  156 C1:000400060200060 C2:udududdduuddudu M:6/8  K:C      H:DL   T:Jig, C
ABC  157 C1:010506050506000 C2:udduddduduuuddu M:6/8  K:C      H:DL   T:Jig, C
ABC   1 C1:000000060607010 C2:dddudduuuduudud M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC   1 C1:000300060205000 C2:dduuduuuddduuud M:6/8  K:D      H:DFL  T:Jig, D
ABC   1 C1:000000060607010 C2:dddudduuuduudud M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  158 C1:000600010700010 C2:dududuuddududuu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  159 C1:020604040203070 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  160 C1:110620320177766 C2:uuduuuudddddudu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  161 C1:010200050107010 C2:uududuuuuuudddd M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  162 C1:000005070705000 C2:udddududududddu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  163 C1:000000060607010 C2:dddudduuuduudud M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  164 C1:000300060205000 C2:dduuduuuddduuud M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  165 C1:070700050301010 C2:ddduuududduudud M:6/8  K:D      H:DLS  T:Jig, D
ABC  166 C1:070603070006060 C2:ddudddudduuuuuu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  167 C1:010700050606020 C2:udddduuuudduddu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  168 C1:000303000502000 C2:uduuduudduuuddu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  169 C1:070006000707020 C2:dudduudduduuudd M:3/4  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  170 C1:070602040002070 C2:ddudududuuuddud M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  171 C1:070700060201010 C2:ddduuuuduuddddd M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  172 C1:010001070707050 C2:uuddddudduuuddd M:6/8  K:D      H:BDL  T:Jig, D
ABC  164 C1:000300060205000 C2:dduuduuuddduuud M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  165 C1:070700050301010 C2:ddduuududduudud M:6/8  K:D      H:DLS  T:Jig, D
ABC  166 C1:070603070006060 C2:ddudddudduuuuuu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  167 C1:010700050606020 C2:udddduuuudduddu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  168 C1:000303000502000 C2:uduuduudduuuddu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  169 C1:070006000707020 C2:dudduudduduuudd M:3/4  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  170 C1:070602040002070 C2:ddudududuuuddud M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  171 C1:070700060201010 C2:ddduuuuduuddddd M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  172 C1:010001070707050 C2:uuddddudduuuddd M:6/8  K:D      H:BDL  T:Jig, D
ABC  158 C1:000600010700010 C2:dududuuddududuu M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  159 C1:020604040203070 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  160 C1:110620320177766 C2:uuduuuudddddudu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  161 C1:010200050107010 C2:uududuuuuuudddd M:6/8  K:D      H:DL   T:Jig, D
ABC  162 C1:000005070705000 C2:udddududududddu M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC  163 C1:000000060607010 C2:dddudduuuduudud M:6/8  K:D      H:CDL  T:Jig, D
ABC   4 C1:242777265211277 C2:uuudddudduuuudd M:6/8  K:E      H:"COQR T:Jig de Tony Hall
ABC   4 C1:332777266111277 C2:uuudddudduuuudd M:6/8  K:G      H:"COQR T:Jig de Tony Hall
ABC   1 C1:011716111713003 C2:uududuuududuudd M:6/8  K:Dmaj     H:LQR  T:Jig D Maj
ABC  219 C1:040011071113050 C2:uuuduuuuddddduu M:6/8  K:D      H:CQZ  T:Jig (Dorian version of 'Cum y chenn oanrey cheh)
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:112677161501230 C2:uuudddududuuuud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Jig du Dimanche apr\`es-midi
ABC   1 C1:117665322717117 C2:uudddduuududuud M:6/8  K:F      H:L   T:Jig du Joliette
ABC   1 C1:315737706556055 C2:uuuddddudududuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Jig Dutchman's Corner
ABC   1 C1:315737706556055 C2:uuuddddudududuu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Jig Dutchman's Corner
ABC   1 C1:315737706556055 C2:uuuddddudududuu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Jig Dutchman’s Corner
ABC  173 C1:040101070701060 C2:uuuddudduduuudd M:6/8  K:E      H:DL   T:Jig, E Dorian
ABC  173 C1:040101070701060 C2:uuuddudduduuudd M:6/8  K:E      H:DL   T:Jig, E Dorian
ABC   2 C1:117167114037777 C2:uududduududdddd M:6/8  K:Em      H:R   T:Jig Esgob Bangor
ABC   1 C1:000007000007020 C2:dduuudddduudduu M:6/8  K:F      H:DL   T:Jig, F
ABC  177 C1:030002060002010 C2:uuduudddduuuudd M:6/8  K:F      H:BCDL  T:Jig, F
ABC  178 C1:000004060600010 C2:uddududdduudddu M:6/8  K:F      H:CDL  T:Jig, F
ABC  179 C1:020000070701020 C2:udduudddudduddu M:6/8  K:F      H:DLS  T:Jig, F
ABC  180 C1:070706000602000 C2:dddduduuuuddddd M:6/8  K:F      H:DL   T:Jig, F
ABC  175 C1:000007000007020 C2:dduuudddduudduu M:6/8  K:F      H:DL   T:Jig, F
ABC  176 C1:070606040402020 C2:ddduduudduuuudd M:6/8  K:F      H:CDL  T:Jig, F
ABC  175 C1:000007000007020 C2:dduuudddduudduu M:6/8  K:F      H:DL   T:Jig, F
ABC  176 C1:070606040402020 C2:ddduduudduuuudd M:6/8  K:F      H:CDL  T:Jig, F
ABC  177 C1:030002060002010 C2:uuduudddduuuudd M:6/8  K:F      H:BCDL  T:Jig, F
ABC  178 C1:000004060600010 C2:uddududdduudddu M:6/8  K:F      H:CDL  T:Jig, F
ABC  179 C1:020000070701020 C2:udduudddudduddu M:6/8  K:F      H:DLS  T:Jig, F
ABC  180 C1:070706000602000 C2:dddduduuuuddddd M:6/8  K:F      H:DL   T:Jig, F
ABC   1 C1:007767001211007 C2:dddduuuuddudddu M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:Jig for Annie
ABC   1 C1:007767001211007 C2:dddduuuuddudddu M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:Jig for Annie
ABC   1 C1:007767001211007 C2:dddduuuuddudddu M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:Jig for Annie
ABC   1 C1:007767001211007 C2:dddduuuuddudddu M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:Jig for Annie
ABC   1 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   2 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLOZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   3 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   3 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLRZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   43 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLOZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   43 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLOZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   43 C1:405307105304406 C2:dudduudududdudu M:6/8  K:Em      H:"BCLOZ T:Jig for an Unwritten Dance
ABC   1 C1:000000000223000 C2:uuuduududduuudu M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for Archie
ABC   1 C1:000000000223000 C2:uuuduududduuudu M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for Archie
ABC   1 C1:000000000223000 C2:uuuduududduuudu M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for Archie
ABC   1 C1:000000000223000 C2:uuuduududduuudu M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for Archie
ABC   1 C1:110243117003566 C2:uuuduuududdduud M:6/8  K:Amix     H:"CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:110243117003566 C2:uuuduuududdduud M:6/8  K:Amix     H:"CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:110243117003566 C2:uuuduuududdduud M:6/8  K:Amix     H:"CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:411024311700356 C2:duuuduuududdduu M:6/8  K:Hp      H:CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:411024311700356 C2:duuuduuududdduu M:6/8  K:Hp      H:CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:411024311700356 C2:duuuduuududdduu M:6/8  K:Hp      H:CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:110243117003566 C2:uuuduuududdduud M:6/8  K:Amix     H:"CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:411024311700356 C2:duuuduuududdduu M:6/8  K:Hp      H:CLRSZ T:A Jig for Charlotte Anne
ABC   1 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC  245 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig For Chris
ABC   49 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig For Chris
ABC  3012 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"OS  T:Jig For Chris
ABC  7964 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC  7964 C1:227771667531756 C2:uudddudddduuddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig For Chris
ABC   6 C1:131071177003000 C2:uuuduuddudduddu M:6/8  K:D      H:CLR  T:A Jig for Doone Mackay
ABC   6 C1:131071177003000 C2:uuuduuddudduddu M:6/8  K:D      H:CLR  T:A Jig for Doone Mackay
ABC   6 C1:131071177003000 C2:uuuduuddudduddu M:6/8  K:D      H:CLR  T:A Jig for Doone Mackay
ABC   6 C1:131071177003000 C2:uuuduuddudduddu M:6/8  K:D      H:CLR  T:A Jig for Doone Mackay
ABC  472 C1:771112637671077 C2:dduuuududdduddd M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Jig for Grace
ABC  472 C1:771112637671077 C2:dduuuududdduddd M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Jig for Grace
ABC   1 C1:100267076712200 C2:uuddddduuuuddud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:A Jig For Jay
ABC   5 C1:771121710177501 C2:dduuuuduuddduuu M:6/8  K:F      H:"LR  T:Jig For Jazz Arr Gary Blair
ABC   5 C1:771121710177501 C2:dduuuuduuddduuu M:6/8  K:F      H:"LR  T:Jig For Jazz Arr Gary Blair
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC  491 C1:566223777775566 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLRZ T:A Jig for Jerry
ABC   1 C1:771676111660166 C2:dduddduuudduddd M:6/8  K:Cmaj     H:LR   T:Jig For Jimmy
ABC   2 C1:662776475322636 C2:ddudduddduuudud M:6/8  K:Cmaj     H:LR   T:Jig For Jimmy
ABC   1 C1:705521166122701 C2:duduuuudduuudud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig For John
ABC   2 C1:055211661227016 C2:uduuuudduuududd M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Jig For John
ABC   1 C1:010100010706060 C2:uuudddudddduuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:010100010706060 C2:uuudddudddduuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:010100010706060 C2:uuudddudddduuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:010100010706060 C2:uuudddudddduuud M:6/8  K:D      H:ACILORS T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:010100010706060 C2:uuudddudddduuud M:6/8  K:D      H:ACILORS T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:017667067662011 C2:udddudddduuuddd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:017667067662011 C2:udddudddduuuddd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:017667067662011 C2:udddudddduuuddd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:A Jig for Joyce
ABC   1 C1:040001010002010 C2:duuuuuuuddddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Liz
ABC   1 C1:040001010002010 C2:duuuuuuuddddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Liz
ABC   1 C1:040001010002010 C2:duuuuuuuddddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:A Jig for Liz
ABC   1 C1:040001010002010 C2:duuuuuuuddddddu M:6/8  K:D      H:ACILORS T:A Jig for Liz
ABC   1 C1:040001010002010 C2:duuuuuuuddddddu M:6/8  K:D      H:ACILORS T:A Jig for Liz
ABC   1 C1:300706777077503 C2:uudddddddududdu M:6/8  K:G      H:"CLR  T:A Jig for Mrs. Dunn
ABC   1 C1:300706777077503 C2:uudddddddududdu M:6/8  K:G      H:"CLR  T:A Jig for Mrs. Dunn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:A Jig for Mrs Dunn
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:A Jig for Mrs Dunn
ABC   1 C1:110031711065052 C2:uuuuduudduuddud M:6/8  K:A      H:"CLRSZ T:A Jig for Pudsey Bear
ABC   1 C1:110031711065052 C2:uuuuduudduuddud M:6/8  K:A      H:"CLRSZ T:A Jig for Pudsey Bear
ABC   1 C1:771761171761170 C2:ddudduududduudd M:6/8  K:Dmaj     H:CLR  T:Jig For Spot
ABC   1 C1:577114000111771 C2:ddduuduuudduddd M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for the Jappys
ABC   1 C1:577114000111771 C2:ddduuduuudduddd M:6/8  K:C      H:"CLRZ T:Jig for the Jappys
ABC   1 C1:771057002645002 C2:dduddududududuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig For Tom King
ABC   1 C1:711711713011067 C2:duuduuduuuudddd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:A Jig for Willie
ABC   25 C1:711711713011067 C2:duuduuduuuudddd M:6/8  K:Em      H:"CLQR T:Jig for Willie
ABC  395 C1:711711713011067 C2:duuduuduuuudddd M:6/8  K:Em      H:"CLQR T:Jig for Willie
ABC   1 C1:711711713011067 C2:duuduuduuuudddd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:A Jig for Willie
ABC  380 C1:271171171301106 C2:uuduuduuduuuudd M:6/8  K:Em      H:"CLQRV T:Jig for Willie (with piano acc.)
ABC  9074 C1:271171171301106 C2:uuduuduuduuuudd M:6/8  K:Em      H:"CLQRV T:Jig for Willie (with piano acc.)
ABC  9074 C1:271171171301106 C2:uuduuduuduuuudd M:6/8  K:Em      H:"CLQRV T:Jig for Willie (with piano acc.)
ABC   1 C1:110326240732624 C2:uuuududduduudud M:2/4  K:A      H:LRZ  T:Jig from French Quadrilles
ABC   1 C1:110326240732624 C2:uuuududduduudud M:2/4  K:A      H:LRZ  T:Jig from French Quadrilles
ABC   1 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  1625 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:302702711401111 C2:uududuuduuuuduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:302702711401111 C2:uududuuduuuuduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:302702711401111 C2:uududuuduuuuduu M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:302702711401111 C2:uududuuduuuuduu M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig from the Water Music
ABC  325 C1:302702711401111 C2:uududuuduuuuduu M:6/8  K:G      H:"RS  T:Jig from the Water Music
ABC  3013 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"OS  T:Jig from the Water Music
ABC  7965 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  7965 C1:027027114011117 C2:ududuuduuuuduud M:6/8  K:G      H:"S   T:Jig from the Water Music
ABC  099 C1:175533712236777 C2:ududuuduuuudddd M:6/8  K:G      H:BLRUZ T:Jig from West Clare
ABC  099 C1:175533712236777 C2:ududuuduuuudddd M:6/8  K:G      H:BLRUZ T:Jig from West Clare
ABC   1 C1:070705000005000 C2:dduduudduuddddu M:6/8  K:Bb      H:CLQR  T:Jigg #1
ABC   1 C1:070705000005000 C2:dduduudduuddddu M:6/8  K:Bb      H:CLQR  T:Jigg #1
ABC   1 C1:060701060306060 C2:ddududddduddudd M:6/8  K:Eb      H:CLQR  T:Jigg 2
ABC   1 C1:060701060306060 C2:ddududddduddudd M:6/8  K:Eb      H:CLQR  T:Jigg 2
ABC   1 C1:040221170763040 C2:duuuuddduduuuud M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Jigg [2]
ABC   49 C1:077077700605701 C2:dddddduduuududd M:6/8  K:Gm      H:BHLOQRZ T:Jigg.2voices. TBe.053
ABC   49 C1:077077700605701 C2:dddddduduuududd M:6/8  K:Gm      H:BHLOQRZ T:Jigg.2voices. TBe.053
ABC   49 C1:077077700605701 C2:dddddduduuududd M:6/8  K:Bb      H:HLOQRSZ T:Jigg.2voices. TBe.053
ABC  4326 C1:077077700605701 C2:dddddduduuududd M:6/8  K:Bb      H:FHLOQRSZ T:Jigg.2voices. TBe.053
ABC  4668 C1:077077700605701 C2:dddddduduuududd M:6/8  K:Bb      H:BFHLOQRSZ T:Jigg.2voices. TBe.053
ABC   1 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:C|  K:F      H:AOR  T:a Jigg
ABC   1 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:LS   T:A Jigg
ABC   1 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:G      H:AOR  T:a Jigg
ABC  1054 C1:001107000707007 C2:uudddddududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1052 C1:060403007707007 C2:duuddddddduddud M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1053 C1:007707060606007 C2:ddddduddddddduu M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  3011 C1:007704001703000 C2:dduududuudddudu M:6/4  K:F      H:BFLZ  T:Jigg.
