ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`A=\`A 'A=\'A "A=\"A ^A=\^A ~A=\~A =A=\=A .A=\.A uA=\uA vA=\vA A=\A AA=\AA AE=\AE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:W   T:`a=\`a 'a=\'a "a=\"a ^a=\^a ~a=\~a =a=\=a .a=\.a ua=\ua va=\va a=\a aa=\aa ae=\ae
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC 01002 C1:057762203056622 C2:dddduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:AAACHEE'S REEL
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaaron`s Key
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaaron`s Key
ABC   43 C1:001100006700001 C2:uudduddduuududd M:3/4  K:F      H:CFLQZ T:AAB
ABC   43 C1:001100006700001 C2:uudduddduuududd M:3/4  K:F      H:CFLQZ T:AAB
ABC  258 C1:005303023000000 C2:uduuduuudduduuu M:4/4  K:C      H:CFLQZ T:AABA
ABC  258 C1:005303023000000 C2:uduuduuudduduuu M:4/4  K:C      H:CFLQZ T:AABA
ABC   1 C1:111135776012042 C2:uuuuudddduuuddu M:2/4  K:AMix     H:"LRZ  T:AABAACC
ABC  2399 C1:000401010101000 C2:uuuuuddudduuuuu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:AA BB
ABC  2399 C1:000401010101000 C2:uuuuuddudduuuuu M:4/4  K:Dm      H:"CLR  T:AA BB
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC  522 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC  522 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC  379 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:G      H:FLQZ  T:AABBBBB
ABC  379 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:G      H:FLQZ  T:AABBBBB
ABC   5 C1:000400700771770 C2:udddudddudddudu M:2/4  K:C      H:LOQ  T:AA BBB CCC
ABC   5 C1:000400700771770 C2:udddudddudddudu M:2/4  K:C      H:LOQ  T:AA BBB CCC
ABC   1 C1:002711711111716 C2:uduuduuuuududdd M:6/8  K:G      H:L   T:AABBB(x2) AACCC(x2)
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:006064000012071 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:GDor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   2 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Ddor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   3 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:ADor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   4 C1:000606400001207 C2:dduuuuduuuddduu M:6/8  K:Edor     H:"BLORZ T:AABBBx3
ABC   1 C1:040013001776210 C2:duuuddduuuduuud M:C|  K:ADor     H:"BCLZ T:AABBC
ABC   1 C1:040013001776210 C2:duuuddduuuduuud M:C|  K:ADor     H:"BCLZ T:AABBC
ABC   64 C1:000500000007070 C2:udddudududduuud M:2/2  K:GMin     H:CFLQZ T:AABBC
ABC   64 C1:000500000007070 C2:udddudududduuud M:2/2  K:GMin     H:CFLQZ T:AABBC
ABC   1 C1:111705370630537 C2:uuudduddududduu M:7/8  K:G      H:"CLOQRSWZ T:AABBCCDD
ABC   1 C1:111705370630537 C2:uuudduddududduu M:7/8  K:G      H:"CLOQRSWZ T:AABBCCDD
ABC   1 C1:277771667777167 C2:udddduddduddudd M:6/8  K:G      H:L   T:AABB(x2) AACC(x2)
ABC 10615 C1:000506230027040 C2:dduuuddudduuuud M:2/4  K:D      H:CFLOQVWZ T:\AA, bukken var brokut
ABC 10615 C1:000506230027040 C2:dduuuddudduuuud M:2/4  K:D      H:CFLOQVWZ T:\AA, bukken var brokut
ABC  2836 C1:000505330027040 C2:dduuuddudduuudu M:2/4  K:G      H:"CFLOWZw T:\AA, bukken var brokut
ABC  2836 C1:000505330027040 C2:dduuuddudduuudu M:2/4  K:G      H:"CFLOWZw T:\AA, bukken var brokut
ABC   1 C1:040164010401577 C2:dudududuudddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:A. A. Cameron
ABC   1 C1:040164010401577 C2:dudududuudddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:A. A. Cameron
ABC   1 C1:040164010401577 C2:dudududuudddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:A. A. Cameron
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:D      H:L   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:D      H:L   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:A      H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:A      H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   5 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400164634003377 C2:dudududuudddudu M:   K:Edor     H:LR   T:A.A. Cameron's
ABC   2 C1:400337771400164 C2:duudddududududd M:   K:Amix     H:LR   T:A.A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  4740 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  4740 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   82 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:O   T:A. A. Cameron's
ABC  205 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  205 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  211 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  212 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4l K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4  K:D      H:ACILORS T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   46 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Añada
ABC   46 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Añada
ABC   58 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSZ T:Añada
ABC  945 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Añada
ABC  946 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Añada
ABC  945 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLQRSZ T:Añada
ABC  946 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Añada
ABC   47 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 003)
ABC   47 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 003)
ABC   59 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 003)
ABC  947 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 003)
ABC  947 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 003)
