MOV00047.MPG -- Movie version courtesy of Rodney Smith

[big]
P2140001.JPG --

[big]
P2140002.JPG --

[big]
P2150003.JPG --

[big]
P2150004.JPG --

[big]
P2150005.JPG --

[big]
P2150006.JPG --

[big]
P2150007.JPG --

[big]
P2150008.JPG --

[big]
P2150009.JPG --