ABC  1457 C1:462422111146251 C2:ududuuuuudududu M:2/4  K:D      H:ELS  T:JIGG
ABC   1 C1:606204221036606 C2:dduduuuuddddudu M:6/8  K:E      H:FLSZ  T:Jigg
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LS   T:A Jigg
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:dMIN     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LSZ  T:The Jigg
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LS   T:A Jigg
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:dMIN     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LSZ  T:The Jigg
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LS   T:A Jigg
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:dMIN     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LSZ  T:A Jigg
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LSZ  T:A Jigg
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LSZ  T:The Jigg
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:DMIN     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LQSZ  T:Jigg,A
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LQSZ  T:Jigg, The
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:DMIN     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LQSZ  T:Jigg,A
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LQSZ  T:Jigg, The
ABC   1 C1:715331176777600 C2:dududuuddudddud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   4 C1:117117777662005 C2:uuduudddddduduu M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   5 C1:056531077031777 C2:ddduudduudddddu M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   16 C1:211654223110331 C2:uuudduuuduuduuu M:6/4  K:F      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   25 C1:566017261247006 C2:ddduduuduuudddu M:6/4  K:DMIN     H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   34 C1:114077113712020 C2:uuddduuuududuuu M:6/4  K:Amin     H:LQSZ  T:Jigg,A
ABC   39 C1:771643777011004 C2:dduududddduudud M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg, A
ABC   60 C1:711527007676004 C2:duududduudddddu M:6/4  K:A      H:LQSZ  T:Jigg, The
ABC  188 C1:070300020602070 C2:duududduuuudddd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  190 C1:020606020207020 C2:udduududdududdu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  191 C1:030207070002020 C2:uudduuuuudududd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  192 C1:010100030300020 C2:uuududdddduuuuu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  193 C1:070503030202070 C2:dduuuudddduuuud M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  194 C1:000001000700020 C2:uduuududddduddd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  195 C1:010706020606020 C2:uddudduddduuuuu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  181 C1:010506000701060 C2:udddududduuuddd M:6/8  K:G      H:BDL  T:Jig, G
ABC  182 C1:030701000202010 C2:uduuuuddudddduu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  183 C1:030701010606030 C2:uduudduduuuuuuu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  184 C1:030003070203060 C2:uuduudduuduuddd M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  185 C1:266022766022711 C2:udduuddduuduuuu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  186 C1:070700000006060 C2:ddddduuududddud M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  187 C1:070700060100070 C2:ddduduudddduudd M:6/8  K:G      H:L   T:Jig, G
ABC  181 C1:010506000701060 C2:udddududduuuddd M:6/8  K:G      H:BDL  T:Jig, G
ABC  182 C1:030701000202010 C2:uduuuuddudddduu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  183 C1:030701010606030 C2:uduudduduuuuuuu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  184 C1:030003070203060 C2:uuduudduuduuddd M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  185 C1:266022766022711 C2:udduuddduuduuuu M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  186 C1:070700000006060 C2:ddddduuududddud M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  187 C1:070700060100070 C2:ddduduudddduudd M:6/8  K:G      H:L   T:Jig, G
ABC  188 C1:070300020602070 C2:duududduuuudddd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  190 C1:020606020207020 C2:udduududdududdu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  191 C1:030207070002020 C2:uudduuuuudududd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  192 C1:010100030300020 C2:uuududdddduuuuu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  193 C1:070503030202070 C2:dduuuudddduuuud M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  194 C1:000001000700020 C2:uduuududddduddd M:6/8  K:G      H:DL   T:Jig, G
ABC  195 C1:010706020606020 C2:uddudduddduuuuu M:6/8  K:G      H:CDL  T:Jig, G
ABC  1052 C1:060403007707007 C2:duuddddddduddud M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1053 C1:007707060606007 C2:ddddduddddddduu M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1054 C1:001107000707007 C2:uudddddududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  3011 C1:007704001703000 C2:dduududuudddudu M:6/4  K:F      H:BFLZ  T:Jigg.
ABC  1052 C1:060403007707007 C2:duuddddddduddud M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1053 C1:007707060606007 C2:ddddduddddddduu M:6/4  K:G      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  1054 C1:001107000707007 C2:uudddddududdudd M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg
ABC  3011 C1:007704001703000 C2:dduududuudddudu M:6/4  K:F      H:BFLZ  T:Jigg.
ABC  1016 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:LS   T:A Jigg
ABC  7293 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:G      H:AOR  T:a Jigg
ABC  7294 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:C|  K:F      H:AOR  T:a Jigg
ABC   44 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:LOS  T:A Jigg
ABC   45 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:G      H:AOR  T:a Jigg
ABC  147 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:LS   T:A Jigg
ABC  147 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:LS   T:A Jigg
ABC  4323 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:C|  K:F      H:AFO  T:a Jigg
ABC  4324 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:G      H:AFOR  T:a Jigg
ABC  4325 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ABFLOZ T:a Jigg
ABC  900 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:C|  K:F      H:AFO  T:a Jigg
ABC  3443 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ABFLOZ T:a Jigg
ABC  859 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:G      H:AFOR  T:a Jigg
ABC   9 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Jigg,A. BF11.09
ABC  7982 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Jigg,A. BF11.09
ABC  7982 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Jigg,A. BF11.09
ABC  4327 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:ACFLOQRSZ T:Jigg,A. BF11.09
ABC  4903 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:C      H:ABCFLOQRSZ T:Jigg,A. BF11.09
ABC   50 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ACOQRSZ T:Jigg,A. BF11.50
ABC  7983 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ACOQRSZ T:Jigg,A. BF11.50
ABC  7983 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ACOQRSZ T:Jigg,A. BF11.50
ABC  4328 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ACFOQRSZ T:Jigg,A. BF11.50
ABC  4944 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ABCFOQRSZ T:Jigg,A. BF11.50
ABC   14 C1:113067667071114 C2:uuudddddduuudud M:6/4  K:F      H:ABHLOQRWZ T:Jigg,A. HA.015
ABC   14 C1:113067667071114 C2:uuudddddduuudud M:6/4  K:F      H:ABHLOQRWZ T:Jigg,A. HA.015
ABC   14 C1:113067667071114 C2:uuudddddduuudud M:6/4  K:F      H:AHLOQRSWZ T:Jigg,A. HA.015
ABC  4329 C1:113067667071114 C2:uuudddddduuudud M:6/4  K:F      H:AFHLOQRSWZ T:Jigg,A. HA.015
ABC  4355 C1:113067667071114 C2:uuudddddduuudud M:6/4  K:F      H:ABFHLOQRSWZ T:Jigg,A. HA.015
ABC   22 C1:060306010104060 C2:duduuddudduuduu M:6/4  K:D      H:ABHOQRZ T:Jigg,A. HA.023
ABC   22 C1:060306010104060 C2:duduuddudduuduu M:6/4  K:D      H:ABHOQRZ T:Jigg,A. HA.023
ABC   22 C1:060306010104060 C2:duduuddudduuduu M:6/4  K:D      H:AHOQRSZ T:Jigg,A. HA.023
ABC  4330 C1:060306010104060 C2:duduuddudduuduu M:6/4  K:D      H:AFHOQRSZ T:Jigg,A. HA.023
ABC  4363 C1:060306010104060 C2:duduuddudduuduu M:6/4  K:D      H:ABFHOQRSZ T:Jigg,A. HA.023
ABC  4502 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:ABFHLOQSWZ T:Jigg,A. HA.163
ABC  164 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:AHLOQSWZ T:Jigg,A. HA.163
ABC  4331 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:AFHLOQSWZ T:Jigg,A. HA.163
ABC  4504 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:ABFHLOQSWZ T:Jigg,A. HA.163
ABC  323 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jigg,A. JaW.323
ABC  324 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:AHOQRSZ T:Jigg,A. JaW.323
ABC  4332 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jigg,A. JaW.323
ABC 10324 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Jigg,A. JaW.323
ABC   11 C1:027261377777777 C2:ududuuddddddddd M:6/8  K:G      H:LS   T:Jigg Ashling (for Bobbing Around Bampton)
ABC   1 C1:027261377777777 C2:ududuuddddddddd M:6/8  K:G      H:LS   T:Jigg Ashling (for Bobbing Around Bampton)
ABC   1 C1:027261377777777 C2:ududuuddddddddd M:6/8  K:G      H:LS   T:Jigg Ashling (for Bobbing Around Bampton)
ABC   52 C1:000001000111777 C2:uuuuddduddduuuu M:6/8  K:G      H:ABCLQRZ T:Jigg,A. TJD.52
ABC   52 C1:000001000111777 C2:uuuuddduddduuuu M:6/8  K:G      H:ABCLQRZ T:Jigg,A. TJD.52
ABC   52 C1:000001000111777 C2:uuuuddduddduuuu M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:Jigg,A. TJD.52
ABC  4333 C1:000001000111777 C2:uuuuddduddduuuu M:6/8  K:G      H:ACFLQRSZ T:Jigg,A. TJD.52
ABC  5671 C1:000001000111777 C2:uuuuddduddduuuu M:6/8  K:G      H:ABCFLQRSZ T:Jigg,A. TJD.52
ABC   9 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:Am      H:ABCLOQRZ T:Jigg. BF11.09, A
ABC   9 C1:261000050111050 C2:ududuuudduuuudu M:6/8  K:Am      H:ABCLOQRZ T:Jigg. BF11.09, A
ABC   50 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ABCOQRZ T:Jigg. BF11.50, A
ABC   50 C1:616060065627276 C2:uudddududdududd M:4/4  K:F      H:ABCOQRZ T:Jigg. BF11.50, A
ABC   70 C1:116111066063116 C2:uuduuuddduuuduu M:6/8  K:D      H:ALOQZ T:Jigg by Dobney, A, 81
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LSZ  T:A Jigg call'd Long time
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LSZ  T:A Jigg call'd Long time
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LSZ  T:A Jigg call'd Long time
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg call'd Long time, A
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg call'd Long time, A
ABC   51 C1:554771777167114 C2:dudddudddudduud M:6/4  K:GMin     H:LQSZ  T:Jigg call'd Long time, A
ABC  1003 C1:007701070701010 C2:dduddududddddud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg divided 12 ways.
ABC  1003 C1:007701070701010 C2:dduddududddddud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg divided 12 ways.
ABC  1003 C1:007701070701010 C2:dduddududddddud M:6/4  K:D      H:BFLZ  T:Jigg divided 12 ways.
ABC  189 C1:010000020000040 C2:uududddududduud M:6/8  K:G      H:L   T:Jig, G Dorian
ABC  189 C1:010000020000040 C2:uududddududduud M:6/8  K:G      H:L   T:Jig, G Dorian
ABC   1 C1:003023322664002 C2:uuduuuddduuduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Jiggernaut
ABC   1 C1:003023322664002 C2:uuduuuddduuduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Jiggernaut
ABC   1 C1:003023322664002 C2:uuduuuddduuduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Jiggernaut
ABC   1 C1:26205453506   C2:uddudududd   M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jiggernaut
ABC   2 C1:003023322664002 C2:uuduuuddduuduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jiggernaut
ABC   1 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC   1 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC   1 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC   2 C1:011774016000016 C2:uudduudududdddu M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  220 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Em      H:C   T:Jiggery Pokerwork
ABC  152 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC  155 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC  155 C1:016000016020777 C2:udududddudduudd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jiggery Pokerwork
ABC   1 C1:227713777166227 C2:uudduudddudduud M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Jig'gery-pokery
ABC  164 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:ABHLOQWZ T:Jigg. HA.163, A
ABC  164 C1:657037000117777 C2:dududuudddddddd M:6/8  K:D      H:ABHLOQWZ T:Jigg. HA.163, A
ABC  220 C1:115363005401123 C2:uudududuuuuudud M:4/4  K:DDor     H:L   T:Jigging the Donkey
ABC   56 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC   56 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC   56 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC   1 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC   1 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC   1 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC   1 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jigging The Donkey
ABC   56 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  280 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  220 C1:115363005401123 C2:uudududuuuuudud M:4/4  K:DDor     H:L   T:Jigging the Donkey
ABC  1100 C1:115363005401123 C2:uudududuuuuudud M:4/4  K:DDor     H:L   T:Jigging the Donkey
ABC  1321 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC   56 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  3018 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DORS  T:Jigging the Donkey
ABC  7984 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  7985 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  7986 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  7984 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  7985 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  7986 C1:326177773000007 C2:uududddduuddddu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC  130 C1:177670111100711 C2:udddduuuuduuudd M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Jigging the Donkey
ABC   1 C1:715665716651266 C2:dudddududdduudd M:6/8  K:T      H:"CLRZ T:Jiggin' in the Kitchen
ABC   1 C1:715665716651266 C2:dudddududdduudd M:6/8  K:T      H:"CLRZ T:Jiggin' in the Kitchen
ABC   1 C1:715665716651266 C2:dudddududdduudd M:6/8  K:T      H:"CLRZ T:Jiggin' in the Kitchen
ABC   71 C1:011066077301011 C2:uududduduududdu M:6/8  K:A      H:BLQRWZ T:Jigg it E Foot. PFD2.071
ABC   71 C1:011066077301011 C2:uududduduududdu M:6/8  K:A      H:BLQRWZ T:Jigg it E Foot. PFD2.071
ABC   1 C1:077301011066077 C2:dduduududduduud M:6/8  K:A      H:BLSZ  T:Jigg it on foot
ABC   1 C1:077301011066077 C2:dduduududduduud M:6/8  K:A      H:BLSZ  T:Jigg it on foot
ABC  170 C1:011066077301011 C2:uududduduududdu M:6/8  K:A      H:BLQWZ T:Jigg it on Foot. WCD3/2.170
ABC  170 C1:011066077301011 C2:uududduduududdu M:6/8  K:A      H:BLQWZ T:Jigg it on Foot. WCD3/2.170
ABC  323 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jigg. JaW.323, A
ABC  323 C1:577777577771011 C2:ddddduddddduuuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jigg. JaW.323, A
ABC   1 C1:703501703506776 C2:dudududddddduuu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Jiggolo
ABC   1 C1:170777111170077 C2:udddduuuudddudd M:9/8  K:Amix     H:LRSZ  T:Jigg Poltague
ABC   1 C1:170777111170077 C2:udddduuuudddudd M:9/8  K:Amix     H:LRSZ  T:Jigg Poltague
ABC   22 C1:117771070707766 C2:uudddudddddduuu M:6/8  K:F      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.022
ABC   22 C1:117771070707766 C2:uudddudddddduuu M:6/8  K:F      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.022
ABC   22 C1:117771070707766 C2:uudddudddddduuu M:6/8  K:F      H:HLOQRSZ T:Jigg. TBe.022
ABC  4334 C1:117771070707766 C2:uudddudddddduuu M:6/8  K:F      H:FHLOQRSZ T:Jigg. TBe.022
ABC  4641 C1:117771070707766 C2:uudddudddddduuu M:6/8  K:F      H:BFHLOQRSZ T:Jigg. TBe.022
ABC   23 C1:077240710717011 C2:dduudududduuduu M:6/8  K:F      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.023
ABC   23 C1:077240710717011 C2:dduudududduuduu M:6/8  K:F      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.023
ABC   23 C1:077240710717011 C2:dduudududduuduu M:6/8  K:F      H:HLOQRSZ T:Jigg. TBe.023
ABC  4335 C1:077240710717011 C2:dduudududduuduu M:6/8  K:F      H:FHLOQRSZ T:Jigg. TBe.023
ABC  4642 C1:077240710717011 C2:dduudududduuduu M:6/8  K:F      H:BFHLOQRSZ T:Jigg. TBe.023
ABC   60 C1:777776064222325 C2:ddddddduuuduudu M:9/8  K:C      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.065
ABC   60 C1:777776064222325 C2:ddddddduuuduudu M:9/8  K:C      H:BHLOQRZ T:Jigg. TBe.065
ABC   60 C1:777776064222325 C2:ddddddduuuduudu M:9/8  K:C      H:HLOQRSZ T:Jigg. TBe.065
ABC  4336 C1:777776064222325 C2:ddddddduuuduudu M:9/8  K:C      H:FHLOQRSZ T:Jigg. TBe.065
ABC  4679 C1:777776064222325 C2:ddddddduuuduudu M:9/8  K:C      H:BFHLOQRSZ T:Jigg. TBe.065
ABC   35 C1:060200060030001 C2:duduuuudddudddu M:6/8  K:G      H:ABCLQRZ T:Jigg. TJD.35
ABC   35 C1:060200060030001 C2:duduuuudddudddu M:6/8  K:G      H:ABCLQRZ T:Jigg. TJD.35
ABC   35 C1:060200060030001 C2:duduuuudddudddu M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:Jigg. TJD.35
ABC  4337 C1:060200060030001 C2:duduuuudddudddu M:6/8  K:G      H:ACFLQRSZ T:Jigg. TJD.35
ABC  5654 C1:060200060030001 C2:duduuuudddudddu M:6/8  K:G      H:ABCFLQRSZ T:Jigg. TJD.35
ABC   37 C1:627627177074627 C2:duddududddududd M:6/8  K:C      H:ABLQRZ T:Jigg. TJD.37
ABC   37 C1:627627177074627 C2:duddududddududd M:6/8  K:C      H:ABLQRZ T:Jigg. TJD.37
ABC   37 C1:627627177074627 C2:duddududddududd M:6/8  K:C      H:ALQRSZ T:Jigg. TJD.37
ABC  4338 C1:627627177074627 C2:duddududddududd M:6/8  K:C      H:AFLQRSZ T:Jigg. TJD.37
ABC  5656 C1:627627177074627 C2:duddududddududd M:6/8  K:C      H:ABFLQRSZ T:Jigg. TJD.37
ABC  103 C1:771771000017000 C2:ddudduuuduududd M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Jigg to the Dutch Skipper. PFD2.103, The
ABC  103 C1:771771000017000 C2:ddudduuuduududd M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Jigg to the Dutch Skipper. PFD2.103, The
ABC  063 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:LOQRSZ T:Jigg TS.063
ABC  063 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:BLOQRZ T:Jigg TS.063
ABC  063 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:BLOQRZ T:Jigg TS.063
ABC  4339 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:FLOQRSZ T:Jigg TS.063
ABC  4340 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:FLOQRSZ T:Jigg TS.063
ABC  8475 C1:260532266041115 C2:udduuudduuuuddd M:6/8  K:G      H:BFLOQRSZ T:Jigg TS.063
ABC   1 C1:777111111773777 C2:ddduuuuuudduddd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Jig Guido Piccard
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg ye Peace
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg ye Peace
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LS   T:A Jigg ye Peace
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg ye Peace, A
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg ye Peace, A
ABC   6 C1:233111121266006 C2:uuduuuduuuudddd M:6/4  K:G      H:LQSZ  T:Jigg ye Peace, A
ABC  222 C1:011001077071076 C2:uuuddduddudduuu M:6/8  K:D      H:BCLOSZ T:Jig gyn ennym
ABC  222 C1:011001077071076 C2:uuuddduddudduuu M:6/8  K:D      H:CZ   T:Jig gyn ennym (KV285)
ABC  221 C1:177773712113715 C2:udddduduuuuudud M:6/8  K:G      H:CQZ  T:Jig gyn ennym (KV415)
ABC  220 C1:000220017661000 C2:uuuddduduuddddu M:6/8  K:G      H:CQZ  T:Jig gyn ennym (KYT1 p47)
ABC  176 C1:030111663040637 C2:duuudduududdduu M:9/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Jig. HA.175, A
ABC  176 C1:030111663040637 C2:duuudduududdduu M:9/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Jig. HA.175, A
ABC   1 C1:020502764166650 C2:duuuudddduuuddd M:2/4  K:E      H:LRZ  T:Jig Hornpipe
ABC   1 C1:020502764166650 C2:duuuudddduuuddd M:2/4  K:E      H:LRZ  T:Jig Hornpipe
ABC   1 C1:050300000701010 C2:duduuuduuuddddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jig in A
ABC   1 C1:050300000701010 C2:duduuuduuuddddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jig in A
ABC  4222 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:JIG in A
ABC   1 C1:002006771767667 C2:udddudddddduduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Jig In A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  257 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:Amix     H:DLRZ  T:Jig in A
ABC  257 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:Amix     H:DLRZ  T:Jig in A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  252 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  1255 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Jig in A
ABC  4222 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:JIG in A
ABC  4222 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:JIG in A
ABC  4222 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:JIG in A
ABC  4222 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:JIG in A
ABC   1 C1:050000000003050 C2:uduuudddddudduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig in G
ABC   1 C1:050000000003050 C2:uduuudddddudduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig in G
ABC   1 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BSZ  T:Jig in G
ABC   1 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BSZ  T:Jig in G
ABC   1 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BSZ  T:Jig in G
ABC   1 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BSZ  T:Jig in G
ABC   1 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BSZ  T:Jig in G
ABC  4215 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:JIG in G.