ABC   48 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 139)
ABC   48 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 139)
ABC   60 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 139)
ABC  948 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 139)
ABC  948 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 139)
ABC   49 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 140)
ABC   49 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 140)
ABC   61 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 140)
ABC  949 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 140)
ABC  949 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 140)
ABC   50 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 148)
ABC   50 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 148)
ABC   62 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 148)
ABC  950 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 148)
ABC  950 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 148)
ABC   51 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 165)
ABC   51 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 165)
ABC   63 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 165)
ABC  951 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 165)
ABC  951 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 165)
ABC  266 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 214)
ABC  256 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 214)
ABC  3812 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 214)
ABC  3812 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 214)
ABC  3812 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 214)
ABC   52 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 266)
ABC   52 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 266)
ABC   64 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 266)
ABC  952 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 266)
ABC  952 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 266)
ABC  433 C1:160002761107000 C2:uddduuddduududd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 267)
ABC  953 C1:160002761107000 C2:uddduuddduududd M:6/8  K:G      H:CLQWZ T:Añada (CT 267)
ABC  953 C1:160002761107000 C2:uddduuddduududd M:6/8  K:G      H:CLQWZ T:Añada (CT 267)
ABC  8878 C1:160002761107000 C2:uddduuddduududd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 267)
ABC  8878 C1:160002761107000 C2:uddduuddduududd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 267)
ABC   53 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 291)
ABC   53 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 291)
ABC   65 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 291)
ABC  954 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 291)
ABC  954 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 291)
ABC   54 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 372)
ABC   54 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 372)
ABC   66 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 372)
ABC  955 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 372)
ABC  955 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 372)
ABC   55 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 373)
ABC   55 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 373)
ABC   67 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 373)
ABC  956 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 373)
ABC  956 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 373)
ABC   56 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:Añada (CT 434) (Arrg.)
ABC   56 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:Añada (CT 434) (Arrg.)
ABC   68 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:Añada (CT 434) (Arrg.)
ABC  957 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:Añada (CT 434) (Arrg.)
ABC  957 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:Añada (CT 434) (Arrg.)
ABC   57 C1:000000070101060 C2:duuduuudduuddud M:3/4  K:F      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 475)
ABC   57 C1:000000070101060 C2:duuduuudduuddud M:3/4  K:F      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 475)
ABC   58 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 476)
ABC   58 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 476)
ABC   69 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 476)
ABC  958 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 476)
ABC  958 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:Añada (CT 476)
ABC   1 C1:307117711117777 C2:uduudduuuuddddu M:   K:Bmin     H:LR   T:Añada De Chanuces
ABC   59 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 001) (Arrg.)
ABC   59 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 001) (Arrg.)
ABC   60 C1:000711611177000 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 002) (Arrg.)
ABC   60 C1:000711611177000 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:Dm      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 002) (Arrg.)
ABC   61 C1:000201160001061 C2:uuuddduudduudud M:6/8  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 003) (Arrg.)
ABC   61 C1:000201160001061 C2:uuuddduudduudud M:6/8  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 003) (Arrg.)
ABC   62 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 004) (Arrg.)
ABC   62 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:"ACGLQRSWZ T:Añada (JHM 004) (Arrg.)