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  253 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  1260 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Jig in G
ABC  4215 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:JIG in G.
ABC  4215 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:JIG in G.
ABC  4215 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:JIG in G.
ABC  4215 C1:000035000023777 C2:duuudddddudduud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:JIG in G.
ABC  128 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ABCLQZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  128 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ABCLQZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  126 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ACLQSZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  3063 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ACFLQSZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  3500 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ACFLQSZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  4341 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ACFLQSZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC  7350 C1:777772170065777 C2:ddddduududddddd M:6/8  K:C      H:ABCFLQSZ T:Jig in Harlequin Amulet. JJo.126
ABC   1 C1:300277041300277 C2:uudduduudduduud M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Jig In The Hopper
ABC   1 C1:011066077301011 C2:uududduduududdu M:6/8  K:A      H:BLR  T:Jig it E Foot
ABC   1 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Jig Jazz
ABC  880 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:EDor     H:CDLRZ T:Jig Jazz
ABC  875 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:EDor     H:CDLRZ T:Jig Jazz
ABC  175 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:EDor     H:CDLRZ T:Jig Jazz
ABC  7966 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:EDor     H:CDLRZ T:Jig Jazz
ABC  7966 C1:776071262006205 C2:dddduududuudduu M:6/8  K:EDor     H:CDLRZ T:Jig Jazz
ABC   1 C1:070707070707010 C2:dddddduuddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig Kerr's 1st No23
ABC   1 C1:070707070707010 C2:dddddduuddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig Kerr's 1st No23
ABC   1 C1:000000000007000 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Jig Kerr's 1st No24
ABC   1 C1:000000000007000 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Jig Kerr's 1st No24
ABC   1 C1:000202070704060 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig Kerr's 2nd #250
ABC   1 C1:000202070704060 C2:duddudduddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jig Kerr's 2nd #250
ABC   1 C1:000202000107000 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jig Kerr's First #1
ABC   1 C1:000202000107000 C2:uuududdduuudddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jig Kerr's First #1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Jig Medley
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   70 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC  3014 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLORS T:Jig na Mire
ABC  7968 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC  7967 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC  7967 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC  7968 C1:215215211624215 C2:uuduuduuududuud M:6/8  K:G      H:CDLRSZ T:Jig na Mire
ABC   1 C1:206207000767711 C2:dududddduuuuddu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig Of Beer
ABC   2 C1:305306206207000 C2:dududududddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig Of Beer
ABC   1 C1:305306206207000 C2:dududududddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig Of Beer
ABC   1 C1:356777002622356 C2:uddddduduuudddd M:6/8  K:G      H:DLRSZ T:The Jig of Chords
ABC   1 C1:623027660117760 C2:duuuddduudddudd M:6/8  K:G      H:RS   T:the Jig of Clonmore
ABC   1 C1:623027660117760 C2:duuuddduudddudd M:6/8  K:G      H:RS   T:the Jig of Clonmore
ABC   1 C1:670003623027660 C2:dduduuuddduuddd M:6/8  K:G      H:RS   T:the Jig of Clonmore
ABC   1 C1:670003623027660 C2:dduduuuddduuddd M:6/8  K:G      H:RS   T:the Jig of Clonmore
ABC   1 C1:670003623027660 C2:dduduuuddduuddd M:6/8  K:G      H:RS   T:the Jig of Clonmore
ABC   1 C1:623027660117760 C2:duuuddduudddudd M:6/8  K:G      H:LZ   T:The Jig of Clonmore
ABC   1 C1:623027660117760 C2:duuuddduudddudd M:6/8  K:G      H:LZ   T:The Jig of Clonmore
ABC   35 C1:771777115321077 C2:dduddduuduuuddu M:6/8  K:C      H:"CHL  T:Jig of Compliance
ABC   42 C1:771777115321077 C2:dduddduuduuuddu M:6/8  K:C      H:"CHL  T:Jig of Compliance
ABC   42 C1:771777115321077 C2:dduddduuduuuddu M:6/8  K:C      H:"CHL  T:Jig of Compliance
ABC   43 C1:771777115321077 C2:dduddduuduuuddu M:6/8  K:C      H:"CHL  T:Jig of Compliance
ABC   43 C1:771777115321077 C2:dduddduuduuuddu M:6/8  K:C      H:"CHL  T:Jig of Compliance
ABC   1 C1:600021600051777 C2:duuduuddddudduu M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:Jig of Johnny Macgill, The
ABC   1 C1:777141236164076 C2:ddduduuudududdu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Jig Of Life
ABC   1 C1:533211351763767 C2:duuuuuududduddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Jig Of Port Fleadh
ABC   1 C1:061767533223517 C2:duddduduuuududd M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:Jig of Port Fleadh, The
ABC  130 C1:061767533223517 C2:duddduduuuududd M:6/8  K:G      H:CRSZ  T:Jig of Port Fleadh, The
ABC  130 C1:061767533223517 C2:duddduduuuududd M:6/8  K:G      H:CRSZ  T:Jig of Port Fleadh, The
ABC   1 C1:061767533223517 C2:duddduduuuududd M:6/8  K:G      H:CLRSZ T:Jig of Port Fleadh, The
ABC  639 C1:061767533223517 C2:duddduduuuududd M:6/8  K:G      H:CRSZ  T:Jig of Port Fleadh, The
ABC  116 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #1, The
ABC  116 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #1, The
ABC  116 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #1, The
ABC  286 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #2, The
ABC  286 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #2, The
ABC  286 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig of Slurs #2, The
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs [2x24]
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs [2x24]
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs  [2x24]
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs  [2x24]
ABC   1 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLQ  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLQ  T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC   36 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:COR  T:the Jig of Slurs
ABC   2 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs, The
ABC   1 C1:077007650711116 C2:ddddududuududud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:077007650711116 C2:ddddududuududud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030000070106020 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030000070106020 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:077007650711116 C2:ddddududuududud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC   30 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC   30 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC   20 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   46 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   46 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   46 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LQRS T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   20 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   3 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   3 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   2 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLZ  T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:030071620530620 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Jig of Slurs
ABC   12 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CL   T:The Jig of Slurs
ABC   24 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC   24 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC   24 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC   24 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC   26 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:    T:Jig of Slurs
ABC   1 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:L   T:Jig of Slurs
ABC   39 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQZ  T:The Jig of Slurs
ABC   39 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQZ  T:The Jig of Slurs
ABC   39 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQZ  T:The Jig of Slurs
ABC   3 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:Hp      H:CLOR  T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC   28 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:R   T:Jig of Slurs, The
ABC   1 C1:307106205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jig Of Slurs
ABC   2 C1:730071620530620 C2:dududududududud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jig Of Slurs
ABC   3 C1:603071620530620 C2:ddududududududu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jig Of Slurs
ABC   4 C1:307106205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Jig Of Slurs
ABC   15 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CFHLQ T:Jig of Slurs
ABC   15 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CFHLQ T:Jig of Slurs
ABC  392 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC  392 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC   19 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Jig of Slurs
ABC   20 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Jig of Slurs
ABC   46 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CRZ  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CRZ  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CRZ  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CRZ  T:Jig of Slurs
ABC  100 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CRZ  T:Jig of Slurs
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   59 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC  325 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   49 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   57 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC  395 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   50 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LS  T:Jig of Slurs
ABC   55 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Jig of Slurs
ABC   50 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LS  T:Jig of Slurs
ABC   50 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"LS  T:Jig of Slurs
ABC   99 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   99 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC  495 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   30 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig of Slurs
ABC   99 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   0 C1:300716205306205 C2:udududududududu M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Jig of Slurs
ABC   0 C1:        C2:        M:6/8  K:Hp      H:BCRSZ T:The Jig of Slurs
ABC   49 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:The Jig of Slurs
ABC   1 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:L   T:Jig of Slurs
ABC   31 C1:030716205306205 C2:udududududuuddd M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Jig of Slurs
ABC   31 C1:030716205306205 C2:udududududuuddd M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Jig of Slurs
ABC   5 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC   36 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC  103 C1:205306205301000 C2:udududuudddudud M:6/8  K:D      H:"QR  T:Jig of Slurs
ABC   99 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   99 C1:030716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   1 C1:307106205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jig Of Slurs, The
ABC  240 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:COR  T:the Jig of Slurs
ABC   20 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC   20 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:"CIR  T:Jig of Slurs
ABC  248 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC  1789 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC  1875 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLQ  T:Jig of Slurs
ABC  4811 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC  7292 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:COR  T:the Jig of Slurs
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC   62 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC  3015 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:OR   T:Jig of Slurs, The
ABC  3016 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLOQ T:Jig of Slurs
ABC  7969 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC  7970 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC  7971 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LRS  T:Jig of Slurs
ABC  7972 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC  7973 C1:730071620530620 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC  7974 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLQ  T:Jig of Slurs
ABC  7975 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC  7976 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC  7977 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:Hp      H:COR  T:Jig of Slurs, The
ABC  7978 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC  7969 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LS   T:Jig of Slurs
ABC  7970 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CLR  T:Jig of Slurs
ABC  7971 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:LRS  T:Jig of Slurs
ABC  7972 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC  7973 C1:730071620530620 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:LR   T:Jig of Slurs
ABC  7974 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHLQ  T:Jig of Slurs
ABC  7975 C1:300716205306205 C2:udududududududd M:6/8  K:D      H:CHS  T:Jig of Slurs
ABC  7976 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC  7977 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:Hp      H:COR  T:Jig of Slurs, The
ABC  7978 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC  4342 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:CFOR  T:the Jig of Slurs
ABC  4343 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:CFORZ T:the Jig of Slurs
ABC 16891 C1:300716205306205 C2:udududududududu M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Jig of Slurs
ABC 16891 C1:300716205306205 C2:udududududududu M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Jig of Slurs
ABC  1477 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:CFORZ T:the Jig of Slurs
ABC  4120 C1:030716205306205 C2:ududududududuud M:6/8  K:D      H:CFOR  T:the Jig of Slurs
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   94 C1:205306205306300 C2:udududududddudu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Jig of Slurs, The
ABC   98 C1:711667302601000 C2:duuddduududdduu M:6/8  K:Bb      H:"CR  T:Jig of Spurs
ABC   98 C1:711667302601000 C2:duuddduududdduu M:6/8  K:Bb      H:"CR  T:Jig of Spurs
ABC   98 C1:711667302601000 C2:duuddduududdduu M:6/8  K:Bb      H:"CR  T:Jig of Spurs
ABC   1 C1:000777002662700 C2:ddduddudduuuudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Jig Of Stops
ABC   1 C1:442622623011777 C2:duuduuduuuudddd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jig Of The Dead, The
ABC   93 C1:126262271301177 C2:uududuuduuuuddd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Jig Of The Dead, The
ABC   1 C1:117007117311261 C2:uudduuduuuududu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Jig Of The Living Dead
ABC   2 C1:117007117311261 C2:uudduuduuuududu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Jig Of The Living Dead
ABC   1 C1:117007117311261 C2:uudduuduuuududu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Jig of the Living Dead
ABC   4 C1:117007117311261 C2:uudduuduuuududu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Jig of the Living Dead
ABC  162 C1:117007117311261 C2:uudduuduuuududu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Jig of the Living Dead
ABC   5 C1:062111060117664 C2:duuuuduuddduddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Jig Owen
ABC   5 C1:062111060117664 C2:duuuuduuddduddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Jig Owen
ABC   5 C1:062111060117664 C2:duuuuduuddduddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Jig Owen
ABC  149 C1:053011267771002 C2:duuuudddduuudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig. (p)1657.PLFD1.149, A
ABC  149 C1:053011267771002 C2:duuuudddduuudud M:6/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1657.PLFD1.149, A
ABC  149 C1:053011267771002 C2:duuuudddduuudud M:6/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1657.PLFD1.149, A
ABC  177 C1:130166035311057 C2:ududddduduuuudd M:4/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.177, A
ABC  177 C1:130166035311057 C2:ududddduduuuudd M:4/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.177, A
ABC  177 C1:130166035311057 C2:ududddduduuuudd M:4/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.177, A
ABC  178 C1:011011117607007 C2:uuuuuudddduuduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.178, A
ABC  178 C1:011011117607007 C2:uuuuuudddduuduu M:6/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.178, A
ABC  178 C1:011011117607007 C2:uuuuuudddduuduu M:6/4  K:Bb      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.178, A
ABC  179 C1:407037607070000 C2:ddudddduduudddd M:6/4  K:D      H:HLOQSZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.179, A
ABC  179 C1:407037607070000 C2:ddudddduduudddd M:6/4  K:D      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.179, A
ABC  179 C1:407037607070000 C2:ddudddduduudddd M:6/4  K:D      H:BHLOQZ T:Jig. (p)1665.PLFD1.179, A
ABC   1 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduduu M:9/8  K:C      H:BLRZ  T:Jig Polthogue
ABC   57 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduudd M:9/8  K:Am      H:ALQRSZ T:Jig Pultague
ABC   57 C1:000773115000772 C2:dduuudddudduudd M:9/8  K:Am      H:ALQRSZ T:Jig Pultague
ABC   48 C1:025065000173002 C2:udududuududdudu M:6/8  K:A      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.48
ABC   48 C1:025065000173002 C2:udududuududdudu M:6/8  K:A      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.48
ABC   49 C1:061665061662000 C2:duddududduuduud M:6/8  K:Bb      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.49
ABC   49 C1:061665061662000 C2:duddududduuduud M:6/8  K:Bb      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.49
ABC   55 C1:012012000673000 C2:uuuuddudduduudd M:6/8  K:A      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.55
ABC   55 C1:012012000673000 C2:uuuuddudduduudd M:6/8  K:A      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.55
ABC   58 C1:223051073051111 C2:uuudududuuuuudd M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.58
ABC   58 C1:223051073051111 C2:uuudududuuuuudd M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.58
ABC   61 C1:070400702006166 C2:ududududduududd M:6/8  K:Gm      H:ABLOQRZ T:Jig, RDO.61
ABC   61 C1:070400702006166 C2:ududududduududd M:6/8  K:Gm      H:ABLOQRZ T:Jig, RDO.61
ABC   64 C1:040621070624040 C2:dduudduuddddddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.64
ABC   64 C1:040621070624040 C2:dduudduuddddddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.64
ABC   65 C1:050620660177050 C2:ddudduddddddudu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.65
ABC   65 C1:050620660177050 C2:ddudduddddddudu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.65
ABC   66 C1:300011011777641 C2:uuuuudddududddd M:6/8  K:Edor     H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.66
ABC   66 C1:300011011777641 C2:uuuuudddududddd M:6/8  K:Edor     H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.66
ABC   67 C1:770531170121210 C2:ddduuuduuuuudud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.67
ABC   67 C1:770531170121210 C2:ddduuuduuuuudud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.67
ABC   68 C1:027351061663027 C2:uduudududduuduu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.68
ABC   68 C1:027351061663027 C2:uduudududduuduu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.68
ABC   70 C1:000117172011661 C2:uududuuuddududu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.70
ABC   70 C1:000117172011661 C2:uududuuuddududu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig. RDO.70
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  252 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig Runrig, The
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"BCILRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"BCILRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC  252 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig Runrig, The
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"BCILRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"BCILRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   4 C1:006706201701205 C2:ddduuduuduududd M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:Dmaj     H:"LR  T:The Jig Runrig
ABC   1 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  252 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  230 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  1145 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Jig Runrig, The
ABC  3017 C1:006706201701205 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:D      H:BCLOR T:Jig Runrig, The
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:JIGS 0
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:JIGS 0
ABC  110 C1:        C2:        M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigs 10 - Muineira De Lugo*
ABC  110 C1:        C2:        M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigs 10 - Muineira De Lugo*
ABC  110 C1:        C2:        M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigs 10 - Muineira De Lugo*
ABC  110 C1:        C2:        M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jigs 10 - Muineira De Lugo*
ABC  111 C1:011027002777167 C2:uuududddudddduu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 12 - Fair Jenny's Jig
ABC  111 C1:011027002777167 C2:uuududddudddduu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 12 - Fair Jenny's Jig
ABC  111 C1:011027002777167 C2:uuududddudddduu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 12 - Fair Jenny's Jig
ABC  111 C1:011027002777167 C2:uuududddudddduu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 12 - Fair Jenny's Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:JIGS 1
ABC   11 C1:061771265001023 C2:dudduudduuudddu M:6/8  K:G      H:"Z   T:Jigs 1 - Seven Stars
ABC   11 C1:061771265001023 C2:dudduudduuudddu M:6/8  K:G      H:"Z   T:Jigs 1 - Seven Stars
ABC   11 C1:061771265001023 C2:dudduudduuudddu M:6/8  K:G      H:"Z   T:Jigs 1 - Seven Stars
ABC   11 C1:061771265001023 C2:dudduudduuudddu M:6/8  K:G      H:"Z   T:Jigs 1 - Seven Stars
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:JIGS 2
ABC   12 C1:002772235663027 C2:udduuuddduudddd M:6/8  K:G      H:"L   T:Jigs 2 - Jump at the Sun
ABC   12 C1:002772235663027 C2:udduuuddduudddd M:6/8  K:G      H:"L   T:Jigs 2 - Jump at the Sun
ABC   12 C1:002772235663027 C2:udduuuddduudddd M:6/8  K:G      H:"L   T:Jigs 2 - Jump at the Sun
ABC   12 C1:002772235663027 C2:udduuuddduudddd M:6/8  K:G      H:"L   T:Jigs 2 - Jump at the Sun
ABC   13 C1:111777167023001 C2:uuudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 3 - The Fiery Clockface
ABC   13 C1:111777167023001 C2:uuudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 3 - The Fiery Clockface
ABC   13 C1:111777167023001 C2:uuudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 3 - The Fiery Clockface
ABC   13 C1:111777167023001 C2:uuudddudduuuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 3 - The Fiery Clockface
ABC   14 C1:762661400116767 C2:ddudduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 4 - The Midlothian Pipe Band*
ABC   14 C1:762661400116767 C2:ddudduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 4 - The Midlothian Pipe Band*
ABC   14 C1:762661400116767 C2:ddudduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 4 - The Midlothian Pipe Band*
ABC   14 C1:762661400116767 C2:ddudduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 4 - The Midlothian Pipe Band*
ABC   15 C1:000070777007077 C2:udddddddduuduuu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 5 - With my Shellelagh under my arm
ABC   15 C1:000070777007077 C2:udddddddduuduuu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 5 - With my Shellelagh under my arm
ABC   15 C1:000070777007077 C2:udddddddduuduuu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 5 - With my Shellelagh under my arm
ABC   15 C1:000070777007077 C2:udddddddduuduuu M:6/8  K:G      H:"   T:Jigs 5 - With my Shellelagh under my arm
ABC   16 C1:053051070111001 C2:dududuuuuduuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 6 - Would You Marry a Young Virgin?*
ABC   16 C1:053051070111001 C2:dududuuuuduuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 6 - Would You Marry a Young Virgin?*
ABC   16 C1:053051070111001 C2:dududuuuuduuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 6 - Would You Marry a Young Virgin?*
ABC   16 C1:053051070111001 C2:dududuuuuduuduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Jigs 6 - Would You Marry a Young Virgin?*
ABC   17 C1:037661011771777 C2:uddduuudduddddd M:6/8  K:Emin     H:"   T:Jigs 7 - Upton upon Severn
ABC   17 C1:037661011771777 C2:uddduuudduddddd M:6/8  K:Emin     H:"   T:Jigs 7 - Upton upon Severn
ABC   17 C1:037661011771777 C2:uddduuudduddddd M:6/8  K:Emin     H:"   T:Jigs 7 - Upton upon Severn
ABC   17 C1:037661011771777 C2:uddduuudduddddd M:6/8  K:Emin     H:"   T:Jigs 7 - Upton upon Severn
ABC   18 C1:777777211011772 C2:dddddduuuuuddud M:6/8  K:Em      H:"   T:Jigs 8 - Muineira de Chao*
ABC   18 C1:777777211011772 C2:dddddduuuuuddud M:6/8  K:Em      H:"   T:Jigs 8 - Muineira de Chao*
ABC   18 C1:777777211011772 C2:dddddduuuuuddud M:6/8  K:Em      H:"   T:Jigs 8 - Muineira de Chao*
ABC   18 C1:777777211011772 C2:dddddduuuuuddud M:6/8  K:Em      H:"   T:Jigs 8 - Muineira de Chao*
ABC   19 C1:007005713001011 C2:dududuuuudududu M:6/8  K:Gmaj     H:"   T:Jigs 9 - Spirit of the Dance
ABC   19 C1:007005713001011 C2:dududuuuudududu M:6/8  K:Gmaj     H:"   T:Jigs 9 - Spirit of the Dance
ABC   19 C1:007005713001011 C2:dududuuuudududu M:6/8  K:Gmaj     H:"   T:Jigs 9 - Spirit of the Dance
ABC   19 C1:007005713001011 C2:dududuuuudududu M:6/8  K:Gmaj     H:"   T:Jigs 9 - Spirit of the Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:6/8  K:       H:L   T:- - J I G S - -
ABC  100 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:Jigs
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:--- JIGS ---
ABC  100 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:Jigs
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:       H:L   T:- - J I G S - -
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:       H:L   T:- - J I G S - -
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:JIGS
ABC   1 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:Jigs
ABC   1 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:_Jigs_
ABC  100 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:Jigs
ABC   0 C1:        C2:        M:1/1  K:C      H:    T:_Jigs_
ABC   1 C1:277022111566277 C2:udduuuuuddduddu M:6/8  K:G      H:"ACLRSZ T:Jig : Saddle the pony
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jigs by Frank Ferrel
ABC   1 C1:620677711667620 C2:duuddduudddduud M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig Set #1
ABC   1 C1:620677711667620 C2:duuddduudddduud M:6/8  K:D      H:"CR  T:Jig Set #1
ABC   1 C1:417202302766702 C2:duduuuuddddudud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Set #2
ABC   1 C1:417202302766702 C2:duduuuuddddudud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Set #2
ABC   1 C1:700717722176212 C2:ddudduuudduuuud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Set #3
ABC   1 C1:700717722176212 C2:ddudduuudduuuud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Jig Set #3
ABC   1 C1:402777172712111 C2:dudddududuuuuud M:6/8  K:EDor     H:LRS  T:Jigs from Charlie Harris
ABC   1 C1:402777172712111 C2:dudddududuuuuud M:6/8  K:EDor     H:LRS  T:Jigs from Charlie Harris
ABC  3019 C1:402777172712111 C2:dudddududuuuuud M:6/8  K:EDor     H:LORS  T:Jigs from Charlie Harris
ABC  7987 C1:402777172712111 C2:dudddududuuuuud M:6/8  K:EDor     H:LRS  T:Jigs from Charlie Harris
ABC  7987 C1:402777172712111 C2:dudddududuuuuud M:6/8  K:EDor     H:LRS  T:Jigs from Charlie Harris
ABC   63 C1:004077051004077 C2:uddududduududdd M:9/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig,(slip). RDO.63
ABC   63 C1:004077051004077 C2:uddududduududdd M:9/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jig,(slip). RDO.63
ABC   1 C1:011777117053011 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:Am      H:"ACLRSZ T:Jig : Steve Waring
ABC   1 C1:011777117053011 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:Am      H:"ACFLRSZ T:Jig : Steve Waring
ABC   1 C1:011777117053011 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:Am      H:"ACFLRSZ T:Jig : Steve Waring
ABC   1 C1:011777117053011 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:Am      H:"ACFLRSZ T:Jig : Steve Waring
ABC  223 C1:605356265322232 C2:dduddudduuuuuud M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:The Jig's Up
ABC  223 C1:605356265322232 C2:dduddudduuuuuud M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:The Jig's Up
ABC   55 C1:000664661111000 C2:ddudduuuudduuud M:6/8  K:G      H:"OQRZ T:Jig: The Atholl Highlanders
ABC   1 C1:170121703501762 C2:uduuudududduddd M:6/8  K:G      H:"ACLRSZ T:Jig : The Kingora
ABC   1 C1:712605302663711 C2:duudududduduuuu M:6/8  K:Dmaj     H:L   T:Jig The Rambling Pitchfork
ABC   1 C1:712605302663711 C2:duudududduduuuu M:6/8  K:Dmaj     H:L   T:Jig The Rambling Pitchfork
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   1 C1:101621762171112 C2:uuduudduuduuuud M:C   K:G      H:"CLSZ T:The Jigtime Polka (schottische)
ABC   9 C1:176022176002170 C2:udduuudduuddddu M:6/8  K:G      H:LQS  T:Jig - title unknown
ABC  558 C1:176022176002170 C2:udduuudduuddddu M:6/8  K:G      H:LQS  T:Jig - title unknown
ABC   07 C1:051703501074041 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig to the Music
ABC   07 C1:051703501074041 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig to the Music
ABC   07 C1:051703501074041 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig to the Music
ABC   07 C1:051703501074041 C2:dududududududud M:6/8  K:D      H:"BCLRZ T:Jig to the Music
ABC   55 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Jig,Untitled. TLY.055
ABC   55 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Jig,Untitled. TLY.055
ABC  4344 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Jig,Untitled. TLY.055
ABC  7995 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Jig,Untitled. TLY.055
ABC  7980 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jig,Untitled. TLY.056
ABC  7981 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jig,Untitled. TLY.056
ABC  7980 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jig,Untitled. TLY.056
ABC  7981 C1:002007717002002 C2:udduduuddudduud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jig,Untitled. TLY.056
ABC   1 C1:000714076027240 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:G      H:L   T:Jig (Welch Family) 87 STB
ABC  3010 C1:000714076027240 C2:duuddududduuddu M:6/8  K:G      H:LO   T:Jig (Welch Family) 87 STB
ABC   1 C1:010702000203010 C2:uduuuuudddduddd M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Jig wi' the Snap
ABC   1 C1:010702000203010 C2:uduuuuudddduddd M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Jig wi' the Snap
ABC   11 C1:560406160400160 C2:udududuuduuuddd M:6/8  K:F      H:"BCLQR T:Jig without a name
ABC   60 C1:111117356773771 C2:uuuuududddduddu M:6/4  K:D      H:LQ   T:Jig y Ffidlwr
ABC   60 C1:111117356773771 C2:uuuuududddduddu M:6/4  K:D      H:LQ   T:Jig y Ffidlwr
ABC  476 C1:000001030017050 C2:uuuddduuuudddud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jijiehua zhongtian zhenshihao
ABC  112 C1:471310061000000 C2:ududududuudduuu M:   K:C      H:L   T:Jiliang fengman de bai junma The dun horse with a white back
ABC   1 C1:026306610261062 C2:uduuudduuduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jills Endeavor "CYMRU"
ABC   1 C1:026306610261062 C2:uduuudduuduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jills Endeavor "CYMRU"
ABC   1 C1:026306610261062 C2:uduuudduuduuddu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jills Endeavor "CYMRU"
ABC   49 C1:111103070771077 C2:uuuuuddduddddud M:C|  K:G      H:BLQWZ T:Jilt's Progress. JJo3.049
ABC   49 C1:111103070771077 C2:uuuuuddduddddud M:C|  K:G      H:BLQWZ T:Jilt's Progress. JJo3.049
ABC 20561 C1:017600070001020 C2:uddduuudddduudu M:2/4  K:A      H:BCLSZ T:JIM ALONG JOSEY
ABC   1 C1:012015070704150 C2:uuudddduuduuddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Jim Along Josey
ABC 20561 C1:017600070001020 C2:uddduuudddduudu M:2/4  K:A      H:BCLSZ T:JIM ALONG JOSEY
ABC 20561 C1:017600070001020 C2:uddduuudddduudu M:2/4  K:A      H:BCLSZ T:JIM ALONG JOSEY
ABC 20561 C1:017600070001020 C2:uddduuudddduudu M:2/4  K:A      H:BCLSZ T:JIM ALONG JOSEY
ABC 20561 C1:017600070001020 C2:uddduuudddduudu M:2/4  K:A      H:BCLSZ T:JIM ALONG JOSEY
ABC  170 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:CILRZ T:Jim Anderson's Delight #1
ABC  170 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:CILRZ T:Jim Anderson's Delight #1
ABC  238 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CILRZ T:Jim Anderson's Delight #2
ABC  238 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CILRZ T:Jim Anderson's Delight #2
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   1 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Anderson's Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Jim Anderson's Delight
ABC   16 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   17 C1:540277411107740 C2:ddudduuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   18 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   19 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CFLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   20 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   21 C1:402774111716404 C2:dudduuuududduuu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jim Anderson's Delight
ABC   2 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:G      H:CLR  T:Jim Anderson’s Delight
ABC   3 C1:540277411171640 C2:dddudduuuududdu M:6/8  K:A      H:CLR  T:Jim Anderson’s Delight
ABC   1 C1:102670261600442 C2:uuddududduududd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jim And Sylvia Barnes
ABC   1 C1:305000122071605 C2:uduuududduuuudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jim Barrie
ABC   1 C1:000067700006200 C2:dddduduudduduuu M:3/4  K:E      H:L   T:Jim Blake's Message
ABC   1 C1:000067700006200 C2:dddduduudduduuu M:3/4  K:E      H:L   T:Jim Blake's Message
ABC   1 C1:000067700006200 C2:dddduduudduduuu M:3/4  K:E      H:L   T:Jim Blake's Message
ABC   1 C1:031161116111660 C2:uuuduuuduuudduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  928 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCFLORWZ T:Jim Boulton's fancy
ABC  928 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCFLORWZ T:Jim Boulton's fancy
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  928 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCFLORWZ T:Jim Boulton's fancy
ABC   1 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  928 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCFLORWZ T:Jim Boulton's fancy
ABC  927 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BLORZ T:Jim Boulton's Fancy
ABC  1874 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Jim Boulton's Fancy
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"Jim Boulton's Fancy" (hornpipe) 1756
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"Jim Boulton's Fancy" (hornpipe) 1756
ABC  1756 C1:116111611166011 C2:uuduuuduuudduuu M:2/4  K:A      H:BCILZ T:"Jim Boulton's Fancy" (hornpipe) 1756
ABC 20573 C1:600260040566000 C2:dududdduuuuuudu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 30674 C1:060206026166000 C2:dudududduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 20573 C1:600260040566000 C2:dududdduuuuuudu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 20573 C1:600260040566000 C2:dududdduuuuuudu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 20573 C1:600260040566000 C2:dududdduuuuuudu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 20573 C1:600260040566000 C2:dududdduuuuuudu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 305584 C1:060206026166000 C2:dudududduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 305584 C1:060206026166000 C2:dudududduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 305584 C1:060206026166000 C2:dudududduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC 305584 C1:060206026166000 C2:dudududduuuuuud M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM BROWN
ABC  155 C1:010103060706060 C2:uuuddddduddddud M:6/8  K:Bb      H:CDL  T:Jim Carroll's Jig
ABC  155 C1:010103060706060 C2:uuuddddduddddud M:6/8  K:Bb      H:CDL  T:Jim Carroll's Jig
ABC   1 C1:111057762216227 C2:uuudddduuuduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jim Clark's Hornpipe
ABC   1 C1:057762216227622 C2:dddduuuduudduuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jim Clark's -- Hornpipe
ABC   1 C1:560364541115620 C2:dddduuuduudduuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim Clark's Hornpipe
ABC   1 C1:057762216227622 C2:dddduuuduudduuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jim Clark's -- Hornpipe
ABC   1 C1:560364541115620 C2:dddduuuduudduuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim Clark's Hornpipe
ABC   1 C1:057762216227622 C2:dddduuuduudduuu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jim Clark's -- Hornpipe
ABC   1 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   59 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   59 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   59 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   59 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   1 C1:711177770700077 C2:duuudddduddddud M:4/4  K:G      H:R   T:Jim Coleman's
ABC   1 C1:744174414002001 C2:dududududuuudud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC   1 C1:177160477161621 C2:uddududdududuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC   1 C1:400200117441111 C2:duuududuuuuuudd M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC   2 C1:757300117441741 C2:ddduuudududuuud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC   3 C1:400222607441213 C2:duuudduduuuuddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC   1 C1:400200117441111 C2:duuududuuuuuudd M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Jim Coleman's
ABC  369 C1:400200117441111 C2:duuududuuuuuudd M:   K:Amix     H:    T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  3021 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DOR  T:Jim Coleman's
ABC  7988 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  7988 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  259 C1:111177674004421 C2:uuuuddddduduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Jim Coleman's
ABC  310 C1:177177047717717 C2:udduddudduddudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim Coleman's Hornpipe
ABC   1 C1:177160477161621 C2:uddududdududuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Coleman’s
ABC   1 C1:757300117441741 C2:ddduuudududuuud M:C|  K:Ador     H:CLR  T:Jim Coleman’s
ABC   13 C1:622773117677622 C2:duudduuuddddduu M:6/8  K:C      H:"CFQR T:Jim Connolly's
ABC   13 C1:622773117677622 C2:duudduuuddddduu M:6/8  K:C      H:"CFQR T:Jim Connolly's
ABC   1 C1:026442610166253 C2:udududuudduduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Conroy's
ABC   1 C1:177653321711177 C2:uddduduuuduuudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Conroy's
ABC  300 C1:300177716507162 C2:uudddudududuudd M:6/8  K:G      H:RSZ  T:Jim Conroy’s Jig
ABC   65 C1:226700070051735 C2:uuddddududuuddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim Conway's Fling
ABC   1 C1:226700070051735 C2:uuddddududuuddd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Jim Conway's Fling
ABC 20571 C1:600220617711007 C2:duududduudududu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM CROW
ABC 20571 C1:600220617711007 C2:duududduudududu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM CROW
ABC 20571 C1:600220617711007 C2:duududduudududu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM CROW
ABC 20571 C1:600220617711007 C2:duududduudududu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM CROW
ABC 20571 C1:600220617711007 C2:duududduudududu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:JIM CROW
ABC  084 C1:242124272321017 C2:uduuududuuuuudd M:C   K:D      H:BLQRZ T:Jim Crow,aka. JBAT8.084
ABC  084 C1:242124272321017 C2:uduuududuuuuudd M:C   K:D      H:BLQRZ T:Jim Crow,aka. JBAT8.084
ABC   58 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.058
ABC   58 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.058
ABC  4345 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.058
ABC  7998 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.058
ABC  7989 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.059
ABC  7990 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.059
ABC  7989 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.059
ABC  7990 C1:020500010001000 C2:uduuddduudududu M:2/4  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (1). TLY.059
ABC   59 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.059
ABC   59 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.059
ABC  4346 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.059
ABC  7999 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.059
ABC  7991 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.060
ABC  7992 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.060