ABC  161 C1:010101770701160 C2:uuuddduudduduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın
ABC  161 C1:010101770701160 C2:uuuddduudduduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın
ABC  161 C1:010101770701160 C2:uuuddduudduduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın
ABC  161 C1:000000071601000 C2:dududuuuddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın
ABC  162 C1:716160704771071 C2:dududdudduduuud M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelir Eli Develi
ABC  162 C1:716160704771071 C2:dududdudduduuud M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelir Eli Develi
ABC  162 C1:716160704771071 C2:dududdudduduuud M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelir Eli Develi
ABC  162 C1:110000367071716 C2:uuudddudududdud M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:Aşağıdan Gelir Eli Develi
ABC   63 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLQRSZ T:Añada (XA 29)
ABC   63 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLQRSZ T:Añada (XA 29)
ABC   70 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLOQRSZ T:Añada (XA 29)
ABC  959 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLQRSZ T:Añada (XA 29)
ABC  959 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLQRSZ T:Añada (XA 29)
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC  3096 C1:0077007700710  C2:dddddu     M:C   K:F      H:CLORWZw T:\AA du som metter liten fugl
ABC  3096 C1:0077007700710  C2:dddddu     M:C   K:F      H:CLORWZw T:\AA du som metter liten fugl
ABC  3088 C1:0077007700710  C2:dddddu     M:C   K:F      H:CFLORWZw T:\AA du som metter liten fugl
ABC   1 C1:117077031107270 C2:uuddduuudududdu M:3/4  K:F      H:ABCFLSWZ T:Aaf unnarn Weihadamm
ABC  208 C1:117077031107270 C2:uuddduuudududdu M:3/4  K:F      H:BCLZ  T:Aaf unnarn Weihadåmm - Walzer/Waltz/Valse
ABC  208 C1:117077031107270 C2:uuddduuudududdu M:3/4  K:F      H:BCLZ  T:Aaf unnarn Weihadåmm - Walzer/Waltz/Valse
ABC  514 C1:567701515007734 C2:duddudududduddu M:4/4  K:Bm      H:CFLORVW T:\AA Guds martyrar, s\aele vitneskare
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:ABHLRZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:ABHLRZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:BHLORZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:BHLORZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC   1 C1:237700662276002 C2:uudddduudduduud M:4/4  K:C      H:"LOR  T:Aah hva' \ae de m\ae d\ae
ABC   1 C1:237700662276002 C2:uudddduudduduud M:4/4  K:C      H:"LOR  T:Aah hva' \ae de m\ae d\ae
ABC   1 C1:237700662276002 C2:uudddduudduduud M:4/4  K:C      H:"LOR  T:Aah hva' \ae de m\ae d\ae
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:111103067727060 C2:uuuuudddudduddu M:4/4  K:Gm      H:"CDLR T:\AAhkerschottis
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:007100771777020 C2:duddudddududddd M:2/4  K:AMin     H:"LQRSZ T:A.A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC  218 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"L   T:Aa Jenta
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LOR  T:\AA Jenta \aa ja
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LOR  T:\AA Jenta \aa ja
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:D      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [D]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   3 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   2 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja  [G]
ABC   1 C1:071602071601007 C2:dududududduuddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:\AA Jenta \aa ja [G]
ABC  2838 C1:111041111022062 C2:uuuuduuuuuuduud M:3/4  K:F      H:"CFLOWZ T:\AA karda og spinna
ABC  2838 C1:111041111022062 C2:uuuuduuuuuuduud M:3/4  K:F      H:"CFLOWZ T:\AA karda og spinna
ABC 10616 C1:111041111027000 C2:uuuuduuuuududuu M:3/4  K:D      H:CFLOQVWZ T:\AA karda og spinna
ABC 10616 C1:111041111027000 C2:uuuuduuuuududuu M:3/4  K:D      H:CFLOQVWZ T:\AA karda og spinna
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:ACLRZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:ACLRZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:HLORZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:HLORZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC   18 C1:177106070027777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:AAEO     H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC   18 C1:177106070027777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:Gm      H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC   18 C1:177105070036777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:Gm bass   H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC   26 C1:177106070027777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:Gm      H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC   26 C1:177106070027777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:AAEO     H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC   26 C1:177105070036777 C2:udduddudddduuuu M:4/4  K:Gm bass   H:LRZ  T:\AAker Erlands Schottis