ABC  7991 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.060
ABC  7992 C1:002200177647665 C2:uuudddudddduuud M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (2). TLY.060
ABC   60 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow Quadrilles(3). TLY.060
ABC   60 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles(3). TLY.060
ABC  2168 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles(3). TLY.060
ABC  4347 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles(3). TLY.060
ABC  8000 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles(3). TLY.060
ABC  7993 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (3). TLY.061
ABC  7994 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (3). TLY.061
ABC  7993 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (3). TLY.061
ABC  7994 C1:001076002076000 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Jim Crow Quadrilles (3). TLY.061
ABC   61 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.061
ABC   61 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.061
ABC  4348 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.061
ABC  8001 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.061
ABC  7995 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.062
ABC  7996 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.062
ABC  7995 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.062
ABC  7996 C1:200432670763562 C2:uduuddddudduuud M:2/4  K:C      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (4). TLY.062
ABC   62 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.062
ABC   62 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.062
ABC  4349 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.062
ABC  8002 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.062
ABC  7997 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.063
ABC  7998 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.063
ABC  7997 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.063
ABC  7998 C1:600220617711002 C2:duududduuduuudu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow Quadrilles (5). TLY.063
ABC   51 C1:600220077711007 C2:duuddduudududuu M:C   K:G      H:AHLOQRSZ T:Jim Crow. WHG.050
ABC  4350 C1:600220077711007 C2:duuddduudududuu M:C   K:G      H:AFHLOQRSZ T:Jim Crow. WHG.050
ABC  6165 C1:600220077711007 C2:duuddduudududuu M:C   K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Jim Crow. WHG.050
ABC   51 C1:600220077711007 C2:duuddduudududuu M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow. WHG.051
ABC   51 C1:600220077711007 C2:duuddduudududuu M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Jim Crow. WHG.051
ABC  205 C1:111771111300706 C2:uuudduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim Donnelly's
ABC   1 C1:111771111300706 C2:uuudduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Jim Donnelly's
ABC   1 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC   1 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Donoghue's
ABC   1 C1:526716136003526 C2:dudduduudududdd M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  114 C1:006352635267753 C2:dududududddduud M:C|  K:D      H:BDLRSZ T:Jim Donoghue's
ABC  114 C1:006352635267753 C2:dududududddduud M:C|  K:D      H:BDLRSZ T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  245 C1:006350026007162 C2:dududduduududdd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  112 C1:526716136003526 C2:dudduduudududdd M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  148 C1:006350026007162 C2:dududduduududdd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  466 C1:526716136003526 C2:dudduduudududdd M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  502 C1:006350026007162 C2:dududduduududdd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim Donoghue's
ABC  3022 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DOR  T:Jim Donoghue's
ABC  7999 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  7999 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  638 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Jim Donoghue's
ABC  266 C1:062152635267162 C2:duududududduduu M:C|  K:D      H:RZ   T:Jim Donohue's
ABC  266 C1:062152635267162 C2:duududududduduu M:C|  K:D      H:RZ   T:Jim Donohue's
ABC  8000 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:4/4  K:D      H:DHLRSZ T:Jim Donohue's
ABC  8000 C1:526775340063526 C2:dudddduudududdd M:4/4  K:D      H:DHLRSZ T:Jim Donohue's
ABC   1 C1:006600253577001 C2:ddududdduuuduuu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:Jim Dougal of Eyemouth
ABC   1 C1:006600253577001 C2:ddududdduuuduuu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:Jim Dougal of Eyemouth
ABC   1 C1:006600253577001 C2:ddududdduuuduuu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:Jim Dougal of Eyemouth
ABC   1 C1:006600253577001 C2:ddududdduuuduuu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:Jim Dougal of Eyemouth
ABC  105 C1:113012117762113 C2:uuduuuuddduuudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jim Droney's
ABC   1 C1:113012117762113 C2:uuduuuuddduuudu M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Jim Droney's
ABC   1 C1:616111566224224 C2:duduuuddduuduud M:4/4  K:Gmaj     H:LRS  T:Jimeen Gannon’s Favourite
ABC   1 C1:761115652242240 C2:dduuudduuuduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LRS  T:Jimeen Gannon’s Favourite
ABC   1 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  104 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC   1 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  520 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  520 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  104 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  104 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  104 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  198 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  3023 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLOR  T:Jim Erwin's
ABC  8001 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC  8001 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC   17 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC   17 C1:662237166677111 C2:dduuududdddduuu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Jim Erwin's
ABC   1 C1:600512112357602 C2:dduuuuuuddduddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jim Erwin’s
ABC   1 C1:030352653007016 C2:dudududduddddud M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:Jim Gannon’s
ABC   1 C1:062206111767661 C2:duuduuuddddduud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jim Hodder's
ABC   2 C1:4003001177040  C2:duuuddu     M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jim Hodder's
ABC   3 C1:062206111767662 C2:duuduuuddddduud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jim Hodder's
ABC   1 C1:113056112067004 C2:uududuuuddduduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jimie Ritchie's
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-all along the watchtower (3:60) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-all along the watchtower drums (3:59) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-angel (4:11) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-angel drums (4:10) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-hey joe (3:40) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimi Hendrix - Hey Joe (Chinzia - Elendilmir)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimi Hendrix - Hey Joe (Chinzia - Elendilmir)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-hey joe drums (3:40) Zhamz KS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimi Hendrix - The Wind Cries Mary (3:14)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-voodoo child
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimi hendrix-voodoo child drums(2:05)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:The Jim Johnstone Collection
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:The Jim Johnstone Collection
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:044225750000026 C2:uduuddddduuuudd M:6/8  K:C      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:771111116111077 C2:dduuuuuuduuuddd M:4/4  K:A      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:771111116111077 C2:dduuuuuuduuuddd M:4/4  K:A      H:L   T:Jim Jones
ABC   1 C1:771111116111077 C2:dduuuuuuduuuddd M:4/4  K:A      H:L   T:Jim Jones
ABC  270 C1:001171241161767 C2:uuduuuduududddu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim Keefe's #2
ABC   1 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:L   T:Jim Keefe's
ABC   24 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:LZ   T:Jim Keefe's
ABC  120 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:LZ   T:Jim Keefe's
ABC  112 C1:007722677673001 C2:dduuddddduuuuuu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Jim Keefe's
ABC  112 C1:007722677673001 C2:dduuddddduuuuuu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Jim Keefe's
ABC   59 C1:762712127767006 C2:ddududduuddddud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keefe's
ABC   59 C1:762712127767006 C2:ddududduuddddud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keefe's
ABC  715 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's
ABC  6359 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:L   T:Jim Keefe's
ABC  3025 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:LO   T:Jim Keefe's
ABC  8002 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:LZ   T:Jim Keefe's
ABC  8002 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:LZ   T:Jim Keefe's
ABC  123 C1:277117012176113 C2:udduuduuudduuud M:2/4  K:Amaj     H:LQR  T:Jim Keefe's (Amaj)
ABC  123 C1:457117012176177 C2:udduuduuudduddu M:2/4  K:clef=none  H:ILR  T:Jim Keefe's (Amaj)
ABC  123 C1:277117012176113 C2:udduuduuudduuud M:2/4  K:Amaj     H:LQR  T:Jim Keefe's (Amaj)
ABC   1 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:L   T:Jim Keefe's Polka [2]
ABC   1 C1:330623417013762 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:A      H:L   T:Jim Keefe's Polka [2]
ABC   12 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:L   T:Jim Keefe's Polka
ABC   1 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   1 C1:020303020700012 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLQR  T:Jim Keefe's Polka
ABC  809 C1:547760035411077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  809 C1:547760035411077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   14 C1:071107070600000 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:G      H:ILR  T:Jim Keefe's Polka
ABC   14 C1:071107070600000 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:G      H:ILR  T:Jim Keefe's Polka
ABC   60 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:L   T:Jim Keefe's Polka
ABC   12 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:L   T:Jim Keefe's Polka
ABC   13 C1:017760037211077 C2:uddduduuuudddud M:2/4  K:D      H:LR   T:Jim Keefe's Polka
ABC  809 C1:547760035411077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  809 C1:547760035411077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  155 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  156 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  3024 C1:020303020700012 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLOQR T:Jim Keefe's Polka
ABC  8003 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  8004 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  8003 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:A      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC  8004 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   82 C1:234170137620330 C2:uduuduuudduudud M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Jim Keefe's Polka
ABC   1 C1:771776000071116 C2:ddudddduuudduuu M:12/8 K:D      H:LRZ  T:Jim Keefe's Slide
ABC   1 C1:771776000071116 C2:ddudddduuudduuu M:12/8 K:D      H:LRZ  T:Jim Keefe's Slide
ABC   30 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:BLQR  T:Jim Keeffe's #1 (p)
ABC   30 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:D      H:BLQR  T:Jim Keeffe's #1 (p)
ABC   1 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   1 C1:231470137623030 C2:udududuuudduudu M:2/4  K:Amaj     H:LR   T:Jim Keeffe's
ABC   2 C1:233062314701376 C2:uuududdduduuudu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Keeffe's
ABC   3 C1:233242341701376 C2:uuududduduuduuu M:2/4  K:Amaj     H:LR   T:Jim Keeffe's
ABC   25 C1:231470137623030 C2:udududuuudduudu M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC  400 C1:231470137623030 C2:udududuuudduudu M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Jim Keeffe's
ABC  157 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC  3026 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LOR  T:Jim Keeffe's
ABC  8005 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC  8005 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   62 C1:604161110777727 C2:duuduuudddduudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Jim Keeffe's
ABC   1 C1:301776003531110 C2:uuddduduuuudddu M:2/4  K:Dmix     H:LR   T:Jim Keeffe's Polka [1]
ABC   01 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Kelly's
ABC   01 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Kelly's
ABC  100 C1:600035266112171 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:BLRUZ T:Jim Kelly's
ABC   1 C1:600035266112171 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Kelly's
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Kelly's
ABC  100 C1:600035266112171 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:BLRUZ T:Jim Kelly's
ABC   99 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   99 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   96 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly's Reel
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   2 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LRS  T:Jim Kelly's Reel [DeZarn]
ABC   1 C1:600352661121712 C2:dududduuuuduuud M:C|  K:D      H:LR   T:Jim Kelly’s Reel
ABC  1296 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  561 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Jim Kennedy's favorite
ABC  561 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Jim Kennedy's favorite
ABC   1 C1:001140044624401 C2:uududududuuuudu M:4/4  K:Em      H:BLZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  1296 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  561 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Jim Kennedy's favorite
ABC   1 C1:372440117111712 C2:udduduuduuuduuu M:C|  K:E      H:LRSZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  1296 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  561 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Jim Kennedy's favorite
ABC  561 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:Em      H:BLORWZ T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  1349 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Jim Kennedy's Favorite
ABC  1296 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Jim Kennedy's Favorite" (reel) 1296
ABC  1296 C1:462440117111712 C2:dududuuduuuduuu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Jim Kennedy's Favorite" (reel) 1296
ABC   1 C1:005414004462440 C2:duududududuuduu M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Jim Kennedy's Favourite
ABC   10 C1:177761167635263 C2:udddduudddududu M:4/4  K:D      H:CLRZ  T:Jim Magill's Breakdown
ABC   10 C1:177761167635263 C2:udddduudddududu M:4/4  K:D      H:CLRZ  T:Jim Magill's Breakdown
ABC  8006 C1:177761167635263 C2:udddduudddududu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Jim Magill's Breakdown
ABC  8006 C1:177761167635263 C2:udddduudddududu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Jim Magill's Breakdown
ABC   8 C1:040000010700060 C2:duddduduuudduud M:4/4  K:D      H:CLRZ  T:Jim Magill's Theme
ABC   8 C1:040000010700060 C2:duddduduuudduud M:4/4  K:D      H:CLRZ  T:Jim Magill's Theme
ABC  8007 C1:040000010700060 C2:duddduduuudduud M:4/4  K:D      H:CLR  T:Jim Magill's Theme
ABC  8007 C1:040000010700060 C2:duddduduuudduud M:4/4  K:D      H:CLR  T:Jim Magill's Theme
ABC   1 C1:111011006267662 C2:uuuuududddduddd M:6/8  K:G      H:DHLRZ T:Jim McBride's
ABC   1 C1:111011006267662 C2:uuuuududddduddd M:6/8  K:G      H:DHLRZ T:Jim McBride's
ABC  610 C1:300267153005277 C2:dududduududuudd M:4/4  K:G      H:LR   T:Jim McCormick's
ABC   1 C1:736750736025121 C2:duudddduududuuu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jim McGill's
ABC  495 C1:022307160777602 C2:uuududdddduudud M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim McGuirk's
ABC  675 C1:022307160777602 C2:uuududdddduudud M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jim McGuirk's
ABC   1 C1:001766220627662 C2:uddduududdduuud M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Jim McKenna's
ABC  365 C1:001766220627662 C2:uddduududdduuud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim McKenna's
ABC  365 C1:001766220627662 C2:uddduududdduuud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim McKenna's
ABC  365 C1:001766220627662 C2:uddduududdduuud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim McKenna's
ABC  285 C1:001766220627662 C2:uddduududdduuud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jim McKenna's
ABC   1 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC   1 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC   1 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC  624 C1:671667561133112 C2:dduddddduuuuuuu M:C|  K:G      H:CHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC  624 C1:671667561133112 C2:dduddddduuuuuuu M:C|  K:G      H:CHRZ  T:Jim McKillop's
ABC 10055 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC  3027 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHOR  T:Jim McKillop's
ABC  8008 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  8008 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC 10055 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC 10055 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHRZ T:Jim McKillop's
ABC  1471 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:CDHORZ T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC  610 C1:077067561133200 C2:dddddduuuuuuuud M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Jim McKillop's
ABC   1 C1:720057377744770 C2:duudddudddduddd M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie and Nancy
ABC   1 C1:720057377744770 C2:duudddudddduddd M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie and Nancy
ABC   1 C1:720057377744770 C2:duudddudddduddd M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie and Nancy
ABC   1 C1:200706632006226 C2:uddduuduudududu M:4/4  K:G      H:LRZ  T:Jimmie McKiernan's
ABC   1 C1:000770060700030 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie Raeburn
ABC   1 C1:000770060700030 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie Raeburn
ABC   1 C1:000770060700030 C2:dddduuudduuuuud M:3/4  K:F      H:L   T:Jimmie Raeburn
ABC   1 C1:050302060202010 C2:duuduuuuuddduud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jimmie's Jig
ABC   1 C1:050302060202010 C2:duuduuuuuddduud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Jimmie's Jig
ABC   1 C1:177111111771110 C2:udduuuuuudduuud M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:Jim Moore's Fancy
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BRZ  T:Jim Moore's Fancy
ABC  510 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZm T:Jim Moore's fancy
ABC  510 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZm T:Jim Moore's fancy
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BRZ  T:Jim Moore's Fancy
ABC  510 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZm T:Jim Moore's fancy
ABC   1 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Jim Moore's Fancy
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BRZ  T:Jim Moore's Fancy
ABC  510 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:Ador     H:BCFLORWZm T:Jim Moore's fancy
ABC  510 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:Ador     H:BLORZ T:Jim Moore's Fancy
ABC  1289 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BRZ  T:Jim Moore's Fancy
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Jim Moore's Fancy" (reel) 1236
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Jim Moore's Fancy" (reel) 1236
ABC  1236 C1:177111010264426 C2:udduuududududuu M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Jim Moore's Fancy" (reel) 1236
ABC   51 C1:004004443661714 C2:udududduduuuddd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Jim Morrison's
ABC   51 C1:004004443661714 C2:udududduduuuddd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Jim Morrison's
ABC  126 C1:371175677711165 C2:uduudddddduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Jim Mullin's Hornpipe
ABC  126 C1:371175677711165 C2:uduudddddduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Jim Mullin's Hornpipe
ABC  630 C1:371175677711165 C2:uduudddddduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Jim Mullin's Hornpipe
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  190 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  945 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Jimmy Allan
ABC  5501 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:BLO  T:Jimmy Allan
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC 10003 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:A      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:A      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:A      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:A      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:A      H:"LZ  T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C   K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C   K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C   K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:710600010100060 C2:duduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:JIMMY ALLEN
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC  610 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BL  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen
ABC   2 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   33 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:LRS  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:110600010100060 C2:uuduuduuuduuddd M:C   K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC   17 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:FLZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   25 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BL  T:Jimmy Allen
ABC   11 C1:710600010100060 C2:duduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:JIMMY ALLEN
ABC   11 C1:710600010100060 C2:duduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"LRSZ T:JIMMY ALLEN
ABC   1 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Allen
ABC   2 C1:116011061260111 C2:uuduuduuudduuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Allen
ABC   3 C1:116011061260111 C2:uuduuduuuduuudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC   10 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC   10 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC 10003 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Jimmy Allen
ABC 10003 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Jimmy Allen
ABC 10003 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:F      H:"CLOQRZ T:Jimmy Allen
ABC   47 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   32 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   33 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   32 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORSZ T:Jimmy Allen
ABC   33 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC  195 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC  195 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC  610 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BL  T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Jimmy Allen
ABC   39 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  221 C1:060001010006011 C2:duuduuuduuudddd M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   63 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:C|  K:G      H:"BLZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:110600010100060 C2:uuduuduuuduuddd M:C   K:G      H:L   T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:110600010100060 C2:uuduuduuudududu M:C   K:G      H:"L   T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  114 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  570 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Jimmy Allen
ABC  4699 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC   53 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:LQR  T:Jimmy Allen
ABC 10003 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Jimmy Allen
ABC  3029 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIOS  T:Jimmy Allen
ABC  5502 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:2/4  K:D      H:LOS  T:Jimmy Allen
ABC  8011 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC  8012 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC  8011 C1:060001011777011 C2:duuuddduuuduudd M:2/4  K:G      H:CIS  T:Jimmy Allen
ABC  8012 C1:601106126011077 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Jimmy Allen
ABC  325 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:2/2  K:G      H:"CLQS T:Jimmy Allen
ABC  4351 C1:000601110600010 C2:duuuduuuddddudd M:4/4  K:G      H:FILR  T:Jimmy Allen
ABC  4352 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Jimmy Allen
ABC  996 C1:060001010006011 C2:duuduuuduudddud M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Jimmy Allen
ABC  4146 C1:000601110600010 C2:duuuduuuddddudd M:4/4  K:G      H:FILR  T:Jimmy Allen
ABC   1 C1:601107777067061 C2:duuddduddduuddd M:4/4  K:G      H:LQV  T:JimmyAllen.mid
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen / Reel of Tullochgorum
ABC   1 C1:260110612601107 C2:uuduuduuuduuddd M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Jimmy Allen / Reel of Tullochgorum
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jimmy Allen's Daughter
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jimmy Allen's Daughter
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jimmy Allen's Daughter
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jimmy Allen's Daughter
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Jimmy Allen's Daughter
ABC   1 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Jimmy Batty's
ABC   1 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC   1 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC   1 C1:303767160022422 C2:duddduduuduuudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Batty's
ABC   5 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC  337 C1:303760770534422 C2:duddddududuuudu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Jimmy Batty's
ABC  337 C1:303760770534422 C2:duddddududuuudu M:C|  K:D      H:CRZ  T:Jimmy Batty's
ABC   5 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC   1 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC  3030 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:LOR  T:Jimmy Batty's
ABC  8013 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC  8013 C1:221742214004211 C2:uuudduuuduuuuuu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Jimmy Batty's
ABC   1 C1:010105070703020 C2:uuudddudduuuddd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Bhidi Mhici's
ABC   1 C1:653427326535264 C2:duduuduudududud M:C|  K:HP      H:"CFLR T:Jimmy Blue
ABC   1 C1:653427326535264 C2:duduuduudududud M:C|  K:HP      H:"CFLR T:Jimmy Blue
ABC   1 C1:653427326535264 C2:duduuduudududud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Blue
ABC   1 C1:653427326535264 C2:duduuduudududud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Blue
ABC   1 C1:653427326535264 C2:duduuduudududud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Blue
ABC   1 C1:030002020107060 C2:uuuudduudduuuud M:4/4  K:G      H:"CLVw T:Jimmy Brown the Newsboy
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jimmy Buffet Margaritaville (LUTE!) [Genwen, Meneldor]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jimmy Buffet Margaritaville (LUTE!) [Genwen, Meneldor]
ABC   1 C1:422727660442111 C2:duududdduduuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Byrne’s
ABC   1 C1:323754560532211 C2:duuddudduduuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Jimmy Byrne’s
ABC  950 C1:042774061027042 C2:dudduduuddudduu M:12/8 K:D      H:LSZ  T:Jimmy Connors
ABC  950 C1:042774061027042 C2:dudduduuddudduu M:12/8 K:D      H:LSZ  T:Jimmy Connors
ABC  950 C1:042774061027042 C2:dudduduuddudduu M:12/8 K:D      H:LSZ  T:Jimmy Connors
ABC  225 C1:607367120402203 C2:dduudduuuddduuu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #1
ABC  345 C1:607367120402203 C2:dduudduuuddduuu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #1
ABC  270 C1:217624111672241 C2:uudduduuuddduuu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #2
ABC  350 C1:217624111672241 C2:uudduduuuddduuu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #2
ABC  300 C1:240354116106010 C2:ududuuuuduudddu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #3
ABC  420 C1:240354116106010 C2:ududuuuuduudddu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's #3
ABC   1 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   32 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   32 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   32 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   2 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   3 C1:120176073671266 C2:uuuddduudduuddu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:154066012541116 C2:uduuudddduuuduu M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   2 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   3 C1:372776003721107 C2:uduuddduduuuudd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   4 C1:301776003011116 C2:uuddduuuuuddddu M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   5 C1:720660326111167 C2:duuudddduuduuuu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle's
ABC   1 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC  410 C1:060713000177266 C2:dduuudduuddduud M:12/8 K:Amix     H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's
ABC   32 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  160 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  365 C1:060713000177266 C2:dduuudduuddduud M:12/8 K:Amix     H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's
ABC  158 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  159 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC  9561 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   32 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   59 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:   K:Gmaj     H:    T:Jimmy Doyle's
ABC  3031 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DORS  T:Jimmy Doyle's
ABC  8014 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  8015 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  8016 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC  8014 C1:000772076011000 C2:ddudduudduudduu M:6/8  K:G      H:DRSZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  8015 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC  8016 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC   63 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:HLRZ  T:Jimmy Doyle's
ABC   93 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:A      H:DHLRZ T:Jimmy Doyle's
ABC  255 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:Amaj     H:LQR  T:Jimmy Doyle's (Amaj)
ABC  255 C1:607367126611230 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:clef=none  H:ILR  T:Jimmy Doyle's (Amaj)
ABC  255 C1:607367126611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:Amaj     H:LQR  T:Jimmy Doyle's (Amaj)
ABC  250 C1:760077534603767 C2:ddddudududdddud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC  241 C1:607305036611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC  241 C1:607305036611201 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC  195 C1:600267126611201 C2:dduuudduudduuuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC  430 C1:760077534603767 C2:ddddudududdddud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC   1 C1:600267126611201 C2:dduuudduudduuuu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's Favorite
ABC   1 C1:600267126611201 C2:dduuudduudduuuu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's (Polka) [1]
ABC   1 C1:060713000177266 C2:dduuudduuddduud M:12/8 K:Amix     H:LQRSZ T:Jimmy Doyle's (slide)% jol/bb
ABC   3 C1:727760037211077 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Doyle’s
ABC  151 C1:772200011156277 C2:dduuuuudduddddd M:4/4  K:G      H:LRZ  T: (Jimmy Duffy's #1?)
ABC  151 C1:772200011156277 C2:dduuuuudduddddd M:4/4  K:G      H:LRZ  T: (Jimmy Duffy's #1?)
ABC  152 C1:007700676611177 C2:dddddduuuddduuu M:4/4  K:G      H:LRZ  T: (Jimmy Duffy's #2?)
ABC  152 C1:007700676611177 C2:dddddduuuddduuu M:4/4  K:G      H:LRZ  T: (Jimmy Duffy's #2?)
ABC   1 C1:653200007722000 C2:dduudduuuuuddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Duffy's
ABC   2 C1:653200007722000 C2:dduudduuuuuddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Duffy's
ABC   1 C1:007700676611007 C2:dddddduudduuuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Duffy's
ABC   2 C1:110077006766110 C2:uudddddduudduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Duffy's
ABC  194 C1:653200007722000 C2:dduudduuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Jimmy Duffy's Barndance #1
ABC  194 C1:653200007722000 C2:dduudduuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Jimmy Duffy's Barndance #1
ABC  195 C1:007700676611007 C2:dddddduudduuuuu M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Jimmy Duffy's Barndance #2
ABC  195 C1:007700676611007 C2:dddddduudduuuuu M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Jimmy Duffy's Barndance #2
ABC  8017 C1:772200011156017 C2:dduuuuudduddddu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:Jimmy Duffy's Barndance No.1
ABC  8017 C1:772200011156017 C2:dduuuuudduddddu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:Jimmy Duffy's Barndance No.1
ABC  8018 C1:661100771111111 C2:dduudduuuuuuuud M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:Jimmy Duffy's Barndance No.2
ABC  8018 C1:661100771111111 C2:dduudduuuuuuuud M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:Jimmy Duffy's Barndance No.2
ABC   1 C1:653200007722000 C2:dduudduuuuuddud M:4/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Duffy's No.1
ABC   1 C1:007700676611007 C2:dddddduudduuuuu M:4/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Duffy's No.2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimmy eat world-bleed american (3:08)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimmy eat world-futures (3:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimmy eat world - pain (2:33)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Theorbo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Pain-Theorbo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Ten-Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Ten-Flute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Ten-Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Ten-Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - Ten-Theorbo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimmy eat world-the authority song (3:30)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - The Middle-Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - The Middle-Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - The Middle-Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jimmy Eat World - The Middle-Theorbo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jimmy eat world-you hear me (4:48)
ABC   1 C1:400370622033200 C2:duddduududuuduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Findlater
ABC   1 C1:400370622033200 C2:duddduududuuduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Findlater
ABC   1 C1:400370622033200 C2:duddduududuuduu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Findlater
ABC  215 C1:221201110716762 C2:uuuuuuududddudu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Jimmy Giblin's
ABC   1 C1:221201110716762 C2:uuuuuuududddudu M:4/4  K:D      H:LQRSZ T:Jimmy Giblin's
ABC   1 C1:072576212212277 C2:duddduduuuuuddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Giblin's
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:F      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:F      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:F      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   1 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:F      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   4 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   4 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC   4 C1:020771024067064 C2:udduududdududdd M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Jimmy Harris Jig
ABC  120 C1:226077227777223 C2:uuddduudddduuud M:6/8  K:G      H:"CLQR T:Jimmy Hogan's
ABC  400 C1:226077227777223 C2:uuddduudddduuud M:6/8  K:G      H:"CLQR T:Jimmy Hogan's
ABC   1 C1:226006227777223 C2:uudduudddduuudu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jimmy Hogan's
ABC  385 C1:322607722777722 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:G      H:"CLQRV T:Jimmy Hogan's (with piano acc.)
ABC  9075 C1:322607722777722 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:G      H:"CLQRV T:Jimmy Hogan's (with piano acc.)
ABC  9075 C1:322607722777722 C2:uuuddduudddduuu M:6/8  K:G      H:"CLQRV T:Jimmy Hogan's (with piano acc.)
ABC   1 C1:026106630536777 C2:ududdududddddud M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Jimmy Holmes' Favorite
ABC   1 C1:026106630536777 C2:ududdududddddud M:C|  K:D      H:BLORZ T:Jimmy Holmes' Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026106630536777 C2:ududdududddddud M:C|  K:D      H:BLORZ T:Jimmy Holmes' Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026106630536777 C2:ududdududddddud M:C|  K:D      H:BLORZ T:Jimmy Holmes' Favorite -- Reel
ABC   1 C1:022305030261066 C2:uuuduududdududd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jimmy Holmes' Favourite Reel
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jimmy Horton - Battle of New Orleans (Bass) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jimmy Horton - Battle of New Orleans (Clari) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jimmy Horton - Battle of New Orleans (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC   2 C1:021777113000110 C2:uuddduuuuuduuuu M:C|  K:G      H:LZ   T:Jimmy in the Swamp
ABC   2 C1:021777113000110 C2:uuddduuuuuduuuu M:C|  K:G      H:LZ   T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LQSZ T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   1 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   3 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   8 C1:307111061211771 C2:uduuuduuuudduud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Jimmy In The Swamp
ABC   8 C1:307111061211771 C2:uduuuduuuudduud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Jimmy In The Swamp
ABC   8 C1:307111061211771 C2:uduuuduuuudduud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Jimmy In The Swamp
ABC   8 C1:307111061211771 C2:uduuuduuuudduud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Jimmy In The Swamp
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   2 C1:021777113000110 C2:uuddduuuuuduuuu M:C|  K:G      H:LZ   T:Jimmy in the Swamp
ABC   45 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC   46 C1:671211771121711 C2:dduuuudduuuuduu M:1/2  K:G      H:"LS  T:Jimmy in the Swamp
ABC  188 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Jimmy in the Swamp
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LQS  T:Jimmy in the Swamp
ABC  188 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Jimmy in the Swamp
ABC   73 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LQSZ T:Jimmy in the Swamp
ABC  4545 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LQSZ T:Jimmy in the Swamp
ABC  3032 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:1/2  K:G      H:"LOQS T:Jimmy in the Swamp
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   4 C1:121177112171110 C2:uuuudduuuuduuud M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   44 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:217111061211771 C2:uuduuuduuuudduu M:C|  K:G      H:"RZ  T:Jimmy in the Swamp (R-99)
ABC   1 C1:237717777154627 C2:uudduddududddud M:3/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Jenning’s Jammies
ABC   1 C1:237717777154627 C2:uudduddududddud M:3/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Jenning’s Jammies
ABC   47 C1:        C2:        M:C   K:Bm      H:RZ   T:Jimmy Keane's
ABC  1035 C1:161176623121754 C2:uduuddduuududud M:4/4  K:c      H:CDLRZ T:Jimmy Keane's
ABC   17 C1:        C2:        M:C|  K:BMin     H:DLR  T:Jimmy Keane's
ABC  1215 C1:711766231117637 C2:duuddduuuuuddud M:C|  K:GMaj     H:CDLRZ T:Jimmy Keane's
ABC  243 C1:711766231117637 C2:duuddduuuuuddud M:C|  K:GMaj     H:CDLRZ T:Jimmy Keane's
ABC  8019 C1:711766231117637 C2:duuddduuuuuddud M:4/4  K:GMaj     H:CDLRZ T:Jimmy Keane's
ABC  8019 C1:711766231117637 C2:duuddduuuuuddud M:4/4  K:GMaj     H:CDLRZ T:Jimmy Keane's
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC 10103 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLRS  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC   35 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLQR T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC  405 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLQR T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC   1 C1:426223711111663 C2:uuduuuduuuuuddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Jimmy Kelly's Banjo
ABC  390 C1:442622371111166 C2:duuduuuduuuuudd M:6/8  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy Kelly's Banjo (with piano acc.)
ABC  9076 C1:442622371111166 C2:duuduuuduuuuudd M:6/8  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy Kelly's Banjo (with piano acc.)
ABC  9076 C1:442622371111166 C2:duuduuuduuuuudd M:6/8  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy Kelly's Banjo (with piano acc.)