ABC  196 C1:711171110601177 C2:duuuduuuduudddu M:3/4  K:D      H:CLORZ T:{\AA}kermans polska
ABC  196 C1:711171110601177 C2:duuuduuuduudddu M:3/4  K:D      H:CLORZ T:{\AA}kermans polska
ABC  247 C1:711171110061177 C2:duuuduuuduudddu M:3/4  K:D      H:HLORS T:\AAkermans polska,
ABC   1 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   1 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   1 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   3 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:000600050000770 C2:dddduudduduuudu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:\AAlborg polka
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"QR  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"QR  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   2 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC  610 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   3 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   4 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   2 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"LOZ  T:Aald St\"or Back Again
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"QR  T:Aald Stör Back Again
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:BLRSZ T:Aald Swaara
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:BLRSZ T:Aald Swaara
ABC   1 C1:700001107002007 C2:duududdddduuduu M:2/4  K:D      H:L   T:Aal, gr\"one Aal
ABC   1 C1:700001107002007 C2:duududdddduuduu M:2/4  K:D      H:L   T:Aal, gr\"one Aal
ABC   1 C1:177106060207177 C2:udduddududduddu M:3/4  K:Dm      H:"BCLQRS T:Aallon Hoijakka Polska
ABC   3 C1:177106060207177 C2:udduddududduddu M:3/4  K:Dm      H:"BCLQRS T:Aallon Hoijakka Polska
ABC  160 C1:007012001616077 C2:duuuudududddudu M:13/8 K:C      H:CFLOQw T:Aşamadım Şu Dağların Belinden
ABC  160 C1:007012001616077 C2:duuuudududddudu M:13/8 K:C      H:CFLOQw T:Aşamadım Şu Dağların Belinden
ABC  160 C1:007012001616077 C2:duuuudududddudu M:13/8 K:C      H:CFLOQw T:Aşamadım Şu Dağların Belinden
ABC  160 C1:306070071000000 C2:uddduduuuddduuu M:13/8 K:C      H:CFLOQw T:Aşamadım Şu Dağların Belinden
ABC   1 C1:057722771632621 C2:udduudduduuduud M:5/4  K:A      H:CLR  T:Aamer August (A)
ABC   1 C1:057722771632621 C2:udduudduduuduud M:5/4  K:F      H:CLR  T:Aamer August (F)
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:OR   T:Aandowin at da Bow
ABC   15 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC   15 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC   1 C1:617607416172613 C2:duddduudududuud M:4/4  K:Gmaj     H:"CLR  T:Aandowin' At Da Bow
ABC   1 C1:617607416172613 C2:duddduudududuud M:4/4  K:Gmaj     H:"CLR  T:Aandowin' At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C|  K:G      H:"LO  T:Aandowin at da Bow
ABC  746 C1:617060705617261 C2:dududdudududuud M:4/4  K:G      H:CILRZ T:Aandowin At Da Bow
ABC  746 C1:617060705617261 C2:dududdudududuud M:4/4  K:G      H:CILRZ T:Aandowin At Da Bow
ABC   25 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C   K:G      H:BLRSZ T:AANDOWIN AT DA BOW
ABC   25 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C   K:G      H:BLRSZ T:AANDOWIN AT DA BOW
ABC  746 C1:617060705617261 C2:dududdudududuud M:4/4  K:G      H:CILRZ T:Aandowin At Da Bow
ABC  746 C1:617060705617261 C2:dududdudududuud M:4/4  K:G      H:CILRZ T:Aandowin At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin At Da Bow
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:G      H:DLRZ  T:Aandowin at da Bow
ABC   75 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin at da bow
ABC   1 C1:617607416172613 C2:duddduudududuud M:   K:Gmaj     H:LR   T:Aandowin' At Da Bow
ABC   25 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C   K:G      H:BLRSZ T:AANDOWIN AT DA BOW
ABC   25 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C   K:G      H:BLRSZ T:AANDOWIN AT DA BOW
ABC   25 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:C   K:G      H:BLRSZ T:AANDOWIN AT DA BOW
ABC  209 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC  210 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC  209 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC  210 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC  110 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Aandowin at da Bow
ABC  110 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Aandowin at da Bow
ABC  214 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORS  T:Aandowin at da bow
ABC  215 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:OR   T:Aandowin at da Bow
ABC  768 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:ORZ  T:Aandowin at da Bow
ABC   26 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:"GLQ  T:Aandowin At Da Bowe
ABC   26 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:"GLQ  T:Aandowin At Da Bowe
ABC   1 C1:161760705617261 C2:ududddudududuud M:4/4  K:G      H:CILQR T:Aandowin at the Bow
ABC   1 C1:161760705617261 C2:ududddudududuud M:4/4  K:G      H:CILQR T:Aandowin at the Bow
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC   1 C1:000005000006000 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:Em      H:"CLR  T:\"A\"anisen aallot [Em]
ABC  754 C1:007100710070702 C2:dududduuuddduud M:C   K:A      H:CDLOQR T:{\AA}nonschottis
ABC  754 C1:007100710070702 C2:dududduuuddduud M:C   K:A      H:CDLOQR T:{\AA}nonschottis
ABC   2 C1:006007005033001 C2:ddduuuuddduuduu M:6/8  K:G      H:HLRWZ T:{\AA}r 1718
ABC   2 C1:006007005033001 C2:ddduuuuddduuduu M:6/8  K:G      H:HLRWZ T:{\AA}r 1718
ABC   1 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC   22 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC   22 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC  1848 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC  1848 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC  6477 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLOQR T:The Aardvark Man
ABC 12764 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC 16426 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC 16427 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC 16426 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC 16427 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZ T:\AArepolskan
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZ T:\AArepolskan
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZbs T:\AArepolskan
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZbs T:\AArepolskan
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZ T:\AArepolskan
ABC   1 C1:111161161776227 C2:uuuuduududdduud M:3/4  K:Em      H:BCFLRSZ T:\AArepolskan
ABC  1073 C1:326630753262204 C2:uuddudduuduuduu M:4/4  K:D      H:BCLOZ T:Aarey Yacob
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   2 C1:417777707000500 C2:uudddddududuudu M:3/4  K:Dm      H:BLO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   3 C1:221777770700050 C2:uuudddddudududu M:3/4  K:Em      H:L   T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LO  T:Aarne Tarvaisen masurkka
ABC   1 C1:177777700005200 C2:udddddududududd M:   K:Dmin     H:LR   T:Aarne Tarvaisen's
ABC   2 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:   K:Dmin     H:"LR  T:Aarne Tarvaisen's
ABC   3 C1:221777770700050 C2:uuudddddudududu M:   K:Emin     H:LR   T:Aarne Tarvaisen's
ABC   4 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   1 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   3 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:DMin     H:"LQRSZ T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   4 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   4 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   1 C1:000507010201000 C2:uduududuuuddddu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Aaron Macpherson's Welcome Reel
ABC   1 C1:000507010201000 C2:uduududuuuddddu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Aaron Macpherson's Welcome Reel
ABC   1 C1:000507010201000 C2:uduududuuuddddu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Aaron Macpherson's Welcome Reel
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC 07002 C1:660112621222176 C2:dduuuduuuuuuddd M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:AARON O'DONNELL
ABC   1 C1:000202000603000 C2:uududud     M:3/4  K:A      H:LR   T:Aaron's
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaron`s
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaron`s
ABC  272 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC  272 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC  272 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   1 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"CLQRS T:Aaron's Key
ABC   1 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"CLQRS T:Aaron's Key
ABC   1 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CLR  T:Aaron's Key
ABC   1 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CLR  T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC   1 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CLR  T:Aaron's Key
ABC   1 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CLR  T:Aaron's Key
ABC  478 C1:600111600111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Aaron's Key