ABC   1 C1:766005716777223 C2:dddududddduuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy Kennedy's
ABC   1 C1:017762020077620 C2:uddduuddduuuddd M:4/4  K:G      H:BLS  T:Jimmy King
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:4/4  K:Cdor     H:LR   T:Jimmy Linn's
ABC   2 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Linn's
ABC   1 C1:777563666123332 C2:ddudduddduududu M:4/4  K:Bb      H:CLQR  T:Jimmy Linn's Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:C|  K:Bb      H:BCLRZ T:Jimmy Linn's -- Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:C   K:Bb      H:LRSZ  T:Jimmy Linn's Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:C|  K:Bb      H:BCLRZ T:Jimmy Linn's -- Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:   K:B_      H:LRSZ  T:Jimmy Linn's Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:C|  K:Bb      H:BCLRZ T:Jimmy Linn's -- Hornpipe
ABC   1 C1:756366612333235 C2:udduddduududuud M:4/4  K:A      H:LR   T:Jimmy Linn’s
ABC   43 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CDL  T:Jimmy Lions's Highland
ABC   1 C1:066022422766566 C2:dduuduudddudduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lush's Farewell To Invergarry
ABC   2 C1:227665660223177 C2:uudddudduuududd M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Jimmy Lush's Farewell To Invergarry
ABC   1 C1:066022422766566 C2:dduuduudddudduu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Jimmy Lush’s Farewell To Invergarry
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   1 C1:326100043327026 C2:uudududuududuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons'
ABC   2 C1:326100255627026 C2:uududududududuu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons'
ABC   1 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   1 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:G      H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   2 C1:237707771546272 C2:uudddududdduduu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   3 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   4 C1:237717777154627 C2:uudduddududddud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Lyons
ABC   2 C1:002300770042002 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:A      H:"LRVZ T:Jimmy Lyons
ABC   1 C1:771542662377422 C2:ududdudduuddduu M:4/4  K:A      H:LR   T:Jimmy Lyon's
ABC   2 C1:002300770042002 C2:uuddduudududdud M:4/4  K:A      H:"LQRVZ T:Jimmy Lyons
ABC  439 C1:671642277715662 C2:ududduudududddu M:4/4  K:Amaj     H:LQR  T:Jimmy Lyons (Amaj)
ABC   87 C1:607071566076302 C2:dududdddduudddu M:C   K:A=G     H:BLQRS T:Jimmy Lyons' Highland*
ABC   87 C1:607071566076302 C2:dududdddduudddu M:C   K:A=G     H:BLQRS T:Jimmy Lyons' Highland*
ABC  9172 C1:607071566076302 C2:dududdddduudddu M:C   K:A      H:BFILQRZ T:Jimmy Lyons' Highland* % nfABC   1 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C   K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C   K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC  3033 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DOR  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC  8020 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC  8021 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DR   T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC  8020 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC  8021 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DR   T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   5 C1:237742277715426 C2:uuddduudududdud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Jimmy Lyons' Strathspey
ABC   1 C1:326100255627026 C2:uududududududuu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Jimmy Lyons’
ABC   1 C1:070707020203060 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jimmy MacKinnon of Smelt Brook
ABC   1 C1:070707020203060 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jimmy MacKinnon of Smelt Brook
ABC   1 C1:070707020203060 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:CLQRZ T:Jimmy MacKinnon of Smelt Brook
ABC   1 C1:070707020203060 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Jimmy MacKinnon of Smelt Brook
ABC   1 C1:070707020203060 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:CLQRZ T:Jimmy MacKinnon of Smelt Brook
ABC   1 C1:644534610777300 C2:ddududududddudu M:4/4  K:G      H:LS   T:Jimmy McGettrick’s
ABC   80 C1:676210521211267 C2:ddduuduuuuuuddd M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Jimmy McGreevy's
ABC  410 C1:676210521211267 C2:ddduuduuuuuuddd M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Jimmy McGreevy's
ABC   1 C1:676210521211267 C2:ddduuduuuuuuddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jimmy McGreevy's
ABC  395 C1:367621052121126 C2:uddduuduuuuuudd M:4/4  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy McGreevy's (with piano acc.)
ABC  9077 C1:367621052121126 C2:uddduuduuuuuudd M:4/4  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy McGreevy's (with piano acc.)
ABC  9077 C1:367621052121126 C2:uddduuduuuuuudd M:4/4  K:D      H:"CLQRV T:Jimmy McGreevy's (with piano acc.)
ABC  1520 C1:117121761771667 C2:uuduuuddudduddd M:6/8  K:DMin     H:CDLRZ T:Jimmy McHugh's
ABC  304 C1:117121761771667 C2:uuduuuddudduddd M:6/8  K:DMin     H:CDLRZ T:Jimmy McHugh's
ABC   1 C1:010100500777010 C2:uuudddudddudduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy Mo Mhíle Stór
ABC   12 C1:771767367674775 C2:ddudddudddduddd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Jimmy Neary's Request
ABC   12 C1:771767367674775 C2:ddudddudddduddd M:6/8  K:D      H:LR   T:Jimmy Neary's Request
ABC   12 C1:771767367674775 C2:ddudddudddduddd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Jimmy Neary's Request
ABC   12 C1:771767367674775 C2:ddudddudddduddd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Jimmy Neary's Request
ABC  991 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCRSZ T:Jimmy O'Brian's Jig
ABC  991 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCRSZ T:Jimmy O'Brian's Jig
ABC  991 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCRSZ T:Jimmy O'Brian's Jig
ABC  1023 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BRSZ  T:Jimmy O'Brian's Jig
ABC  0991 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"Jimmy O'Brian's Jig" (doublejig) 0991
ABC  0991 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCILZ T:"Jimmy O'Brian's Jig" (doublejig) 0991
ABC   1 C1:010000070206070 C2:ududdduuddduuuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jimmy O'Brien's Jig
ABC   1 C1:010000070206070 C2:ududdduuddduuuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Jimmy O'Brien's Jig
ABC   1 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC  206 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC  206 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC   1 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy O'Brien's Jig
ABC  206 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC   1 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy O'Brien's Jig
ABC  206 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC  206 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BLORZ T:Jimmy O'brien's Jig
ABC  1213 C1:007267711667120 C2:duddduuddduuuud M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:Jimmy O'Brien's jig
ABC  108 C1:601160770101001 C2:duuddduuuuduudd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Jimmy O'Brien's Reel (#304)
ABC  108 C1:601160770101001 C2:duuddduuuuduudd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Jimmy O'Brien's Reel (#304)
ABC  108 C1:601160770101001 C2:duuddduuuuduudd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Jimmy O'Brien's Reel (#304)
ABC   1 C1:601160770101001 C2:duuddduuuuduudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Jimmy O'Brien's Reel
ABC  312 C1:601160770101001 C2:duuddduuuuduudd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Jimmy O'Brien's Reel
ABC   59 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ABCOQRZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC   59 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ABCOQRZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC   59 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ACOQRSZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC  8022 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ACOQRSZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC  8022 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ACOQRSZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC  4353 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ACFOQRSZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC  4953 C1:176266277011777 C2:uddudduduuudddu M:4/4  K:D      H:ABCFOQRSZ T:Jimmy of the Glen. BF11.59
ABC   1 C1:177625120263526 C2:uddduduuudududu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jimmy O'Reilly's
ABC   2 C1:026442611776250 C2:udududuuddduduu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jimmy O'Reilly's
ABC   3 C1:026352611776177 C2:udududuuddduddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy O'Reilly's
ABC   4 C1:026442611776251 C2:udududuuddduduu M:4/4  K:Gdor     H:LR   T:Jimmy O'Reilly's
ABC   5 C1:026442611776070 C2:udududuuddddudd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Jimmy O'Reilly's
ABC   1 C1:000065707000377 C2:duudduddduuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   2 C1:000061117111776 C2:duuuduuuddddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   3 C1:070003770000611 C2:duddduuuduuuddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   5 C1:000062370700037 C2:duudduddduuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   6 C1:070003770000611 C2:duddduuuduuuddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O' The Bu's
ABC   1 C1:000062370700037 C2:duudduddduuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:Jimmy O' The Bu's Polka
ABC   1 C1:000062370700037 C2:duudduddduuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O’ The Bu’s Polka
ABC   2 C1:777000062370700 C2:dddduudduddduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Jimmy O’ The Bu’s Polka
ABC   1 C1:112042750002112 C2:uuuuduudduuuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Jimmy Randal
ABC   1 C1:112042750002112 C2:uuuuduudduuuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Jimmy Randal
ABC   1 C1:112042750002112 C2:uuuuduudduuuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Jimmy Randal
ABC   1 C1:060200007000070 C2:duddudududuuddu M:4/4  K:C      H:L   T:Jimmy Randall
ABC   1 C1:060200007000070 C2:duddudududuuddu M:4/4  K:C      H:L   T:Jimmy Randall
ABC   1 C1:060200007000070 C2:duddudududuuddu M:4/4  K:C      H:L   T:Jimmy Randall
ABC   1 C1:000702210002077 C2:uduuuuuududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Rollo
ABC   1 C1:000702210002077 C2:uduuuuuududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Rollo
ABC   1 C1:000702210002077 C2:uduuuuuududdddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Rollo
ABC  1411 C1:501211636166003 C2:duuuudududduddu M:4/4  K:A      H:"BCLRZ T:Jimmy's Fancy
ABC  1411 C1:501211636166003 C2:duuuudududduddu M:4/4  K:A      H:"BCLRZ T:Jimmy's Fancy
ABC  1411 C1:501211636166003 C2:duuuudududduddu M:4/4  K:A      H:"BCLRZ T:Jimmy's Fancy
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Jimmy's Fancy
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Jimmy's Fancy
ABC  1411 C1:501211636166003 C2:duuuudududduddu M:4/4  K:A      H:"BCLRZ T:Jimmy's Fancy
ABC  1411 C1:501211636166003 C2:duuuudududduddu M:4/4  K:A      H:"BCLRZ T:Jimmy's Fancy
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"LORZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"LORZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"LORZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"LORZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   3 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   3 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CDLZ T:Jimmy's Favorite
ABC   1 C1:170566170111000 C2:udddduduuudddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   2 C1:000111000775000 C2:uuuddduddduuddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   3 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   4 C1:000111177075000 C2:uuuudddduddduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   5 C1:000111007075000 C2:uuudddudduddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   6 C1:000111170775000 C2:uuuudddduudduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   7 C1:000111170775000 C2:uuuudddduudduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jimmy's Favorite
ABC   11 C1:260566000111170 C2:udddduuuudddduu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Jimmy's Favorite Jig
ABC   11 C1:260566000111170 C2:udddduuuudddduu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Jimmy's Favorite Jig
ABC   1 C1:266114005003311 C2:udduududuuuuddd M:6/8  K:G      H:LRS  T:Jimmy's Favorite Jig
ABC  8024 C1:260566000111170 C2:udddduuuudddduu M:6/8  K:G      H:CLR  T:Jimmy's Favorite Jig
ABC  8024 C1:260566000111170 C2:udddduuuudddduu M:6/8  K:G      H:CLR  T:Jimmy's Favorite Jig
ABC   3 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Jimmy's Favourite
ABC   3 C1:260566000111170 C2:udddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Jimmy's Favourite
ABC   1 C1:711777250006005 C2:duuddduudduuddu M:2/4  K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand Polka
ABC   1 C1:711777250006005 C2:duuddduudduuddu M:2/4  K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand Polka
ABC   1 C1:711777250006005 C2:duuddduudduuddu M:2/4  K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand Polka
ABC   1 C1:711777250006005 C2:duuddduudduuddu M:2/4  K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand Polka
ABC   1 C1:711777250006005 C2:duuddduudduuddu M:2/4  K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand Polka
ABC   1 C1:600007010100660 C2:dduuddudduuuddd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand's Compliments to Miss Jean Milligan
ABC   1 C1:600007010100660 C2:dduuddudduuuddd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand's Compliments to Miss Jean Milligan
ABC   1 C1:600007010100660 C2:dduuddudduuuddd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand's Compliments to Miss Jean Milligan
ABC   2 C1:600007010100660 C2:dduuddudduuuddd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Jimmy Shand's Compliments to Miss Jean Milligan
ABC  1444 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:Bm      H:BLZ  T:Jimmy's Return
ABC   1 C1:411277762235621 C2:duuuddddduuuddu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Jimmy's Return
ABC   2 C1:041127776223562 C2:duuudddduuudduu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Jimmy's Return
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Jimmy's Return
ABC   4 C1:041127776447562 C2:duuuddddududduu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Jimmy's Return
ABC  1444 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:Bm      H:BLZ  T:Jimmy's Return
ABC  920 C1:772235621041127 C2:dduuudduuduuudd M:C|  K:Bm      H:LRZ  T:Jimmy's Return
ABC  920 C1:772235621041127 C2:dduuudduuduuudd M:C|  K:Bm      H:LRZ  T:Jimmy's Return
ABC   1 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:Bmin     H:LRSZ  T:Jimmy's Return
ABC  1444 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:Bm      H:BLZ  T:Jimmy's Return
ABC  1493 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:Bm      H:BLZ  T:Jimmy's Return
ABC  1444 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"Jimmy's Return" (reel) 1444
ABC  1444 C1:041164416465566 C2:duudududududddu M:C|  K:D      H:BCILZ T:"Jimmy's Return" (reel) 1444
ABC   1 C1:110061177600713 C2:uuduudddduudddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jimmy's Trip To Clonmel
ABC   2 C1:110061177600713 C2:uuduudddduudddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jimmy's Trip To Clonmel
ABC   11 C1:326056600011117 C2:uudddduuuuddddu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Jimmy’s Favorite Jig
ABC  1134 C1:326056600011117 C2:uudddduuuuddddu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Jimmy’s Favorite Jig
ABC   1 C1:411277762235621 C2:duuuddddduuuddu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Jimmy’s Return
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Bm      H:S   T:Jimmy’s Return
ABC   1 C1:110061177600713 C2:uuduudddduudddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Jimmy’s Trip To Clonmel
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:R   T:Jimmy Ward's
ABC  115 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:FLOR  T:Jimmy Ward's
ABC   7 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:"FLS  T:Jimmy Ward's
ABC   20 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:"LOR  T:Jimmy Ward's
ABC   21 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:"LOR  T:Jimmy Ward's
ABC   14 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:"LOR  T:Jimmy Ward's
ABC   7 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:"LS  T:Jimmy Ward's
ABC   7 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:"FLS  T:Jimmy Ward's
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC  569 C1:000117762673171 C2:uudddudduududdu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:Jimmy Ward's Fancy
ABC  569 C1:000117762673171 C2:uudddudduududdu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   54 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Fancy
ABC  569 C1:000117762673171 C2:uudddudduududdu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:Jimmy Ward's Fancy
ABC  569 C1:000117762673171 C2:uudddudduududdu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:Jimmy Ward's Fancy
ABC   1 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DLR  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   1 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  144 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  121 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   4 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC   1 C1:000027762673001 C2:udddudduudduddd M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC   29 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:R   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  144 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  720 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   95 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   95 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   95 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  100 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  100 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  500 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC   64 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:"DLR  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   64 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:"DLR  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  100 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC   1 C1:000027762673001 C2:udddudduudduddd M:6/8  K:G      H:LR   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  121 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  100 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  100 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   95 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  3034 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DLOR  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  8023 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  8023 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC  103 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Jimmy Ward's Jig
ABC   1 C1:002700110771021 C2:uudduuudduuudud M:4/4  K:D      H:L   T:Jimmy Whelan
ABC   1 C1:002700110771021 C2:uudduuudduuudud M:4/4  K:D      H:L   T:Jimmy Whelan
ABC   1 C1:002700110771021 C2:uudduuudduuudud M:4/4  K:D      H:L   T:Jimmy Whelan
ABC   1 C1:422630713226177 C2:duudududuuduudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Young "CYMRU"
ABC   1 C1:422630713226177 C2:duudududuuduudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Jimmy Young "CYMRU"
ABC   1 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DLR  T:Jim Neary's
ABC   1 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  3028 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DLOR  T:Jim Neary's
ABC  8009 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  8009 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC  215 C1:003000767000671 C2:uddddduuddduudu M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Jim Neary's
ABC   1 C1:050566111007660 C2:uddduuudddduudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jim O'Connor's
ABC  155 C1:050566111007660 C2:uddduuudddduudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jim O'Connor's
ABC   1 C1:050566111007660 C2:uddduuudddduudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jim O'Connor's
ABC  0902 C1:402617551001176 C2:uududduuuuddudd M:4/4  K:D      H:"BCLRVZ T:The Jimp Waist
ABC  0902 C1:402617551001176 C2:uududduuuuddudd M:4/4  K:D      H:"BCLRVZ T:The Jimp Waist
ABC  0902 C1:402617551001176 C2:uududduuuuddudd M:4/4  K:D      H:"BCLRVZ T:The Jimp Waist
ABC  0902 C1:402617551001176 C2:uududduuuuddudd M:4/4  K:D      H:"BCLRVZ T:The Jimp Waist
ABC  0902 C1:402617551001176 C2:uududduuuuddudd M:4/4  K:D      H:"BCLRVZ T:The Jimp Waist
ABC  346 C1:002011655666777 C2:uuududddudddudd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jim Ritchie's March
ABC  346 C1:002011655666777 C2:uuududddudddudd M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Jim Ritchie's March
ABC   1 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC   1 C1:326176253071112 C2:uududdududuuuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LRS  T:Jim Seery's
ABC   42 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC  210 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC   42 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC 14064 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC 14064 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Jim Seery's
ABC  5469 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DEORS T:Jim Seery's
ABC   1 C1:601705121704677 C2:dudduuududddddu M:6/8  K:G      H:"C   T:Jim's Jig
ABC   58 C1:601705121704677 C2:dudduuududddddu M:6/8  K:G      H:"C   T:Jim's Jig
ABC   1 C1:000630000001500 C2:dduuduudddddudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jim's Lady
ABC   1 C1:000630000001500 C2:dduuduudddddudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Jim's Lady