ABC  478 C1:600111600111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC  365 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC   1 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   2 C1:300117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   3 C1:300027600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   4 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   5 C1:030117600111060 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   6 C1:300117060111006 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   7 C1:030117600111060 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   8 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuudu M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   9 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuudd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   10 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   11 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   12 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   13 C1:600111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:   K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC  272 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Aaron's Key
ABC  247 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bm      H:DLRZ  T:Aaron's Key
ABC  247 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bm      H:DLRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC  722 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:HLRZ  T:Aaron's Key
ABC  368 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CLR  T:Aaron's Key
ABC   1 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"CL  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   10 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   10 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC   84 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LOS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC  211 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC  211 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC  216 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC 01003 C1:030702070005000 C2:ududduuuuuuddud M:C   K:G      H:BCLRZ T:AARON'S (RARIFIED) AIR
ABC  0030 C1:000777277727111 C2:ddduddduduuuddd M:2/4  K:Dm      H:BLOZ  T:\AAsens brudl\aat
ABC  0030 C1:000777277727111 C2:ddduddduduuuddd M:2/4  K:Dm      H:BLOZ  T:\AAsens brudl\aat
ABC  0030 C1:000777277727111 C2:ddduddduduuuddd M:2/4  K:Dm      H:BLOZ  T:\AAsens brudl\aat
ABC  2952 C1:075011000011177 C2:dduuuuudddduudd M:6/8  K:Dm      H:ACFLOWZw T:\AAsmund Fr\aegdegjeva
ABC  2952 C1:075011000011177 C2:dduuuuudddduudd M:6/8  K:Dm      H:ACFLOWZw T:\AAsmund Fr\aegdegjeva
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:    T:\AAtabakspolska 1
ABC   1 C1:060202070606020 C2:duuddduuduuudud M:4/4  K:G      H:ACILORS T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   8 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   8 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   6 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   7 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   7 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   8 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   8 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   7 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   7 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   4 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   4 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   7 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   49 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   55 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   94 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC  104 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC  120 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC  161 C1:007707030226622 C2:dddduudduuudddd M:2/4  K:D      H:"L   T:\AAttaman engelska
ABC   1 C1:023300071116000 C2:uuuduuudduuuudu M:2/4  K:G      H:"FLOQUZ T:\AAttamannadans fr\aan \"Odsm\aal
ABC   1 C1:023300071116000 C2:uuuduuudduuuudu M:2/4  K:G      H:"FLOQUZ T:\AAttamannadans fr\aan \"Odsm\aal
ABC   1 C1:023300071116000 C2:uuuduuudduuuudu M:2/4  K:G      H:"FLOQUZ T:\AAttamannadans fr\aan \"Odsm\aal
ABC   1 C1:000701270771777 C2:duudddudddduuuu M:3/4  K:Ddor     H:FLOZ  T:\AAttastjillingspolskan
ABC   1 C1:000701270771777 C2:duudddudddduuuu M:3/4  K:Ddor     H:FLOZ  T:\AAttastjillingspolskan
ABC   1 C1:000701270771777 C2:duudddudddduuuu M:3/4  K:Ddor     H:FLOZ  T:\AAttastjillingspolskan
ABC   1 C1:242707072227006 C2:ududdduuudddddu M:2/4  K:G      H:"CLQRS T:Aavan Savelma
ABC   4 C1:242707072227006 C2:ududdduuudddddu M:2/4  K:G      H:"CLQRS T:Aavan Savelma
ABC  763 C1:070722077065007 C2:dduuddduddudddu M:3/4  K:C      H:"CFLQWZw T:\AA var jeg en sangfugl
ABC  763 C1:070722077065007 C2:dduuddduddudddu M:3/4  K:C      H:"CFLQWZw T:\AA var jeg en sangfugl
ABC  1188 C1:070722077065007 C2:dduuddduddudddu M:3/4  K:G      H:"CFLQRWZw T:\AA var jeg en sangfugl
ABC  1188 C1:070722077065007 C2:dduuddduddudddu M:3/4  K:G      H:"CFLQRWZw T:\AA var jeg en sangfugl
ABC  1188 C1:070722077065007 C2:dduuddduddudddu M:3/4  K:G      H:"CFLQRWZw T:\AA var jeg en sangfugl