ABC  250 C1:676776277753122 C2:dddddduddduduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Jim's Red Car
ABC   1 C1:661111111104000 C2:dduuuuuuuuudddu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Jim's Reel
ABC   88 C1:010101070701070 C2:uuudduddduududd M:3/4  K:A      H:DQR  T:Jim's Vals
ABC   32 C1:010101070701070 C2:uuudduddduududd M:3/4  K:A      H:DQR  T:Jim's Vals
ABC   1 C1:050007070021031 C2:udduududduuuudd M:6/8  K:F      H:L   T:Jim, the Carter Lad
ABC   1 C1:050007070021031 C2:udduududduuuudd M:6/8  K:F      H:L   T:Jim, the Carter Lad
ABC   1 C1:050007070021031 C2:udduududduuuudd M:6/8  K:F      H:L   T:Jim, the Carter Lad
ABC   1 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC   1 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC   1 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC   1 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC  1015 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:4/4  K:D      H:CLSZ  T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC  1015 C1:010003772400061 C2:dudduduuududddd M:4/4  K:D      H:CLSZ  T:Jim Tweedie's Sea-Legs
ABC   1 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jim Ward's
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:FLQR  T:Jim Ward's
ABC   69 C1:000117762673000 C2:uudddudduuudddd M:6/8  K:G      H:FLZ  T:Jim Ward's
ABC   1 C1:600173711004400 C2:dududuuduuudduu M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   6 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:762673711762670 C2:ddudduduudduddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   3 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   4 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   5 C1:711711667623711 C2:duuduudddduuduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:1100011     C2:uuuu      M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:1100011     C2:uuuu      M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   48 C1:762673711762670 C2:ddudduduudduddu M:6/8  K:GMaj     H:"LR  T:Jim Ward's
ABC   48 C1:762673711762670 C2:ddudduduudduddu M:6/8  K:GMaj     H:"LR  T:Jim Ward's
ABC  291 C1:771007121176771 C2:dduduuuuuddddud M:6/8  K:Amix     H:RZ   T:Jim Ward's
ABC  291 C1:771007121176771 C2:dduduuuuuddddud M:6/8  K:Amix     H:RZ   T:Jim Ward's
ABC  355 C1:000117762673000 C2:uudddudduuudddd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:1100011     C2:uuuu      M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   2 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC   50 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:LR   T:Jim Ward's
ABC  171 C1:060173711004220 C2:dududuuduuuuddu M:6/8  K:Amix     H:LRSZ  T:Jim Ward's
ABC   2 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Jim Ward's
ABC  8010 C1:000117762673000 C2:uudddudduuudddd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Jim Ward's
ABC  8010 C1:000117762673000 C2:uudddudduuudddd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Jim Ward's
ABC  1215 C1:000117762673000 C2:uudddudduuudddd M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Jim Ward's
ABC   2 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:CR   T:Jim Ward's Fancy
ABC   2 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:CR   T:Jim Ward's Fancy
ABC   32 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Jim Ward's (Gmaj)
ABC   32 C1:762673711762670 C2:ddudduduudduddu M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Jim Ward's (Gmaj)
ABC   32 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Jim Ward's (Gmaj)
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:D      H:LR   T:Jim Ward's Irish Jig
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:LR   T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:G      H:"CR  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:110001177626730 C2:uuuudddudduuddu M:6/8  K:G      H:"CR  T:Jim Ward's Jig
ABC   36 C1:000027762673001 C2:udddudduudduddu M:6/8  K:G      H:FLR  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Jim Ward's Jig
ABC  180 C1:000027762673001 C2:udddudduudduddu M:6/8  K:G      H:LR   T:Jim Ward's Jig
ABC   1 C1:300002776267300 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LRw  T:Jim Ward's Jig
ABC  194 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:FLQZ  T:Jim Ward's Jig
ABC   2 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig (the Clare Jig)
ABC   2 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig (the Clare Jig)
ABC   2 C1:000117762673711 C2:uudddudduduuddu M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:Jim Ward's Jig (the Clare Jig) (an Ch\'ead Phunnann (the First Sheaf))
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:G      H:FLR  T:Jim Ward’s
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Daj     H:LR   T:Jim Ward’s
ABC   1 C1:762673001762670 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:Amixolydian H:LR   T:Jim Ward’s
ABC   1 C1:000117762673001 C2:uudddudduuddudd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Jim Ward’s/Irish Jig
ABC   59 C1:471040033666000 C2:ududduuddduduuu M:2/4  K:F      H:L   T:Jin bei
ABC  461 C1:000000000000000 C2:dddududududdddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jin chi he
ABC  536 C1:017706030007112 C2:uddduduuuddduuu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jinggang xiangcha jibeijing
ABC   65 C1:471200367512010 C2:udududdduuuduud M:2/4  K:F      H:L   T:Jing jiu ge
ABC   1 C1:770000601111770 C2:ddduuuudddudddu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:Jingle Banjos part 1
ABC   1 C1:011126700000601 C2:uuuuddduuuudduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:Jingle Banjos part 2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:jinglebellrock (2:08)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jingle Bell Rock (2:08) [by Palastine]
ABC   59 C1:000602000602241 C2:duduuduuddddudu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle-Bell Rock
ABC   59 C1:000602000602241 C2:duduuduuddddudu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle-Bell Rock
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jingle Bell Rock (drums) (2:06) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jinglebells1 (1:24) Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jinglebells1 (1:24) Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jinglebells1 (1:25) Lute1
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jinglebells1 (1:25) Lute2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jinglebells1 (1:25) Theorbo
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduudddud M:4/4  K:C      H:L   T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577600005776000 C2:uddduddduddudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577600005776000 C2:uddduddduddudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577600005776000 C2:uddduddduddudud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduudddud M:4/4  K:C      H:L   T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduudddud M:4/4  K:C      H:L   T:Jingle Bells
ABC   1 C1:000000000507070 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:"CLOQV T:Jingle Bells
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQSV T:Jingle Bells
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQSV T:Jingle Bells
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQSV T:Jingle Bells
ABC   62 C1:577500005776000 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:BCFLQZw T:Jingle, Bells
ABC   1 C1:677400006775000 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:D      H:"CLQw T:Jingle Bells
ABC   1 C1:677400006775000 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:D      H:"CLQw T:Jingle Bells
ABC   1 C1:677400006775000 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:D      H:"CLQw T:Jingle Bells
ABC   1 C1:677400006775000 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:D      H:"CLw  T:Jingle Bells
ABC   0 C1:006200062000620 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQVZ  T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC 10002 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:4/4  K:G      H:"CLOQRWZ T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC  272 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CL   T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577600577605076 C2:udddudddudduddu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Jingle Bells
ABC   62 C1:577500005776000 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:BCFLQZw T:Jingle, Bells
ABC   62 C1:577500005776000 C2:udddudddudddudd M:4/4  K:G      H:BCFLQZw T:Jingle, Bells
ABC  326 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Jingle Bells
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Jingle Bells [A]
ABC   1 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC   37 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC   37 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC   37 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC   37 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC   37 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC  6133 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRS T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC  4354 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC  9149 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC 15654 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC 15654 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC  8061 C1:577500057760005 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Jingle Bells,aka. GHW.037
ABC  235 C1:761706507771706 C2:ddudduudddduddu M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Jingle Bells,aka. Le4.235
ABC  235 C1:761706507771706 C2:ddudduudddduddu M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Jingle Bells,aka. Le4.235
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Bagpipe] (2:01)
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Bagpipe] (2:01) James Lord Peirpont
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Bass] - Christmas - Dixieland
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jinglebells - Clarinet (1:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Clarinet1] - Christmas - Dixieland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Clarinet] (2:01)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Clarinet] (2:01) James Lord Peirpont
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Clarinet2] - Christmas - Dixieland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jingle Bells-Country-Cyrano-2008
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Drum1] - Christmas - Dixieland
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Drum2] - Christmas - Dixieland
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   3 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:F      H:"LZ  T:Jingle Bells [F]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Flute] (2:01)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Flute] (2:01) James Lord Peirpont
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:057075000521057 C2:udddduuuddduddd M:6/8  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:577500005776000 C2:uddduddduddduud M:2/4  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   6 C1:057075000521057 C2:udddduuuddduddd M:6/8  K:G      H:"LZ  T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells [G]
ABC   2 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells [G]
ABC   1 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZw T:Jingle Bells [G,w]
ABC   1 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZw T:Jingle Bells [G,w]
ABC   1 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZw T:Jingle Bells [G,w]
ABC   1 C1:000057760000577 C2:uddduddduddudud M:2/4  K:G      H:CLSWZw T:Jingle Bells [G,w]
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jinglebells - Harp (1:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Horn] - Christmas - Dixieland
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jinglebells - Lute 1 (1:25)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Lute] (2:01)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Lute] (2:01) James Lord Peirpont
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jinglebells - Lute 2 (1:25)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Jingle Bells [Lute] - Christmas - Dixieland
ABC   3 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells (Lyrics)
ABC   3 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells (Lyrics)
ABC   3 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells (Lyrics)
ABC   3 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:CLSWZ T:Jingle Bells (Lyrics)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells Rock 05 (2:08)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jinglebells - Theorbo (1:25)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Theorbo] (2:01)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Jingle Bells [Theorbo] (2:01) James Lord Peirpont
ABC   1 C1:577600577605076 C2:udddudddudduddu M:4/4  K:G      H:LVZ  T:Jingle Bells V1+2
ABC   1 C1:060206030503050 C2:dududududududud M:4/4  K:G      H:LZ   T:Jingle Bells V2
ABC 11402 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLQSZ T:JINGLING JOHNNIE
ABC   1 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLRZ  T:Jingling Johnnie
ABC 11020 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Jingling Johnnie
ABC 11402 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLQSZ T:JINGLING JOHNNIE
ABC 11402 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLQSZ T:JINGLING JOHNNIE
ABC 11402 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLQSZ T:JINGLING JOHNNIE
ABC 11402 C1:002700160027001 C2:ududuudududdddd M:C   K:A      H:BLQSZ T:JINGLING JOHNNIE
ABC   7 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:ABLOQVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC   7 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:ABLOQVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC   7 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:ALOQSVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC  4355 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:AFLOQSVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC  4490 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:AFLOQSVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC  6912 C1:002700250027002 C2:udududududddduu M:4/4  K:D      H:ABFLOQSVZ T:Jingling Johnny.2voices. AJH.007
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC  369 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLR  T:Jinglin Johnnie
ABC  369 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLR  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"LORSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"LORSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"LORSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"LORSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:G      H:"CLRSZ T:Jinglin' Johnnie
ABC   9 C1:002700160706777 C2:udududddddudduu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Jinglin' Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Jinglin Johnnie
ABC  369 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLR  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC  200 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC  200 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Jinglin Johnnie
ABC   40 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160027001 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Jinglin Johnnie
ABC  3035 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LOS  T:Jinglin Johnnie
ABC  8025 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC  8025 C1:010701077666276 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LS  T:Jinglin Johnnie
ABC   1 C1:002700160705077 C2:udududddduududu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Jinglin' Johnny
ABC  907 C1:711100051777060 C2:duuududddduuuud M:C   K:Ddor     H:B   T:La jinjene
ABC   1 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:R   T:Jink About
ABC  0491 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:Jink About.
ABC  0491 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:A      H:ILQZ  T:Jink About.
ABC  808 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:R   T:Jink About
ABC  3036 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:OR   T:Jink About
ABC  8026 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:R   T:Jink About
ABC  8026 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:R   T:Jink About
ABC  4356 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:BFRZ  T:Jink About
ABC  491 C1:663117626037664 C2:dduuuddududddud M:6/8  K:D      H:BFRZ  T:Jink About
ABC   3 C1:663117663027664 C2:dduuuddduudddud M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Jink About,aka. ASH.03
ABC  182 C1:070500000206000 C2:ddudududdududdu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jin keng diao
ABC   1 C1:400534457771111 C2:dudududdduuuuuu M:4/4  K:Amin     H:LR   T:The Jinkin' Mermaid
ABC   89 C1:000007010000000 C2:dududududuuuddd M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Jinluo yi zhu wo kai yan
ABC  421 C1:020201070000000 C2:uuuduuuudduuddd M:2/4  K:E      H:LORS  T:Jinnian niantou xiyiangayiang
ABC  330 C1:010700000302002 C2:udududduduuuddu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Jinnian youshige fengshou nian
ABC  2862 C1:204400720620012 C2:udududuuudddd  M:C|  K:F      H:"CFLOQRWZw T:Jinny crack corn
ABC  2862 C1:204400720620012 C2:udududuuudddd  M:C|  K:F      H:"CFLOQRWZw T:Jinny crack corn
ABC   1 C1:040202030017050 C2:uuuuudduuudduud M:4/4  K:Amin     H:BLSZ  T:Jinny in the Lowlands [1]
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC  8028 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC  8028 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC  2985 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC  4357 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC  5004 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF13.005
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC  8029 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC  8029 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC  2986 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC  4358 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC  5116 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Jinny O (illegible). BF14.06
ABC   1 C1:125166075321010 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:LS   T:Jinny O (Title illegible)
ABC  947 C1:125166075321010 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:LS   T:Jinny O (Title illegible)
ABC  3037 C1:125166075321010 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:LOS  T:Jinny O (Title illegible)
ABC  8027 C1:125166075321010 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:LS   T:Jinny O (Title illegible)
ABC  8027 C1:125166075321010 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:LS   T:Jinny O (Title illegible)
ABC   1 C1:661767562333716 C2:dduddddduuuudud M:6/8  K:G      H:CLO  T:Jinny Turnip
ABC   1 C1:661767562333716 C2:dduddddduuuudud M:6/8  K:G      H:CLO  T:Jinny Turnip
ABC  520 C1:006200000125060 C2:duuudddudduuuud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Jinri fanqu dabianyang
ABC   1 C1:000100636045661 C2:duudduuuddduuud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Jinrikisha
ABC   1 C1:000100636045661 C2:duudduuuddduuud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Jinrikisha
ABC   1 C1:111000053270000 C2:uuuduudduuudddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Jinrikisha Hornpipe
ABC   1 C1:000053270000422 C2:duudduuuddduuud M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jinrikisha -- Hornpipe
ABC   1 C1:000053270000422 C2:duudduuuddduuud M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jinrikisha -- Hornpipe
ABC   1 C1:000053270000422 C2:duudduuuddduuud M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Jinrikisha -- Hornpipe
ABC   18 C1:471110301400000 C2:ududuuuudduuudd M:3/4  K:A      H:L   T:Jinse changzong huangbiao ma
ABC  129 C1:471502060700030 C2:udududduuddduud M:   K:C      H:L   T:Jinse de cuiniao Chest with golden wings
ABC   97 C1:471400070500035 C2:ududddudduuduuu M:3/4  K:C      H:L   T:Jinse de shuguang The golden beam
ABC   6 C1:471100670017001 C2:ududdduduuduuud M:2/4  K:Bb      H:L   T:Jin zhu meimei
ABC   92 C1:471530004077633 C2:ududuududduuddu M:4/4  K:C      H:L   T:Jin zhu ri ma Rolgarm-a (M.S 1183)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:L   T:JI ratios
ABC   10 C1:252525252525252 C2:udududududududu M:3/4  K:D      H:"CLQSZ T:Jitterbug Waltz
ABC   10 C1:252525252525252 C2:udududududududu M:3/4  K:D      H:"CLQSZ T:Jitterbug Waltz
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:B      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777166 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:E      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:A      H:"CLRV T:Jitters Jig
ABC   1 C1:673677112677167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:Amaj     H:"CLRV T:Jitters Jig
ABC   1 C1:673677112677167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:Amaj     H:"CLRV T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:B      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777166 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:E      H:"CLR  T:Jitters Jig
ABC   1 C1:772777111777167 C2:dduddduuudddudd M:6/8  K:A      H:"CLRV T:Jitters Jig
ABC   4 C1:661663221115377 C2:ddudduuuuuududd M:6/8  K:G      H:CDHLOQRSZ T:Jitter the Bow
ABC   4 C1:661663221115377 C2:ddudduuuuuududd M:6/8  K:G      H:CDHLOQRSZ T:Jitter the Bow
ABC   4 C1:661663221115377 C2:ddudduuuuuududd M:6/8  K:G      H:CDHLOQRSZ T:Jitter the Bow
ABC  200 C1:471201000000010 C2:ududuuddduduuud M:2/4  K:C      H:L   T:Jiu bu chang ge wangji ge
ABC  159 C1:032200000103000 C2:uuduudududduduu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Jiucai kaihua yi ganzi
ABC   38 C1:000000070013000 C2:duuddududduuddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Jiu shehui li xifu ku
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Jive Talkin' by Skjald
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Jive Talkin', Drum
ABC   1 C1:050507030103777 C2:uddududddududuu M:2/4  K:G      H:CILQRZ T:Jivewalk
ABC  291 C1:000200000000000 C2:udududdduddudud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Jixiehua you bentou
ABC   1 C1:021101770077021 C2:uuuudddduuuduuu M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Jizaique
ABC   2 C1:021101770077021 C2:uuuudddduuuduuu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Jizaique